Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

MONTELUKAST TEVA 4 MG, ŽVÝKACÍ TABLETA 28X4MG Žvýkací tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 137307

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 137307
Kód EAN: 8592387015057
Kód SÚKL: 117457

Příbalový leták

 

 

sp.zn. sukls198426/2015 
a k sp.zn. sukls111270/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Montelukast Teva 4 mg, žvýkací tableta 

 

(Montelukastum) 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vaše dítě. 

-  

Pokud  se  u  Vašeho  dítěte  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety užívat 

3. 

Jak se přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety a k čemu se používá 

 
Přípravek  Montelukast  Teva  žvýkací  tablety  je  antagonista  (blokátor)  leukotrienového  receptoru,  který 
blokuje  látky,  zvané  leukotrieny.  Leukotrieny způsobují zúžení a  otok dýchacích cest v plicích. Blokádou 
leukotrienů  přípravek  Montelukast  Teva  žvýkací  tablety  zlepšuje  příznaky  astmatu  a  pomáhá  astma 
zvládnout. 
 
Váš lékař přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety předepsal Vašemu dítěti k léčbě astmatu, k prevenci 
příznaků astmatu během dne i noci. 
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety se používá k léčbě pacientů ve věku 2 až 5 let, jejichž astma 
není dostatečně zvládnuto stávající léčbou a kteří potřebují přídatnou léčbu. 
 
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety lze rovněž použít jako alternativní léčbu k inhalačním 
kortikosteroidům u pacientů ve věku od 2 do 5 let, kteří v nedávné době neužívali perorální (k podání ústy) 
kortikosteroidy k léčbě astmatu a nejsou schopni používat inhalační kortikosteroidy. 
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety rovněž pomáhá při prevenci astmatických příznaků vyvolaných 
námahou u pacientů ve věku 2 let a starších. 
 
Váš  lékař  určí,  jak  se  přípravek  Montelukast  Teva  žvýkací  tablety  má  užívat  v závislosti  na  příznacích  a 
závažnosti astmatu Vašeho dítěte. 
 
Co je astma? 
 
Astma je dlouhodobé onemocnění. 
 
Astma zahrnuje: 

  potíže s dechem způsobené zúženými dýchacími cestami. Toto zúžení dýchacích cest se zhoršuje 

a zlepšuje v reakci na různé stavy. 

 

  citlivé  dýchací  cesty,  které  reagují  na  mnohé  podněty,  jako  je  cigaretový  kouř,  pyl,  studený 

vzduch nebo námaha. 

  otok (zánět) výstelky dýchacích cest. 

 
Příznaky astmatu zahrnují: kašel, sípání a tíseň na hrudi. 
 
 
2. 

Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  Montelukast  Teva  žvýkací  tablety 
užívat
 

 
Neužívejte přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety: 
 

  jestliže  je  Vaše  dítě  alergické  na  sodnou  sůl  montelukastu  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 

Upozornění a opatření  
Před podáváním přípravku Montelukast Teva žvýkací tablety se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
  Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety není určen k léčbě náhlého záchvatu dýchavičnosti. V této 

situaci Vašemu dítěti nepomůže a nesmí být nikdy k tomuto účelu použit. Pokud se objeví záchvat, je 
nutné přesně dodržovat pokyny lékaře. Je velmi důležité mít v kteroukoli dobu po ruce léky potřebné ke 
zvládnutí záchvatu. 

  Pokud musí Vaše dítě použít častěji než obvykle inhalační beta-agonisty, navštivte co nejdříve dětského 

lékaře. 

  Je důležité, aby Vaše dítě užívalo všechny předepsané léky proti astmatu podle pokynů lékaře. 

Přípravek  Montelukast  Teva  žvýkací  tablety  nesmí  nahradit  léky  s obsahem  steroidů  (buď  inhalační, 
nebo užívané ústy), které již možná Vaše dítě užívá. 

  Pokud Vaše dítě trpí fenylketonurií, měl/a byste vědět, že přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety 

obsahuje  aspartam,  který  je  zdrojem  fenylalaninu.  Fenylalanin  obsažený  v tabletách  by  mohl  být 
škodlivý pro osoby s fenylketonurií. 

  Vzácný  stav  byl  pozorován  u  velmi  malého  počtu  nemocných  užívajících  léky  proti  astmatu  včetně 

montelukastu. Pokud se u Vašeho dítěte rozvine kombinace kterýchkoli z následujících příznaků, zvláště 
pokud přetrvávají nebo se zhoršují, vyhledejte neprodleně lékaře: nemoc podobná chřipce, zhoršující se 
dušnost, mravenčení nebo znecitlivění končetin a/nebo vyrážka. 

  Užití  u  kojenců  a  batolat:  u  dětí  do  dvou  let  se  přípravek  Montelukast  Teva  žvýkací  tablety 

nedoporučuje.  

 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety 
 
Přípravek Montelukast-Teva žvýkací tablety může být užíván současně s jinými léky, které již Vaše dítě 
možná proti astmatu užívá. Některé léky však mohou ovlivnit působení přípravku Montelukast Teva žvýkací 
tablety nebo naopak přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety může ovlivnit působení jiných léků, které 
Vaše dítě užívá. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo 
nebo které možná bude užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je obzvlášť 
důležité, jestliže tímto lékem je:  
  fenobarbital (používá se k léčbě epilepsie) 
  fenytoin (používá se k léčbě epilepsie) 
  rifampicin (používá se k léčbě tuberkulózy a některých dalších infekcí) 
 
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety s jídlem a pitím 
 
Co se týče užití v souvislosti s příjmem potravy, přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety se užívá večer 
1 hodinu před nebo 2 hodiny po jídle. 
 

 

Těhotenství a kojení 
 
Tato část se u přípravku Montelukast Teva 4 mg žvýkací tablety neuplatňuje, jelikož je určen k použití u dětí 
ve věku od 2 do 5 let, nicméně následující informace se týkají léčivé látky montelukastu. 
 
Těhotenství 
Těhotné ženy nebo ženy, které otěhotnění plánují, se musí před zahájením užívání přípravku Montelukast 
Teva žvýkací tablety poradit s lékařem.  
Kojení 
Není známo, zda se přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety objevuje v mateřském mléku. Jestliže kojíte 
nebo kojit hodláte, musíte se před užíváním přípravku Montelukast Teva poradit s lékařem. 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
U dospělých se nepředpokládá, že by přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety ovlivňoval schopnost řídit 
nebo obsluhovat stroje. Nicméně, individuální odpověď na léčbu se může lišit. Velmi vzácně byly hlášeny 
určité  nežádoucí  účinky,  které  mohou  ovlivnit  schopnost  některých  pacientů  řídit  motorová  vozidla  nebo 
obsluhovat stroje. 
 
Montelukast Teva žvýkací tablety obsahuje aspartam 
Montelukast Teva obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Pokud má Vaše dítě fenylketonurii (vzácné 
dědičné metabolické onemocnění), musíte vzít v úvahu, že každá žvýkací tableta Montelukast Teva 4 mg 
obsahuje fenylalanin (odpovídá 0,674 mg fenylalaninu na dávku). 
 
 
3. 

Jak se přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety užívá 

 
 
Zajistěte,  aby  Vaše  dítě  vždy  užívalo  přípravek  Montelukast  Teva  žvýkací  tablety  přesně  podle  pokynů 
lékaře,  i  když  nemá  žádné  příznaky  nebo  pokud  nastoupí  astmatický  záchvat.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku pro děti ve věku 2 až 5 let je jedna žvýkací tableta přípravku Montelukast Teva 
4 mg jednou denně večer. 
 
Co  se  týče  užívání  v souvislosti  s příjmem  potravy,  přípravek  Montelukast  Teva  žvýkací  tablety  se  užívá 
večer 1 hodinu před nebo 2 hodiny po jídle. 
 
Bezpečnost a účinnost přípravku Montelukast Teva žvýkací tablety nebyla stanovena u dětí do 2 let věku. 
 
Pokud  Vaše  dítě  užívá  Montelukast  Teva  žvýkací  tablety,  ujistěte  se,  že  současně  neužívá jiné  přípravky 
s obsahem stejné léčivé látky, montelukastu. 
 
Jestliže Vaše dítě užilo více přípravku Montelukast Teva žvýkací tablety, než mělo 
 
Pokud Vaše dítě (nebo někdo jiný) polkne mnoho tablet najednou, informujte neprodleně nejbližší 
pohotovostní službu nebo Vašeho lékaře. Příznaky předávkování zahrnují bolest břicha, spavost, žízeň, 
bolest hlavy, zvracení a bezděčné pohyby. K lékaři nebo do nemocnice s sebou prosím vezměte tuto 
příbalovou informaci, všechny zbylé tablety a obal, aby bylo zřejmé, kolik tablet bylo požito. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety svému dítěti podat 

 

 
Pokud  Vaše  dítě  vynechá  dávku,  pokračujte  následující  dávkou  v  obvyklou  dobu.  Nepodávejte  Vašemu 
dítěti dvě dávky najednou, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku. 
 
Jestliže Vaše dítě přestane užívat přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety  
Je důležité pokračovat v užívání přípravku Montelukast Teva žvýkací tablety za přítomnosti i nepřítomnosti 
příznaků  tak  dlouho,  dokud  ho  předepisuje  dětský  lékař,  aby  bylo  možné  udržet  astma  Vašeho dítěte  pod 
kontrolou. 
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety může léčit astma pouze při nepřerušeném podávání. 
 
Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  
 
Pro děti ve věku 6 až 14 let jsou k dispozici Montelukast Teva 5 mg žvýkací tablety. 
Pro pacienty ve věku 15 let a více jsou k dispozici Montelukast Teva 10 mg potahované tablety. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Byly též hlášeny alergické reakce zahrnující otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobit 
potíže při dýchání nebo polykání, svědění, vyrážka nebo kopřivka. Pokud se u Vašeho dítěte objeví alergická 
reakce, je životně důležité, aby Vaše dítě přerušilo užívání přípravku Montelukast Teva žvýkací tablety a 
abyste okamžitě vyhledali lékařskou pomoc. 
 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v klinických studiích s přibližně  uvedenou četností: 
 
Časté nežádoucí účinky (postihují až 1 z 10 pacientů) zahrnují: 
 

  bolest břicha, bolest hlavy, žízeň 

 
Navíc po uvedení léku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky uvedené podle frekvence a od 
nejčastějších: 
 
Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů) 
infekce horních cest dýchacích (např. nachlazení, bolest v krku) 
 
Časté (postihují až 1 z 10 pacientů) 
průjem, nevolnost, zvracení, vyrážka, horečka, zvýšené hladiny sérových transamináz (jaterních enzymů) 
 
Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů) 
alergické reakce včetně otoku obličeje, rtů, jazyka, a/nebo krku, které mohou být příčinou obtížného dýchání 
nebo polykání, poruchy snění včetně nočních můr, nespavost, náměsíčnost, podrážděnost, pocit úzkosti, 
neklid, rozrušení včetně agresivního nebo nepřátelského chování, deprese, závrať, ospalost, 
mravenčení/necitlivost, záchvaty křečí, krvácení z nosu, sucho v ústech, poruchy trávení, tvorba modřin, 
svědění, kopřivka, bolest svalů a kloubů, svalové křeče, únava, pocit nevolnosti, otoky kvůli zadržování 
tekutin 
 
Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů) 
zvýšený sklon ke krvácení, třes, bušení srdce, angioedém (otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo krku s obtížným 
polykáním nebo dýcháním) 
 
Velmi vzácné
 (postihují až 1 z 10 000 pacientů) 
halucinace, desorientace, sebevražedné myšlenky a chování, hepatitida (zánětlivé onemocnění jater), jemné 
červené uzly pod kůží nejčastěji na bércích (erythema nodosum), závažné kožní reakce (erythema 

 

multiforme), které se mohou objevit bez varování , infiltrace jater eozinofily (prostoupení jater určitým 
druhem bílých krvinek) 
 
U astmatických pacientů léčených montelukastem byly velmi vzácně hlášeny případy stavu známého jako 
syndrom Churg-Straussové. Pokud se u Vašeho dítěte objeví kterýkoliv z následujících příznaků, zvláště 
pokud přetrvává nebo se zhoršuje, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc: nemoc podobná chřipce, 
zhoršující se dušnost, mravenčení nebo znecitlivění rukou a nohou a/nebo vyrážka. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 
Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené  na blistru a na krabičce za zkratkou 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety obsahuje 
 

  Léčivou látkou je montelukastum natricum v množství odpovídajícím montelukastum 4 mg . 
  Pomocnými látkami jsou: mannitol (E421), natrium-lauryl-sulfát, hyprolosa, červený oxid železitý 

(E172),  třešňové  aroma  PHS-143671:  maltodextrin  a  amylopektin,  aspartam  (E951),  sodná  sůl 
karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát. 

 
Jak přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Montelukast Teva 4 mg, žvýkací tablety jsou mramorované růžové zaoblené trojúhelníkové tablety, na jedné 
straně značené “93” a na druhé straně “7424”. 
 
Přípravek Montelukast Teva 4 mg, žvýkací tablety je dostupný v balení 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 
98 a 100 tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Teva Pharmaceutical Works plc, Pallagi út. 13, H-4042 Debrecen, Maďarsko 
Teva Operations Poland Sp.z.o.o., Ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polsko  
TEVA UK Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Velká Británie 
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Haarlem, 2003 GA, Nizozemsko 
 

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Rakousko: Montelukast Teva 4mg Kautablette 
Estonsko: Montelukast Teva 
Řecko: Montelukast Teva 4mg Chewable Tablet 
Španělsko: Montelukast Teva 4mg comprimidos masticable EFG 
Finsko: Montelukast Teva 4mg, Purutabletti 
Maďarsko: Montelukast Teva 4mg Rágótabletta 
Irsko: Montelukast Teva 4mg Chewable Tablet 
Litva: Montelukast Teva 4mg kramtomosios tabletė 
Norsko: Montelukast Teva 4mg, Tyggetablett 
Polsko: Montelukastum 123ratio 
Portugalsko: Montelucaste Teva Infantil 
Slovinsko: Montelukast Teva 4mg Žvečljive tableta 
Slovenská republika: Montelukast Teva 4mg 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
 4.4.2016 
 

Recenze

Recenze produktu MONTELUKAST TEVA 4 MG, ŽVÝKACÍ TABLETA 28X4MG Žvýkací tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MONTELUKAST TEVA 4 MG, ŽVÝKACÍ TABLETA 28X4MG Žvýkací tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám