Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

MINIRIN MELT 120 MCG 30X120RG Lyofilizát

Kód výrobku: 44433

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MINIRIN MELT 120 MCG 30X120RG Lyofilizát

 

1/7 

sp.zn.sukls216053/2015 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

MINIRIN

 

 Melt 60 μg 

  MINIRIN

 

 Melt 120 μg  

   MINIRIN

 

 Melt  240 μg  

(

desmopressini acetas

 

Perorální lyofilizát 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informace  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se  svého lékaře nebo lékárníka.  

  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění  jako Vy.  

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků , sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

:  

1.  Co je přípravek Minirin

 

 Melt a k čemu se užívá  

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Minirin Melt užívat  
3.  Jak se přípravek Minirin

 

 Melt užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky  
5.  Jak přípravek Minirin melt uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Minirin   Melt  a k čemu se užívá 

Desmopressin je syntetický analog přirozeného hormonu neurohypofýzy (zadního laloku podvěsku 
mozkového) vazopresinu (antidiuretického hormonu). Ve srovnání s přirozeným hormonem má 
podstatně vyšší antidiuretický účinek (snižuje tvorbu moči ),ale téměř žádný účinek na hladké 
svalstvo. 
 
Přípravek Minirin  Melt je indikován : 
- k léčbě centrálního diabetu insipidu 
- k léčbě primárního nočního pomočování (enuresis nocturna) u pacientů (od pěti let věku výše) 
s normální schopností koncentrovat moč 
- k symptomatické léčbě případů nykturie dospělých, spojené s noční polyurií, tj. noční tvorbou moči, 
přesahující kapacitu močového měchýře. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Minirin

 

 Melt  užívat 

Neužívejte přípravek Minirin

 

 Melt v následujících případech: 

  jestliže jste alergický/á  na desmopressin  nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6)t 

  Habituální nebo psychogenní polydipsie (chorobná žíznivost podmíněná psychickým stavem 

pacienta); 

  Anamneza srdeční nedostatečnosti nebo podezření na ni a jiná onemocnění, vyžadující léčbu 

diuretiky; 

 

2/7 

  Středně závažná až závažná insuficience (nedostatečnost) ledvin (clearance kreatininu nižší 

než 50 ml/min.); 

  Známá hyponatrémie (snížení hladiny sodíku v krevní plasmě); 

  Syndrom nepřiměřené sekrece ADH (antidiuretického hormonu); 

 
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku Minirin 

 

 Melt  je zapotřebí:  

Používá-li se přípravek k léčbě primární noční enurézy a při indikaci nykturie , musí být příjem tekutin 
v období mezi 1 hodinou před podáním přípravku a 8 hodin po jeho podání omezen. Celkový příjem 
tekutin za tuto dobu by neměl přesáhnout 2 decilitry.  Léčba bez současného omezení příjmu tekutin 
může vést k retenci (zadržování) vody a/nebo hyponatrémii  (snížení hladiny sodíku v krevní plazmě) 
s varovnými  známkami  a  příznaky  (bolesti  hlavy,  nevolnost/zvracení,  přírůstek  hmotnosti  a 
v závažných případech křeče) nebo i bez nich.  
 
Při stavech, kdy má pacient zvýšenou potřebu tekutin (jako jsou systémové infekce, horečka,  akutní 
zánět žaludku) léčbu přerušte a poraďte se s lékařem.  
 
Dále je třeba věnovat zvláštní pozornost léčbě Minirinem  Melt v následujících případech: u pacientů 
léčených močopudnými léky, při souběžné léčbě s léky, které mohou stimulovat vylučování 
antidiuretického hormonu z neurohypofýzy – tricyklická antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného 
vychytávání serotoninu, chlorpropamid, karbamazepin, klofibrát a při souběžné léčbě nesteroidními 
protizánětlivými léky.  
 
Všichni pacienti a, je-li to potřeba, i jejich zákonní zástupci, by měli být pečlivě poučeni o 
dodržování restrikce příjmu tekutin. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Minirin Melt  
Informujte  svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v  v nedávné době 
užíval(a) nebo možná budete užívat. . 
 
Účinky přípravku a jiných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.

 

Nesteroidní protizánětlivé léky 

(skupina léků užívaná při onemocněních pohybového ústrojí a při revmatismu) mohou navozovat 
retenci (zadržování) tekutin v těle a hyponatrémii (snížení hladiny sodíku v krevní plazmě).  
 
Účinky diuretik (močopudné látky užívané především k léčbě vysokého krevního tlaku, ischemické 
choroby srdeční a ledvinných onemocnění) a desmopressinu se vzájemně oslabují.  
 
Léky, které podporují vylučování antidiuretického hormonu z neurohypofýzy t.j.tricyklická 
antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, karbamazepin, chlorpropamid a 
klofibrát, mohou vést k aditivnímu antidiuretickému účinku, který vede ke zvýšenému riziku retence 
(zadržování) vody či hyponatrémii (snížení hladiny sodíku v krevní plazmě). 
 
Souběžná léčba loperamidem (léčivá látka některých léků proti průjmům) může vést ke zvýšení 
koncentrace desmopressinu v plazmě, což může mít na následek zvýšení rizika retence (zadržování) 
vody a hyponatrémie (snížení hladiny sodíku v krevní plazmě). Ačkoliv to nebylo prokázáno 
výzkumem, mohou stejný účinek vyvolávat i jiná léčiva, která zpomalují střevní peristaltiku.  
 
Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.  
Přípravek Minirin 

 

 Melt lze užívat i v těhotenství a v době kojení, lékař však musí vždy zvážit výhody 

oproti možnému riziku. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Minirin  Melt nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.  
 

 

3/7 

 
3. 

Jak se  Minirin

 

 Melt  užívá 

Vždy užívejte Minirin melt  přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Centrální diabetes insipidus (úplavice močová): 
Dávkování je individuální, celková denní sublingvální  dávka (pod jazyk) se běžně pohybuje v rozsahu 
120  μg  až  720  μg.  Vhodná  počáteční  dávka  u  dospělých  i  dětí  je  60  μg  třikrát  denně,  podávaná 
sublingválně (pod jazyk). Tento režim dávkování by se potom měl upravit podle reakce pacienta. U 
většiny pacientů je udržovací dávka 60 až 120 μg sublingválně (pod jazyk) třikrát denně. V případě 
příznaků  retence  (zadržování)  vody  nebo  hyponatrémie  (snížení  hladiny  sodíku  v krevní  plazmě)  je 
třeba léčbu přerušit a dávku upravit. 
 
Primární noční enuréza ( primární noční pomočování): 
Doporučená počáteční dávka je 120 μg před spaním, podávaná sublingválně (pod jazyk). Není-li tato 
dávka dostatečně účinná, lze ji zvýšit na 240 μg sublingválně (pod jazyk). Je třeba dodržovat 
omezování příjmu tekutin (viz bod 2.).V případě známek nebo příznaků retence (zadržování)  vody 
a/nebo hyponatrémie ( snížení hladiny sodíku v krevní plazmě) tzn. bolest hlavy, nevolnost/zvracení, 
přírůstek hmotnosti a v závažných případech i křeče, je třeba léčbu přerušit dokud se pacient plně 
nezotaví. Při znovuzahájení léčby je nutné přísné omezování příjmu tekutin (viz bod 2.). 
 
Přípravek MINIRIN Melt je určen pro délku léčby až 3  měsíce. Nutnost pokračování v léčbě by se 
měla znovu posoudit na základě období minimálně jednoho týdne, kdy nebude přípravek podáván. 
 
Nykturie (noční močení u dospělých): 
Doporučená denní dávka je 60 μg před spaním,, podaná sublingválně (pod jazyk) .Není-li tato dávka 
po jednom týdnu dostatečně účinná, lze ji zvýšit na 120 μg a následně na 240 μg sublingválně (pod 
jazyk), vždy v týdenních intervalech. Je třeba dodržet omezení příjmu tekutin (viz bod 2.).  
 
Specifické skupiny pacientů 
Starší pacienti: 
Nedoporučuje se zahajovat léčbu u osob starších 65 let. Pokud by se lékař u těchto pacientů pro tuto 
léčbu přesto rozhodl, je třeba před zahájením léčby, tři dny po jejím zahájení nebo před zvýšením 
dávky i v  v průběhu léčby, kdykoli to bude ošetřující lékař považovat za nutné, sledovat hladinu 
sodíku v séru. 

Pacienti se sníženou funkcí ledvin a jater viz bod 2. 

 

Pediatrická populace: 
Přípravek Minirin Melt je indikován u léčby centrálního diabetes insipidu a primární noční enurézy u 
dětí od 5 let. 

Doporučené dávkování je stejné jako u dospělých.

 

 
V případě  známek  nebo  symptomů  retence  (zadržování)  vody  nebo  hyponatrémie  (snížení  hladiny 
sodíku  v krevní  plazmě)  tzn.bolest  hlavy,  nevolnost/zvracení,  přírůstek  hmotnosti  a  v závažných 
případech i křeče,  je třeba léčbu přerušit, dokud se pacient zcela nezotaví. Při znovuzahájení léčby je 
třeba zajistit přísnou restrikci příjmu tekutin (viz bod 2.)  
 
Způsob podání: 
Tablety  by  se  měly  vložit  pod  jazyk  a  nechat  se  tam  volně  rozpustit,  neměly  by  se  polykat  nebo 
žvýkat. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Minirin melt, než jste měl(a) 
Předávkování  přípravkem  Minirin  Melt  vede  k prodloužené  době  trvání  účinku  desmopressinu  se 
zvýšeným  rizikem  retence  (zadržování)  vody  a  hyponatrémie  (snížení  hladiny  sodíku  v  krevní 
plazmě). Při předávkování přerušte léčbu desmopressinem, omezte příjem tekutin a ihned se poraďte 
s lékařem.  Při náhodném požití přípravku Minirin Melt dítětem kontaktujte rovněž okamžitě lékaře. 

 

4/7 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek
 Minirin melt 

Nezdvojnásobujte

 následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek  nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
Nejzávažnější nežádoucí účinek u desmopressinu je hyponatrémie, která může způsobit bolest hlavy, 
bolest břicha, nevolnost, zvracení, přírůstek hmotnosti, závratě, zmatenost, malátnost, poruchy paměti, 
vertigo, pád a v závažných případech křeče a kóma. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 uživatele z 10): 
Dospělí 

-  bolest hlavy.  
 

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):  
Dospělí: 

-  hyponatrémie (snížená koncentrace sodíku v plazmě) 
-  závrať 
-  hypertenze (vysoký tlak) 
-  nevolnost , zvracení , bolest břicha , průjem a zácpa 
-  zánět močové trubice 
-  otoky 
-  únava.  

 
Děti: 

-  bolest hlavy 

 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000): 
Dospělí: 

-  ovlivnění kvality spánku (např. insomnie (nespavost), somnolence (ospalost)) 
-  parestézie (pocit mravenčení)  
-  poruchy vidění  
-  závrať 
-  bušení srdce 
-  ortostatická hypotenze 
-  dušnost, nadýmání 
-  plynatost 
-  pocení,svědění, vyrážka, kopřivka,  
-  křeče svalů, bolest svalů 
-  malátnost,bolest na hrudi,chřipce podobné onemocnění 
-  zvýšení hmotnosti,zvýšení jaterních enzymů, hypokalemie. 

 
Děti: 

-  ovlivnění lability, agrese 
-  bolest břicha, nevolnost, zvracení a průjmy 

 

5/7 

-  zánět močové trubice 
-  otoky horních a dolních končetin 
-  únava 

 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000): 
Dospělí: 

-  stavy zmatenosti 
-  alergický zánět kůže 

 
Děti: 

-  úzkost 
-  noční můry 
-  výkyvy nálad 
-  ospalost 
-  vysoký krevní tlak 
-  podrážděnost 

 
Neznámé (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit): 
Dospělí: anafylaktické reakce (závažné alergické reakce); dehydratace, vysoké hladiny sodíku v krvi 
(hypernatremie); křeče, celková slabost (astenie); bezvědomí 
 
Děti:  anafylaktické reakce (závažné alergické reakce); nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatremie), 
netypické chování, emoční poruchy, deprese, halucinace, nespavost, poruch pozornosti, 
psychomotorická hyperaktivita, křeče, krvácení z nosu (epistaxe), alergický zánět kůže, vyrážka, 
pocení, kopřivka.  
 
Při léčbě primárního nočního pomočování a nočního močení u dospělých je nutné současné omezení 
příjmu  tekutin  na  noc  (maximálně  2  decilitry),  jinak  může  dojít  k  zadržování  tekutin  v  organismu 
s doprovodnými příznaky jako je přírůstek hmotnosti a v těžkých případech až křeče. Při případném 
výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se ihned poraďte s lékařem.  
 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  

 
5. 

Jak přípravek Minirin Melt uchovávat  

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Neužívejte tento přípravek 

po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

6/7 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky 

do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, 

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte

 Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace  

Co Minirin  Melt obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je desmopressin.  

Jedna jednotka přípravku MINIRIN  Melt 60 μg obsahuje 60 μg desmopressinum,  ve formě 
desmopressini  acetas.  
Jedna jednotka přípravku MINIRIN  Melt 120 μg obsahuje 120 μg desmopressinum, ve formě 
desmopressini acetas.   
Jedna jednotka přípravku MINIRIN

 

 Melt 240 μg obsahuje 240 μg desmopressinum, ve formě 

desmopressini  acetas.. 

 
-  Pomocnými látkami jsou mannitol, želatina, bezvodá kyselina citronová. 
 
Jak Minirin  Melt vypadá a co obsahuje toto balení 
Tento přípravek je bíly, perorální lyofilizát, označený na jedné straně 
-  jedním vytlačeným symbolem (MINIRIN

 

 Melt 60 μg) 

-  dvěma vytlačenými symboly (MINIRIN

 

 Melt 120 μg) 

-  třemi vytlačenými symboly (MINIRIN

 

 Melt 240 μg) 

 
Velikost balení je  10, 30 a 100 perorálních lyofilizátů . 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Ferring – Léčiva, a.s., Jesenice u Prahy, Česká republika 
 
Výrobce : 
Ferring GmbH, Kiel, Německo 

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  15.1.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7/7 

 
 
 

 

Pokyny k otvírání blistrového obalu, nepřístupného pro děti 

 
 
   
1. 

Odstraňte horní okraj blistru . Při odstraňování začněte v rohu, kde je vytištěn symbol  

ruky.     

 

 

 
 

2.  Oddělte lyofilizát odtrhnutím blistru podle svislé perforace. Lyofilizát oddělujte po 

jednom.  

 

 

   
   3. Při odstraňování folie začněte v rohu s vytištěnou šipkou. Potom lze vyjmout produkt 
z obalu.

 

Jestliže se tableta rozlomí na více než tři kousky, nechejte je v blistru a vezměte si novou 

tabletu.

 

 

 

  4.  Další tabletu zpřístupníte odstraněním blistru podél vodorovné perforace. 

 

 

 
 

Informace o produktu

Výrobce: FERRING A/S, VANLOSE
Kód výrobku: 44433
Kód EAN: 7315370400231
Kód SÚKL: 92650
Držitel rozhodnutí: FERRING A/S, VANLOSE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek Minirin Melt je indikován: - k léčbě centrálního diabetu insipidu; - k léčbě primárního nočního pomočování (enuresis nocturna) u pacientů (od pěti let věku výše) s normální schopností koncentrovat moč; - k symptomatické léčbě případů nokturie dospělých, spojené s noční polyurií, tj. noční tvorbou moči, přesahující kapacitu močového měchýře.

Recenze

Recenze produktu MINIRIN MELT 120 MCG 30X120RG Lyofilizát

Diskuze

Diskuze k produktu MINIRIN MELT 120 MCG 30X120RG Lyofilizát

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám