Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na předpis na dnu

MILURIT 100 50X100MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21461
Přípravek se užívá u dospělých i dětí při dlouhodobém léčení dny mimo období akutního dnavého záchvatu.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek se užívá u dospělých i dětí při dlouhodobém léčení dny mimo období akutního dnavého záchvatu.

Informace o produktu

Kód výrobku: 21461
Kód EAN: 5995327233079
Kód SÚKL: 2592
Přípravek se užívá u dospělých i dětí při dlouhodobém léčení dny mimo období akutního dnavého záchvatu. Používá se u nemocných s nadprodukcí kyseliny močové, zláště při současném výskytu močových kamenů a při poruše funkce ledvin. Milurit 100 se užívá též u onemocnění se zvýšenou tvorbou kyseliny močové v důsledku nadměrného rozpadu nukleoproteinů, látek bílkovinného charakteru, např. u krevních a nádorových onemocnění, při léčbě cytostatiky a po ozařování.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 5)
Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls69681/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Milurit 100
Milurit 300
tablety
allopurinolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Milurit a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Milurit užívat.
3. Jak se přípravek Milurit užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5 Jak přípravek Milurit uchovávat.
6. Další informace.

1. CO JE PŘÍPRAVEK MILURIT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Milurit je blokátorem tvorby kyseliny močové používaným k léčbě dny, k prevenci vzniku a/nebo
recidivy močových kamenů z kyseliny močové.
Milurit může být také předepsán i u jiných stavů, jako jsou hematologická a nádorová onemocnění,
pokud je nutno snížit hladiny kyseliny močové v krvi.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MILURIT
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Milurit
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku,
jestliže máte těžké onemocnění jater a/nebo ledvin.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Milurit je zapotřebí
Jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin, protože v těchto případech mohou být nutné nižší
dávky než obvyklé nebo méně časté užívání léku.
Strana 2 (celkem 5)
Jestliže jste již někdy prodělal(a) hematologické onemocnění např. snížený počet krevních
destiček nebo bílých krvinek v souvislosti s léčbou.
Jestliže máte Vy nebo někdo z Vaší rodiny vzácnou poruchu látkové výměny železa zvanou
idiopatická hemochromatóza.
Léčba přípravkem Milurit by neměla být zahajována během akutního záchvatu dny.
Dětem a dospívajícím nesmějí být tablety Milurit podávány s výjimkou nádorových onemocnění nebo
léčby poruch enzymů.
U starších pacientů s normální činností ledvin a jater má přípravek Milurit obvykle stejné účinky jako
u mladších osob, nicméně se v těchto případech doporučuje použít nejnižší možnou účinnou dávku.
Z důvodu sledování bezpečnosti a účinnosti léčby přípravkem Milurit Vás může Váš lékař odeslat na
jedno nebo více laboratorních vyšetření. Prosím, podstupte tato vyšetření a nezapomeňte výsledky
testů ukázat lékaři.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Uvědomte si, prosím, že možnost vzájemných lékových interakcí se týká i přípravků, které jste
užíval(a) někdy v minulosti nebo budete užívat někdy v budoucnosti. Prosím, informujte svého lékaře
nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které
jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Je obzvláště důležité, abyste informoval(a) svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:
léky obsahující jako léčivou látku theofylin nebo aminofylin, které se obvykle předepisují na
dýchací obtíže,
antidiabetické léky obsahující jako léčivou látku chlorpropamid,
vysoké dávky přípravků obsahujících jako léčivou látku kyselinu acetylsalicylovou, probenecid
nebo sulfinpyrazon,
léky předepsané na hematologické nebo nádorové onemocnění.
Z důvodu zajištění bezpečnosti léčby může být nutné upravit dávku přípravku Milurit nebo jiných léků
užívaných v kombinaci.
Užívání přípravku Milurit s jídlem a pitím
Tablety Milurit užívejte po jídle a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny.
Je důležité, abyste pil(a) dostatečně a zajistil(a) tak tvorbu nejméně 2 litrů moči. Poraďte se s lékařem,
pokud se i přes odpovídající příjem tekutin sníží objem moči a zvýší se Vaše tělesná hmotnost.
Těhotenství a kojení
Škodlivé účinky allopurinolu na plod nelze na základě výsledků pokusů u zvířat jednoznačně vyloučit.
K dispozici nejsou žádné údaje týkající se bezpečnosti přípravku Milurit v těhotenství u lidí.
V souladu s tím by přípravek Milurit měly používat těhotné ženy jen tehdy, pokud jejich lékař uváží,
že přínos léčby převáží možná rizika.
Allopurinol je vylučován do mateřského mléka. Odpovídající údaje o bezpečnosti chybí, a proto je
lépe se léčbě přípravkem v období kojení vyvarovat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Některé nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s léčbou (ospalost, závratě, snížená schopnost
soustředit se) mohou negativně ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat
stroje. Rozsah případných omezení nebo zákazu určí Váš lékař případ od případu.
Důležité informace o některých složkách přípravku Milurit
Každá 100mg tableta obsahuje 50 mg laktosy. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí
některých cukrů, poraďte se se svým lékařem předtím, než začnete přípravek užívat.
300mg tablety laktosu neobsahují.
Strana 3 (celkem 5)

3. JAK SE PŘÍPRAVEK MILURIT UŽÍVÁ
Váš lékař Vám sdělí, jak máte přípravek Milurit užívat. Vždy užívejte Milurit přesně podle pokynů
svého lékaře, stejným způsobem a ve stejných dávkách.
Dávkování se vždy stanovuje individuálně. Obvyklé dávky jsou následující:
Dospělí
Doporučená úvodní dávka je 100 mg jedenkrát denně (jedna 100mg tableta). Pokud je třeba, denní
dávka může být postupně zvyšována za kontroly kyseliny močové v séru jedenkrát za 1-3 týdny o
100 mg až do dosažení požadovaného účinku.
Obvyklá udržovací dávka je 200-600 mg denně. Někdy může být nutné zvýšit denní dávku až na
800 mg.
Denní dávky přesahující 300 mg by měly být podávány rozděleně ve 2-4 dílčích dávkách.
Pokud se podává u nádorových onemocnění, mělo by být podávání přípravku Milurit zahájeno 1-2 dny
před zahájením protinádorové léčby. Po 2-3 dny by mělo být podáváno 600-800 mg denně, poté
následuje udržovací dávka určená na základě hladin kyseliny močové v séru.
Děti a mladiství ve věku do 15 let
U sekundární hyperurikémie (druhotně zvýšená koncentrace kyseliny močové v krvi při velkém
rozpadu buněk) spojené s hematologickým nebo nádorovým onemocněním a u některých poruch
enzymů je obvyklá denní dávka 10-20 mg/kg tělesné hmotnosti. Denní dávka by neměla překročit
400 mg.
Mladiství ve věku mezi 15 a 18 lety
U hematologických nebo nádorových onemocnění a u některých poruch enzymů lze podávat dávky
obvyklé u dospělých.
Starší pacienti, postižení jater a ledvin
Starší pacienti by vždy měli být léčeni nejnižšími klinicky účinnými dávkami. U postižení jater a
ledvin je nutné dávku snížit kvůli riziku vzniku závažných nežádoucích účinků u těchto stavů.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Milurit, než jste měl(a)
Nejčastějšími příznaky předávkování jsou nevolnost, zvracení a průjem.
Pokud máte podezření na předávkování, okamžitě volejte lékaře.
Do příjezdu lékařské pomoci spočívá první pomoc v zajištění bohatého příjmu tekutin.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Milurit
Pokud zapomenete užít přípravek Milurit v obvyklý čas, užijte vynechanou dávku co nejdříve, jak je
to možné, ale pouze tehdy, je-li to dostatečně dlouho před další dávkou. Pokud je však již čas na další
dávku, neužívejte dvojitou dávku, abyste nahradil(a) dávku zapomenutou. Vynechanou dávku nelze
nahradit a riskoval(a) byste předávkování.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léčivé přípravky, může mít i přípravek Milurit nežádoucí účinky. Nežádoucí
účinky vyskytující se během léčby přípravkem Milurit jsou obvykle mírné, ale jejich incidence a
závažnost se zvyšují s použitím vyšších dávek. Nežádoucí účinky mohou být častější při současném
onemocnění ledvin a/nebo jater. Pokud zpozorujete jakýkoliv nežádoucí účinek, poraďte se svým
lékařem.
Přestaňte užívat tyto tablety a okamžitě zavolejte lékaře, záchrannou zdravotní službu nebo se
odeberte na pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice, pokud se u Vás vyskytne kterýkoli
z následujících příznaků:
Strana 4 (celkem 5)
otok rtů, úst nebo hrdla způsobující obtíže při polykání nebo dýchání,
mdloby nebo pocit na omdlení,
Toto jsou velmi závažné, ale velmi vzácné nežádoucí účinky. Pokud se u Vás tyto příznaky vyskytnou,
může se jednat o závažnou reakci přecitlivělosti (alergii) na Milurit.
kopřivka (urtikarie),
rozsáhlá, náhlá kožní vyrážka podobná bodnutí hmyzem,
nejrůznější svědění a/nebo olupování kůže nebo puchýřnaté změny spojené s olupováním kůže,
drobné červené tečky velikosti špendlíkové hlavičky na kůži (krvácení do kůže),
bolesti kloubů a horečka vyskytující se v souvislosti s výše uvedenými kožními reakcemi.
Toto také mohou být příznaky možných těžkých alergických nebo hypersenzitivních reakcí. Přestaňte
užívat Milurit a okamžitě zavolejte svého lékaře a zeptejte se na další léčbu. Pokud jsou příznaky
závažné nebo se vyskytují po celém těle, okamžitě se obraťte na svého lékaře, abyste se vyvaroval(a)
závažným následkům.
Zavolejte svého lékaře nebo se odeberte na pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice, pokud se u Vás
vyskytne kterýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků:
Intenzivní bolest kloubů, zánět postiženého kloubu, protože mohou indikovat akutní exacerbaci
(nové vzplanutí) dny. S odpovídající podpůrnou léčbou lze výskytu záchvatů dny během léčby
přípravkem Milurit předejít, zatímco již vzniklé záchvaty dny lze léčit některými jinými léky.
Dodržujte pokyny, které jste v tomto ohledu obdržel(a) od Vašeho lékaře.
Zvyšující se slabost, bolesti břicha na pravé straně a žloutenka (nejsnadněji je vidět na bělmu
očí) mohou být známkami hepatitidy, která se vyskytuje během léčby přípravkem Milurit velmi
vzácně.
Bolesti v krku, horečka bez zřejmého důvodu a velmi vzácně v souvislosti se sníženým počtem
bílých krvinek.
Tečkovité krvácení do kůže a/nebo sliznic úst a častější krvácení z dásní při čistění zubů mohou
indikovat velmi vzácné snížení počtu krevních destiček.
Následující nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a jejich souvislost s léčbou přípravkem Milurit není
vždy jednoznačná, nicméně se poraďte se svým lékařem, pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nich:
Gastrointestinální systém: vzácně se může vyskytnout nevolnost a zvracení, kterých se však lze
vyvarovat užíváním přípravku Milurit po jídle. Během léčby přípravkem Milurit se též mohou
vyskytnout bolesti břicha a průjem, jejich souvislost s užíváním přípravku Milurit však není
jednoznačná.
Nervový systém: byly popsány bolesti hlavy, ospalost, poškození periferních nervů (může se projevit
jako necitlivost, ztráta kožní citlivosti), ale jejich souvislost s užíváním přípravku Milurit není
jednoznačná.
Jiné: celková slabost, ztráta vlasů, šedý zákal, poruchy zraku jejich souvislost s léčbou přípravkem
Milurit však není jednoznačná.
Ve Vašem případě se ale nemusí vyskytnout žádný z výše uvedených nežádoucích účinků.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK MILURIT UCHOVÁVAT
100mg tablety: uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn
před vlhkostí.
Strana 5 (celkem 5)
300mg tablety: uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
Přípravek Milurit nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Milurit obsahuje
Léčivá látka: allopurinolum 100 mg nebo 300 mg v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou:
100mg tablety: monohydrát laktosy, bramborový škrob, povidon 25, mastek, magnesium-stearát,
sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A).
300mg tablety: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, želatina, sodná sůl
karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulosa.
Jak přípravek Milurit vypadá a co obsahuje toto balení
Vzhled:
100mg tablety: bílé nebo šedobílé ploché kulaté tablety se zkosenými hranami, bez zápachu, na jedné
straně s půlicí rýhou, na druhé straně vyraženo E a pod ním 351.
300mg tablety: bílé nebo šedobílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, bez zápachu, na jedné
straně s půlící rýhou, na druhé straně vyraženo E a pod ním 352.
Druh obalu a velikost balení:
100mg tablety: 50 nebo 100 tablet v lahvičce z hnědého skla s bílým PE pojistným uzávěrem.
300mg tablety: 30 tablet nebo 100 tablet v lahvičce z hnědého skla s bílým PE uzávěrem jištěným
páskem.

Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
MAĎARSKO

Výrobce
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
H-9900 Körmend, Mátyás király u. 65
MAĎARSKO

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 22.3.2012

Recenze

Recenze produktu MILURIT 100 50X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MILURIT 100 50X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám