Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 111753
Kód EAN:
Kód SÚKL: 126673
Přípravek Miril plus H se používá k léčbě vysokého krevního tlaku, který nelze dostatečně snížit samotným ramiprilem nebo samotným hydrochlorothiazidem.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 8)
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls63531/2009 a sukls63535/2009
a příloha k sp. zn. sukls203697/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
Miril plus H 2,5 mg/12,5 mg tablety
Miril plus H 5 mg/25 mg tablety
ramiprilum / hydrochlorothiazidum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Miril plus H a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Miril plus H užívat.
3. Jak se přípravek Miril plus H užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5 Jak přípravek Miril plus H uchovávat.
6. Další informace.
1. CO JE PŘÍPRAVEK MIRIL PLUS H A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Miril plus H je kombinací dvou léčivých látek, ramiprilu a hydrochlorothiazidu.
Ramipril patří do skupiny léků nazývaných ACE inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího
angiotenzin). Účinkuje takto:
- snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které zvyšují krevní tlak
- uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy
- ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.
Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků zvaných thiazidová diuretika (odvodňovací tablety).
Zvyšuje množství vody (moči), kterou Vaše tělo vyprodukuje. Tímto způsobem se snižuje krevní tlak.
Přípravek Miril plus H se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku. Obě léčivé látky snižují Váš krevní
tlak. Používají se společně v případech, kdy léčba jednotlivými látkami nebyla účinná.
Strana 2 (celkem 8)
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MIRIL
PLUS H UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Miril plus H
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ramipril, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další
složku přípravku Miril plus H (viz bod 6).
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé přípravky podobné Mirilu plus H (jiné ACE
inhibitory nebo léčivé přípravky odvozené od sulfonamidů).
Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů,
tváře, hrdla nebo jazyka.
- jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. angioedém. Příznakem může být
svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok
okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.
- pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Miril plus H pro
Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá
- pokud máte závažné potíže s játry
- pokud máte abnormální množství solí (vápník, draslík, sodík) v krvi
- pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální
arteriální stenóza)
- v období posledních 6 měsíců těhotenství (viz bod níže Těhotenství a kojení)
- pokud kojíte (viz bod níže Těhotenství a kojení).
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte Miril plus H. Nejste-li si jistý(á), zeptejte se
svého lékaře dříve, než začnete Miril plus H užívat.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Miril plus H je zapotřebí
Dříve než začnete užívat tento lék, ověřte si u svého lékaře nebo lékárníka:
- jestli nemáte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami
- jestli nemáte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším
pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik
(odvodňovací tablety) nebo dialýzou)
- jestli nebudete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou
(desenzibilizace)
- jestli Vám nebude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo
zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Miril plus H jeden den předem;
poraďte se proto se svým lékařem
- jestli nemáte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy)
- jestli nemáte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus
erythematodes
- pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.
Po dobu prvních tří měsíců těhotenství se užívání přípravku Miril plus H nedoporučuje a jeho
užívání po 3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte (viz bod níže
Těhotenství a kojení).
Děti
U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Miril plus H nedoporučuje, protože u této
věkové skupiny pacientů nikdy nebyl používán.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než
začnete Miril plus H užívat.
Strana 3 (celkem 8)
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetně rostlinných
přípravků). Je to kvůli tomu, že přípravek Miril plus H může ovlivnit způsob účinku jiných léků a
současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku Mirilu plus H.
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou
zeslabit účinek přípravku Miril plus H:
- Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní
protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina
acetylsalicylová)
- Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání,
astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám
zkontroluje krevní tlak.
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při
současném užívání s přípravkem Miril plus H zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků:
- Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní
protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina
acetylsalicylová)
- Léčivé přípravky, které mohou snížit množství draslíku ve Vaší krvi. To zahrnuje léky na zácpu,
diuretika (odvodňovací tablety), amfotericin B (používá se k léčbě mykotických infekcí) a
ACTH (používá se pro zjištění, zda Vaše nadledviny správně fungují)
- Protinádorové léky (chemoterapie)
- Léky na srdce, které upravují např. problémy se srdečním tepem
- Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin
- Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid
- Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren,
amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve)
- Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon
- Doplňky vápníku
- Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi)
- Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem)
- Kolestyramin (pro snížení tuků v krvi)
- Karbamazepin (na epilepsii)
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Přípravek Miril plus H
může mít vliv na jejich účinek.
- Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a
inzulín. Miril plus H může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi
po dobu užívání přípravku Miril plus H.
- Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Přípravek Miril plus H Vám může
zvýšit množství lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.
- Léky snižující napětí svalů
- Chinin (na malárii)
- Léky, které obsahují jód mohou být používány např. v nemocnicích při snímkování (rentgen)
- Penicilin (na infekce)
- Léky k ředění krve, které se polykají (tzv. perorální antikoagulancia), např. warfarin.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než
začnete přípravek Miril plus H užívat.
Testy
Konzultujte užívání léku se svým lékařem nebo lékárníkem.
- Jestliže máte podstoupit vyšetření příštítných tělísek. Přípravek Miril plus H může ovlivnit
výsledky vyšetření.
Strana 4 (celkem 8)
- Jestliže sportujete a máte podstoupit dopingový test. Přípravek Miril plus H může pozitivně
ovlivnit výsledek testu.
Užívání přípravku Miril plus H s jídlem a pitím
- Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Miril plus H může způsobit, že budete pociťovat
závrať nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete
zkonzumovat v období, kdy užíváte Miril plus H, proberte to se svým lékařem, protože alkohol
může znásobit účinek léků snižujících krevní tlak.
- Přípravek Miril plus H se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.
Těhotenství a kojení
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.
Po dobu prvních 12 týdnů těhotenství se přípravek Miril plus H nemá užívat a po 13. týdnu těhotenství
jej dokonce nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být pro Vaše dítě škodlivé.
Otěhotníte-li během léčby přípravkem Miril plus H, okamžitě to řekněte svému lékaři. Přechod na
jinou vhodnou alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním.
Pokud kojíte, nesmíte přípravek Miril plus H užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při léčbě přípravkem Miril plus H můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby
přípravkem Miril plus H, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať,
neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK MIRIL PLUS H UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Miril plus H přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání tohoto léčivého přípravku
- Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu, nejlépe ráno.
- Tablety spolkněte a zapijte je tekutinou.
- Tablety nedrťte ani nežvýkejte.
Jaké množství léku je třeba užívat
Léčba vysokého krevního tlaku
Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou.
Starší pacienti
Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.
Strana 5 (celkem 8)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Miril plus H, než jste měl(a)
Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do
nemocnice neřiďte požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení
léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Miril plus H
- Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.
- Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Miril plus H nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Přestaňte užívat přípravek Miril plus H a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli z
následujících závažných nežádoucích účinků možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou
lékařskou pomoc:
- Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako
svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na Miril plus H.
- Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního
onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom,
toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:
- Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na
hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody
- Ztížené dýchání, kašel a horečku trvající 2-3 dny a nechutenství. Může jít o příznaky plicních
problémů včetně zápalu plic.
- Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např.
krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí než
obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může jít o
příznaky problémů s krví nebo kostní dření.
- Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět
slinivky břišní).
- Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže
nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater)
nebo poškození jater.
Další nežádoucí účinky jsou:
Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to,
prosím, svému lékaři.
Časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů)
- Bolest hlavy nebo pocit slabosti a únavy
- Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Miril plus H nebo když
začnete užívat vyšší dávku.
- Suchý, dráždivý kašel nebo zánět průdušek (bronchitida)
Strana 6 (celkem 8)
- Vyšší hladina cukru v krvi, než je obvyklé prokazuje se krevními testy. Pokud máte cukrovku,
může se zhoršit.
- Více kyseliny močové nebo větší množství tuků v krvi, než je obvyklé prokazuje se krevními
testy.
- Bolestivé, zarudlé a oteklé klouby.
Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů)
- Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže
- Zčervenání, mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle
postavíte anebo si rychle sednete
- Problémy s rovnováhou (vertigo)
- Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na kůži
(parestézie)
- Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti
- Poruchy spánku
- Depresivní, úzkostné pocity, větší nervozita nebo třes než obvykle
- Ucpaný nos, zánět dutin (sinusitida), zkrácený dech
- Zánět dásní (gingivitida), otok úst
- Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení
- Zvonění v uších
- Rozmazané vidění
- Vypadávání vlasů
- Bolest na hrudníku
- Bolest svalů
- Zácpa, bolest žaludku nebo střev
- Špatné trávení nebo pocit na zvracení
- Vylučování většího množství tekutiny (moči) za den, než je obvyklé
- Intenzivnější pocení než obvykle nebo pocit žízně
- Ztráta chuti k jídlu (anorexie) nebo snížení chuti k jídlu, snížený pocit hladu
- Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep
- Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.
- Horečka
- Impotence u mužů
- Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství
hemoglobinu prokazuje se krevními testy
- Změna funkce jater, slinivky břišní nebo ledvin prokázaná krevním testem
- Méně draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů)
- Zvracení, průjem nebo pálení žáhy
- Červený oteklý jazyk nebo sucho v ústech
- Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.
Další hlášené nežádoucí účinky:
Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik
dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.
- Problémy se soustředěním, pocit neklidu nebo zmatenosti
- Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní
nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)
- Zvětšení prsů u mužů
- Vznik krevních sraženin
- Poruchy sluchu
- Slzení očí v menší míře než obvykle
- Vidění do žluta
Strana 7 (celkem 8)
- Dehydratace
- Otok, bolest a zčervenání tváře (zánět slinné žlázy)
- Otok střeva, tzv. intestinální angioedém, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a
průjmem
- Větší citlivost na sluneční záření než obvykle
- Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka nebo jiné kožní reakce, jako
je červená vyrážka na tvářích a na čele
- Kožní vyrážka nebo vznik modřin
- Skvrny na kůži a studené končetiny
- Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)
- Strnulost těla nebo neschopnost hýbat čelistmi (tetanus)
- Slabost nebo křeče ve svalech
- Snížená sexuální touha u mužů i žen
- Krev v moči. Může být příznakem problémů s ledvinami (intersticiální nefritida)
- Více cukrů v moči než je obvyklé
- Zvýšené množství určitého typu bílých krvinek (eozinofilie) zjistí se krevními testy
- Příliš malé množství krvinek v krvi (pancytopenie) zjistí se krevními testy
- Změny množství iontů (solí), jako je sodík, vápník, hořčík a chlorid v krvi zjistí se krevními
testy
- Zpomalené nebo zhoršené reakce
- Změny vnímání vůně
- Ztížené dýchání nebo zhoršení astmatu
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK MIRIL PLUS H UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Miril plus H nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.
Léky by neměly být likvidovány cestou odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak nakládat s léky, které nepotřebujete. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Miril plus H obsahuje
Léčivými látkami jsou ramipril a hydrochlorothiazid.
Jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.
Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.
Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulóza, natrium-stearyl-fumarát, hydroxid hořečnatý.
Jak přípravek Miril plus H vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety jsou bílé, podlouhlé s půlicí rýhou na obou stranách a vyraženým označením na jedné straně
R a H na každé straně půlicí rýhy.
Velikost balení: 14, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 60, 99 a 100 tablet.
Nemocniční balení 300 (30x10) tablet
Vzorkové balení 30 tablet.
Strana 8 (celkem 8)
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
TEVA UK Ltd, Eastbourne, Velká Británie
Pharmachemie B.V, Haarlem, Nizozemsko
TEVA Santé SA, Sens, Francie
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Gödöllö, Maďarsko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Dánsko: Ramipril/hydrochlorthiazid TEVA (5 mg/25 mg tabletter)
Rakousko: Ramipril/HCT Teva 2,5 mg/12,5 mg Tabletten
Ramipril/HCT Teva 5 mg/25 mg Tabletten
Německo: RamiprilTEVA comp. 2,5 mg/12,5 mg tabletten
RamiprilTEVA comp. 5 mg/25 mg tabletten
Řecko: Ramipril/HCTZ Teva 2.5 mg/12.5 mg
Ramipril/HCTZ Teva 5 mg/25 mg
Maďarsko: Ramipril/HCTZ Teva 2,5 mg/12,5 mg tabletta
Ramipril/HCTZ Teva 5 mg/25 mg tabletta
Itálie: Ramipril/HCTZ Teva Italia 2,5 mg/12,5 mg Compresse
Ramipril/HCTZ Teva Italia 5 mg/25 mg Compresse
Nizozemsko: Ramipril/Hydrochloorthiazide 2,5/12,5 PCH,
Ramipril/Hydrochloorthiazide 5/25 PCH,
Polsko: Mitripiazyd
Portugalsko: Ramipril+Hidroclorotiazida Teva (2,5 mg/12,5 mg & 5 mg/25 mg)
Rumunsko: Tensil HCT 2,5/12,5
Tensil HCT 5/25
Slovensko: Ramipril/HCTZ - Teva 2,5 mg/12,5 mg
Ramipril/HCTZ - Teva 5 mg/25 mg
Slovinsko: CoRamipril TEVA 2,5 mg/12,5 mg tablete
CoRamipril TEVA 5 mg/25 mg tablete
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 12.9.2012

Recenze

Recenze produktu MIRIL PLUS H 2,5MG/12,5MG TABLETY 60 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MIRIL PLUS H 2,5MG/12,5MG TABLETY 60 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze