Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 101565
Kód EAN:
Kód SÚKL: 127766
Držitel rozhodnutí: KRKA

Příbalový leták1/8

Sp.zn. sukls123060/2012, sukls123161/2012, sukls123176/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Mirzaten Oro Tab 15 mg
Mirzaten Oro Tab 30 mg
Mirzaten Oro Tab 45 mg
tablety dispergovatelné v ústech
mirtazapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Mirzaten Oro Tab a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mirzaten Oro Tab užívat
3. Jak se přípravek Mirzaten Oro Tab užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Mirzaten Oro Tab uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK MIRZATEN ORO TAB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Mirzaten Oro Tab je jeden ze skupiny léků označovaných jako antidepresiva.
Přípravek je určen k léčbě deprese.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MIRZATEN
ORO TAB UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Mirzaten Oro Tab
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mirtazapin nebo na kteroukoli další složku přípravku
Mirzaten Oro Tab. Pokud je to Váš případ, musíte to sdělit svému lékaři dříve, než začnete
Mirzaten Oro Tab užívat.
jestliže užíváte nebo jste v nedávné době užíval/a (během minulých dvou týdnů) léčivé
přípravky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Mirzaten Oro Tab je zapotřebí

Použití u dětí a dospívajících do 18 let
Mirzaten Oro Tab by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let, jelikož nebyla prokázána jeho
účinnost. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny
přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu,
sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš
lékař přesto může Mirzaten Oro Tab pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich
nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Mirzaten Oro Tab pacientovi do 18 let a chcete se o tom
poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni
přípravkem Mirzaten Oro Tab, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o


2/8

tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Mirzaten Oro Tab
ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině
prokázány. Navíc byl v této věkové skupině, léčené mirtazapinem, objeven významný nárůst tělesné
hmotnosti častěji než u dospělých.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese
Pokud jste depresivní, můžete někdy mít sebepoškozující nebo sebevražedné myšlenky. Mohou
narůstat, když poprvé začínáte užívat antidepresiva, neboť tyto léčivé přípravky potřebují čas na to,
aby začaly působit, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy i déle.
S větší pravděpodobností se tak můžete cítit:
pokud jste v minulosti měli myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození
pokud jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukázaly zvýšené riziko sebevražedného
chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickými stavy, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud někdy máte myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, jděte přímo k Vašemu lékaři nebo
do nemocnice.
Můžete zjistit, že je přínosné říci svým blízkým nebo přátelům, že jste depresivní a požádat je, aby
si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud se budou domnívat, že
se Vaše deprese zhoršila nebo pokud mají obavy ze změn Vašeho chování.

Rovněž věnujte zvláštní pozornost u přípravku Mirzaten Oro Tab
jestliže máte nebo jste někdy měli některé z následujících stavů:
Pokud jste to již neudělali, řekněte Vašemu lékaři o těchto stavech dříve, než začnete užívat
Mirzaten Oro Tab.
- záchvaty (epilepsie). Pokud se u Vás vyskytnou záchvaty nebo Vaše záchvaty budou
častější, přestaňte užívat Mirzaten Oro Tab a okamžitě kontaktujte svého lékaře;
- onemocnění jater, včetně žloutenky. Pokud se žloutenka objeví, přestaňte užívat Mirzaten
Oro Tab a okamžitě kontaktujte svého lékaře;
- onemocnění ledvin;
- onemocnění srdce nebo nízký krevní tlak;
- schizofrenie. Pokud se psychotické příznaky, jako jsou paranoidní myšlenky, stanou
častějšími nebo vážnějšími, ihned kontaktujte svého lékaře;
- bipolární afektivní porucha (střídání období nadměrné/přílišné aktivity a depresivní
nálady). Pokud se začnete cítit nadměrně aktivně a vybuzeně, přestaňte užívat Mirzaten Oro
Tab a okamžitě kontaktujte svého lékaře;
- cukrovka (může být třeba upravit Vaši dávku inzulínu nebo dalších antidiabetických
přípravků);
- oční onemocnění, jako je zvýšený nitrooční tlak (zelený oční zákal, glaukom);
- problémy s močením, které mohou být způsobeny zvětšenou prostatou.
pokud se objeví příznaky infekce, jako je nevysvětlitelná vysoká horečka, bolesti v krku, vřídky
v ústech.
Přestaňte užívat Mirzaten Oro Tab a konzultujte okamžitě s Vaším lékařem vyšetření krve.
Ve vzácných případech mohou být tyto příznaky známkami poruch produkce krevních buněk
v kostní dřeni. I když vzácně, mohou se tyto příznaky nejčastěji objevit po 4-6 týdnech léčby.
pokud jste starší pacient. Můžete být více vnímavý k vedlejším účinkům antidepresiv.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, zda užíváte (nebo plánujete užívat) některé léčivé přípravky
z následujícího seznamu.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte Mirzaten Oro Tab spolu s:
inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO). Také neužívejte Mirzaten Oro Tab během 2
týdnů od ukončení léčby inhibitory MAO. Pokud přestanete užívat Mirzaten Oro Tab,
neužívejte inhibitory MAO během následujících dvou týdnů.


3/8

Příklady inhibitorů MAO jsou moklobemid, tranylcypromin (oba jsou antidepresiva) a selegilin
(používán při Parkinsonově chorobě).

Buďte opatrní při užívání přípravku Mirzaten Oro Tab v kombinaci s:
antidepresivy, jako jsou SSRI, venlafaxin a L-tryptofan nebo triptany (užívané k léčbě
migrény), tramadolem (lék proti bolesti), linezolidem (antibiotikum), lithiem (užívané k léčbě
některých psychiatrických stavů) a přípravky s obsahem třezalky tečkované (rostlinný
prostředek proti depresi). Ve velmi vzácných případech může sám Mirzaten Oro Tab nebo
Mirzaten Oro Tab v kombinaci s těmito léčivými přípravky, vést k takzvanému serotoninovému
syndromu. Některé příznaky tohoto syndromu jsou: nevysvětlitelná horečka, pocení, zrychlení
srdeční činnosti, průjem, (nekontrolovatelné) stahy svalstva, třesavka, abnormálně zesílené
reflexy, neklid, změny nálad a bezvědomí. Pokud se u Vás objevila kombinace těchto příznaků,
sdělte to okamžitě svému lékaři.
antidepresivem nefazodon. Může zvýšit koncentraci přípravku Mirzaten Oro Tab ve Vaší krvi.
Informujte lékaře, pokud užíváte tento lék. Může být třeba snížit dávku přípravku Mirzaten Oro
Tab a po ukončení užívání nefazodonu, opět zvýšit dávku přípravku Mirzaten Oro Tab.
přípravky proti úzkosti a nespavosti jako jsou benzodiazepiny;
přípravky proti schizofrenii jako je olanzapin;
přípravky proti alergiím jako je cetirizin;
přípravky proti silné bolesti jako je morfin.
V kombinaci s těmito přípravky může Mirzaten Oro Tab způsobit zvýšenou ospalost navozenou
těmito přípravky.
léky proti infekci: přípravky k léčbě bakteriálních infekcí (jako je erytromycin), přípravky pro
léčbu plísňových infekcí (jako je ketokonazol) a HIV/AIDS (jako jsou inhibitory HIV proteázy)
a léky na žaludeční vředy (jako je cimetidin).
Užívání těchto přípravků spolu s přípravkem Mirzaten Oro Tab může zapříčinit zvýšení
množství přípravku Mirzaten Oro Tab v krvi. Informujte lékaře, pokud užíváte tyto přípravky.
Může být třeba snížit dávku přípravku Mirzaten Oro Tab a po ukončení užívání těchto
přípravků, opět zvýšit dávku přípravku Mirzaten Oro Tab.
léky proti epilepsii, jako je karbamazepin a fenytoin;
léky proti tuberkulóze, jako je rifampicin.
V kombinaci s přípravkem Mirzaten Oro Tab mohou tyto přípravky snížit koncentraci přípravku
Mirzaten Oro Tab v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léčivých
přípravků. Mohlo by být třeba zvýšit dávku přípravku Mirzaten Oro Tab nebo poté, co tyto
přípravky již nejsou užívány, opět snížit dávku přípravku Mirzaten Oro Tab.
léky pro prevenci krevní srážlivosti, jako je warfarin.
Mirzaten Oro Tab může zvýšit účinek warfarinu v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte
tento přípravek. V případě společného užívání s tímto přípravkem je doporučeno, aby Váš lékař
bedlivě sledoval Vaši krev.

Užívání přípravku Mirzaten Oro Tab s jídlem a pitím
Můžete se cítit ospalí, pokud pijete alkohol a užíváte přípravek Mirzaten Oro Tab.
Bude Vám doporučeno nepít žádný alkohol.
Můžete užívat Mirzaten Oro Tab s jídlem i bez něj.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Omezená zkušenost s podáváním přípravku Mirzaten Oro Tab těhotným ženám nenaznačuje zvýšení
rizika. Nicméně je nutná opatrnost, pokud je užíván během těhotenství. Pokud v průběhu léčby
přípravkem Mirzaten Oro Tab zjistíte, že jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, zeptejte se svého
lékaře, zda můžete přípravek Mirzaten Oro Tab dále užívat. Pokud užíváte Mirzaten Oro Tab do
porodu nebo krátce před porodem, mělo by být Vaše dítě pod dohledem kvůli možným nežádoucím
účinkům.
Ubezpečte se, že Váš gynekolog ( popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte přípravek Mirzaten Oro
Tab. Užívání podobných látek (tzv. SSRI) během těhotenství může u dětí zvýšit riziko výskytu


4/8

závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců (PPHN), který se
projevuje zrychleným dýcháním a promodráním kůže. Tyto příznaky se obvykle projeví během
prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte
dětského lékaře.
Zeptejte se Vašeho lékaře, zda můžete kojit, když užíváte Mirzaten Oro Tab.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Mirzaten Oro Tab může snížit Vaši pozornost a schopnost koncentrace. Ujistěte se, že Vaše schopnosti
nejsou ovlivněny, než začnete řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Mirzaten Oro Tab
Tento přípravek obsahuje laktosu a sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí
některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Tento přípravek obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Ten může být škodlivý pro osoby
s fenylketonurií.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK MIRZATEN ORO TAB UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Mirzaten Oro Tab přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik užívat
Obvykle se začíná dávkou 15 nebo 30 mg každý den. Váš lékař Vám může po několika dnech
doporučit tuto dávku zvýšit, až do výše pro Vás nejúčinnější dávky (mezi 15 až 45 mg za den).
Dávkování je obvykle stejné pro všechny věkové skupiny. Nicméně pokud jste starší pacient/ka nebo
pokud máte ledvinové či jaterní onemocnění, Váš lékař může dávku upravit.

Kdy užívat
Užívejte Mirzaten Oro Tab každý den ve stejný čas.
Nejlépe užívejte Mirzaten Oro Tab v jedné denní dávce večer před spaním. Nicméně, Váš lékař Vám
může doporučit rozdělit dávku přípravku Mirzaten Oro Tab - jednou ráno a jednou večer před spaním.
Vyšší dávka by měla být podána před spaním.

Tablety dispergovatelné v ústech se užívají následovně:
Užívejte Vaše tablety ústně.

Tablety přípravku Mirzaten Oro Tab jsou křehké. Nesmí se protlačovat fólií vnitřního obalu, protože
by se tím mohly poškodit. Vyjměte tabletu z tohoto obalu následujícím způsobem:
1. Uchopte blistr za hrany a oddělte jednu buňku blistru od zbytku opatrným tahem podél
perforace.
2. Táhněte za označenou hranu fólie a fólii úplně odloupněte.
3. Vyklopte tabletu do dlaně.
4. Jakmile vyjmete tabletu z obalu, položte ji na jazyk.

Po umístění na jazyk se tableta rychle rozpadne. Rozpadlou tabletu lze spolknout s vodou nebo bez
vody.
Před položením tablety na jazyk byste měl(a) mít prázdná ústa.

Kdy můžete očekávat zlepšení


5/8

Obvykle trvá přípravku Mirzaten Oro Tab jeden až dva týdny, než zaznamenáte první známky
zlepšení, avšak může trvat 2-4 týdny než se začnete cítit lépe. Je důležité hovořit se svým lékařem o
účincích přípravku Mirzaten Oro Tab, během prvních několika týdnů léčby:
po 2 až 4 týdnech užívání přípravku Mirzaten Oro Tab si pohovořte se svým lékařem, jak na Vás
přípravek působí.
Pokud se stále necítíte lépe, může Vám Váš lékař předepsat vyšší dávku. Po dalších 2-4 týdnech opět
prokonzultujte účinek léčby s lékařem. Budete potřebovat užívat Mirzaten Oro Tab, dokud Vaše
příznaky deprese nezmizí, obvykle po dobu 4-6 měsíců.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Mirzaten Oro Tab, než jste měl(a)
Pokud jste Vy, nebo někdo jiný, užil(a) více přípravku Mirzaten Oro Tab, než jste měl(a), zavolejte
ihned lékaře.
Nejpravděpodobnější známky předávkování přípravkem Mirzaten Oro Tab (bez kombinace s jinými
léčivými přípravky nebo alkoholem) jsou ospalost, dezorientace a zrychlená srdeční činnost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mirzaten Oro Tab
Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Mirzaten Oro Tab jednou denně:
Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek Mirzaten Oro Tab, nezdvojujte následující dávku, abyste
nahradil(a) vynechanou dávku. Jednoduše ji vynechejte. Užijte Vaši další dávku v obvyklý čas.
Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Mirzaten Oro Tab dvakrát denně:
pokud zapomenete užít ranní dávku, jednoduše si ji vezměte spolu s večerní dávkou.
pokud zapomenete užít večerní dávku, neberte si ji další den s ranní dávkou; vynechte ji a
pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer.
pokud zapomenete užít obě dávky, nesnažte se vynechané dávky nahradit. Vynechejte obě
dávky a další den pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Mirzaten Oro Tab
Přestaňte užívat Mirzaten Oro Tab pouze po konzultaci s Vaším lékařem.
Pokud přestanete příliš brzy, Vaše deprese se může vrátit. Pokud se začnete cítit dobře, řekněte to
svému lékaři. Váš lékař rozhodne, kdy může být léčba ukončena.
Nepřestaňte náhle užívat Mirzaten Oro Tab, i když Vaše deprese ustoupila. Pokud náhle ukončíte
léčbu přípravkem Mirzaten Oro Tab, můžete pociťovat nevolnost, mít závrať, být nervózní nebo
úzkostný a mít bolesti hlavy. Těmto příznakům se vyhnete při pozvolném vysazování. Váš lékař Vám
sdělí, jak snižovat dávky pozvolna.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte následující závažné nežádoucí účinky, přestaňte užívat mirtazapin a
okamžitě informujte svého lékaře.

Méně časté (můžou postihnout 1 pacienta ze 100):
pocity radosti a povznesená nálada (mánie)

Vzácné (můžou postihnout 1 pacienta ze 1000)
žluté zbarvení bělma očí nebo kůže; to může naznačovat narušení jaterních funkcí (žloutenka)

Není známo (frekvence z dostupných údajů nelze určit):


6/8

příznaky infekce, jako jsou náhlá nevysvětlitelná horečka, bolest v krku a vředy v ústech
(agranulocytóza). Ve vzácných případech může mirtazapin způsobit poruchy tvorby krevních
buňek (útlum kostní dřeně). Někteří pacienti se můžou stát méně odolnými proti infekčním
chorobám, protože mirtazapin může způsobit dočasný nedostatek bílých krvinek
(granulocytopenie). Ve vzácných případech může mirtazapin způsobit také nedostatek
červených a bílých krvinek (aplastická anémie), nedostatek krevních destiček (trombocytopenie)
nebo nárůst počtu bílých krvinek (eozinofilie).
epileptický záchvat (křeče)
kombinace příznaků, jako jsou náhlá nevysvětlitelná horečka, pocení, zvýšená srdeční
frekvence, průjem, (nekontrolovatelné) svalové stahy, chvění, zesílené reflexy, neklid, změny
nálady, bezvědomí a zvýšená tvorba slin. Ve velmi vzácných případech to mohou být příznaky
serotoninového syndromu.
myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu
závažné kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza)

Další možné nežádoucí účinky mirtazapinu jsou:

Velmi časté (můžou postihnout více než 1 z deseti pacientů):
zvýšení chuti k jídlu a nárůst tělesné hmotnosti
ospalost nebo spavost
bolest hlavy
sucho v ústech

Časté (můžou postihnout až 1 pacienta z deseti):
apatie
závrať
chvění nebo třes
nevolnost
průjem
zvracení
kopřivka nebo zčervenání kůže (exantém)
bolest kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie)
bolest zad
pocit závratě nebo mdloby, když prudce vstanete (ortostatická hypotenze)
otoky (typicky kotníků nebo nohou) jako následek nahromadění tekutin (edém)
únava
živé sny
zmatenost
pocit úzkosti
problémy se spaním

Méně časté (můžou postihnout až 1 pacienta ze sta):
zvláštní pocity na kůži např. pálení, bodání, lechtání nebo brnění (parestézie)
pocit neklidných nohou
mdloba (synkopa)
pocit necitlivosti v ústech (orální hypestézie)
nízký krevní tlak
noční můry
pocit neklidu
halucinace
naléhavá potřeba pohybu

Vzácné (můžou postihnout až 1 pacienta z tisíce):
svalové záškuby nebo stahy (myoklonus)


7/8

agresivní chování

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):
abnormální pocity v ústech (orální parestézie)
zduření v ústech (ústní otok)
otok celého těla (generalizovaný otok)
místní otok
snížená hladina sodíku v krvi (hyponatrémie)
nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu
závažné kožní reakce (bulózní dermatitida, multiformní erytém)
náměsíčnost
porucha řeči

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
U dětí mladších 18 let byly v klinických studiích často pozorovány následující nežádoucí účinky:
přírůstek tělesné hmotnosti, kopřivka a zvýšená hladina triglyceridů v krvi.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. JAK PŘÍPRAVEK MIRZATEN ORO TAB UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek Mirzaten Oro Tab nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a
blistru za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Mirzaten Oro Tab obsahuje

Léčivou látkou je mirtazapinum. Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje mirtazapinum
15 mg, 30 mg nebo 45 mg.
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, ethylcelulosa, mannitol (E421), sorbitol (E420),
krospovidon, koloidní hydratovaný oxid křemičitý, pomerančové aroma (obsahující
maltodextriny, oxidovaný kukuřičný škrob), aspartam (E951), magnesium-stearát.

Jak přípravek Mirzaten Oro Tab vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety dispergovatelné v ústech jsou bílé, kulaté a bikonvexní.
Tento léčivý přípravek je dostupný v baleních po 6, 10, 12, 14, 18, 20, 28, 30, 48, 50, 56, 60, 70, 90,
96, 100, 100x1, 180 tabletách v odtrhovatelných jednodávkových blistrech.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, Slovinsko8/8

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o., Sokolovská 79, 186 00 Praha 8, Tel: 221 115 150, info@krka.cz.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Buharsko Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets
Česká republika Mirzaten Oro Tab 15 mg/30 mg/45 mg
Dánsko Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg
Estonsko Mirzaten Q-Tab
Finsko Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg
Německo Mirta TAD 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets
Nizozemsko Mirzasna 15 mg/30 mg/45 mg
Norsko Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg
Polsko Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets
Rumunsko Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets
Slovenská republika Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets
Švédsko Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg
Velká Británie Mirtazapine 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 3.7.2013


Recenze

Recenze produktu MIRZATEN ORO TAB 15 MG 90X15MG Tablety rychle rozp.

Diskuze

Diskuze k produktu MIRZATEN ORO TAB 15 MG 90X15MG Tablety rychle rozp.

Přidat nový příspěvek do diskuze