Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DOLORGIET PHARMACEUTICALS, ST.AUGUSTIN/BONN
Kód výrobku: 14032
Kód EAN: 4028352000086
Kód SÚKL: 66992
Držitel rozhodnutí: DOLORGIET PHARMACEUTICALS, ST.AUGUSTIN/BONN
Migränerton se užívá při léčbě akutního migrenózního záchvatu s bolestmi hlavy, se závratěmi, nucením na zvracení a zvracením. Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 15 let.

Příbalový leták


1/6
sp.zn.sukls122373/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Migränerton
tvrdé tobolky
paracetamolum/metoclopramidi hydrochloridum monohydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Migränerton a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Migränerton užívat
3. Jak se Migränerton užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Migränerton uchovávat
6. Další informace


1. CO JE MIGRÄNERTON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Migränerton je lék proti migrenózní bolesti.
Migränerton se užívá při léčbě akutního migrenózního záchvatu s bolestmi hlavy, se závratěmi, nucením
na zvracení a zvracením.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MIGRÄNERTON UŽÍVAT
Neužívejte Migränerton
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku
Migränerton,
- jestliže mát feochromocytom,
- jestliže máte poruchu střevní průchodnosti (mechanický ileus),
- jestliže máte proděravění střev nebo krvácíte do trávicího ústrojí,
- máte nádor, který je způsoben nadbytkem hormonu prolaktinu,
- máte epileptické záchvaty nebo poruchy pohybu, nazývané extrapyramidové,

2/6
- trpíte závažnou poruchu jaterní funkce provázenou zadržováním tekutin v břišní dutině (ascites).
- jestliže jste v prvním trimestru těhotenství nebo kojíte
- přípravek nesmějí užívat děti do 14 let.
Zvláštní opatrnosti při použiti přípravku Migränerton je zapotřebí
Migränerton je třeba užívat se zvláštní opatrností (delší intervaly mezi dávkami nebo snížené dávky) a pod
lékařským dohledem v případě, že
- trpíte jaterním onemocněním (např. způsobeným chronickým nadměrným užíváním alkoholu,
žloutenkou),
- při onemocnění ledvin,
- při vrozeném zvýšení hladiny bilirubinu v krvi (Gilbertův syndrom nebo Meulengrachtova nemoc).
V případě dlouhodobého návykového užívání vysokých dávek analgetik (léků s protibolestivým účinkem)
se může objevit bolest hlavy, která se však nesmí léčit zvýšením dávky léku.
Obecně návykové užívání analgetik, zvláště kombinace více analgetik, může vést k trvalému poškození
ledvinné funkce (tzv. analgetická nefropatie).
Co je třeba zvážit při užívání přípravku Migränerton u dětí a starších pacientů?
Děti do 14 let nesmí Migränerton užívat. U starších pacientů je zvýšené riziko některých nežádoucích
účinků (viz sekce 4. Možné nežádoucí účinky).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Migränerton může změnit vstřebávání jiných léčivých látek, např. vstřebávání digoxinu a cimetidinu
může být sníženo, zatímco vstřebávání paracetamolu, levodopy a některých antibiotik (prokázáno u
tetracyklinu a pivampicilinu), lithia a alkoholu může být zrychleno nebo zvýšeno. V případě současného
podání metoklopramidu a lithia může dojít ke zvýšení hladin lithia.
Anticholinergní látky mohou snižovat účinek přípravku Migränerton.
Migränerton může zesílit účinek sedativních léků.
Při současném užívání přípravku Migränerton s neuroleptiky (např. fenothiaziny, thioxanteny,
butyrofenony) se mohou častěji vyskytnout extrapyramidové poruchy (např. pohyby hlavy, krku a ramen
podobné křečím).
Současné užívání tzv. selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (léky k léčbě deprese)
může způsobit zvýšení výskytu extrapyramidových poruch, které může vést až k tzv. serotoninovému
syndromu (je charakterizován změnami duševního stavu jako zmatenost, vzrušení, nekoordinované
pohyby, třes, průjem a horečka).
Migränerton může prodloužit účinek sukcinylcholinu.
Při současném podání léků vyvolávajících enzymovou indukci v játrech, jako jsou např. některé léky
navozující spaní nebo léky na léčbu epilepsie (fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) stejně jako
rifampicin, může dojít k jaternímu poškození již po dávkách paracetamolu, které jsou jinak neškodné.
Totéž platí pro nadměrné požívání alkoholu.
Klinická významnost interakce mezi paracetamolem a kumarinovými deriváty (léky snižující krevní
srážlivost) nebyla zatím zhodnocena. Dlouhodobé podávání přípravku Migränerton nemocným, léčeným
perorálními antikoagulancii, vyžaduje proto pravidelné lékařské kontroly.
Při současné léčbě paracetamolem a chloramfenikolem může být významně zpožděno vylučování
chloramfenikolu, což znamená riziko zvýšené toxicity.

3/6
Při současné léčbě paracetamolem a azidothymidinem (zidovudin) dochází ke zvýšení výskytu
neutropenie. Migränerton může být užíván současně s azidothymidinem jen po poradě s lékařem.
Absorpce a nástup účinku paracetamolu může být zpožděn při současném užívání léků zpomalujících
postup potravy ze žaludku do střev, jako je např. propanthelin.

Užívání přípravku Migränerton s jídlem a pitím
Během léčby přípravkem Migränerton je třeba se vyhnout pití alkoholických nápojů.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Migränerton se nesmí užívat během prvních třech měsíců těhotenství a během kojení, protože nejsou
k dispozici dostatečné údaje u lidí. Během posledních šesti měsíců těhotenství může být Migränerton
užíván jen z velmi závažných léčebných důvodů.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Migränerton může i v doporučených dávkách nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost,
motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách
apod.).
Tento účinek je zesílen při současném užívání látek tlumících CNS nebo konzumaci alkoholu.

Důležité informace o některých složkách přípravku Migränerton
Přípravek Migränerton obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. JAK SE MIGRÄNERTON UŽÍVÁ

Vždy užívejte Migränerton přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Neurčí-li lékař jinak, užívají dospělí při prvních známkách bolesti, respektive v počátku migrenózního
záchvatu, obvykle 2 tobolky najednou, mladiství od 15 do 18 let věku 1 až 2 tobolky.
V případě potřeby může být dávka opakována, interval mezi podáním jednotlivých dávek musí být
alespoň 4 hodiny, denní dávka by neměla překročit 6 tobolek, pokud není výslovně stanoveno lékařem
jinak.
Při onemocnění ledvin se dávkování upraví podle stupně poruchy: u dospělých při hodnotách clearance
kreatininu do 10 ml/min - 2 tobolky v jedné denní dávce, při hodnotách 1160 ml/min - 2 tobolky v jedné
dávce a v další dávce pak už jen 1 tobolka.
U pacientů se závažnou jaterní nedostatečností s ascitem (přítomnost volné tekutiny v dutině břišní) se
dávka redukuje na polovinu kvůli prodlouženému času vylučování.
V případě vrozené zvýšené hladiny bilirubinu v krvi (Gilbertův syndrom nebo Meulengrachtova nemoc) je
třeba redukovat dávku nebo prodloužit intervaly mezi užíváním dávek.
Způsob podání
Tobolky se užívají při prvních známkách migrenózního záchvatu, polykají se celé, nerozkousané a zapíjejí
se větším množstvím tekutiny.
Polykejte tobolky Migränerton pokud možno ve vzpřímené poloze (ne vleže).
Délka léčby

4/6
Pokud Vaše obtíže neustoupí během užívání přípravku Migränerton do 34 dnů, poraďte se s lékařem.
Prosím poraďte se s lékařem, jestliže si myslíte, že účinek přípravku Migränerton je příliš silný nebo příliš
slabý.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Migränerton, než jste měl(a)
Příznaky vyjmenované níže pod nadpisy Metoklopramid a Paracetamol se mohou objevit po podání
obou léčivých látek v nevhodných, nadměrných dávkách (předávkování).
Metoklopramid
Symptomy: ospalost, zmatenost, podrážděnost, zvýšený neklid, křeče, extrapyramidové motorické
poruchy, srdeční a cévní poruchy se zpomaleným srdečním rytmem a vzestupem nebo poklesem krevního
tlaku.
Po vysazení léku vymizí příznaky v méně závažných případech během 24 hodin. V závislosti na
závažnosti předávkování je nezbytný výplach žaludku a podpora základních životních funkcí do ústupu
příznaků. Extrapyramidové příznaky vymizí po pomalém nitrožilním podání biperidenu (Akineton).
Paracetamol
V případě předávkování paracetamolem se může zpočátku (1.den) objevit nevolnost, zvracení, pocení,
ospalost a obecně pocit nemoci. I přes subjektivní pocit zlepšení druhý den může dojít třetí den
k prohlubování poškození jater, což může vést až k jaternímu kómatu.
Jestliže lze předpokládat, že došlo k předávkování paracetamolem, je třeba okamžitě vyhledat lékaře.
Lékař provede následující opatření v závislosti od doby, která uplynula od požití paracetamolu:
- V prvních 6 hodinách po požití je vhodné odstranit paracetamol vyvoláním zvracení nebo pomocí
žaludečního výplachu.
- Během prvních 8 hodin po požití by mělo být pokud možno podáno nitrožilně antidotum jako např.
cysteamin nebo N-acetylcystein, aby se zabránilo poškození buněk látkami vznikajícími přeměnou
paracetamolu v organismu.
- Koncentrace paracetamolu v krvi může být snížena jeho odstraněním pomocí dialýzy.
Další opatření při léčbě předávkování přípravkem Migränerton závisí na výši předávkování, stádiu a
klinickém stavu pacienta.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Migränerton
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Užijte další dávku v pravidelném
čase.
Jestliže jste přestal(a) užívat Migränerton
V případě náhlého ukončení dlouhotrvajícího nadměrného užívání vysokých dávek analgetik (léků proti
bolesti) se může objevit bolest hlavy, dále únava, bolest svalů, nervozita a vegetativní symptomy. Tyto
abstinenční příznaky vymizí během několika dní. Pokud příznaky neodezní, není možno v užívání
přípravku Migränerton ani jiného analgetika pokračovat. O opětovném užívání analgetik je třeba se
poradit s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Migranerton nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Četnosti výskytu nežádoucích účinků jsou definovány jako:
Velmi časté ( 1/10)
Časté ( 1/100 až < 1/10)
Méně časté ( 1/1000 až < 1/100)

5/6
Vzácné ( 1/10 000 až < 1/1000)
Velmi vzácné (< 1/10 000)
Není známo (z dostupných údajů nelze určit).
Užívání metoklopramidu může způsobit průjem, únavu, bolest hlavy, závrať, úzkost a nervozitu.
Méně časo exantém.
Velmi vzácně byly při léčbě metoklopramidem pozorovány deprese a methemoglobinemie.
Velmi vzácně byl pozorován dyskinetický syndrom, primárně u dětí (bezděčné křečovité pohyby, zvláště
hlavy, krku a ramen). Tento nežádoucí účinek se objevuje jako obracení oka vzhůru nebo do stran, křeče
lícních nebo žvýkacích svalů, natahování jazyka, stažení hltanu a jazykových svalů, zkroucená pozice
nebo stáčení hlavy a krku, přetažení obratlů, křečovité ohýbání paží, vzácně křečovité natahování nohou.
Antidotum: biperiden i.v.
Velmi vzácně byly popsány parkinsonismus (charakteristické známky: třes, ztuhlost svalů, zhoršení
pohybu) a tardivní dyskineze (porucha souhry normálních pohybů) u starších pacientů po dlouhodobé
léčbě.
Velmi vzácně se během léčby metoklopramidem vyskytl tzv. neuroleptický maligní syndrom
(charakteristické známky: horečka, ztuhlost svalů, změna vědomí a krevního tlaku). Doporučené
bezprostřední opatření: vysazení přípravku Migränerton, ochlazování, dantrolen a/nebo bromokriptin,
dostatečný přívod tekutin.
V případě podávání po delší dobu se může objevit gynekomastie (zvětšení prsních žláz u mužů) a
galaktorea (tvorba a vylučování mléka mléčnou žlázou mimo období kojení) stejně jako menstruační
poruchy a vzestup hladiny prolaktinu, v tomto případě musí být lék vysazen.
U mladistvých a u pacientů se závažnou ledvinnou nedostatečností se sníženým vylučováním
metoklopramidu je třeba věnovat zvláštní pozornost nežádoucím účinkům a v případě jejich výskytu
okamžitě lék vysadit.
Vzácně se může vyskytnout zčervenání kůže, velmi vzácně alergické reakce s vyrážkou.
Velmi vzácně se mohou objevit poruchy krvetvorby (např. trombocytopenie, leukopenie, v jednotlivých
případech agranulocytóza, pancytopenie).
Velmi vzácně byl u predisponovaných pacientů vyvolán bronchospasmus (analgetické astma).
Velmi vzácně byly popsány reakce z přecitlivělosti vyvolané paracetamolem (Quinckeho edém, dušnost,
pocení, nevolnost, pokles krevního tlaku, až šok).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, přerušte užívání přípravku
Migränerton a sdělte to, prosím, svému lékaři, aby mohl rozhodnout o pokračování léčby.
Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti vyhledejte lékaře neprodleně.


5. JAK MIGRÄNERTON UCHOVÁVAT


6/6
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Migränerton nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Migränerton obsahuje
Léčivými látkami jsou paracetamolum a metoclopramidi hydrochloridum monohydricum. Jedna tvrdá
tobolka obsahuje paracetamolum 500 mg a metoclopramidi hydrochloridum monohydricum 5 mg.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kopovidon, mastek, natrium-lauryl-sulfát, želatina, barviva
indigokarmín (E 132), oxid titaničitý (E 171) a zelený oxid železitý (E 172).

Jak Migränerton vypadá a co obsahuje toto balení
Migränerton jsou tvrdé tobolky s vrchní částí světle zelenou a spodní částí světlé hnědou.
Migränerton je dodáván v baleních po 20 tvrdých tobolkách.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
DOLORGIET GmbH & Co. KG
Otto-von-Guericke-Straße 1
53757 Sankt Augustin
Německo


Tato příbalová informace byla naposledy schválena

18.7.2013

Recenze

Recenze produktu MIGRANERTON CPS 20

Diskuze

Diskuze k produktu MIGRANERTON CPS 20

Přidat nový příspěvek do diskuze