Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

MIRTAZAPIN BLUEFISH 30 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 6X30MG Tablety rychle rozp.

Kód výrobku: 111548

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MIRTAZAPIN BLUEFISH 30 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 6X30MG Tablety rychle rozp.

Sp.zn.sukls329482/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Mirtazapin Bluefish 30 mg tablety dispergovatelné v ústech

Mirtazapin Bluefish 45 mg tablety dispergovatelné v ústech

(Mirtazapinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

:

 1. Co je přípravek Mirtazapin Bluefish a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mirtazapin Bluefish užívat
 3. Jak se přípravek Mirtazapin Bluefish užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Mirtazapin Bluefish uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK

MIRTAZAPIN BLUEFISH A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Mirtazapin Bluefish je jeden ze skupiny léků označovaných jako antidepresiva.

Přípravek je určen k léčbě deprese.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

MIRTAZAPIN BLUEFISH UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Mirtazapin Bluefish

 • jestliže jste alergický(á) na mirtazapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
  • jestliže užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) (během minulých dvou týdnů) léčivé přípravky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Mirtazapin Bluefish se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Děti a dospívající

Mirtazapin Bluefish nemají běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Mirtazapin Bluefish pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Mirtazapin Bluefish pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Mirtazapin Bluefish, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž

dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Mirtazapin Bluefish ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese

Pokud jste depresivní, můžete někdy mít sebepoškozující nebo sebevražedné myšlenky. Mohou narůstat, když poprvé začínáte užívat antidepresiva, neboť tyto léčivé přípravky potřebují čas na to, aby začaly působit, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy i déle. S větší pravděpodobností se tak můžete cítit:

 • pokud jste v minulosti měli myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození
 • pokud jste mladý dospělý . Informace z klinických studií ukázaly zvýšené riziko sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickými stavy, kteří byli léčeni antidepresivy. → Pokud někdy máte myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, jděte přímo k Vašemu lékaři nebo do nemocnice.

Můžete zjistit, že je přínosné

říci svým blízkým nebo přátelům, že jste depresivní a požádat je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud se budou domnívat, že se Vaše deprese zhoršila nebo pokud mají obavy ze změn Vašeho chování.

Rovněž věnujte zvláštní pozornost u přípravku Mirtazapin Bluefish

 • jestliže máte nebo jste někdy měli některé z následujících stavů: → Pokud jste to již neudělali, řekněte Vašemu lékaři o těchto stavech dříve, než začnete užívat Mirtazapin Bluefish - záchvaty

  (epilepsie). Pokud se u Vás vyskytnou záchvaty nebo Vaše záchvaty budou častější, přestaňte užívat Mirtazapin Bluefish a okamžitě kontaktujte svého lékaře; - onemocnění jater

, včetně žloutenky. Pokud se žloutenka objeví, přestaňte užívat Mirtazapin Bluefish a okamžitě kontaktujte svého lékaře; - onemocnění ledvin

; - onemocnění srdce nebo nízký krevní tlak ; - schizofrenie . Pokud se psychotické příznaky, jako jsou paranoidní myšlenky, stanou častějšími nebo vážnějšími, ihned kontaktujte svého lékaře; - bipolární afektivní porucha

(střídání období povznesenosti/přílišné aktivity a depresivní nálady). Pokud se začnete cítit nadměrně povzneseně nebo vybuzeně, přestaňte užívat Mirtazapin Bluefish a okamžitě kontaktujte svého lékaře; - cukrovka

(diabetes) (může být třeba upravit Vaši dávku inzulínu nebo dalších antidiabetických přípravků); - oční onemocnění

, jako je zvýšený nitrooční tlak (zelený oční zákal, glaukom); - problémy s močením , které mohou být způsobeny zvětšenou prostatou. - určité typy srdečních onemocnění

, které mohou měnit Váš srdeční rytmus, nedávný srdeční záchvat, srdeční selhání nebo užívání léků, které mohou měnit srdeční rytmus.

 • pokud se objeví příznaky infekce, jako je nevysvětlitelná vysoká horečka, bolesti v krku, vřídky v ústech. → Přestaňte užívat Mirtazapin Bluefish a konzultujte okamžitě s Vaším lékařem vyšetření krve. Ve vzácných případech mohou být tyto příznaky známkami poruch produkce krevních buněk v kostní dřeni. I když vzácně, mohou se tyto příznaky nejčastěji objevit po 4-6 týdnech léčby.
 • pokud jste starší pacient. Můžete být více vnímavý k vedlejším účinkům antidepresiv.

Další léčivé přípravky a Mirtazapin Bluefish

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte Mirtazapin Bluefish spolu s:

 • inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO). Také neužívejte Mirtazapin Bluefish během 2 týdnů od ukončení léčby inhibitory MAO. Pokud přestanete užívat Mirtazapin Bluefish, neužívejte inhibitory MAO během následujících dvou týdnů. Příklady inhibitorů MAO jsou moklobemid, tranylcypromin (oba jsou antidepresiva) a selegilin (používán při Parkinsonově chorobě).

Buďte opatrní

při užívání přípravku Mirtazapin Bluefish v kombinaci s: - antidepresivy, jako jsou SSRI, venlafaxin a L-tryptofan nebo s triptany (užívané k léčbě migrény), tramadolem (lék proti bolesti), linezolidem (antibiotikum), lithiem (užívané k léčbě některých psychiatrických stavů), methylenovou modří (používá se při léčbě vysokých hladin methemoglobinu v krvi) a přípravky s obsahem třezalky tečkované (rostlinný prostředek proti depresi). Ve velmi vzácných případech může sám Mirtazapin Bluefish nebo Mirtazapin Bluefish v kombinaci s těmito léčivými přípravky, vést k takzvanému serotoninovému syndromu. Některé příznaky tohoto syndromu jsou: nevysvětlitelná horečka, pocení, zrychlení srdeční činnosti, průjem, (nekontrolovatelné) stahy svalstva, třesavka, abnormálně zesílené reflexy, nesoustředěnost, změny nálad a bezvědomí. Pokud se u Vás objevila kombinace těchto příznaků, sdělte to okamžitě svému lékaři.

 • antidepresivem zvaným nefazodon . To může zvýšit koncentraci přípravku Mirtazapin Bluefish ve Vaší krvi. Informujte lékaře, pokud užíváte tento lék. Může být třeba snížit dávku přípravku Mirtazapin Bluefish a po ukončení užívání nefazodonu opět zvýšit dávku přípravku Mirtazapin Bluefish.
 • přípravky proti úzkosti a nespavosti jako jsou benzodiazepiny; přípravky proti schizofrenii jako je olanzapin; přípravky proti alergiím

  jako je cetirizin; přípravky proti bolesti jako je morfin; V kombinaci s těmito přípravky může Mirtazapin Bluefish způsobit zvýšenou ospalost navozenou těmito přípravky.

 • léky proti infekci: přípravky k léčbě bakteriálních infekcí ( jako je erythromycin), přípravky pro léčbu plísňových infekcí (jako je ketokonazol) a HIV/AIDS (jako jsou inhibitory HIV proteázy). Užívání těchto přípravků spolu s přípravkem Mirtazapin Bluefish může zapříčinit zvýšení množství přípravku Mirtazapin Bluefish v krvi. Informujte lékaře, pokud užíváte tyto přípravky. Může být třeba snížit dávku přípravku Mirtazapin Bluefish a po ukončení užívání těchto přípravků, opět zvýšit dávku přípravku Mirtazapin Bluefish.
 • léky proti vředům v žaludku a střevech; cimetidin V kombinaci s přípravkem Mirtazapin Bluefish, může tento léčivý přípravek zvýšit koncentraci přípravku Mirtazapin Bluefish v krvi.
 • léky proti epilepsii, jako je karbamazepin a fenytoin; - léky proti tuberkulóze , jako je rifampicin. V kombinaci s přípravkem Mirtazapin Bluefish mohou tyto přípravky snížit koncentraci přípravku Mirtazapin Bluefish v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léčivých přípravků. Mohlo by být třeba zvýšit dávku přípravku Mirtazapin Bluefish nebo poté, co tyto přípravky již nejsou užívány, opět snížit dávku přípravku Mirtazapin Bluefish.
 • léky pro prevenci krevní srážlivosti, jako je warfarin. Mirtazapin Bluefish může zvýšit účinek warfarinu v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte tento přípravek. V případě společného užívání s tímto přípravkem je doporučeno, aby Váš lékař bedlivě sledoval Vaši krev.
 • léky, které mohou ovlivnit srdeční rytmus , jako jsou určitá antibiotika nebo některá antipsychotika.

Přípravek

Mirtazapin Bluefish s jídlem, pitím a alkoholem

Můžete se cítit ospalí, pokud pijete alkohol a užíváte přípravek Mirtazapin Bluefish. Během léčby přípravkem Mirtazapin Bluefish nepijte žádný alkohol. Můžete užívat Mirtazapin Bluefish s jídlem i bez něj.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Omezená zkušenost s podáváním přípravku Mirtazapin Bluefish těhotným ženám nenaznačuje zvýšení rizika. Nicméně je nutná opatrnost, pokud je užíván během těhotenství.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Mirtazapin Bluefish. Užívání podobných látek (tzv. SSRI) během těhotenství může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním kůže. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře. Pokud v průběhu léčby přípravkem Mirtazapin Bluefish zjistíte, že jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, zeptejte se svého lékaře, zda můžete přípravek Mirtazapin Bluefish dále užívat. Pokud užíváte Mirtazapin Bluefish do porodu nebo krátce před porodem, má být Vaše dítě pod dohledem kvůli možným nežádoucím účinkům. Zeptejte se Vašeho lékaře, zda můžete kojit, když užíváte Mirtazapin Bluefish.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Mirtazapin Bluefish může snížit Vaši pozornost a schopnost koncentrace nebo bdělosti. Ujistěte se, že Vaše schopnosti nejsou sníženy, než začnete řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku

Mirtazapin Bluefish

Mirtazapin Bluefish, tablety dispergovatelné v ústech, obsahují aspartam, zdroj fenylalaninu. Ten může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK

MIRTAZAPIN BLUEFISH UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Kolik užívat

Doporučená počáteční dávka je 15 nebo 30 mg každý den. Váš lékař Vám může po několika dnech doporučit tuto dávku zvýšit, až do výše pro Vás nejúčinnější dávky (mezi 15 až 45 mg za den). Přípravek Mirtazapin Bluefish o síle 15 mg není v ČR registrován, na trhu jsou k dispozici jiné přípravky s obsahem mirtazapinu o síle 15 mg. Dávkování je obvykle stejné pro všechny věkové skupiny. Nicméně pokud jste starší pacient(ka) nebo pokud máte ledvinové či jaterní onemocnění, Váš lékař může dávku upravit.

Kdy užívat Mirtazapin Bluefish

→ Užívejte Mirtazapin Bluefish každý den ve stejný čas. Nejlépe užívejte Mirtazapin Bluefish v jedné denní dávce večer před spaním. Nicméně Váš lékař Vám může doporučit rozdělit dávku přípravku Mirtazapin Bluefish - jednou ráno a jednou večer před spaním. Vyšší dávka má být podána před spaním.

Dispergovatelné tablety se užívají následovně:

Užívejte Vaše tablety ústy (perorálně).

1.

Nerozdrťte dispergovatelnou tabletu

Neprotlačujte dispergovatelnou tabletu blistrem, aby nedošlo k jejímu rozdrcení (obrázek A).

Obr.A

2.

Odtrhněte jeden dílek s tabletou

Jeden blistr obsahuje 6 dílků obsahujících tabletu, oddělených perforací. Odtrhněte jeden dílek s tabletou podél perforace (obrázek 1). Obr. 1

3.

Sloupněte fólii

Opatrně sloupněte fólii, začněte v rohu označeném šipkou (obrázky 2 a 3).

Obr. 2

Obr. 3

4. Vyjměte dispergovatelnou tabletu

Dispergovatelnou tabletu vyjměte z blistru suchýma rukama a vložte si ji na jazyk (obrázek 4).

Obr. 4 Tableta se rychle rozpadne a je možno ji spolknout i bez zapití vodou.

Kdy můžete očekávat zlepšení

Obvykle trvá přípravku Mirtazapin Bluefish jeden až dva týdny, než začne působit a první známky zlepšení můžete pocítit po dvou až čtyřech týdnech léčby. Je důležité hovořit se svým lékařem o účincích přípravku Mirtazapin Bluefish, během prvních několika týdnů léčby: → po 2 až 4 týdnech užívání přípravku Mirtazapin Bluefish si pohovořte se svým lékařem, jak na Vás přípravek působí. Pokud se stále necítíte lépe, může Vám Váš lékař předepsat vyšší dávku. Po dalších 2-4 týdnech opět prokonzultujte účinek léčby s lékařem. Obvykle budete potřebovat užívat Mirtazapin Bluefish, dokud Vaše příznaky deprese nezmizí na 4-6 měsíců.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Mirtazapin Bluefish, než jste měl(a)

→ Pokud jste Vy, nebo někdo jiný, užil(a) více přípravku Mirtazapin Bluefish, než jste měl(a), zavolejte ihned svého lékaře. Nejpravděpodobnější známky předávkování přípravkem Mirtazapin Bluefish (bez kombinace s jinými léčivými přípravky nebo alkoholem) jsou ospalost, dezorientace a zrychlená srdeční činnost . Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat změny srdečního rytmu (rychlý, nepravidelný srdeční tep) a/nebo mdloby, což mohou být příznaky život ohrožujícího stavu zvaného torsades de pointes.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mirtazapin Bluefish

Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Mirtazapin Bluefish jednou denně:

 • Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek Mirtazapin Bluefish, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jednoduše ji vynechejte. Užijte Vaši další dávku v obvyklý čas. Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Mirtazapin Bluefish dvakrát denně:
 • pokud zapomenete užít ranní dávku, jednoduše si ji vezměte spolu s večerní dávkou.
 • pokud zapomenete užít večerní dávku, neberte si ji další den s ranní dávkou; vynechte ji a pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer.
 • pokud zapomenete užít obě dávky, nesnažte se vynechané dávky nahradit. Vynechejte obě dávky a další den pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Mirtazapin Bluefish

→ Přestaňte užívat Mirtazapin Bluefish pouze po konzultaci s Vaším lékařem. Pokud přestanete příliš brzy, Vaše deprese se může vrátit. Pokud se začnete cítit dobře, řekněte to svému lékaři. Váš lékař rozhodne, zda může být léčba ukončena. Nepřestaňte náhle užívat Mirtazapin Bluefish, i když Vaše deprese ustoupila. Pokud náhlé ukončíte léčbu přípravkem Mirtazapin Bluefish, můžete cítit pocit na zvracení, mít závrať, být nervózní nebo úzkostný a mít bolesti hlavy. Těmto příznakům se vyvarujete při pozvolném vysazování. Váš lékař Vám sdělí, jak snižovat dávky pozvolna.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Mirtazapin Bluefish nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se setkáte s jakýmkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte užívat

mirtazapin a okamžitě to sdělte svému lékaři.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

 • pocit povznesené nálady nebo emočně „na vrcholu“ (mánie)

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1000 osob):

 • žluté zabarvení očí nebo kůže; může být příznakem narušené funkce jater (žloutenka)

Není známo

(frekvenci nelze z dostupných údajů určit):

 • známky infekce, jako je náhlá nevysvětlitelná vysoká horečka, bolest v krku a vřídky v ústech (agranulocytóza). Ve vzácných případech může mirtazapin způsobit poruchu tvorby krevních buněk (útlum kostní dřeně). Někteří lidé se stanou méně odolnými proti infekci, protože mirtazapin může způsobit dočasný nedostatek bílých krvinek (granulocytopenie). Ve vzácných případech může mirtazapin způsobit nedostatek červených a bílých krvinek, stejně jako krevních destiček (aplastická anemie), nedostatek krevních destiček (trombocytopenie) nebo zvýšení počtu bílých krvinek (eozinofilie).
 • epileptický záchvat (křeče)
 • kombinace příznaků jako je nevysvětlitelná horečka, pocení, zrychlená srdeční činnost, průjem, (neovladatelné) stahy svalstva, třesavka, abnormálně zesílené reflexy, neklid, změny nálady, bezvědomí a zvýšené slinění. Ve velmi vzácných případech mohou být tyto příznaky známkou serotoninového syndromu.
 • sebepoškozující nebo sebevražedné myšlenky
 • závažné kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza)

Další možné nežádoucí účinky mirtazapinu jsou:

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

 • zvýšení chuti k jídlu a přírůstek tělesné hmotnosti
 • ospalost nebo spavost
 • bolest hlavy
 • sucho v ústech

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 osob):

 • letargie (spavost, netečnost)
 • závrať
 • třes nebo chvění
 • nevolnost
 • průjem
 • zvracení
 • zácpa
 • vyrážka nebo kožní výsev (exantém)
 • bolest kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie)
 • bolest zad
 • pocit závratě nebo mdloby, když prudce vstanete (ortostatická hypotenze)
 • otoky (typicky kotníků nebo nohou) jako následek nahromadění tekutin (edém)
 • únava
 • živé sny
 • zmatenost
 • pocit úzkosti
 • problémy se spaním

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

 • zvláštní pocity na kůži např. pálení, bodání, lechtání nebo brnění (parestézie)
 • neklidné nohy (nepříjemné pocity v nohou nutící k pohybu)
 • mdloba (synkopa)
 • pocit necitlivosti v ústech (orální hypestézie)
 • nízký krevní tlak
 • noční můry
 • pocit neklidu
 • halucinace
 • naléhavá potřeba pohybu

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1000 osob):

 • svalové záškuby nebo stahy (myoklonus)
 • agresivita
 • bolest břicha a nevolnost, to může naznačovat zánět slinivky břišní (pankreatitida)

Není známo

(frekvenci nelze z dostupných údajů určit):

 • zvláštní pocity v ústech (orální parestézie)
 • zduření v ústech (otok úst)
 • otoky po celém těle (generalizované otoky)
 • lokální otoky
 • snížení hladiny sodíku v krvi (hyponatremie)
 • nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu
 • závažné kožní reakce (bulózní dermatitida, erythema multiforme)
 • náměsíčnost (somnambulismus)
 • porucha řeči
 • zvýšené hladiny kreatinkinázy v krvi
 • potíže s vylučováním moči (zadržování moči)
 • svalová bolest, ztuhlost a/nebo slabost, ztmavnutí nebo zbarvení moči (rhabdomyolýza)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to okamžitě svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK MIRTAZAPIN BLUEFISH UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu a blistru za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Mirtazapin Bluefish obsahuje

 • Léčivou látkou je mirtazapinum (mirtazapin). Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje mirtazapinum 30 mg nebo 45 mg.
 • Pomocnými látkami jsou krospovidon (typ B), mannitol (E421), mikrokrystalická celulóza, aspartam (E951), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, jahodo-guaranové aroma v prášku (obsahuje maltodextrin, propylenglykol, umělé aroma a kyselinu octovou) a aroma máty peprné v prášku (obsahuje umělé aroma a kukuřičný škrob).

Jak přípravek Mirtazapin Bluefish vypadá a co obsahuje toto balení

Tableta dispergovatelná v ústech.

Mirtazapin Bluefish 30 mg tablety dispergovatelné v ústech: Bílá kulatá tableta dispergovatelná v ústech s vytlačeným označením „37“ na jedné straně a s vytlačeným označením „A“ a s vyčnívajícím kruhovým okrajem na straně druhé.

Mirtazapin Bluefish 45 mg tablety dispergovatelné v ústech: Bílá kulatá tableta dispergovatelná v ústech s vytlačeným označením „38“ na jedné straně a s vytlačeným označením „A“ a s vyčnívajícím kruhovým okrajem na straně druhé.

30mg : Mirtazapin Bluefish tablety dispergovatelné v ústech jsou k dispozici v perforovaných polyamid/Al/PVC/papír/ PE/Al jednodávkových blistrech se 6, 18, 30, 48, 60, 90 a 96 tabletami.

45mg : Mirtazapin Bluefish tablety dispergovatelné v ústech jsou k dispozici v perforovaných polyamid/Al/PVC/papír/ PE/Al jednodávkových blistrech se 6, 18, 30, 48, 90 a 96 tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Bluefish Pharmaceuticals AB

P.O. Box 49013 100 28 Stockholm Švédsko

Výrobce

Bluefish Pharmaceticals AB Gävlegatan 22 113 30 Stockholm Švédsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název

členského státu Název přípravku

Rakousko Mirtazapin Bluefish 30 mg/45 mg Schmelztabletten Česká republika Mirtazapin Bluefish 30 mg/45 mg dispergovatelné tablety Německo Mirtazapin Bluefish 30 mg/45 mg Schmelztabletten Maďarsko Mirtazapine Bluefish 30 mg/45 mg szájban diszpergálódó tabletta Irsko Mirtazapine Bluefish 30 mg/45 mg orodispersible tablets Island Mirtazapin Bluefish 30 mg /45 mg orodispersible tablets Itálie BLUMIRTAX 30 mg/45 mg compresse orodispersibili Norsko Mirtazapin Bluefish 30 mg/45 mg smeltetabletter Portugalsko Mirtazapina Bluefish Romunsko Mirtazapin Bluefish 30 mg/45 mg comprimate orodispersabile Slovensko Mirtazapine Bluefish 30 mg/45 mg orodispergovateľné tablety Španělsko Mirtazapina Bluefish 30 mg/45 mg comprimidos bucodispersables Švédsko Mirtazapin Bluefish 30 mg/45 mg munsönderfallande tabletter Velká Británie Mirtazapine 30 mg/45 mg orodispersible tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19. 1. 2018

Informace o produktu

Kód výrobku: 111548
Kód EAN:
Kód SÚKL: 129257

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Miratazapin léčí depresivní onemocnění (depresivní epizody).

Příbalový leták

MIRTAZAPIN BLUEFISH 30 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 6X30MG Tablety rychle rozp. – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu MIRTAZAPIN BLUEFISH 30 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 6X30MG Tablety rychle rozp. zobrazíte nebo stáhnete zde: MIRTAZAPIN BLUEFISH 30 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 6X30MG Tablety rychle rozp..pdf

Recenze

Recenze produktu MIRTAZAPIN BLUEFISH 30 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 6X30MG Tablety rychle rozp.

Diskuze

Diskuze k produktu MIRTAZAPIN BLUEFISH 30 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 6X30MG Tablety rychle rozp.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám