Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

MINIRIN MELT 60 MCG 30X60RG Lyofilizát - recenze

Kód výrobku: 44430

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MINIRIN MELT 60 MCG 30X60RG Lyofilizát

1/6
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48647/2010,
sp.zn. sukls48648/2010, sp.zn. sukls48649/2010
a příloha k sp.zn.: sukls239203/2010, sukls239204/2010, sukls160302/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MINIRIN Melt 60 g
MINIRIN Melt 120 g
MINIRIN Melt 240 g
(desmopressini acetas)
Perorální lyofilizát

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Minirin Melt a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Minirin Melt užívat
3. Jak se přípravek Minirin Melt užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Minirin melt uchovávat
6. Další informace

1. CO JE MINIRIN Melt A K ČEMU JE POUŽÍVÁ
Desmopressin je syntetický analog přirozeného hormonu neurohypofýzy (zadního laloku podvěsku
mozkového) vazopresinu (antidiuretického hormonu). Ve srovnání s přirozeným hormonem má
podstatně vyšší antidiuretický účinek (snižuje tvorbu moči ),ale téměř žádný účinek na hladké
svalstvo.

Přípravek MINIRIN Melt je indikován :
- k léčbě centrálního diabetu insipidu
- k léčbě primárního nočního pomočování (enuresis nocturna) u pacientů (od pěti let věku výše)
s normální schopností koncentrovat moč
- k symptomatické léčbě případů nykturie dospělých, spojené s noční polyurií, tj. noční tvorbou moči,
přesahující kapacitu močového měchýře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MINIRIN Melt
POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek MINIRIN Melt v následujících případech:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku Minirin Melt
Habituální nebo psychogenní polydipsie (chorobná žíznivost podmíněná psychickým stavem
pacienta);
Anamneza srdeční nedostatečnosti nebo podezření na ni a jiná onemocnění, vyžadující léčbu
diuretiky;
2/6
Středně závažná až závažná insuficience (nedostatečnost) ledvin (clearance kreatininu nižší
než 50 ml/min.);
Známá hyponatrémie (snížení hladiny sodíku v krevní plasmě);
Syndrom nepřiměřené sekrece ADH (antidiuretického hormonu);

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MINIRIN Melt je zapotřebí:
Používá-li se přípravek k léčbě primární noční enurézy a při indikaci nykturie , musí být příjem tekutin
v období mezi 1 hodinou před podáním přípravku a 8 hodin po jeho podání omezen. Celkový příjem
tekutin za tuto dobu by neměl přesáhnout 2 decilitry. Léčba bez současného omezení příjmu tekutin
může vést k retenci (zadržování) vody a/nebo hyponatrémii (snížení hladiny sodíku v krevní plazmě)
s varovnými známkami a příznaky (bolesti hlavy, nevolnost/zvracení, přírůstek hmotnosti a
v závažných případech křeče) nebo i bez nich.

Při stavech, kdy má pacient zvýšenou potřebu tekutin (jako jsou systémové infekce, horečka, akutní
zánět žaludku) léčbu přerušte a poraďte se s lékařem.

Dále je třeba věnovat zvláštní pozornost léčbě Minirinem Melt v následujících případech: u pacientů
léčených močopudnými léky, při souběžné léčbě s léky, které mohou stimulovat vylučování
antidiuretického hormonu z neurohypofýzy tricyklická antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného
vychytávání serotoninu, chlorpropamid, karbamazepin, klofibrát a při souběžné léčbě nesteroidními
protizánětlivými léky.

Všichni pacienti a, je-li to potřeba, i jejich zákonní zástupci, by měli být pečlivě poučeni o
dodržování restrikce příjmu tekutin.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku a jiných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Nesteroidní protizánětlivé léky
(skupina léků užívaná při onemocněních pohybového ústrojí a při revmatismu) mohou navozovat
retenci (zadržování) tekutin v těle a hyponatrémii (snížení hladiny sodíku v krevní plazmě).

Účinky diuretik (močopudné látky užívané především k léčbě vysokého krevního tlaku, ischemické
choroby srdeční a ledvinných onemocnění) a desmopressinu se vzájemně oslabují.

Léky, které podporují vylučování antidiuretického hormonu z neurohypofýzy t.j.tricyklická
antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, karbamazepin, chlorpropamid a
klofibrát, mohou vést k aditivnímu antidiuretickému účinku, který vede ke zvýšenému riziku retence
(zadržování) vody či hyponatrémii (snížení hladiny sodíku v krevní plazmě).

Souběžná léčba loperamidem (léčivá látka některých léků proti průjmům) může vést ke zvýšení
koncentrace desmopressinu v plazmě, což může mít na následek zvýšení rizika retence (zadržování)
vody a hyponatrémie (snížení hladiny sodíku v krevní plazmě). Ačkoliv to nebylo prokázáno
výzkumem, mohou stejný účinek vyvolávat i jiná léčiva, která zpomalují střevní peristaltiku.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek
MINIRIN Melt lze používat i v těhotenství a v době kojení, lékař však musí vždy zvážit výhody oproti
možnému riziku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
MINIRIN Melt nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


3/6
3. JAK SE MINIRIN Melt POUŽÍVÁ
Vždy používejte Minirin melt přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Centrální diabetes insipidus (úplavice močová):
Dávkování je individuální, celková denní sublingvální dávka (pod jazyk) se běžně pohybuje v rozsahu
120 g až 720 g. Vhodná počáteční dávka u dospělých i dětí je 60 g třikrát denně, podávaná
sublingválně (pod jazyk). Tento režim dávkování by se potom měl upravit podle reakce pacienta. U
většiny pacientů je udržovací dávka 60 až 120 g sublingválně (pod jazyk) třikrát denně. V případě
příznaků retence (zadržování) vody nebo hyponatrémie (snížení hladiny sodíku v krevní plazmě) je
třeba léčbu přerušit a dávku upravit.

Primární noční enuréza ( primární noční pomočování):
Doporučená počáteční dávka je 120 g před spaním, podávaná sublingválně (pod jazyk). Není-li tato
dávka dostatečně účinná, lze ji zvýšit na 240 g sublingválně (pod jazyk). Je třeba dodržovat
omezování příjmu tekutin (viz bod 2.).V případě známek nebo příznaků retence (zadržování) vody
a/nebo hyponatrémie ( snížení hladiny sodíku v krevní plazmě) tzn. bolest hlavy, nevolnost/zvracení,
přírůstek hmotnosti a v závažných případech i křeče, je třeba léčbu přerušit dokud se pacient plně
nezotaví. Při znovuzahájení léčby je nutné přísné omezování příjmu tekutin (viz bod 2.).

Přípravek MINIRIN Melt je určen pro délku léčby až 3 měsíce. Nutnost pokračování v léčbě by se
měla znovu posoudit na základě období minimálně jednoho týdne, kdy nebude přípravek podáván.

Nykturie (noční močení u dospělých):
Doporučená denní dávka je 60 g před spaním,, podaná sublingválně (pod jazyk) .Není-li tato dávka
po jednom týdnu dostatečně účinná, lze ji zvýšit na 120 g a následně na 240 g sublingválně (pod
jazyk), vždy v týdenních intervalech. Je třeba dodržet omezení příjmu tekutin (viz bod 2.).

Specifické skupiny pacientů
Starší pacienti:
Nedoporučuje se zahajovat léčbu u osob starších 65 let. Pokud by se lékař u těchto pacientů pro tuto
léčbu přesto rozhodl, je třeba před zahájením léčby, tři dny po jejím zahájení nebo před zvýšením
dávky i v v průběhu léčby, kdykoli to bude ošetřující lékař považovat za nutné, sledovat hladinu
sodíku v séru.
Pacienti se sníženou funkcí ledvin a jater viz bod 2.
Pediatrická populace:
Přípravek MINIRIN Melt je indikován u léčby centrálního diabetes insipidu a primární noční enurézy
u dětí od 5 let. Doporučené dávkování je stejné jako u dospělých.

V případě známek nebo symptomů retence (zadržování) vody nebo hyponatrémie (snížení hladiny
sodíku v krevní plazmě) tzn.bolest hlavy, nevolnost/zvracení, přírůstek hmotnosti a v závažných
případech i křeče, je třeba léčbu přerušit, dokud se pacient zcela nezotaví. Při znovuzahájení léčby je
třeba zajistit přísnou restrikci příjmu tekutin (viz bod 2.)

Způsob podání:
Tablety by se měly vložit pod jazyk a nechat se tam volně rozpustit, neměly by se polykat nebo
žvýkat.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Minirin melt, než jste měl(a)
Předávkování přípravkem MINIRIN Melt vede k prodloužené době trvání účinku desmopressinu se
zvýšeným rizikem retence (zadržování) vody a hyponatrémie (snížení hladiny sodíku v krevní
plazmě). Při předávkování přerušte léčbu desmopressinem, omezte příjem tekutin a ihned se poraďte
lékařem. Při náhodném požití přípravku MINIRIN Melt dítětem kontaktujte rovněž okamžitě lékaře.

4/6
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Minirin melt
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Minirin melt nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Nejzávažnější nežádoucí účinek u desmopressinu je hyponatrémie, která může způsobit bolest hlavy,
bolest břicha, nevolnost, zvracení, přírůstek hmotnosti, závratě, zmatenost, malátnost, poruchy paměti,
vertigo, pád a v závažných případech křeče a kóma.

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 uživatele z 10):
Dospělí
- bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):
Dospělí:
- hyponatrémie (snížená koncentrace sodíku v plazmě)
- závrať
- hypertenze (vysoký tlak)
- nevolnost , zvracení , bolest břicha , průjem a zácpa
- zánět močové trubice
- otoky
- únava.
Děti:
- bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000):
Dospělí:
- ovlivnění kvality spánku (např. insomnie (nespavost), somnolence (ospalost))
- parestézie (pocit mravenčení)
- poruchy vidění
- závrať
- bušení srdce
- ortostatická hypotenze
- dušnost, nadýmání
- plynatost
- pocení,svědění, vyrážka, kopřivka,
- křeče svalů, bolest svalů
- malátnost,bolest na hrudi,chřipce podobné onemocnění
- zvýšení hmotnosti,zvýšení jaterních enzymů, hypokalemie.
Děti:
- ovlivnění lability, agrese
- bolest břicha, nevolnost, zvracení a průjmy
- zánět močové trubice
- otoky horních a dolních končetin
- únava

5/6
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000):
Dospělí:
- stavy zmatenosti
- alergický zánět kůže
Děti:
- úzkost
- noční můry
- výkyvy nálad
- ospalost
- vysoký krevní tlak
- podrážděnost

Neznámé (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit):
Dospělí: anafylaktické reakce (závažné alergické reakce); dehydratace, vysoké hladiny sodíku v krvi
(hypernatremie); křeče, celková slabost (astenie); bezvědomí

Děti: anafylaktické reakce (závažné alergické reakce); nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatremie),
netypické chování, emoční poruchy, deprese, halucinace, nespavost, poruch pozornosti,
psychomotorická hyperaktivita, křeče, krvácení z nosu (epistaxe), alergický zánět kůže, vyrážka,
pocení, kopřivka.

Při léčbě primárního nočního pomočování a nočního močení u dospělých je nutné současné omezení
příjmu tekutin na noc (maximálně 2 decilitry), jinak může dojít k zadržování tekutin v organismu
s doprovodnými příznaky jako je přírůstek hmotnosti a v těžkých případech až křeče. Při případném
výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se ihned poraďte s lékařem.

5. JAK PŘÍPRAVEK MINIRIN Melt UCHOVÁVAT
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co MINIRIN Melt obsahuje

- Léčivou látkou je desmopressin.
Jedna jednotka přípravku MINIRIN Melt 60 g obsahuje 60 g desmopressinum, ve formě
desmopressini acetas.
Jedna jednotka přípravku MINIRIN Melt 120 g obsahuje 120 g desmopressinum, ve formě
desmopressini acetas.
Jedna jednotka přípravku MINIRIN Melt 240 g obsahuje 240 g desmopressinum, ve formě
desmopressini acetas..

- Pomocnými látkami jsou mannitol, želatina, bezvodá kyselina citronová.

Jak MINIRIN Melt vypadá a co obsahuje toto balení
Tento přípravek je bíly, perorální lyofilizát, označený na jedné straně
- jedním vytlačeným symbolem (MINIRIN Melt 60 g)
- dvěma vytlačenými symboly (MINIRIN Melt 120 g)
- třemi vytlačenými symboly (MINIRIN Melt 240 g)

6/6
Velikost balení je 10, 30 a 100 perorálních lyofilizátů.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Ferring Léčiva, a.s., Jesenice u Prahy, Česká republika

Výrobce :
Ferring GmbH, Kiel, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
22.8.2012Pokyny k otvírání blistrového obalu, nepřístupného pro děti

1. Odstraňte horní okraj blistru . Při odstraňování začněte v rohu, kde je vytištěn symbol
ruky.2. Oddělte lyofilizát odtrhnutím blistru podle svislé perforace. Lyofilizát oddělujte po
jednom.


3. Při odstraňování folie začněte v rohu s vytištěnou šipkou. Potom lze vyjmout produkt
z obalu. Jestliže se tableta rozlomí na více než tři kousky, nechejte je v blistru a vezměte si novou
tabletu.

4. Další tabletu zpřístupníte odstraněním blistru podél vodorovné perforace.Informace o produktu

Výrobce: FERRING A/S, VANLOSE
Kód výrobku: 44430
Kód EAN: 7315370400200
Kód SÚKL: 92644
Doplněk názvu: 125MG CPS PRO 50
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: FERRING A/S, VANLOSE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek Minirin Melt je indikován: - k léčbě centrálního diabetu insipidu; - k léčbě primárního nočního pomočování (enuresis nocturna) u pacientů (od pěti let věku výše) s normální schopností koncentrovat moč; - k symptomatické léčbě případů nokturie dospělých, spojené s noční polyurií, tj. noční tvorbou moči, přesahující kapacitu močového měchýře.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

AFONILUM SR

Recenze

Recenze produktu MINIRIN MELT 60 MCG 30X60RG Lyofilizát

Diskuze

Diskuze k produktu MINIRIN MELT 60 MCG 30X60RG Lyofilizát

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám