Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

MONOTAB SR 100X100MG Tabl. s prodl. uvol. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17400

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 17400
Kód EAN: 8584005104908
Kód SÚKL: 21795
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Léčivo se užívá: K předcházení a dlouhodobé léčbě anginy pectoris (bolesti na hrudi vznikající v důsledku nedostatečného prokrvení srdce).

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls6875/2008
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Monotab SR
tablety s prodlouženým uvolňováním
(Isosorbidi mononitras)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Monotab SR a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Monotab SR užívat
3. Jak se přípravek Monotab SR užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Monotab SR uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK MONOTAB SR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Monotab SR snižuje napětí svaloviny cévní stěny v oblasti zúžení věnčitých tepen a zabraňuje
nežádoucímu zvýšení jejich napětí. Dále způsobuje mírné rozšíření cév tělního oběhu. Tímto
způsobem dlouhodobě snižuje zatížení srdce a zlepšuje zásobování méně prokrvených částí srdečního
svalu kyslíkem.
Léčivo se užívá:
- k předcházení a dlouhodobé léčbě anginy pectoris (bolesti na hrudi vznikající v důsledku
nedostatečného prokrvení srdce).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MONOTAB
SR UŽÍVAT
Neužívejte Monotab SR:
jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku
Monotab SR obsaženou v léčivu,
při akutním oběhovém selhání (šok, oběhový kolaps),
při kardiogenním šoku (šok způsobený srdeční nedostatečností), není-li zajištěn dostatečně
vysoký diastolický levokomorový tlak,
jestliže současně užíváte sildenafil (Viagra), užívá se k léčbě poruch erekce, protože zvyšuje
účinek léčiva na pokles krevního tlaku,
jestliže máte výrazně nízký tlak krve ( systolický krevní tlak < 90 mm Hg).
Léčivo není určeno k léčbě dětí.
Zvláštní opatrnosti při použití Monotab SR je zapotřebí:
2/4
při onemocnění srdečního svalu spojeného se zúžením srdečních dutin (hypertrofická
obstrukční kardiomyopatie), svrašťujícím zánětu osrdečníku (konstriktivní perikarditida) a při
srdeční tamponádě (útlak srdce nahromaděním krve v dutině osrdečníku),
při nízkých plnících tlacích, např. u akutního infarktu myokardu, při omezené funkci levé
komory (nedostatečnost levé komory srdeční),
při zúžení ústí srdeční chlopně (aortální a/nebo mitrální stenóza),
při sklonu k poruchám regulace krevního oběhu s nízkým tlakem krve (ortostatické poruchy
regulace krevního tlaku),
při onemocněních, která souvisejí se zvýšeným nitrolebečním tlakem (intrakraniální tlak).
Monotab SR není vhodný k léčbě akutního záchvatu anginy pectoris.
V případě, že jste se již v minulosti léčili nebo se léčíte na výše uvedená onemocnění, oznamte to
svému lékaři.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Současně užívaná léčiva na snížení krevního tlaku (antihypertenziva: -blokátory, blokátory
kalciového kanálu a jiná léčiva rozšiřující cévy), některá léčiva užívaná k léčbě duševních onemocnění
(neuroleptika anebo tricyklická antidepresiva), sildenafil (Viagra) a alkohol mohou zvyšovat účinek
léčiva Monotab SR na snížení krevního tlaku.
Je-li Monotab SR užíván současně s dihydroergotaminem (léčivo užívané k léčbě migrény), může
dojít ke zvýšení hladiny dihydroergotaminu v krvi, a tím ke zvýšení krevního tlaku.
Užívání přípravku Monotab SR s jídlem a pitím:
Tablety Monotab SR se užívají nerozkousané s malým množstvím tekutiny (např. sklenicí vody).
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Během těhotenství by se isosorbid-mononitrát měl užívat pouze na výslovné doporučení lékaře,
protože s používáním nitrátů v těchto případech dosud nejsou dostatečné zkušenosti.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Neřiďte dopravní prostředek, protože léčivo může změnit reakční schopnost i přesto, že je užíváno
v předepsaných dávkách. Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.To platí hlavně na začátku léčby, při
zvýšení léčebné dávky a spolupůsobení alkoholu. Tyto činnosti byste měli vykonávat jen na základě
výslovného souhlasu lékaře.
Důležité informace o některých složkách přípravku Monotab SR
Monotab SR obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se
s ním, než začnete tento přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK MONOTAB SR UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Monotab SR přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka je 1 tableta přípravku Monotab SR (100 mg isosorbid-mononitrátu) 1x denně.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Monotab SR, než jste měl(a):
Při podezření na předávkování vyššími dávkami léčiva Monotab SR je nutné ihned vyhledat lékařskou
pomoc. V závislosti na míře předávkování se může objevit výrazný pokles krevního tlaku (hypotenze)
3/4
s reflektorickým zvýšením tepové frekvence, pocit slabosti, závratě, malátnost, bolest hlavy, zrudnutí
kůže, nevolnost, zvracení a průjmy.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Monotab SR:
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Pokud jste si nedopatřením 1 dávku nevzali nebo jste užili nízkou dávku a od původně určené doby
užívání neuplynuly více než 2 hodiny, pokračujte v původně stanoveném dávkovacím schématu.
Neberte dvojitou dávku.
Následky přerušení léčby přípravkem Monotab SR:
O délce užívání rozhodne ošetřující lékař.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Monotab SR nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Při užívání isosorbit-mononitrátu (léčivá látka přípravku Monotab SR) se mohou vyskytnout
následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
Velmi často (možnost výskytu u více než 1 z 10 pacientů): na začátku léčby se mohou
vyskytnout bolesti hlavy (nitrátové bolesti hlavy), které podle zkušeností odezní nejdéle za
několik dní při dalším užívání.

Často (možnost výskytu u 1-10 ze 100 pacientů): při zahájení léčby nebo při zvýšení
dávky může dojít k poklesu tlaku, závratím či omdlévání při náhlé změně polohy (sed
nebo stoj z polohy vleže), zvýšení tepové frekvence, obluzenosti, pocitu slabosti.
Méně často (možnost výskytu u 1-10 z 1000 pacientů): zpomalení srdeční činnosti, silný
pokles tlaku a zesílení příznaků anginy pectoris (bolest na hrudi), nevolnost, zvracení,
zčervenání kůže, alergické kožní reakce, kolapsové stavy, náhlá ztráta vědomí.
Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než 1 z 10 000 pacientů): místní nedokrvení
tkáně (ischémie), přechodný nedostatek kyslíku v krvi v důsledku přerozdělení krevního
toku v plících (hypoxemie), těžké zánětlivé kožní onemocnění (exfoliativní dermatitida),
rozvoj tolerance (snížení účinnosti) a rozvoj zkřížené tolerance k jiným nitrátovým
sloučeninám (snížení účinku při dřívějším léčení jinými nitrátovými přípravky).
Aby se předešlo zeslabení účinku nebo ztrátě účinku, neměly by být podávány trvale vysoké dávky.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK MONOTAB SR UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu nebo blistru. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a
vlhkostí.
4/4
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Monotab SR obsahuje
Léčivou látkou je isosorbidi mononitras 100 mg v tabletě s prodlouženým uvolňováním.
Pomocné látky jsou monohydrát laktosy, hypromelosa, montanglykolový vosk, mastek, magnesium-
stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.
Jak přípravek Monotab SR vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety Monotab SR jsou oválné, krémové tablety s půlicí rýhou na obou stranách.
Velikost balení: 20, 50 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
9.3. 2011

Recenze

Recenze produktu MONOTAB SR 100X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu MONOTAB SR 100X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám