Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ
Kód výrobku: 69826
Kód EAN:
Kód SÚKL: 51210
Držitel rozhodnutí: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE ­- Informace pro uživatelKY
MILLIGEST obalené tablety
Ethinylestradiolum 0,030 mg, Gestodenum 0,050 mg
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán vám. Nedávejte jej žádné jiné osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi..
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je MILLIGEST a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MILLIGEST užívat
3. Jak se MILLIGEST užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak MILLIGEST uchovávat
6. Další informace
Název přípravku je MILLIGEST obalené tablety.
1. Co je MILLIGEST obalené tablety a k čemu se používáJÍ
MILLIGEST patří do skupiny léků zvané kombinovaná perorální kontraceptiva, tj. přípravky užívané k zabránění otěhotnění podávané ústně. Obsahuje dva typy hormonů: ethinylestradiol (ze skupiny estrogenů) a gestoden ( ze skupiny progestinů). Oba hormony zabraňují každoměsíčnímu uvolnění vajíčka z vaječníků, zahušťují hlen v hrdlu dělohy, takže se ztíží možnost proniknutí spermií k vajíčku, a ovlivňují děložní výstelku tak, že je méně pravděpodobná možnost uhnízdění oplodněného vajíčka.
MILLIGEST je dodáván ve formě obalených tablet v blistru v hliníkovém sáčku, kartonovém pouzdru a v krabičce. V každém blistru je 21 tablet (6 světleoranžových, 5 bílých a 10 světlezelených). Balení obsahuje jeden nebo tři blistry.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MILLIGEST obalené tablety užívat
Výdej přípravku MILLIGEST je vázán na lékařský předpis.
Dříve než začnete užívat MILLIGEST, je třeba se podrobit celkové lékařské prohlídce, gynekologickému vyšetření (včetně vyšetření prsů a stěru z děložního čípku), zhodnocení rodinné a zejména osobní anamnézy (např. výskyt poruch krevní srážlivosti a nádorů závislých na pohlavních hormonech).
Musí být vyloučeno těhotenství.
V průběhu dlouhodobého užívání estrogenů se doporučuje absolvovat lékařské vyšetření zaměřené na oblast prsů, břišních a pohlavních orgánů, jakož i pravidelné kontroly krevního tlaku.
Neužívejte MILLIGEST obalené tablety, jestliže trpíte následujícími chorobami nebo stavy:
v minulosti nebo současnosti zjištěné tepenné nebo žilní trombotické stavy (tvorba krevních sraženin) nebo embolické stavy (krevní sraženiny, které putují do jiných částí těla);
onemocnění mozkových nebo srdečních tepen;
onemocnění srdečních chlopní a síňové fibrilace (míhání), které mohou vést k náchylnosti pro tvorbu krevních sraženin;
dědičné nebo získané poruchy srážení krve;
závažné poruchy jaterních funkcí, nebo jakékoli aktivní jaterní onemocnění, dokud se jaterní funkce nevrátí do normálu; v minulosti nebo v současnosti zjištěné nádory jater;
žloutenka (zežloutnutí kůže) nebo přetrvávající svědění kůže v průběhu předchozího těhotenství, nebo ostatní typy žloutenky;
v minulosti nebo současnosti zjištěné nádory závislé na pohlavních hormonech (např. nádor prsu, výstelky dělohy endometria), včetně podezření na ně;
bolest hlavy s ložiskovými neurologickými příznaky, jako aura (stav předcházející záchvatu);
cukrovka (diabetes) s postižením cév;
těhotenství nebo podezření na ně;
poševní krvácení z nezjištěných důvodů;
nekontrolovaná hypertenze (zvýšený krevní tlak);
přecitlivělost na některou složku přípravku MILLIGEST.
Varování a důležitá upozornění pro užívání přípravku MILLIGEST obalené tablety
Následující onemocnění a stavy vyžadují přísný lékařský dohled. Jejich zhoršení může znamenat nutnost ukončit užívání perorálních kontraceptiv:
Diabetes mellitus (cukrovka) nebo náchylnost k jejímu vzniku, hyperlipidemie (zvýšený cholesterol nebo triglyceridy), hypertenze (zvýšený tlak krve), varixy (žilní městky), flebitida (zánět žil) v minulosti, otoskleróza (druh poruchy sluchového orgánu vedoucí ke ztrátě sluchu), migréna, epilepsie, porfyrie (metabolická porucha), chorea (mozkové onemocnění vyznačující se poruchou pohybů), nedostatečnost ledvin, cholestáza (zastavení odtoku žluče projevující se zežloutnutím kůže) v souvislosti s dřívějším užíváním kombinované hormonální kontracepce nebo během těhotenství, systémový lupus erythematosus (vleklé kožní onemocnění s postižením dalších vnitřních orgánů), obezita, nádor prsu u rodinných příslušníků, uzlíky v prsech v minulosti, porucha krevní srážlivosti nebo srdeční infarkt či mozková mrtvice u rodinných příslušníků, deprese v minulosti, zdravotní problémy způsobené zadržováním tekutin v organismu.
Důvody pro okamžité přerušení užívání přípravku MILLIGEST a poradu u lékaře:
Těhotenství.
Nově vzniklá migrenózní bolest hlavy nebo častější výskyt nezvykle těžkých bolestí hlavy, případně zhoršení migrény.
Náhle vzniklá porucha zraku, sluchu nebo řeči.
První příznaky tromboflebitidy (zánět žil v kombinaci s tvorbou krevních sraženin) a tromboembolie, např. neobvyklá bolest nebo otok nohou nebo v břiše, bodavá bolest při dýchání nebo kašel z nejasné příčiny.
Pocit bolesti nebo tísně na hrudi.
Vznik žloutenky (zežloutnutí kůže), hepatitida (zánět jater) nebo svědění celého těla.
Zvýšení počtu epileptických záchvatů.
Výrazné zvýšení tlaku krve.
Nástup závažné deprese.
Výrazná bolest v nadbřišku a zvětšení jater.
Opětovný vznik cholestázy (zastavení odtoku žluči) u žen, které ji měly již v minulosti.
Blíže neobjasněné abnormální krvácení z rodidel.
Co dělat, jestliže pozorujete nepravidelné krvácení/špinění
Během užívání přípravku MILLIGEST můžete pozorovat nepravidelné krvácení/špinění, zvláště v prvních třech měsících. Jestliže krvácení nepřestává nebo se neustále opakuje, přestaňte užívat MILLIGEST, použijte nehormonální antikoncepční metodu a poraďte se s lékařem.
Co dělat, jestliže nedojde k pravidelnému krvácení
U některých žen nemusí dojít k pravidelnému krvácení v průběhu sedmidenní přestávky v užívání tablet. Jestliže dojde k výpadku dvou po sobě jdoucích pravidelných krvácení, nebo jestliže přípravek nebyl užíván podle návodu před prvním pravidelným krvácením, které se nedostaví, je třeba přerušit užívání MILLIGEST a použít některou nehormonální metodu antikoncepce až do vyloučení těhotenství.
MILLIGEST (podobně jako všechna ostatní perorální kontraceptiva) nechrání před infekcí HIV (AIDS) a jinými pohlavně přenosnými chorobami.
Zvláštní upozornění:
Kouření cigaret zvyšuje riziko závažných nežádoucích účinků na srdce a cévy při užívání přípravku MILLIGEST obalené tablety. Riziko se zvyšuje s věkem a u intenzivního kouření (tj. 15 a více cigaret denně). Podstatné riziko je u žen nad 35 let. V období užívání MILLIGEST obalené tablety byste neměla kouřit.
1 Riziko vzniku krevních sraženin
Užívání kombinovaných perorálních kontraceptiv je spojeno se zvýšeným rizikem trombotických a tromboembolických příhod v žilách a tepnách.
Trombózou se nazývá tvorba krevní sraženiny, která může ucpat hluboké žíly v dolních končetinách (trombóza hlubokých žil), srdeční tepny (srdeční infarkt), plicní tepnu (plicní embolie), mozkové tepny (mozková mrtvice) nebo cévy v oku (retinální trombóza).
Riziko vzniku trombózy je u žen užívajících perorální kontracepci vyšší, než u těch, které ji neužívají, ale není tak vysoké, jako v průběhu těhotenství. Přemíra rizika je nejvyšší v průběhu prvního roku kdy žena poprvé začala užívat kombinovanou perorální antikoncepci.
Riziko trombotických a tromboembolických příhod dále zvyšují rizikové faktory, např. kouření, obezita, hypertenze (zvýšený tlak krve), hyperlipidemie (zvýšený cholesterol nebo jiné tuky triglyceridy v krvi), vyšší věk, operační výkon nebo úraz a dlouhodobý pobyt na lůžku (nepohyblivost).
Užívání přípravku MILLIGEST by se mělo přerušit, pokud možno, na období 4 týdnů před plánovanou operací a dvou týdnů po ní a v období dlouhotrvající nepohyblivosti.
Bezprostřední období po porodu nebo potratu ve druhém trimestru je rovněž spojeno se zvýšeným rizikem trombózy a tromboembolických příhod. MILLIGEST by se proto neměl začít užívat dříve než 28 dní po porodu nebo potratu ve druhém trimestru.
2 Rakovina rozmnožovacích orgánů
Rakovina prsu bývá zjištěna o něco málo častěji u žen užívajících perorální kontraceptiva než u žen stejného věku, které je neužívají. Toto velmi malé zvýšení v počtu zjištěné rakoviny prsu postupně vymizí v průběhu 10 let po vysazení perorální kontracepce. Není známo, zda je tento rozdíl způsoben perorálními kontraceptivy. Rakovina prsu u uživatelek kombinované perorální kontracepce má tendenci být méně klinicky rozvinutá, než u žen, které ji neužívají. Je možné, že pravděpodobným důvodem dřívější diagnózy byla častější vyšetření u uživatelek perorální kontraceptiv.
V některých studiích bylo zjištěno vyšší riziko rakoviny čípku dělohy u žen užívajících perorální kontraceptiva. Tato zjištění však mohou mít i jinou souvislost než užívání perorální kontracepce (např. rozdíly sexuálního chování).
V případě výskytu abnormálního poševního krvácení neznámé příčiny se poraďte s lékařem..
3 Krevní tlak
Zvýšení tlaku krve bylo pozorováno u žen užívajících perorální kontraceptiva. Informujte prosím svého lékaře, jestliže máte hypertenzi (zvýšený krevní tlak), nebo jste hypertenzi měla v minulosti.
4 Choroby žlučníku a jater
Jestliže jste měla v minulosti při užívání hormonální kontracepce nebo během těhotenství cholestázu (zastavení odtoku žluči), máte větší pravděpodobnost vzniku této poruchy při užívání přípravku MILLIGEST. Měla byste proto být pečlivě sledována během užívání přípravku MILLIGEST.
Velmi vzácně může při užívání perorálních kontraceptiv dojít ke vzniku nezhoubných nádorů jater, které mohou prasknout a vyvolat život ohrožující vnitřní krvácení. Riziko vzniku rakoviny jater je mimořádně nízké.
5-Oční poruchy
Při užívání MILLIGEST byly pozorovány krevní sraženiny v očních cévách (trombóza očních cév), které mohou vést k částečné nebo úplné ztrátě vidění.
Měla byste neprodleně informovat lékaře v případě, že vás postihne náhlá částečná nebo úplná ztráta vidění, nebo náhlý nástup abnormálního vidění.
6-Migréna/bolest hlavy
Jestliže pocítíte nástup nebo zhoršení migrény nebo rozvoj bolesti hlavy s novými příznaky, které se opakují, přetrvávají, nebo jsou závažné, informujte neprodleně svého lékaře, prosím. Jestliže máte migrénu (zvláště migrénu s aurou), můžete podléhat zvýšenému riziku mozkové příhody v období užívání MILLIGEST.
7-Účinky na metabolismus
U žen užívajících MILLIGEST byly pozorovány změny glukózové tolerance. Jestliže máte diabetes, měl by vás lékař v období užívání MILLIGEST pečlivě pozorovat.
Jestliže jste v minulosti měla vysoké hladiny triglyceridů, měl by vás lékař v období užívání MILLIGEST pečlivě sledovat, neboť byly hlášeny vzácné případy, kdy masivní zvýšení hladin triglyceridů vedlo k zánětu slinivky břišní.
8-Deprese
Jestliže jste v minulosti měla deprese a tyto deprese se vracejí v průběhu užívání přípravku MILLIGEST, měla byste užívání přerušit a informovat lékaře.
Těhotenství
Není prokázáno, že by nevědomé podávání perorálních kontraceptiv v ranném těhotenství vedlo ke zvýšení novorozeneckých defektů. Přesto by perorální kontraceptiva neměla být užívána během těhotenství a možnost otěhotnění by měla být brána první v úvahu, jestliže se nedostaví pravidelné krvácení při nedodržování předepsaného režimu. Užívání perorálního kontraceptiva by mělo být přerušeno, dokud se nevyloučí těhotenství.
Kojení
Malé množství přípravku je zjišťováno v mléku kojících žen a bylo zaznamenáno několik nežádoucích účinků u dětí. Perorální kontracepce se má užívat až po úplném odstavení dítěte.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Před zahájením užívání přípravku MILLIGEST obalené tablety byste měla lékaře informovat o všech dalších užívaných lécích. Důležité je také informovat lékaře, včetně zubního lékaře, že užíváte MILLIGEST obalené tablety, protože při současném užívání některých léků může dojít k jejich vzájemnému snížení jejich účinnosti.
V průběhu současného užívání přípravku MILLIGEST a léčiv, která mohou vést ke snížení účinných látek  přípravku MILLIGEST v séru se doporučuje současně s užíváním MILLIGEST používat ještě některou doplňkovou nehormonální metodu antikoncepce (jako kondom se spermicidem). Po ukončení současného podávání takového léčiva se doporučuje používat doplňkovou nehormonální antikoncepční metodu minimálně dalších 7 dní.
Příklady léků, které mohou snížit účinnost perorálních kontraceptiv:
- Všechny léky, které zkracují dobu průchodu trávicím traktem, a tím vstřebávání ethinylestradiolu (např.projímadla).
-Léky užívané na psychiku anebo epilepsii, např. barbituráty, fenytoin, primidon, topiramát, modafinil,dexametazon a Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná).
-Léky proti infekcím, např. ritonavir, rifampicin, rifabutin, tetracykliny, , ampicilin a ostatní peniciliny.
-Léky proti plísním (griseofulvin)
-Léky na bolest a protizánětlivé léky (fenylbutazon)
-Léky užívané po transplantaci (cyklosporin)
Troleandomycin může zvýšit riziko cholestázy (hromadění žluče ve žlučníku) při současném podávání s perorálními kotraceptivy.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není relevantní.
Důležité informace o některých složkách MILLIGEST obalené tablety
Jestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte lékaře předtím, než začnete užívat tento léčivý přípravek.
3. Jak se MILLIGEST obalené tablety užívájí
Tablety se zapíjejí vodou.
K dosažení maximální antikoncepční účinnosti je třeba tablety užívat každý den, přibližně ve stejnou denní dobu.
Tablety se musí užívat v pořadí vyznačeném na balení. Začíná se užíváním světle oranžových tablet prvních 6 dní, následuje užívání bílých tablet dalších 5 dní a nakonec se užívají světlezelené tablety po dobu 10 dní.
Jedno balení přípravku MILLIGEST obsahuje 21 tablet označených čísly (1-21) a šipkami, které ukazují pořadí, v jakém se mají tablety užívat. Vždy začněte světleoranžovou tabletou č. 1 s označením. Uprostřed blistru najdete značky s názvy jednotlivých dnů v týdnu. Označte si den užití první tablety propíchnutím odpovídajícího kroužku. Jestliže např. Začnete užívání ve středu, označte St. Nyní, pokud užíváte MILLIGEST správně ve směru šipek, tablety č. 1, 8 a 15 musí vyjít na středu. Ponechejte si prázdný blistr dokud nezačnete užívat MILLIGEST z nového balení. Prázdný blistr s označeným prvním dnem vám umožní připomenout si, který den jste užila první tabletu.
- První cyklus pokud předtím (v předchozím měsíci) nebyla podávána žádná jiná hormonální antikoncepce: První tableta přípravku MILLIGEST se musí vzít v první den menstruačního cyklu, což znamená první den menstruačního krvácení. (Je možno zahájit také ve 2.7. den menstruačního cyklu, ale v tomto případě se doporučuje po dobu prvních 7 dní tohoto cyklu použít ještě další doplňkovou antikoncepční metodu, jako např. kondom nebo spermicidy).
Po každodenním užívání jedné tablety po dobu 21 dní následuje sedmidenní přestávka bez tablet, během níž (2.- 3. den) budete mít tzv. krvácení z hormonálního spádu.
- Přechod z jiné kombinované pilulky: První tableta přípravku MILLIGEST by měla být podána nejlépe následující den po užití poslední tablety s účinnou látkou předchozího antikoncepčního přípravku, ale nejpozději v den následující po pravidelném období přestávky v užívání kombinované orální antikoncepce (nebo po užití poslední tablety bez účinné látky předchozího antikoncepčního přípravku).
- Přechod z čistě progestinové antikoncepce (mikropilulky, injekce, implantáty): Z mikropilulí obsahujících samotný progestin můžete přejít kterýkoli den tak, že následující den začnete místo nich užívat přípravek MILLIGEST. Můžete začít užívat v den odstranění implantátu. Při používání injekcí, pak v den, kdy měla být podána následující injekce. Vždy je třeba použít ještě doplňkovou nehormonální metodu antikoncepce po dobu prvních 7 dní užívání tablet MILLIGEST (s výjimkou metod založených na neplodných dnech nebo měření bazálních teplot).
- Po potratu v prvním trimestru: S užíváním přípravku MILLIGEST můžete začít ihned. Doplňkové antikoncepční metody nejsou potřeba.
- Po porodu nebo potratu ve druhém trimestru: S užíváním přípravku MILLIGEST byste neměla začít dříve než po 28 dnech po porodu nebo potratu ve druhém trimestru. Vždy je třeba použít ještě doplňkovou nehormonální metodu antikoncepce po dobu prvních 7 dní užívání tablet MILLIGEST.
Další informace
Jestliže jste užila více přípravku MILLIGEST obalené tablety než jste měla (předávkování)
V případě náhodného předávkování přípravkem MILLIGEST vyhledejte lékaře. Příznaky předávkování dospělých a dětí perorálními kontraceptivy mohou zahrnovat nevolnost, zvracení, bolestivost prsů, závratě, bolesti břicha, ospalost/únavu; u žen se může objevit krvácení z hormonálního spádu.
Jestliže jste zapomněla užít MILLIGEST obalené tablety
- Jestliže jste si zapomněla vzít tabletu v obvyklou dobu a nepřesáhlo to 12 hodin, vezměte si ji ihned, jakmile si to uvědomíte. Další tablety si užívejte v obvyklý čas.
- Jestliže jste si zapomněla vzít tabletu o více než 12 hodin, nebo jste si zapomněla vzít více než jednu tabletu, antikoncepční účinnost může být snížena. Jakmile si opoždění uvědomíte, měla byste si vzít poslední vynechanou tabletu, což může znamenat, že užijete dvě tablety v jeden den. Užívání tablet by mělo dále pokračovat v obvyklý čas a v následujících sedmi dnech by se měly použít další nehormonální antikoncepční metody, jako je kondom nebo pesar se spermicidy.
Jestliže těchto sedm dnů přesáhne konec balení, měla byste začít užívat tablety ihned z dalšího balení bez přestávky mezi oběma baleními. Až do ukončení druhého balení by se nemělo objevit obvyklé krvácení z hormonálního spádu, ale během užívání tablet se může objevit špinění nebo intermenstruační krvácení. Jestliže se při ukončení druhého balení neobjeví krvácení, navštivte lékaře; před zahájením dalšího balení se musí vyloučit možnost těhotenství.
Rada při žaludečních a střevních obtížích
- Při žaludečních obtížích (zvracení) během 4 hodin po užití tablety MILLIGEST je možné, že se zcela nevstřebaly všechny účinné látky. Situace je obdobná jako při zapomenutí tablety. Proto postupujte podle výše uvedeného doporučení. Tato náhradní tableta ve správné barvě se musí vzít z náhradního balení.
- Průjem může rovněž snížit vstřebávání MILLIGEST. V případě dlouhodobého, výrazného průjmu, je třeba používat další nehormonální antikoncepční metodu.
Jak prodloužit cyklus
Jestliže si přejete prodloužit cyklus, začněte užívat světlezelené tablety z nového balení MILLIGEST hned po dokončení stávajícího balení, s vynecháním přestávky bez tablet. Můžete si prodloužit cyklus po dobu, jak si přejete, avšak maximálně o 10 dnů (záleží to na počtu světlezelených tablet z druhého balení. Během tohoto prodloužení můžete pozorovat intermenstruační krvácení nebo špinění. Pravidelný režim užívání se obnoví po obvyklé sedmidenní přestávce bez tablet.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako jiné léky může mít MILLIGEST nežádoucí účinky. Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány u uživatelek perorálních kontraceptiv, ačkoli nemusely být těmito přípravky způsobeny. Tyto nežádoucí účinky se mohou objevit v prvních několika měsících užívání perorálních kontraceptiv a obvykle se v průběhu času zmenší.
Možné nežádoucí účinky jsou seřazeny podle četnosti:
Velmi časté: více než 10 %
Časté: 1 % až 10 %
Méně časté: 0,1 % až 1 %
Vzácné: 0,01 % až 0,1 %
_ Infekční a parazitární onemocnění:
Časté Zánět pochvy, včetně plísňové infekce
_ Poruchy imunitního systému:
Vzácné Alergické reakce (zahrnující kožní, dýchací a oběhový systém)
_ Poruchy metabolismu a výživy:
Méně časté Změna chuti k jídlu (zvýšení nebo snížení)
Vzácné Poruchy glukózové tolerance
_ Psychiatrické poruchy:
Časté Změna nálady, včetně deprese, změny libida
_ Poruchy nervového systému:
Velmi časté Bolest hlavy, včetně migrény
Časté Nervozita, závratě
_Oční poruchy:
Vzácné Nesnášenlivost kontaktních čoček
_ Poruchy trávicího traktu:
Časté Nevolnost, zvracení, bolest břicha
Méně časté Žaludeční křeče, nadýmání
_ Poruchy jater a žlučových cest:
Vzácné Cholestatická žloutenka (hromadění žluče, které vyvolá zežloutnutí kůže)
_ Poruchy kůže a podkoží:
Časté Akné
Méně časté Vyrážka; chloasma (žluto-hnědé skvrny), které mohou přetrvávat nebo se zvyšovat při slunečním ozáření (UV); hirsutismus (zvýšené ochlupení); vypadávání vlasů
Vzácné Erythema nodosum (bolestivé uzly na kůži spojené s horečkou)
_ Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů:
Velmi časté Intermenstruační krvácení/špinění
Časté Změny v prsech (bolest, citlivost, zvětšení, výtok); dysmenorea (menstruační obtíže); změněné množství menstruačního krvácení; změna v děložním výtoku; amenorea (chybění menstruačního krvácení).
_ Celkové poruchy a jinde nezařazené poruchy a reakce po podání:
Časté Zadržování tekutin (otoky)
_ Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde:
Časté Změny hmotnosti (zvýšení nebo pokles)
Méně časté Zvýšení tlaku krve; změny hodnot krevních tuků, včetně hypertriglyceridemie
Vzácné Snížené hladiny folátů v séru*
Ve velmi vzácných případech (< 0,01 %): jaterní adenom (nezhoubný nádor jater), hepatocelulární karcinom (rakovina jater), zhoršení příznaků systémového lupus erythematodes (chronické autoimunitní onemocnění), zhoršení příznaků porfyrie (metabolická porucha), zhoršení příznaků chorey (pohybová porucha), zánět očního nervu**, trombóza sítnice, zhoršení křečových žil, pankreatitida (zánět slinivky břišní), nemoci žlučníku (včetně žlučových kamenů)***, multiformní erytém (kožní onemocnění ) a hemolyticko-uremický syndrom (porucha krevní srážlivosti způsobující selhání ledvin).
* Hladiny folátů v séru mohou být při antikoncepční terapii sníženy.
** Zánět očního nervu může vést k částečné nebo úplné ztrátě vidění.
*** Perorální antikoncepce může zhoršit existující onemocnění žlučníku a může urychlit rozvoj těchto onemocnění u žen, které předtím neměly žádné příznaky.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Následující nekontraceptivní prospěšné zdravotní účinky požívání perorální antikoncepce jsou podloženy epidemiologickými studiemi:
Menstruační cykly se mohou stát pravidelnější a menstruace bývá spojená s menšími obtížemi.
Menstruační krvácení může být mírnější a může docházet k menším ztrátám železa. Proto je i méně pravděpodobný vznik anemie (chudokrevnosti) v důsledku ztráty železa.
Možnost menšího výskytu cyst ve vaječnících.
Mimoděložní těhotenství se vyskytuje méně často.
Méně časté nezhoubné cysty nebo bulky v prsech.
Méně časté akutní pánevní záněty.
Užívání perorální antikoncepce do jisté míry chrání proti rozvoji dvou typů rakoviny: rakoviny vaječníků a rakoviny výstelky dělohy.
5. JAK MILLIGEST obalené tablety UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
6. Další informace
Součástí přípravku jsou tři fáze :
I. fáze: 6 světleoranžových obalených tablet, každá obsahuje :
Gestodenum 0,05 mg a Ethinylestradiolum 0,03 mg;
II.fáze:5 bílých obalených tablet, každá obsahuje:
Gestodenum 0,07 mg a Ethinylestradiolum 0,04 mg ;
III.fáze: 10 světlezelených obalených tablet, každá obsahuje:
Gestodenum 0,1 mg a Ethinylestradiolum 0,03 mg.
Obsahují také pomocné látky :
Natrium-kalcium-edetát, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 40, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, žlutý oxid železitý , povidon 360, oxid titaničitý, potahová soustava sepisperse AS 3199 zelená , makrogol 6000, mastek, uhličitan vápenatý, sacharosa.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko
Výrobce:
Chemical Works of Gedeon Richter Ltd.
Gyömröi út 19-21, 1103 Budapešť X., Maďarsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
20.12.2006

Recenze

Recenze produktu MILLIGEST OBALENÉ TABLETY 1X21 Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MILLIGEST OBALENÉ TABLETY 1X21 Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze