Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Alcon Pharmaceuticals Czech Republic S.r.o.
Kód výrobku: 24538
Kód EAN: 5413895019197
Kód SÚKL: 14941
Držitel rozhodnutí: Alcon Pharmaceuticals Czech Republic S.r.o.
Co je Miostat Intraocular Solution a k čemu se používá Tento přípravek je indikován pro vyvolání a udržení miózy (zúžení zornice) v souvislosti s nitrooční operací.

Příbalový leták

1/4

sp.zn.: sukls92554/2011

Příbalová informace: informace pro uživatele

MIOSTAT INTRAOCULAR SOLUTION

oční inzert

carbacholum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně
postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Miostat Intraocular Solution a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Miostat Intraocular Solution používat
3. Jak se Miostat Intraocular Solution používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Miostat Intraocular Solution uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Miostat Intraocular Solution a k čemu se používá

Tento přípravek je indikován pro vyvolání a udržení miózy (zúžení zornice) v souvislosti s nitrooční
operací.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Miostat Intraocular Solution používat

Přípravek Miostat Intraocular Solution Vám NESMÍ být aplikován,
- pokud jste alergický(á) na karbachol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Miostat Intraocular Solution se poraďte se svým lékařem, pokud máte:
- srdeční problémy,
- astma,
- potíže s močením nebo nemůžete močit,
- žaludeční vředy (peptické vředy), křeče v břiše,
- zvýšenou funkci štítné žlázy,
- Parkinsonovu nemoc,
- prodělal/a jste iritidu (zánět oční duhovky)/uveitidu (zánět střední vrstvy očního bulbu),
2/4

- byla Vám nedávno provedena oční operace. Použití přípravku Miostat Intraocular Solution
může zhoršit pooperační zánět.

Další léčivé přípravky a přípravek Miostat Intraocular Solution
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Přípravek Miostat nitrooční roztok by měl být podáván během těhotenství nebo kojení pouze tehdy, je-
li to skutečně nezbytné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Použití přípravku Miostat Intraocular Solution může dočasně způsobit rozmazané vidění a zvýšenou
citlivost na světlo. Neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné stroje, dokud tento účinek
neodezní.


3. Jak se přípravek Miostat Intraocular Solution používá

Přípravek Miostat Intraocular Solution vám má být aplikován injekčně pouze lékařem před oční
operací.

Obvykle se do přední komory oka vstříkne pomocí netraumatické kanyly ne více než 0,5 ml přípravku
Miostat Intraocular Solution, tj. 50 mikrogramů karbacholu. K účinné mióze (zúžení zornice) došlo u
některých pacientů již při dávce 5 mikrogramů.

Starší pacienti
U starších pacientů není nutná žádná úprava dávky.

Pediatričtí pacienti
Přípravek Miostat Intraocular Solution se nedoporučuje pro použití u dětí vzhledem k nedostatečným
údajům o bezpečnosti a účinnosti.

Zhoršená funkce ledvin nebo jater
Nebyly provedeny žádné studie, jež by vyhodnocovaly účinek zhoršené funkce ledvin nebo jater na
vylučování karbacholu. Protože se předpokládá, že systémová expozice karbacholem je po nitroočním
podání u člověka nízká, úprava dávky u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin či jater se nepovažuje za
nezbytnou.

Jestliže Vám bylo aplikováno více přípravku Miostat Intraocular Solution, než mělo správně
být, bude Vám možná Váš lékař muset podat injekci anticholinergika, aby byly odstraněny příznaky
předávkování.
Příznaky předávkování mohou zahrnovat: bolest hlavy, slinění, mdloby, pomalou srdeční akci, snížený
krevní tlak, břišní křeče, zvracení, astma, srdeční selhání a průjem.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
3/4


Po podání přípravku Miostat Intraocular Solution můžete pociťovat následující nežádoucí účinky na
oko:
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1 000): zvýšený tlak v
oku/očích.
Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 10 000): odchlípení sítnice od zadní části oka,
poruchy rohovky, zánět barevné části oka, zakalení očního povrchu, otok rohovky.
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů stanovit): zánět oka, porucha vidění, zmenšená zornice,
rozmazané vidění, bolest v oku, zarudnutí oka.

Nebo reakce v jiných částech těla:
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1 000): bolest hlavy.
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů stanovit): zvracení, břišní diskomfort, pocit na zvracení.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


Při použití přípravku Miostat Intraocular Solution jako očních kapek byly pozorovány ještě další
nežádoucí účinky:
Účinky na oko:
Časté: křeče ciliárního svalu, zčervenání, citlivost na světlo, rozmazané vidění.
Méně časté: cévní porucha duhovky (vazodilatace).
Vzácné: odchlípnutí sítnice.

Účinky na jiné části těla:
Časté: bolest hlavy.
Méně časté: zčervenání, bolest břicha, žaludeční nevolnost, pocení, nucení k močení.


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Miostat Intraocular Solution uchovávat

Váš lékař nebo zdravotní sestra jsou obeznámeni s tím, jak se má přípravek Miostat Intraocular
Solution uchovávat.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

4/4

Přípravek Miostat Intraocular Solution je určen pouze pro jednotlivé podání. Přípravek Miostat
Intraocular Solution neobsahuje konzervační přísadu a veškerý nespotřebovaný roztok se musí
zlikvidovat.
Mohou se používat pouze čiré roztoky, jež neobsahují prakticky žádné částice.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za Exp.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Miostat Intraocular Solution obsahuje

- Léčivou látkou je carbacholum. 1 ml roztoku pro injekci obsahuje carbacholum
100 mikrogramů. Jedna lahvička s 1,5 ml obsahuje carbacholum 150 mikrogramů.

- Další přísady tvoří chlorid sodný, chlorid draselný (E508), dihydrát chloridu vápenatého (E509),
hexahydrát chloridu hořečnatého (E511), trihydrát octanu sodného (E262), dihydrát natrium-
citrátu (E311), roztok hydroxidu sodného 1mol/l (E524) a/nebo roztok kyseliny chlorovodíkové
1mol/l (E507) (pro úpravu pH), voda na injekci.

Jak přípravek Miostat Intraocular Solution vypadá a co obsahuje toto balení

Čirý bezbarvý roztok.

Lahvička ze skla s pryžovou zátkou a Al pertlí, tvarovaná folie plast/papír s potiskem, krabička.
Velikost balení: 12 x 1,5 ml


Držitel rozhodnutí o registraci
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
2.10.2013

Recenze

Recenze produktu MIOSTAT INTRAOCULAR SOLUTION 12X1.5ML Přípr. vpravený do oka

Diskuze

Diskuze k produktu MIOSTAT INTRAOCULAR SOLUTION 12X1.5ML Přípr. vpravený do oka

Přidat nový příspěvek do diskuze