Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

MINIRIN 0,2 MG TABLETY 90X0.2MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19744

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: FERRING A/S, VANLOSE
Kód výrobku: 19744
Kód EAN:
Kód SÚKL: 98931
Držitel rozhodnutí: FERRING A/S, VANLOSE
Tablety Minirin jsou indikovány: - k léčbě centrálního diabetu insipidu; - k léčbě primárního nočního pomočování u dětí starších pěti let s normální koncentrační schopností ledvin; - k symptomatické léčbě nokturie dospělých spojené s noční polyurií, tj. noční tvorbou moči překračující kapacitu močového měchýře.

Příbalový leták

 

1/6 

sp. zn. sukls59870/2013 a sukls59871/2013 

 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Minirin  0,1 mg tablety 
Minirin  0,2 mg tablety 

(desmopressin acetas) 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékarníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 

Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek MINIRIN tablety a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MINIRIN tablety užívat 

3. 

Jak se přípravek MINIRIN tablety užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek MINIRIN tablety uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek MINIRIN tablety a k čemu se používá 

 
Desmopresin  je  syntetický  analog  přirozeného  hormonu  neurohypofýzy  (zadního  laloku  podvěsku 
mozkového) vazopresinu (antidiuretického hormonu). Oproti přirozenému hormonu se liší tím, že má 
podstatně  vyšší  účinek  antidiuretický  (snižuje  tvorbu  moči),  ale  téměř  žádný  účinek  na  hladké 
svalstvo.  
 
Přípravek MINIRIN tablety jsou indikovány: 

- k léčbě centrálního diabetu insipidu  
-  k  léčbě  primárního  nočního  pomočování  u  dětí  starších  pěti  let  s normální  koncentrační 
schopností ledvin. 
- k symptomatické léčbě nykturie dospělých spojené s noční polyurií, tj. noční tvorbou moči 
překračující kapacitu močového měchýře. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MINIRIN tablety užívat 

 
Neužívejte přípravek MINIRIN tablety v následujících případech: 

-  jestliže  jste  alergický(á)  (přecitlivělý(á))  na  desmopressin  nebo  na  kteroukoli  další  složku 

přípravku 

-  jestliže  trpíte  habituální  nebo  psychogenní  polydipsii  (chorobná  žíznivost  podmíněná 

psychickým stavem pacienta) 

-  jestliže  trpíte  jakýmkoli  stavem  spojeným  s nadměrným  zadržováním  tekutin  v těle  nebo 

doprovázeným sníženou osmolalitou plasmy 

-  jestliže trpíte sníženou hladinou sodíku v séru 
-  v případě střední a těžké renální insuficience (ledvinná nedostatečnost) 
-  v případě syndromu nepřiměřené sekrece ADH (antidiuretického hormonu) 

 

2/6 

 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MINIRIN tablety je zapotřebí 
 
Při léčbě nočního pomočování a nykturie (nočního močení u dospělých) je třeba omezit příjem tekutin 
na  noc  pouze  na  množství  nutné  k  zahnání  žízně,  a  to  1  hodinu  před  podáním  přípravku  MINIRIN 
tablety  až do následujícího rána (nejméně 8 hodin). Celkový příjem tekutin za  tuto dobu by neměl 
přesáhnout  2  dcl.  Léčba  bez  současného  omezení  příjmu  tekutin  zvyšuje  retenci  tekutin  a  riziko 
hyponatrémie spojené s příznaky jako bolest hlavy, nauzea a zvracení, přírůstek tělesné hmotnosti a ve 
vážných případech křeče.  
 
Všichni pacienti a, je-li to potřeba, i jejich zákonní zástupci, by měli být pečlivě poučeni o 
dodržování restrikce příjmu tekutin. 
 
Při stavech, kdy má pacient zvýšenou potřebu tekutin (např. horečnatá onemocnění) léčbu přerušte a 
poraďte se s lékařem.  
V průběhu dne není nutno příjem tekutin omezovat a pacient by měl dodržovat normální pitný režim.  
 
Dále  je  třeba  věnovat  zvláštní  pozornost  léčbě  přípravkem  MINIRIN  tablety  v  následujících 
případech: u pacientů léčených močopudnými léky, při souběžné léčbě s léky, které mohou stimulovat 
vylučování  antidiuretického  hormonu  z  neurohypofýzy  –tricyklická  antidepresiva,  selektivní 
inhibitory  zpětného  vychytávání  serotoninu,  chlorpropamid,  karbamazepin,  klofibrát  a  při  souběžné 
léčbě nesteroidními protizánětlivými léky.  
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Účinky  přípravku  a  jiných  léků  se  mohou  vzájemně  ovlivňovat.  Nesteroidní  protizánětlivé  léky 
(skupina  léků  užívaná  při  onemocněních  pohybového  ústrojí  a  při  revmatismu)  mohou  navozovat 
retenci (zadržování) tekutin v těle a hyponatrémii (snížení hladiny sodíku v krevní plasmě).  
 
Účinky  diuretik  (močopudné  látky  užívané  především  k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku,  ischemické 
choroby srdeční a ledvinných onemocnění) a přípravku MINIRIN tablet se vzájemně oslabují.  
 
U  neúplného  diabetu  insipidu  nebo  u  zdravé  hypofýzy  je  účinek  zvyšován  léky,  které  podporují 
vylučování  antidiuretického  hormonu  z  neurohypofýzy  –  tricyklická  antidepresiva,  selektivní 
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, karbamazepin, chlorpropamid a klofibrát.  
 
Souběžná léčba loperamidem (účinná látka některých léků proti průjmu) může zvyšovat koncentraci 
desmopresinu v plazmě, což  může  vést ke zvýšení rizika retence (zadržování) vody a hyponatrémie 
(snížení hladiny sodíku v krevní plasmě) 
 
Používání přípravku MINIRIN tablety s jídlem a pitím 
 
Příjem  potravy  může  omezit  intenzitu  a  délku  antidiuretického  účinku  orálně  aplikovaného 
desmopresinu. 
 
Těhotenství a kojení 
 
MINIRIN tablety lze užívat i v těhotenství a době kojení, lékař však musí vždy zvážit výhody oproti 
možnému riziku. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

 

3/6 

 
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.  
 
 
V  průběhu léčby  enuresis nocturna  by  měl  lékař  pacientovi laboratorně  sledovat  osmolalitu  moči,  v 
případě potřeby též mineralogram a osmolalitu plazmy (vyšetřením krve), zvláště při podávání vyšších 
dávek  a  pravidelné  dlouhodobé  léčbě.  Předávkování  vede  k  prodloužení  účinku  se  zvýšením  rizika 
zadržování  tekutin  a  hyponatrémie.  Při  předávkování  nebo  náhodném  požití  tablet  dítětem  se  ihned 
poraďte s lékařem.  
 
Přípravek  MINIRIN  tablety  obsahuje  cukr  laktózu.  Pokud  Vám  Váš  lékař  oznámil,  že  trpíte 
přecitlivělostí na některé cukry, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete lék užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek MINIRIN tablety užívá 

 
Vždy užívejte přípravek MINIRIN tablety přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dělící rýha na tabletě slouží k rozlomení tablety pro snazší polykání a nikoli k rozdělení tablety na dvě 
stejné dávky. 
 
Dávku určuje vždy lékař individuálně. 
 
Centrální diabetes insipidus (úplavice močová)  
Optimální dávku stanoví vždy individuálně lékař. Podle dosavadních klinických zkušeností se denní 
dávka pohybuje v rozmezí 0,2 mg až 1,2 mg (tj. v rozmezí 2 až 12 tablet přípravku MINIRIN 0,1 mg 
nebo 1 až 6 tablet přípravku MINIRIN 0,2 mg). Vhodná počínající dávka pro děti a dospělé je 0,1 mg 
(tj.  1  tableta  MINIRIN  0,1  mg  nebo  1/2  tablety  MINIRIN  0,2  mg)  třikrát  denně.  Dávka  se  potom 
přizpůsobuje podle reakce pacienta. Pro většinu pacientů je 0,1  – 0,2 mg (tj. 1 –2 tablety přípravku 
MINIRIN 0,1 mg event. 1/2 –1 tableta přípravku MINIRIN 0,2 mg) třikrát denně optimální dávkový 
režim. Pokud se objeví příznaky retence (zadržování) vody nebo hyponatrémie (snížení hladiny sodíku 
v  krevní  plasmě),  tzn.  bolesti  hlavy,  pocity  na  zvracení,  zvracení,  přírůstek  hmotnosti a  ve  vážných 
případech křeče, má být léčba přerušena a dávka upravena.  
 
Primární enuresis nocturna (primární noční pomočování)  
Vhodná počáteční dávka je 0,2 mg (tj. 2 tablety přípravku MINIRIN 0,1 mg nebo 1 tableta přípravku 
MINIRIN 0,2 mg) před spaním. Dávku je možné zvýšit na 0,4 mg (tj. 4 tablety přípravku MINIRIN 
0,1  mg  nebo  2  tablety  přípravku  MINIRIN  0,2  mg)  v  případě,  že  nižší  dávkování  nemá  dostatečný 
účinek. Při léčbě je třeba dodržovat omezení příjmu tekutin na noc (viz upozornění). Pokud se objeví 
příznaky retence (zadržování) vody nebo hyponatrémie (snížení hladiny sodíku v krevní plasmě), tzn. 
bolesti hlavy, pocity na zvracení, zvracení, přírůstek hmotnosti a ve vážných případech křeče, je třeba 
léčbu ihned přerušit.  
 
Nycturia (noční močení u dospělých)  
Doporučovaná počáteční dávka je 0,1 mg (tj. 1 tableta MINIRIN 0,1 mg event. 1/2 tablety MINIRIN 
0,2 mg) před spaním. Pokud tato dávka není dostatečně účinná po jednom týdnu, může být zvýšena na 
0,2  mg  (tj.  2  tablety  přípravku  MINIRIN  0,1  mg  event.  1  tableta  přípravku  MINIRIN  0,2  mg)  a 
následně až na 0,4 mg (tj. 4 tablety přípravku MINIRIN 0,1 mg event. 2 tablety přípravku MINIRIN 
0,2  mg)  při  postupném  zvyšování  dávky  vždy  v  týdenních  intervalech  až  do  žádoucího  účinku.  Při 
léčbě je třeba dodržovat omezení příjmu tekutin na noc (viz upozornění). U pacientů od 65 let věku má 
lékař provést měření hladiny sodíku v séru (vyšetřením krve),  a to před zahájením léčby a 3 dny po 
jejím začátku a po každém zvýšení dávky. Pokud se objeví příznaky retence (zadržování) vody nebo 
hyponatrémie  (snížení  hladiny  sodíku  v  krevní  plasmě),  tzn.  bolesti  hlavy,  pocity  na  zvracení, 

 

4/6 

zvracení, přírůstek hmotnosti a ve vážných případech křeče, je třeba léčbu ihned přerušit.  Přípravek  
MINIRIN tablety může být užívány společně s jídlem.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku MINIRIN tablety, než jste měl(a) 
 
Předávkování  tabletami  MINIRIN  tablety  vede  k prodlouženému  působení  a  zvýšenému  nebezpečí 
retence  (zadržování) tekutin či hyponatremie (snížení hladiny sodíku v krevní plazmě). 
 
Léčení 
Ačkoliv by léčení hyponatremie mělo být individuální, lze doporučit přerušení aplikace desmopresinu, 
omezení příjmu tekutin a v případě potřeby symptomatickou léčbu. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MINIRIN tablety  
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  MINIRIN  tablety  nežádoucí  účinky,  které  se  ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
Nejzávažnější nežádoucí účinek u desmopressinu je hyponatrémie, která může způsobit bolest hlavy, 
bolest břicha, nevolnost, zvracení, přírůstek hmotnosti, závratě, zmatenost, malátnost, poruchy paměti, 
vertigo, pád a v závažných případech křeče a kóma. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 uživatele z 10): 
Dospělí 

-  bolest hlavy.  
 

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):  
Dospělí: 

-  hyponatrémie (snížená koncentrace sodíku v plazmě) 
-  závrať 
-  hypertenze (vysoký tlak) 
-  nevolnost , zvracení , bolest břicha , průjem a zácpa 
-  zánět močové trubice 
-  otoky 
-  únava.  

Děti: 

-  bolest hlavy 
-  zánět močové trubice 

 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000): 
Dospělí: 

-  ovlivnění kvality spánku (např. insomnie (nespavost), somnolence (ospalost) nebo astenie 

(tělesná slabost))  

-  poruchy vidění  
-  závrať 
-  bušení srdce 

 

5/6 

-  ortostatická hypotenze 
-  dušnost, nadýmání 
-  plynatost 
-  pocení,svědění, vyrážka, kopřivka,  
-  křeče svalů, bolest svalů 
-  malátnost,bolest na hrudi,chřipce podobné onemocnění 
-  zvýšení hmotnosti,zvýšení jaterních enzymů, hypokalemie. 

 
 
Děti: 

-  ovlivnění lability, agrese 
-  hypertenze (vysoký tlak) 
-  bolest břicha, nevolnost, zvracení a průjmy 
-  otoky horních a dolních končetin, únava 
-  únava 

 
Při  léčbě  nočního  pomočování  a  nočního  močení  u  dospělých  je  nutné  současné  omezení  příjmu 
tekutin na noc, jinak může dojít k zadržování tekutin v organismu s doprovodnými příznaky jako je 
přírůstek hmotnosti a v těžkých případech až křeče. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo 
jiných neobvyklých reakcí se ihned poraďte s lékařem.  
 
Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak Přípravek MINIRIN tablety uchovávat  

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek 
chráněn před vlhkem. Neodstraňujte tobolky pohlcující vlhkost z uzávěru. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Přípravek MINIRIN tablety  nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP 
(zkratka  používaná  pro  dobu  použitelnosti}.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje  k poslednímu  dni 
uvedeného měsíce. 
 
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí. 
 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek MINIRIN tablety obsahuje 

 

6/6 

-  Léčivou látkou je desmopressini acetas 

Jedna tableta Minirin 0,1 mg obsahuje desmopressini acetas 0,1 mg ekvivalentní desmopresinum 
0,089 mg.  
Jedna tableta Minirin 0,2 mg obsahuje desmopressini acetas 0,2 mg ekvivalentní desmopresinum 
0,178 mg.  

 
-  Pomocnými látkami jsou : monohydrát laktosy, bramborový škrob, povidon,  magnesium-stearát. 
 
 
 
Jak MINIRIN tablety vypadá a co obsahuje toto balení 
Minirin

   

0,1 mg tablety: 

Bílé, oválné a  vypouklé tablety s půlící  rýhou na jedné straně a  označením 0,1 na druhé straně 
 
Minirin

   

0,2 mg tablety: 

Bílé, kulaté a vypouklé tablety s půlící rýhou na jedné straně a označením 0,2 na druhé straně.  

 

Půlící  rýha  má  pouze  usnadnit  dělení  tablety  pro  snazší  polykání,  nikoliv  její  rozdělení  na  stejné 
dávky.

 

 
Velikost baleni: 
Minirin 0,1 mg tablety –15, 30 a 90 tablet v lahvičce 
Minirin 0,2 mg tablety –15, 30 a 90 tablet v lahvičce 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel  rozhodnutí o registraci:  
Ferring -Léčiva, a. s., Jesenice u Prahy, Česká republika 
 
Výrobce:  
Ferring GmbH, Kiel, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena  
18.12.2013 

Recenze

Recenze produktu MINIRIN 0,2 MG TABLETY 90X0.2MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MINIRIN 0,2 MG TABLETY 90X0.2MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám