Oblíbené položky

Úvodní strana » Trápí mě

MILGAMMA N 5000 Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11827
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: RP SCHERER
Značka: MILGAMMA
Kód výrobku: 11827
Kód EAN: 4030674000880
Kód SÚKL: 13823
Držitel rozhodnutí: RP SCHERER
Přípravek se používá jako podpůrná léčba při onemocněních postihujících především periferní nervový systém (např. zánětlivá onemocnění periferních nervů a kořenů, onemocnění v rámci diabetes mellitus, následky chronického alkoholismu, obrna lícního nervu, postižení trojklanného nervu, kořenové syndromy, pásový opar apod.). Dále se používá u stavů se zvýšenou potřebou vitamínů skupiny B.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/3 

sp.zn. sukls202706/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Milgamma N 

40 mg / 90 mg / 0,25 mg  

měkké tobolky 

benfotiaminum, pyridoxini hydrochloridum, cyanocobalaminum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud  se  do  4  týdnů  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží,  musíte  se  poradit  s 
 

lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Milgamma N a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Milgamma N užívat  

3. 

Jak se přípravek Milgamma N užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Milgamma N uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Milgamma N a k čemu se používá 

 
Přípravek  Milgamma  N  obsahuje  kombinaci  vitamínů  skupiny  B  (B1  ve  formě  benfotiaminu,  B6  a 
B12). 
Vitamíny skupiny B obsažené v přípravku jsou nezbytné pro metabolismus nervových buněk. 
Vitamín B1 je v přípravku obsažen ve formě benfotiaminu, který je, proti klasické formě vitamínu B1, 
rozpustný  v  tucích.  Tím  se  podstatně  lépe  vstřebává,  v  organismu  je  lépe  dostupný  a  je  i  lépe 
využíván.  Na  rozdíl  od  thiaminu  nevyvolává  zácpu  ani  nepříjemný  tělesný  pach  a  je  odolnější  vůči 
odbourávání. 
 
Přípravek  se  používá  jako  podpůrná  léčba  při  onemocněních  postihujících  především  periferní 
nervový systém (např. zánětlivá onemocnění periferních nervů a kořenů, onemocnění v rámci diabetes 
mellitus,  následky  chronického  alkoholismu,  obrna  lícního  nervu,  postižení  trojklanného  nervu, 
kořenové  syndromy,  pásový  opar  apod.).  Dále  se  používá  u  stavů  se  zvýšenou  potřebou  vitamínů 
skupiny B.   
Přípravek Milgamma N je určen k léčbě dospělých. 
Tento  léčivý  přípravek  užívejte  pouze  pokud  je  Vám  známo,  že  trpíte  některým  z výše  uvedených 
onemocnění či stavů, a léčbu tímto přípravkem Vám výslovně doporučil lékař.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Milgamma N užívat  

 
Neužívejte přípravek Milgamma N  

jestliže jste alergický(á) na  benfotiamin, pyridoxin, kyanokobalamin, na arašídy, sóju nebo na 

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

2/3 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Milgamma N se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Pokud  trpíte  psoriázou  (lupénkou),  můžete  začít  užívat  přípravek  Milgamma  N  pouze  po  poradě  s 
lékařem, protože vitamín B12 může zhoršit kožní projevy. 
Pokud trpíte nádorovým onemocněním, neměl(a) byste přípravek užívat. 
 
Další léčivé přípravky a Milgamma N  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Jestliže Vám další lékař předepíše nebo doporučí jiný lék, 
informujte jej, že již užíváte přípravek Milgamma N.  
Při léčbě parkinsonismu samotnou levodopou může dojít k oslabení jejího účinku. Dále může docházet 
k  interakcím  při  léčbě  isoniazidem,  cykloserinem,  D-penicilaminem,  adrenalinem,  noradrenalinem  a 
sulfonamidy.  
Užíváte-li  některý  z výše  uvedených  léků,  o  užívání  přípravku  Milgamma  N  se  vždy  poraďte 
s lékařem. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Nedoporučuje se užívat přípravek Milgamma N v těhotenství a v období kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Milgamma  N  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat 
stroje. 

 
Přípravek Milgamma N obsahuje sorbitol.  
Pokud  Vám  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než  začnete  tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
3. 

Jak se přípravek Milgamma N užívá  

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud lékař neurčí jinak, je obvyklá dávka pro dospělého 1 tobolka 3krát denně.  
V lehčích případech nebo preventivně stačí 1-2 tobolky denně. 
Tobolky nekousejte, užívejte po jídle, zapíjejte trochou tekutiny. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
V jednotlivých případech může dojít k výraznému pocení, ke zrychlení srdeční frekvence, k výskytu 
akné nebo alergických reakcí (svědění kůže až vyrážka).  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 

3/3 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
5. 

Jak přípravek Milgamma N uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25ºC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Léčivými látkami jsou: benfotiaminum 40 mg, pyridoxini hydrochloridum 90 mg, cyanocobalaminum 
250 g v jedné tobolce 
 
Pomocnými  látkami  jsou:  tvrdý  tuk,  čištěný  řepkový  olej,  sójový  lecithin,  ethylvanilin, 
hydrogenfosforečnan vápenatý, želatina, glycerol 85%, sorbitol, oxid titaničitý (E 171), červený oxid 
železitý (E 172) 
 
Jak přípravek Milgamma N vypadá a co obsahuje toto balení 
Milgamma  N  jsou  podlouhlé,  měkké,  želatinové  tobolky,  podélně  barevně  rozlišené,  jedna  strana 
růžová, druhá krémově bílá, obsahující růžovou pastu vanilkové vůně. 
 
Balení obsahuje 20, 50, 100, 500, 1000 nebo 5000 měkkých tobolek. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Wörwag Pharma GmbH & Co.,KG 
Böblingen, Německo 
 
Výrobce 
 
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Calwer Straße 7, 71034 Böblingen, Německo 
 
Medis International a.s., výrobní závod Bolatice  
Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1.8.2016 
 

Recenze

Recenze produktu MILGAMMA N 5000 Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu MILGAMMA N 5000 Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

Štítky

Trápí mě

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám