Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Actavis CZ a.s.
Kód výrobku: 254672
Kód EAN:
Kód SÚKL: 145998
Držitel rozhodnutí: Actavis CZ a.s.

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls148799/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Montelukast Actavis 5 mg
žvýkací tablety
Pro děti ve věku 6 - 14 let
montelukastum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete Vy nebo Vaše dítě tento
přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy nebo Vaše dítě.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Montelukast Actavis 5 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Montelukast Actavis 5 mg užívat
3. Jak se přípravek Montelukast Actavis 5 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Montelukast Actavis 5 mg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE MONTELUKAST ACTAVIS 5 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Montelukast Actavis 5 mg je antagonista leukotrienového receptoru, který blokuje látky zvané
leukotrieny. Leukotrieny způsobují zúžení a otok dýchacích cest v plicích. Blokování leukotrienů
zmírňuje projevy průduškového astmatu a pomáhá astma zvládat.
Váš lékař nebo dětský lékař předepsal Montelukast Actavis 5 mg k léčbě Vašeho astmatu nebo
astmatu Vašeho dítěte, a to k prevenci vzniku příznaků astmatu během dne i noci.
Montelukast Actavis 5 mg se používá k léčbě u pacientů ve věku od 6 do 14 let, kterým jejich
léčba neposkytuje dostatečnou kontrolu nad astmatem a u kterých je potřebná dodatečná léčba.
Montelukast Actavis 5 mg lze rovněž použít jako alternativní léčbu k inhalačním
kortikosteroidům u pacientů ve věku od 6 do 14 let, kteří na své astma v nedávné době neužívali
ústy podávané (perorální) kortikosteroidy a u kterých se prokázalo, že nejsou schopni inhalační
kortikosteroidy užívat.
Montelukast Actavis 5 mg rovněž napomáhá při prevenci námahou vyvolaného zúžení
dýchacích cest u pacientů ve věku 6 - 14 let.
Váš lékař nebo dětský lékař určí, jak Montelukast Actavis 5 mg používat v závislosti na příznacích a
závažnosti Vašeho astmatu nebo astmatu Vašeho dítěte.
2/6
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
MONTELUKAST ACTAVIS 5 MG UŽÍVAT
Informujte svého lékaře nebo dětského lékaře o veškerých zdravotních potížích nebo alergiích, které
máte Vy nebo Vaše dítě nyní nebo jste je měli v minulosti.
Neužívejte přípravek Montelukast Actavis 5 mg nebo ho nepodávejte svému dítěti, pokud
jste Vy nebo Vaše dítě alergičtí (přecitlivělí) na montelukast nebo na kteroukoli další složku
přípravku Montelukast Actavis 5 mg (viz bod 6 Další informace).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Montelukast Actavis 5 mg je zapotřebí
Pokud se astma nebo dýchání u Vás nebo Vašeho dítěte zhorší, ihned se obraťte na svého lékaře
nebo dětského lékaře.
Perorální přípravek Montelukast Actavis 5 mg není určen k léčbě akutních astmatických
záchvatů. Pokud k záchvatu dojde, postupujte podle pokynů, které Vám dal lékař nebo pro dítě
dětský lékař. Vždy u sebe mějte pro sebe nebo své dítě protiastmatické inhalační záchranné
léky.
Je důležité, abyste Vy nebo Vaše dítě užívali všechny léky proti astmatu, které Vám lékař nebo
dětský lékař předepsal. Přípravek Montelukast Actavis 5 mg se nesmí používat místo jiných
léků proti astmatu, které Vám lékař nebo dětský lékař dítěti předepsal.
Pokud Vy nebo Vaše dítě užíváte léky proti průduškovému astmatu, mějte na mysli, že pokud se
u Vás nebo Vašeho dítěte vyvine kombinace příznaků, jako je chřipkové onemocnění,
mravenčení nebo necitlivost v rukou či nohou, zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka,
musíte se obrátit na svého lékaře nebo dětského lékaře.
Vy nebo Vaše dítě nesmíte užívat kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) ani jiné protizánětlivé
léky (tzv. nesteroidní antirevmatika), pokud zhoršují Vaše astma nebo astma Vašeho dítěte.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léky mohou ovlivňovat působení přípravku Montelukast Actavis 5 mg, případně přípravek
Montelukast Actavis 5 mg může mít vliv na působení jiných léků, které Vy nebo Vaše dítě užíváte.
Prosím, informujte svého lékaře nebo dětského lékaře, případně lékárníka o všech lécích, které Vy
nebo Vaše dítě užíváte nebo jste užívali v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez
lékařského předpisu.
Předtím, než Vy nebo Vaše dítě začnete přípravek Montelukast Actavis 5 mg užívat, informujte svého
lékaře nebo dětského lékaře, pokud užíváte následující léky:
fenobarbital (používá se k léčbě epilepsie)
fenytoin (používá se k léčbě epilepsie)
rifampicin (používá se k léčbě tuberkulózy a některých jiných infekcí).
Užívání přípravku Montelukast Actavis 5 mg s jídlem a pitím
Přípravek Montelukast Actavis 5 mg se nesmí užívat současně s jídlem; musí se užívat nejméně
1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle.
Těhotenství a kojení
Použití v těhotenství
Těhotné ženy nebo ženy, které plánují otěhotnět, se musí před zahájením užívání přípravku
Montelukast Actavis 5 mg obrátit na lékaře. Lékař vyhodnotí, zda během této doby mohou přípravek
Montelukast Actavis 5 mg užívat.
3/6
Použití během kojení
Není známo, zda se přípravek Montelukast Actavis 5 mg objevuje v mateřském mléku. Jestliže kojíte
nebo kojit hodláte, musíte se před užíváním přípravku Montelukast Actavis 5 mg obrátit na svého
lékaře. Lékař vyhodnotí, zda během této doby můžete přípravek Montelukast Actavis 5 mg užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neočekává se, že by užívání přípravku Montelukast Actavis 5 mg ovlivňovalo schopnost řídit nebo
obsluhovat stroje. Individuální odpovědi na léčbu se však mohou lišit. Jisté nežádoucí účinky (jako je
závrať a malátnost), které byly u přípravku Montelukast Actavis 5 mg velmi vzácně hlášeny, mohou
u některých pacientů jejich schopnost řídit nebo obsluhovat stroje ovlivnit.
Důležité informace o některých složkách přípravku Montelukast Actavis 5 mg
Přípravek Montelukast Actavis 5 mg obsahuje aspartam, který je zdrojem aminokyseliny fenylalaninu.
Může být škodlivý u osob s fenylketonurií (což je vzácná dědičná porucha metabolizmu).
Přípravek Montelukast Actavis 5 mg obsahuje laktózu. Jestliže Vám lékař nebo dětský lékař sdělil, že
Vy nebo Vaše dítě trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se před používáním tohoto léčivého
přípravku na svého lékaře nebo dětského lékaře.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK MONTELUKAST ACTAVIS 5 MG UŽÍVÁ
Přípravek Montelukast Actavis 5 mg se má vždy užívat podle pokynů Vašeho lékaře nebo
dětského lékaře. Pokud si nejste jisti poraďte se se svým lékařem nebo dětským lékařem,
případně lékárníkem.
Vy nebo Vaše dítě smíte užívat pouze jednu tabletu přípravku Montelukast Actavis 5 mg jednou
denně, jak předepsal Váš lékař nebo dětský lékař.
Přípravek se musí užívat, i když nemáte Vy nebo Vaše dítě žádné příznaky nebo i když máte
akutní astmatický záchvat.
Lék se užívá ústy.
Děti ve věku 6 až 14 let
Jedna žvýkací tableta přípravku Montelukast Actavis 5 mg se užívá každý den večer. Přípravek
Montelukast Actavis 5 mg se nesmí užívat současně s jídlem; musí se užívat nejméně 1 hodinu před
jídlem nebo 2 hodiny po jídle.
Jestliže užíváte Vy nebo Vaše dítě přípravek Montelukast Actavis 5 mg, přesvědčte se, že Vy ani dítě
neužíváte žádný jiný přípravek, který by obsahoval stejnou léčivou látku, tj. montelukast.
Jiné věkové skupiny pacientů
Pro pacienty v jiných věkových skupinách jsou k dispozici jiné síly a lékové formy léku.
Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užili více přípravku Montelukast Actavis 5 mg, než jste měli
Ihned se obraťte na svého lékaře nebo dětského lékaře se žádostí o radu.
Ve většině hlášení o předávkování nebyly uvedeny žádné nežádoucí účinky. K nejčastěji se
vyskytujícím hlášeným příznakům při předávkování u dospělých a dětí patřily bolest břicha, ospalost,
žízeň, bolest hlavy, zvracení a nadměrná aktivita.
Jestliže jste zapomněl/a užít nebo jste zapomněl/a svému dítěti podat přípravek Montelukast
Actavis 5 mg
Snažte se přípravek Montelukast Actavis 5 mg užívat či podávat podle předpisu. Pokud však Vy nebo
dítě dávku vynecháte, pokračujte podle obvyklého schématu v užívání jedné tablety jednou denně.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradili vynechanou dávku.
4/6
Jestliže Vy nebo Vaše dítě přestanete přípravek Montelukast Actavis 5 mg užívat
Přípravek Montelukast Actavis 5 mg může léčit průduškové astma pouze tehdy, pokud jej užíváte
trvale.
Je důležité, abyste Vy nebo Vaše dítě přípravek Montelukast Actavis 5 mg užívali tak dlouho, jak jej
lékař/dětský lékař bude předepisovat. Pomůže při zvládání Vašeho astmatu nebo astmatu dítěte.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
dětského lékaře, případně lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Montelukast Actavis 5 mg nežádoucí účinky, které
se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud si všimnete níže uvedených nežádoucích účinků, které byly hlášeny při léčbě
montelukastem, přestaňte užívat přípravek Montelukast Actavis 5 mg a obraťte se ihned na
lékaře:
náhle vzniklý sípot, otok rtů, jazyka a hrdla nebo otok těla, vyrážka, mdloby nebo polykací potíže
(těžká alergická reakce)
příznaky podobné chřipce, mravenčení nebo necitlivost v rukou a nohou, zhoršení plicních
příznaků, případně vyrážka (syndrom Churga-Straussové).
V souvislosti s užíváním montelukastu byly hlášeny tyto nežádoucí účinky:
Časté nežádoucí účinky: vyskytují se u 1 až 10 ze 100 léčených pacientů
bolest hlavy
bolest břicha
žízeň.
Dále byly hlášeny tyto nežádoucí účinky:
zvýšený sklon ke krvácení
alergické reakce včetně vyrážky, otoku obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou
způsobovat dýchací nebo polykací potíže
zvýšení hladin některých látek v krvi (transaminázy)
abnormální sny včetně nočních můr, halucinace, podrážděnost, pocit úzkosti, neklid, rozrušení
včetně agresivního chování, třes, deprese, neklidný spánek, sebevražedné myšlenky a jednání
(ve velmi vzácných případech)
závrať, malátnost, mravenčení/necitlivost, křeče
bušení srdce
krvácení z nosu
průjem, sucho v ústech, poruchy trávení, pocit nucení na zvracení, zvracení
zánět jater, jaterní potíže (eozinofilní infiltrace jater)
tvorba modřin, svědění, kopřivka, vyrážka, jemné červené uzlíky pod kůží nejčastěji na holeni
(erythema nodosum)
bolest kloubů nebo svalů, svalové křeče
únava, pocit nevolnosti, otok, horečka.
Požádejte svého lékaře nebo dětského lékaře, případně lékárníka o více informací o nežádoucích
účincích. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo dětskému lékaři, případně lékárníkovi.
5/6
5. JAK PŘÍPRAVEK MONTELUKAST ACTAVIS 5 MG UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Montelukast Actavis 5 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na
krabičce a blistru za EXP (zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti tohoto
léku se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Montelukast Actavis 5 mg obsahuje
Léčivou látkou je montelukast. Jedna žvýkací tableta obsahuje sodnou sůl montelukastu, což
odpovídá 5 mg montelukastu.
Pomocnými látkami jsou: granulovaná mikrokrystalická celulosa, hyprolosa, sodná sůl
kroskarmelosy, monohydrát laktosy, červený oxid železitý (E 172), mannitol, třešňové aroma
(aromatické látky totožné s přírodními, aromatické látky, přírodní aromatické látky,
maltodextrin (bramborový), arabská klovatina (E414), triacetin (E1518), ethylmaltol, maltol,
tokoferol alfa (E307)), aspartam (E 951), magnesium-stearát
Jak přípravek Montelukast Actavis 5 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Montelukast Actavis 5 mg jsou růžové, skvrnité, kulaté, z obou stran vypouklé tablety
s vyraženým M5 na jedné straně.
Blistry: 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 98, 100 žvýkacích tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjordur
Island
6/6
Výrobce
Actavis Ltd.
Bulebel Industrial Estate
ZTN 3000 Zejtun
Malta
Tento léčivý přípravek byl registrován v členských v zemích EU pod následujícími názvy:
Bulharsko, Dánsko: Actamone
Česká republika: Montelukast Actavis 5 mg
Estonsko, Litva: Montelukast Actavis
Finsko: Montelukast Actavis 5 mg purutabletti
Kypr, Malta: Respirel
Lotyšsko: Montelukast Actavis 5 mg kramtomosios tablets
Maďarsko: RESPIREL rágótabletta
Polsko: Actamone, chewable tablets
Rumunsko: Actamone 5 mg comprimate masticabile
Slovenská republika: Actamone 5 mg
Slovinsko: Actamone 5 mg žvečljive tablete
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10.2.2012

Recenze

Recenze produktu MONTELUKAST ACTAVIS 5 MG 7X5MG Žvýkací tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MONTELUKAST ACTAVIS 5 MG 7X5MG Žvýkací tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze