Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Kód výrobku: 39514
Kód EAN:
Kód SÚKL: 41484
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
K čemu se přípravek Miril používá? Miril se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze), městnavé srdeční nedostatečnosti a k léčbě pacientů, u kterých se během prvních několika dnů po akutním srdečním infarktu projevily známky srdeční nedostatečnosti. Miril se dále preventivně podává pacientům s ischemickou chorobou srdeční, ischemickou chorobou dolních končetin, pacientům po prodělané cévní mozkové příhodě nebo pacientům s cukrovkou. U těchto pacientů Miril významně snižuje výskyt srdečního infarktu, cévní mozkové příhody a úmrtí ze srdečně - cévních příčin. Miril užívají rovněž pacienti k tomu, aby se předešlo dalšímu zhoršení poškození funkce ledvin při glomerulární nefropatii (poškození v důsledku cukrovky nebo vysokého krevního tlaku). Přípravek je určen dospělým pacientům.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls168492/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
MIRIL 2,5 mg
MIRIL 5 mg
Ramiprilum
Tablety
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek MIRIL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MIRIL užívat
3. Jak se přípravek MIRIL užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek MIRIL uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK MIRIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Miril obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných ACE
inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).
Miril účinkuje takto:
snižuje ve Vašem těle tvoru látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak
uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy
ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.
Miril se může používat:
k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)
ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici
ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli
máte cukrovku nebo ne)
k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání)
jako léčba následující po srdečních záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním
selhání
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MIRIL
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Miril:
jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na
kteroukoli další složku přípravku Miril uvedenou v bodě 6.
Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů,
tváře, hrdla nebo jazyka.
2/7
jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. angioedém. Příznakem může být
svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok
okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo polykáním.
pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Miril pro Vás
nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá.
pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální
arteriální stenóza).
pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku
těhotenství viz bod Těhotenství a kojení.)
pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte přípravek Miril. Nejste-li si jistý(á), zeptejte se
svého lékaře dříve, než začnete přípravek Miril užívat.
Zvláštní opatrnosti při léčbě s přípravkem Miril je zapotřebí:
Dříve než začnete užívat tento lék, ověřte si u svého lékaře:
jestli nemáte problém se srdcem, játry nebo ledvinami
jestli nemáte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším
pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik
(odvodňovací tablety) nebo dialýzou)
jestli nebudete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou
(desenzibilizace)
zda Vám nebude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo
zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Miril jeden den předem
poraďte se proto se svým lékařem
zda nemáte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy)
jestli nemáte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus
erythematodes
informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět.
Užívání přípravku Miril není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině
těhotenství se přípravek Miril nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození
plodu viz bod Těhotenství a kojení.
Pediatrická populace
U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Miril nedoporučuje vzhledem k tomu, že
nebyla stanovena bezpečnost a účinnost ramiprilu pro tuto věkovou skupinu pacientů.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než
začnete přípravek Miril užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetně rostlinných
přípravků). Je to kvůli tomu, že přípravek Miril může ovlivnit způsob účinku jiných léků a současně
některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Miril.
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou
zeslabit účinek přípravku Miril.
3/7
Léčivé přípravky zmírňující bolest nebo zánět (např. nesteroidní protizánětlivé látky, tzv.
NSAIDs, jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová).
Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání,
astmatu nebo alergií, jako je např. efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám
zkontroluje krevní tlak.
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při
současném užívání s Mirilem zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.
Léčivé přípravky zmírňující bolest nebo zánět (např. nesteroidní protizánětlivé látky, tzv.
NSAIDs, jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)
Protinádorové léky (chemoterapie)
Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, např. cyklosporin
Diuretika (odvodňovací tablety), jako je např. furosemid
Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, např. spironolakton, triamteren,
alomirid, draselné soli a heparin (na ředění krve)
Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon
Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi)
Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem)
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Miril může mít vliv na
jejich účinek.
Léky na cukrovku, jako jsou např. ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a inzulín.
Přípravek Miril může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po
dobu užívání přípravku Miril.
Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Miril vám může zvýšit množství
lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než
začnete přípravek Miril užívat.
Užívání přípravku Miril spolu s jídlem a alkoholem:
Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Miril může způsobit, že budete pociťovat závrať
nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat
v období, kdy užíváte přípravek Miril, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může
znásobit účinek léků snižujících krevní tlak.
Miril se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař Vám
doporučí vysazení přípravku Miril ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a
převede Vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Miril není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího
měsíce těhotenství se přípravek Miril nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by
mohl způsobit závažné poškození plodu.
Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Přípravek Miril není doporučen kojícím matkám a Váš lékař
může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.
Poradťe se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
4/7
Při léčbě přípravkem Miril můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby
přípravkem Miril, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať, neřiďte
ani neobsluhujte žádné stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Miril
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud u Vás byla diagnostikována nesnášenlivost některého z cukrů,
informujte svého lékaře dříve, než začnete přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK MIRIL UŽÍVÁ:
Vždy užívejte Miril přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Užívání tohoto léčivého přípravku
Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu. Tablety spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.
Tablety nedrťte ani nežvýkejte.
Léčba vysokého krevního tlaku (hypertenze)
Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou.
Maximální dávka je 10 mg jednou denně.
Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby
přípravkem Miril diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat.
Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice
Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jednou denně.
Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.
Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.
Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami
Počáteční dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jednou denně.
Léčba srdečního selhání
Obvyklá počáteční dávka je 1,25 mg jednou denně.
Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.
Léčba po srdečním záchvatu
Obvyklá počáteční dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.
Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat
Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.
Starší pacienti
Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Miril, než jste měl(a):
Pokud užijete více tablet, než Vám předepsal lékař, nebo při náhodném požití tablet dítětem vyhledejte
neprodleně lékaře. Cestou do nemocnice neřiďte požádejte někoho o odvoz nebo si zavolejte
sanitku.Vezměte si s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).
5/7
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Miril:
Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.
Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Miril nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Přestaňte užívat přípravek Miril a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli
z následujících závažných nežádoucích účinků možná bude nutné poskytnout Vám
neodkladnou lékařskou pomoc:
Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně
jako svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na přípravek Miril.
Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního
onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom,
toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:
Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak
na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody.
Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.
Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např.
krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí
než obvykle, bolest v krku a horečka, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky.
Může jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.
Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět
slinivky břišní).
Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí
kůže nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět
jater) nebo poškození jater.
Další nežádoucí účinky jsou:
Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to,
prosím, svému lékaři.
Časté (projevují se u méně než 1 z 10, ale u více než 1 ze 100 pacientů)
Bolest hlavy nebo pocit únavy
Pocit závratí. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Miril nebo když
začnete užívat vyšší dávku.
Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo
si rychle sednete.
Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek
(bronchitida), ztížené dýchání
Bolest žaludku nebo střev, průjem, zácpa, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení
Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže
Bolest na hrudníku
Křeče ve svalech nebo bolest svalů
Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle
Méně časté (projevují se u méně než 1 ze 100, ale u více než 1 z 1 000 pacientů)
6/7
Problémy s rovnováhou (vertigo)
Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na
kůži (parestézie)
Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti
Poruchy spánku
Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid
Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu
Otok střeva, tzv. intestinální angioedém, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a
průjmem
Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech
Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé
Intenzivnější pocení než obvykle
Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie)
Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že
Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.
Zčervenání kůže
Poruchy vidění nebo rozmazané vidění
Bolest kloubů
Horečka
Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen
Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem
Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem
Vzácné (projevují se u méně než 1 z 1 000, ale u více než 1 z 10 000 pacientů)
Pocit nejistoty nebo zmatenosti
Změny krevního obrazu (pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních
destiček nebo množství hemoglobinu prokazuje se krevními testy)
Červený a oteklý jazyk
Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka
Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)
Kožní vyrážka nebo modřiny
Skvrny na kůži a studené končetiny
Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení
Porucha sluchu a zvonění v uších
Pocit slabosti
Velmi vzácné (projevují se u méně než 1 z 10 000 pacientů)
Vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle
Další hlášené nežádoucí účinky:
Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik
dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.
Problémy se soustředěním
Otok úst
Příliš málo krvinek v krvi prokázáno krevním testem
Méně sodíku v krvi než obvykle prokázáno krevním testem
Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní
nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)
Zvětšení prsů u mužů
Zpomalené nebo zhoršené reakce
Pocit pálení
Změny vnímání vůně
7/7
Vypadávání vlasů
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK MIRIL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
ALU/ALU blistr: Uchovávejte při teplotě do 25 0C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek
chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Miril obsahuje:
Léčivou látkou je ramiprilum.
MIRIL 2,5 mg: 1 tableta obsahuje 2,5 mg ramiprilum.
MIRIL 5 mg: 1 tableta obsahuje 5 mg ramiprilum.
Pomocné látky jsou hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy,
předbobtnalý kukuřičný škrob, natrium-stearyl-fumarát, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý
(Miril 5 mg).
Jak přípravek Miril vypadá a co obsahuje toto balení:
Miril 2,5 mg: žluté, oboustranně ploché, podlouhlé tablety s půlící rýhou na jedné straně a po stranách
a s označením R2 na téže straně tablety. Velikost přibližně 10x5mm.
Miril 5 mg: růžové, oboustranně ploché, podlouhlé tablety s půlící rýhou na jedné straně a
po stranách a s označením R3 na téže straně tablety. Velikost přibližně 8,8x4,4mm.
Velikosti balení:
Miril 2,5 mg: 20, 30, 50, 100 tablet.
Miril 5 mg: 20, 30, 50, 100 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava Komárov, Česká Republika
Výrobce:
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Německo
Datum poslední revize textu: 29.8.2012

Recenze

Recenze produktu MIRIL 5 MG 100X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MIRIL 5 MG 100X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze