Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na oči

MIOSTAT INTRAOCULAR SOLUTION 12X1.5ML Přípr. vpravený do oka

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24538

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Alcon Pharmaceuticals Czech Republic S.r.o.
Kód výrobku: 24538
Kód EAN: 5413895019197
Kód SÚKL: 14941
Držitel rozhodnutí: Alcon Pharmaceuticals Czech Republic S.r.o.
Co je Miostat Intraocular Solution a k čemu se používá Tento přípravek je indikován pro vyvolání a udržení miózy (zúžení zornice) v souvislosti s nitrooční operací.

Příbalový leták

sp.zn.sukls107109/2014 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

MIOSTAT INTRAOCULAR SOLUTION 

 

oční inzert 

 

carbacholum 

 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Miostat Intraocular Solution a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Miostat Intraocular Solution používat  

3. 

Jak se Miostat Intraocular Solution používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Miostat Intraocular Solution uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Miostat Intraocular Solution a k čemu se používá 

 
Tento přípravek je indikován pro vyvolání a udržení miózy (zúžení zornice) v souvislosti s nitrooční 
operací. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Miostat Intraocular Solution používat 

 
Přípravek Miostat Intraocular Solution Vám NESMÍ být aplikován,  

pokud jste alergický(á) na karbachol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6).  

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Miostat Intraocular Solution se poraďte se svým lékařem, pokud máte: 

srdeční problémy, 

astma, 

potíže s močením nebo nemůžete močit, 

žaludeční vředy (peptické vředy), křeče v břiše, 

zvýšenou funkci štítné žlázy, 

Parkinsonovu nemoc,  

prodělal(a) jste iritidu (zánět oční duhovky)/uveitidu (zánět střední vrstvy očního bulbu), 

byla Vám nedávno provedena oční operace. Použití přípravku Miostat Intraocular Solution 
může zhoršit pooperační zánět. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Miostat Intraocular Solution 

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Přípravek Miostat nitrooční roztok by měl být podáván během těhotenství nebo kojení pouze tehdy, je-
li to skutečně nezbytné.   
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Použití přípravku Miostat Intraocular Solution může dočasně způsobit rozmazané vidění a zvýšenou 
citlivost na světlo. Neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné stroje, dokud tento účinek 
neodezní. 
 
Zátka lahvičky přípravku Miostat Intraocular Solution obsahuje pryž (vyráběnou z přírodního 
latexu) 
Zátka lahvičky přípravku Miostat Intraocular Solution obsahuje pryž (přírodní latex), která může 
způsobit silné alergické reakce. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Miostat Intraocular Solution používá 

 
Přípravek Miostat Intraocular Solution Vám má být aplikován injekčně pouze lékařem před oční 
operací. 
 
Obvykle se do přední komory oka vstříkne pomocí netraumatické kanyly ne více než 0,5 ml přípravku 
Miostat Intraocular Solution, tj. 50 mikrogramů karbacholu. K účinné mióze (zúžení zornice) došlo u 
některých pacientů již při dávce 5 mikrogramů. 
 
Starší pacienti 
U starších pacientů není nutná žádná úprava dávky. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Miostat Intraocular Solution se nedoporučuje pro použití u dětí vzhledem k nedostatečným 
údajům o bezpečnosti a účinnosti. 
 
Porucha funkce ledvin nebo jater 
Nebyly provedeny žádné studie, jež by vyhodnocovaly účinek zhoršené funkce ledvin nebo jater na 
vylučování karbacholu. Protože se předpokládá, že systémová expozice karbacholem je po nitroočním 
podání u člověka nízká, úprava dávky u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin či jater se nepovažuje za 
nezbytnou. 
 
Jestliže Vám bylo aplikováno více přípravku Miostat Intraocular Solution, než mělo správně 
být
, bude Vám možná Váš lékař muset podat injekci anticholinergika, aby byly odstraněny příznaky 
předávkování.  
Příznaky předávkování mohou zahrnovat: bolest hlavy, slinění, mdloby, pomalou srdeční akci, snížený 
krevní tlak, břišní křeče, zvracení, astma, srdeční selhání a průjem.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Po podání přípravku Miostat Intraocular Solution můžete pociťovat následující nežádoucí účinky: 
 

  Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):  

  Účinky na oko: zvýšený tlak v oku/očích. 

  Účinky na jiné části těla: bolest hlavy. 

 

  Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1000)

  Účinky na oko: odchlípení sítnice od zadní části oka, poruchy rohovky, zánět barevné 

části oka, zakalení očního povrchu, otok rohovky. 

  Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit): 

  Účinky na oko: zánět oka, porucha vidění, zmenšená zornice, rozmazané vidění, bolest v 

oku, zarudnutí oka.   

  Účinky na jiné části těla: zvracení, břišní diskomfort, nevolnost. 

 
Při použití přípravku Miostat Intraocular Solution jako očních kapek byly pozorovány ještě další 

nežádoucí účinky: 
 

  Časté (

mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):

 

  Účinky na oko: křeče ciliárního svalu, zčervenání, citlivost na světlo, rozmazané 

vidění. 

 

Účinky na jiné části těla: 

bolest hlavy. 

  Méně časté 

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):

  

  Účinky na oko: cévní porucha duhovky (vazodilatace). 

 

Účinky na jiné části těla: 

zčervenání, bolest břicha, žaludeční nevolnost, pocení, 

nucení k močení. 

  Vzácné 

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1000):

  

  Účinky na oko: odchlípnutí sítnice. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Miostat Intraocular Solution uchovávat 

 
Váš lékař nebo zdravotní sestra jsou obeznámeni s tím, jak se má přípravek Miostat Intraocular 
Solution uchovávat. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 

Přípravek Miostat Intraocular Solution je určen pouze pro jednotlivé podání. Přípravek Miostat 
Intraocular Solution neobsahuje konzervační přísadu a veškerý nespotřebovaný roztok se musí 
zlikvidovat. 
Mohou se používat pouze čiré roztoky, jež neobsahují prakticky žádné částice. 
 
Uchovávejte mimo 

dohled

 

a dosah 

dětí. 

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Miostat Intraocular Solution obsahuje 

Léčivou látkou je carbacholum. 1 ml roztoku pro injekci obsahuje carbacholum 
100 mikrogramů. Jedna lahvička s 1,5 ml obsahuje carbacholum 150 mikrogramů. 

Dalšími pomocnými látkami jsou chlorid sodný, chlorid draselný (E508), dihydrát chloridu 
vápenatého (E509), hexahydrát chloridu hořečnatého (E511), trihydrát octanu sodného (E262), 
dihydrát natrium-citrátu (E311), roztok hydroxidu sodného (E524) a/nebo roztok kyseliny 
chlorovodíkové (E507) (pro úpravu pH), voda na injekci. 

 
Jak přípravek Miostat Intraocular Solution
 vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirý bezbarvý roztok. 
 
Lahvička ze skla s pryžovou zátkou a Al pertlí, tvarovaná folie plast/papír s potiskem, krabička. 
Velikost balení: 12 x 1,5 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. 
Na Pankráci 1724/129 
140 00 Praha 4 
Česká republika 
 
Výrobce 
S.A. Alcon-Couvreur N.V. 
Rijksweg 14 
B-2870 Puurs 
Belgie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
22.8.2014 
 
 

Recenze

Recenze produktu MIOSTAT INTRAOCULAR SOLUTION 12X1.5ML Přípr. vpravený do oka

Diskuze

Diskuze k produktu MIOSTAT INTRAOCULAR SOLUTION 12X1.5ML Přípr. vpravený do oka

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám