Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Kód výrobku: 71169
Kód EAN:
Kód SÚKL: 105844
Držitel rozhodnutí: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Co je Mirtazapin Orion a k čemu se používá Mirtazapin Orion je antidepresivum, které pomáhá při úlevě příznaků depresivních nálad. Mirtazapin Orion se používá při léčbě depresí.

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls26035/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Mirtazapin Orion 15 mg
Mirtazapin Orion 30 mg
Mirtazapin Orion 45 mg
tablety dispergovatelné v ústech
mirtazapinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Mirtazapin Orion a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mirtazapin Orion užívat
3. Jak se přípravek Mirtazapin Orion užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Mirtazapin Orion uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK MIRTAZAPIN ORION A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Mirtazapin Orion je jeden ze skupiny léků označovaných jako antidepresiva.
Mirtazapin Orion je určen k léčbě deprese.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MIRTAZAPIN ORION
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Mirtazapin Orion
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mirtazapin nebo na kteroukoli další složku přípravku
Mirtazapin Orion. Pokud je to Váš případ, musíte to sdělit svému lékaři dříve, než začnete Mirtazapin
Orion užívat.
jestliže užíváte nebo jste v nedávné době užíval/a (během minulých dvou týdnů) léčivé přípravky
nazývané inhibitory monoaminooxidázy (MAO).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Mirtazapin Orion je zapotřebí
Užívání dětmi a dospívajícími do 18 let
Mirtazapin Orion by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let, jelikož nebyla prokázána jeho
účinnost. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků,
je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a
nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Mirtazapin
Orion pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař
předepsal Mirtazapin Orion pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu
2/9
svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Mirtazapin Orion, rozvine
nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž
dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Mirtazapin Orion ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a
rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány. Mimoto byl u této věkové
kategorie při léčbě mirtazapinem mnohem častěji pozorován výrazný nárůst hmotnosti ve srovnání s
dospělými.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese
Pokud jste depresivní, můžete někdy mít sebepoškozující nebo sebevražedné myšlenky. Ty mohou
narůstat, když poprvé začínáte užívat antidepresiva, neboť tyto léčivé přípravky potřebují čas na to, aby
začaly působit, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy i déle.
S větší pravděpodobností se tak můžete cítit:
pokud jste v minulosti měli myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození
pokud jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukázaly zvýšené riziko sebevražedného
chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickými stavy, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud někdy máte myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, jděte přímo k Vašemu lékaři nebo do
nemocnice.
Můžete zjistit, že je přínosné říci svým blízkým nebo přátelům, že jste depresivní a požádat je, aby si
přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud se budou domnívat, že se
Vaše deprese zhoršila nebo pokud mají obavy ze změn Vašeho chování.
Rovněž věnujte zvláštní pozornost u přípravku Mirtazapin Orion
jestliže máte nebo jste někdy měli některé z následujících stavů. Pokud jste to již neudělali, řekněte
Vašemu lékaři o těchto stavech dříve, než začnete užívat Mirtazapin Orion.
- záchvaty (epilepsie). Pokud se u Vás vyskytnou záchvaty nebo se Vaše záchvaty stanou
častějšími, přestaňte užívat Mirtazapin Orion a okamžitě kontaktujte svého lékaře;
- onemocnění jater, včetně žloutenky. Pokud se žloutenka objeví, přestaňte užívat Mirtazapin
Orion a okamžitě kontaktujte svého lékaře;
- onemocnění ledvin;
- onemocnění srdce nebo nízký krevní tlak;
- schizofrenie. Pokud se psychotické příznaky, jako jsou paranoidní myšlenky, stanou častějšími
nebo vážnějšími, ihned kontaktujte svého lékaře;
- bipolární afektivní porucha (střídání období nadměrné/přílišné aktivity a depresivní nálady).
Pokud se začnete cítit nadměrně aktivně a vybuzeně, přestaňte užívat Mirtazapin Orion a
okamžitě kontaktujte svého lékaře;
- diabetes (může být třeba upravit Vaši dávku inzulínu nebo dalších antidiabetických přípravků);
- oční onemocnění, jako je zvýšený nitrooční tlak (zelený oční zákal, glaukom);
- problémy s močením, které mohou být způsobeny zvětšenou prostatou.
pokud se objeví příznaky infekce, jako je nevysvětlitelná vysoká horečka, bolesti v krku, vřídky v
ústech.
- Přestaňte užívat Mirtazapin Orion a konzultujte okamžitě s Vaším lékařem vyšetření krve. Ve
vzácných případech mohou být tyto příznaky známkami poruch produkce krevních buněk v
kostní dřeni. I když vzácně, mohou se tyto příznaky nejčastěji objevit po 4-6 týdnech léčby.
pokud jste starší pacient. Můžete být více vnímavý k vedlejším účinkům antidepresiv.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, zda užíváte (nebo plánujete užívat) některé léčivé přípravky z
následujícího seznamu. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte
nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Neužívejte Mirtazapin Orion spolu s:
3/9
inhibitory monoaminooxidázy (MAO-inhibitory). Také neužívejte Mirtazapin Orion během 2 týdnů
od ukončení léčby MAO inhibitory. Pokud přestanete užívat Mirtazapin Orion, neužívejte MAO
inhibitory během následujících dvou týdnů.
Příklady MAO inhibitorů jsou moclobemid, tranylcypromin (oba jsou antidepresiva) a selegilin
(používán při Parkinsonově chorobě).
Buďte opatrní při užívání přípravku Mirtazapin Orion v kombinaci s:
antidepresivy, jako jsou SSRI, venlafaxin a L-tryptofan nebo triptan (užívané k léčbě migrény),
tramadolem (lék proti bolesti), linezolidem (antibiotikum), litiem (užívané k léčbě některých
psychiatrických stavů) a přípravky s obsahem třezalky tečkované (rostlinný prostředek proti depresi).
Ve velmi vzácných případech může sám Mirtazapin Orion nebo Mirtazapin Orion v kombinaci s těmito
léčivými přípravky, vést k takzvanému serotoninovému syndromu. Některé příznaky tohoto syndromu
jsou: nevysvětlitelná horečka, pocení, zrychlení srdeční činnosti, průjem, (nekontrolovatelné) stahy
svalstva, třesavka, abnormálně zesílené reflexy, nesoustředěnost, změny nálad a bezvědomí. Pokud se u
Vás objevila kombinace těchto příznaků, sdělte to okamžitě svému lékaři.
antidepresivum nefazodon:. Může zvýšit koncentraci přípravku Mirtazapin Orion ve Vaší krvi.
Informujte lékaře, pokud užíváte tento lék. Může být třeba snížit dávku přípravku Mirtazapin Orion a
po ukončení užívání nefazodonu, opět zvýšit dávku přípravku Mirtazapin Orion.
přípravky proti úzkosti a nespavosti jako jsou benzodiazepiny;
přípravky proti schizofrenii jako je olanzapin;
přípravky proti alergiím jako je cetirizin;
přípravky proti bolesti jako je morfin.
V kombinaci s těmito přípravky může Mirtazapin Orion způsobit zvýšenou ospalost navozenou těmito
přípravky.
léky proti infekci: přípravky k léčbě bakteriálních infekcí (jako je erytromycin), přípravky pro léčbu
plísňových infekcí (jako je ketokonazol) a HIV/AIDS (jako jsou HIV inhibitory proteázy).
Užívání těchto přípravků spolu s přípravkem Mirtazapin Orion může zapříčinit zvýšení množství
přípravku Mirtazapin Orion v krvi. Informujte lékaře, pokud užíváte tyto přípravky. Může být třeba
snížit dávku přípravku Mirtazapin Orion a po ukončení užívání těchto přípravků, opět zvýšit dávku
přípravku Mirtazapin Orion.
léky proti epilepsii, jako je karbamazepin a fenytoin;
léky proti tuberkulóze, jako je rifampicin.
V kombinaci s přípravkem Mirtazapin Orion mohou tyto přípravky snížit koncentraci přípravku
Mirtazapin Orion v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léčivých přípravků.
Mohlo by být třeba zvýšit dávku přípravku Mirtazapin Orion nebo poté, co tyto přípravky již nejsou
užívány, opět snížit dávku přípravku Mirtazapin Orion.
léky pro prevenci krevní srážlivosti, jako je warfarin.
Mirtazapin Orion může zvýšit účinek warfarinu v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte tento
přípravek. V případě společného užívání s tímto přípravkem je doporučeno, aby Váš lékař bedlivě
sledoval Vaši krev.
Užívání přípravku Mirtazapin Orion s jídlem a pitím
Můžete se cítit ospalí, pokud pijete alkohol a užíváte přípravek Mirtazapin Orion.
Bude Vám doporučeno nepít žádný alkohol.
Můžete užívat Mirtazapin Orion s jídlem i bez něj.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Omezená zkušenost s podáváním přípravku Mirtazapin Orion těhotným ženám nenaznačuje zvýšení
rizika. Nicméně je nutná opatrnost, pokud je užíván během těhotenství.
Pokud v průběhu léčby přípravkem Mirtazapin Orion zjistíte, že jste těhotná nebo plánujete otěhotnět,
zeptejte se svého lékaře, zda můžete přípravek Mirtazapin Orion dále užívat. Pokud užíváte Mirtazapin
4/9
Orion do porodu nebo krátce před porodem, mělo by být Vaše dítě pod dohledem kvůli možným
nežádoucím účinkům.
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte přípravek Mirtazapin Orion.
Užívání podobných látek (tzv. SSRI) během těhotenství může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného
zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným
dýcháním a promodráním kůže. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu.
Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.
Zeptejte se Vašeho lékaře, zda můžete kojit, když užíváte Mirtazapin Orion.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Mirtazapin Orion může snížit Vaši pozornost a schopnost koncentrace. Než začnete řídit dopravní
prostředek nebo obsluhovat stroje, ujistěte se, že Vaše schopnosti nejsou ovlivněny.
Důležité informace o některých složkách přípravkuMirtazapin Orion
Mirtazapin Orion dispergovatelné tablety obsahují aspartam, zdroj fenylalaninu. Ten může být škodlivý
pro pacienty s fenylketonurií.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK MIRTAZAPIN ORION UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Mirtazapin Orion přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Kolik užívat
Obvykle se začíná dávkou 15 nebo 30 mg každý den. Váš lékař Vám může po několika dnech
doporučit tuto dávku zvýšit, až do výše pro Vás nejúčinnější dávky (mezi 15 až 45 mg za den).
Dávkování je obvykle stejné pro všechny věkové skupiny. Nicméně, pokud jste starší pacient/ka nebo
pokud máte ledvinové či jaterní onemocnění, Váš lékař může dávku upravit.
Kdy užívat Mirtazapin Orion
Užívejte Mirtazapin Orion každý den ve stejný čas.
Nejlépe užívejte Mirtazapin Orion v jedné denní dávce večer před spaním. Nicméně, Váš lékař Vám
může doporučit rozdělit dávku přípravku Mirtazapin Orion - jednou ráno a jednou večer před spaním.
Vyšší dávka by měla být podána před spaním.
Dispergovatelné tablety se užívají následovně:
Užívejte Vaše tablety ústy.
1. Nerozdrťte dispergovatelnou tabletu
Neprotlačujte dispergovatelnou tabletu blistrem, aby nedošlo k jejímu rozdrcení (obrázek A).
Obr.A
2. Odtrhněte jeden dílek s tabletou
5/9
Každý blistr obsahuje 6 dílků obsahujících tabletu, oddělených perforací. Odtrhněte jeden dílek s
tabletou podél perforace (obrázek 1).
Obr. 1
3. Sloupněte fólii
Opatrně sloupněte fólii, začněte v rohu označeném šipkou (obrázky 2 a 3).
Obr. 2
Obr. 3
4. Vyjměte dispergovatelnou tabletu
Dispergovatelnou tabletu vyjměte z blistru suchýma rukama a vložte na jazyk (obrázek 4).
Obr. 4
Tableta se rychle rozpadne a je doporučeno zapít ji vodou.
Kdy můžete očekávat zlepšení
Obvykle trvá přípravku Mirtazapin Orion jeden až dva týdny, než začne účinkovat, a první známky
zlepšení můžete pocítit po dvou až čtyřech týdnech léčby.
Je důležité hovořit se svým lékařem o účincích přípravku Mirtazapin Orion, během prvních několika
týdnů léčby:
po 2 až 4 týdnech užívání přípravku Mirtazapin Orion si pohovořte se svým lékařem, jak na Vás
přípravek působí.
6/9
Pokud se stále necítíte lépe, může Vám Váš lékař předepsat vyšší dávku. Po dalších 2-4 týdnech opět
prokonzultujte účinek léčby s lékařem. Budete potřebovat užívat Mirtazapin Orion, dokud Vaše
příznaky deprese nezmizí, obvykle 4-6 měsíců.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Mirtazapin Orion, než jste měl(a)
Pokud jste Vy, nebo někdo jiný, užil(a) více přípravku Mirtazapin Orion, než jste měl(a), zavolejte
ihned svého lékaře.
Nejpravděpodobnější známky předávkování přípravkem Mirtazapin Orion (bez kombinace s jinými
léčivými přípravky nebo alkoholem) jsou ospalost, dezorientace a zrychlená srdeční činnost.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mirtazapin Orion
Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Mirtazapin Orion jednou denně:
Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek Mirtazapin Orion, nezdvojujte následující dávku, abyste
nahradil(a) vynechanou dávku. Jednoduše ji vynechte. Užijte Vaši další dávku v obvyklý čas.
Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Mirtazapin Orion dvakrát denně:
pokud zapomenete užít ranní dávku, jednoduše si ji vezměte spolu s večerní dávkou.
pokud zapomenete užít večerní dávku, neberte si ji další den s ranní dávkou; vynechejte ji a pokračujte
v léčbě normálními dávkami ráno a večer.
pokud zapomenete užít obě dávky, nesnažte se vynechané dávky nahradit. Vynechejte obě dávky a
další den pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Mirtazapin Orion
Přestaňte užívat Mirtazapin Orion pouze po konzultaci s Vaším lékařem.
Pokud přestanete příliš brzy, Vaše deprese se může vrátit. Pokud se začnete cítit dobře, řekněte to
svému lékaři. Váš lékař rozhodne, zda může být léčba ukončena.
Nepřestaňte náhle užívat Mirtazapin Orion i když Vaše deprese ustoupila. Pokud náhlé ukončíte léčbu
přípravkem Mirtazapin Orion, můžete cítit nevolnost, závrať, být neklidný(á) nebo úzkostný(á) a mít
bolesti hlavy. Těmto příznakům se vyvarujete při pozvolném vysazování. Váš lékař Vám sdělí, jak
snižovat dávky pozvolna.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Mirtazapin Orion nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého. Některé nežádoucí účinky se mohou vyskytnou více než jiné. Možné
nežádoucí účinky přípravku Mirtazapin Orion jsou uvedeny níže a mohou být děleny na:
velmi časté objevující se u více než 1 osoby z 10
časté objevující se u 1 až 10 osob ze 100
méně časté objevující se u 1 až 10 osob z 1000
vzácné objevující se u 1 až 10 osob z 10000
velmi vzácné objevující se u méně než 1 osoby z 10000
není známo z dostupných údajů nelze určit
Velmi časté:
zvýšení chuti k jídlu a nárůst tělesné hmotnosti
ospalost nebo spavost
bolest hlavy
sucho v ústech
7/9
Časté:
letargie
závrať
labilita nebo třes
nevolnost
průjem
zvracení
kopřivka nebo zčervenání kůže (exantém)
bolest kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie)
bolest zad
pocit závratě nebo mdloby, když náhle vstanete (ortostatická hypotenze)
otoky (typicky kotníků nebo nohou) jako následek nahromadění tekutin (edém)
únava
živé sny
zmatenost
pocit úzkosti
problémy se spaním
Následující nežádoucí účinky byly často pozorovány v klinických studiích u dětí do 18 let věku: výrazný
nárůst hmotnosti, kopřivka a zvýšená hladina triglyceridů v krvi.
Méně časté
pocit nabuzení nebo emočně na vrcholu (mánie)
Přestaňte užívat Mirtazapin Orion a okamžitě to sdělte svému lékaři.
zvláštní pocity na kůži např. pálení, bodání, lechtání nebo brnění (parestézie)
pocit neklidných nohou
mdloba (synkopa)
pocit necitlivosti v ústech (orální hypestézie)
nízký krevní tlak
noční můry
pocit neklidu
halucinace
naléhavá potřeba pohybu
Vzácné:
žluté zabarvení očí nebo kůže; může být příznakem narušené funkce jater (žloutenka)
Přestaňte užívat Mirtazapin Orion a ihned se obraťte na svého lékaře.
svalové záškuby nebo stahy (myoklonus)
agresivita
Není známo:
známky infekce, jako je náhlá nevysvětlitelná vysoká horečka, bolest v krku a vřídky v ústech
(agranulocytóza).
Přestaňte užívat Mirtazapin Orion a ihned se obraťte na svého lékaře kvůli krevním testům.
Ve vzácných případech může Mirtazapin Orion navodit nerovnováhu bílých krvinek (útlum
kostní dřeně). Někteří lidé se stanou méně odolní proti infekci, protože Mirtazapin Orion může
způsobit dočasný nedostatek bílých krvinek (granulocytopénie). Ve vzácných případech může
Mirtazapin Orion způsobit nedostatek červených a bílých krvinek, stejně tak krevních destiček
(aplastická anémie), nedostatek krevních destiček (trombocytopénie) nebo zvýšení počtu bílých
krvinek (eosinofílie).
epileptický záchvat (křeče).
Přestaňte užívat Mirtazapin Orion a ihned se obraťte na svého lékaře.
porucha řeči (dysartrie)
8/9
kombinace příznaků jako je nevysvětlitelná horečka, pocení, zrychlená srdeční činnost, průjem,
(neovladatelné) stahy svalstva, třesavka, abnormálně zesílené reflexy, neklid, změny nálady a
bezvědomí. Ve velmi vzácných případech mohou být tyto příznaky známkou serotoninového syndromu.
Přestaňte užívat Mirtazapin Orion a ihned se obraťte na svého lékaře.
sebepoškozující nebo sebevražedné myšlenky
Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo jděte do nemocnice.
abnormální pocity v ústech (orální parestézie)
zduření v ústech (ústní otok)
zvýšené slinění
snížená hladina sodíku v krvi (hyponatrémie)
nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu
Stevens-Johnsonův syndrom
autoimunitní porucha s puchýřky (bulózní dermatitida)
zánětlivé kožní erupce (erythema multiforme)
puchýřky a olupování vrchní části pokožky (toxická epidermální nekrolýza)
náměsíčnost (samnambulismus)
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK MIRTAZAPIN ORION UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Mirtazapin Orion obsahuje
Léčivou látkou je mirtazapinum. Jedna dispergovatelná tableta obsahuje 15 mg, 30 mg nebo 45 mg
mirtazapinum.
Pomocnými látkami jsou krospovidon, mannitol (E421), mikrokrystalická celulóza, aspartam (E951),
jahodo-guaranové aroma v prášku, aroma máty peprné v prášku, koloidní bezvodý oxid křemičitý a
magnesium-stearát.
Jak Mirtazapin Orion vypadá a co obsahuje toto balení
15 mg tableta: Bílá, kulatá, s označením 36 na jedné straně a písmenem A na druhé straně
30 mg tableta: Bílá, kulatá, s označením 37 na jedné straně a písmenem A na druhé straně
45 mg tableta: Bílá, kulatá, s označením 38 na jedné straně a písmenem A na druhé straně
30 (5x6) a 90 (15x6) tablet v balení. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
9/9
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 8.3.2012
Pokud potřebujete další informace o tomto přípravku, prosím, kontaktujte místní zastoupení držitele
rozhodnutí o registraci.

Recenze

Recenze produktu MIRTAZAPIN ORION 15 MG 30X15MG Tablety rychle rozp.

Diskuze

Diskuze k produktu MIRTAZAPIN ORION 15 MG 30X15MG Tablety rychle rozp.

Přidat nový příspěvek do diskuze