Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis na močové cesty, ledviny, prostatu

MICTONETTEN 30X5MG Obalené tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19611

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: APOGEPHA ARZNEIMITTEL GMBH, DRAZDANY
Kód výrobku: 19611
Kód EAN: 8594065290046
Kód SÚKL: 92255
Držitel rozhodnutí: APOGEPHA ARZNEIMITTEL GMBH, DRAZDANY
Mictonetten je přípravek vhodný k symptomatické léčbě funkčních poruch močového měchýře a nestability svalu močového měchýře, jakož i při chorobně zvýšeném nucení bez žádoucího efektu. Je účinný proti pomočování při nadměrné funkci svalu močového měchýře nebo při jeho nízké kapacitě. Prodlužuje dobu klidu při nápadně častém nucení. Mictonetten je používán k podpůrné léčbě pro zvýšení kapacity močového měchýře např. po operačních zákrocích. Přípravek Mictonetten je určen dětem od 4 let. Mohou jej užívat i dospělí a mladiství jako "udržovací dávku" místo 3krát silnějšího Mictonormu.

Příbalový leták

1/5

 

sp.zn. sukls234922/2016 
 
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

 

Mictonetten 5 mg obalené tablety 

propiverini hydrochloridum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám/Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. 
Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy/Vaše dítě. 

Pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je Mictonetten a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vy/Vaše dítě Mictonetten užívat 
3.  Jak se Mictonetten užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Mictonetten uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

1.  CO JE MICTONETTEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Mictonetten je spasmolytikum močového měchýře. 
Používá se k léčbě močové inkontinence (nekontrolovaný únik moči), nutkání na močení a zvýšené 
frekvence močení u pacientů, kteří trpí hyperaktivním močovým měchýřem anebo neurogenní 
hyperaktivitou detrusoru v důsledku poranění míchy, např. paraparézy či meningeální léze.  

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VY/VAŠE DÍTĚ 

MICTONETTEN UŽÍVAT 

Neužívejte Mictonetten 

Neužívejte Mictonetten, jestliže jste Vy/Vaše dítě alergický(é) na léčivou látku propiverin nebo na 
kteroukoliv další složku Mictonetten (uvedenou v bodě 6). 
 
Neužívejte Mictonetten, jestliže trpíte Vy/Vaše dítě jedním z následujících onemocnění: 

neprůchodností střev (obstrukce střev) 

obtížemi při močení (obstrukce v odtoku moči z močového měchýře) 

svalovou slabostí (myasthenia gravis) 

ztrátou funkce svalů řídících střevní pohyblivost (intestinální atonie) 

těžkým zánětem střev (colitis ulcerosa), který může vést k průjmům obsahujícím hlen a krev a 
bolestem břicha 

rozšířením tlustého střeva (toxické megakolon) 

zvýšeným nitroočním tlakem (neléčeným glaukomem s uzavřeným úhlem) 

středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater 

2 / 6 

rychlým a nepravidelným srdečním rytmem  

Uporornění a opatření 

Před užitím přípravku Mictonetten informujte svého lékaře, pokud trpíte Vy/Vaše dítě některým z 
následujících onemocnění: 

poškozením nervů, které kontrolují krevní tlak, srdeční pulz, pohyby střev a močového měchýře i 
jiné tělesné funkce (autonomní neuropatie) 

poruchou funkce ledvin 

poruchou funkce jater 

těžkým srdečním selháním 

zvětšením prostaty 

častými záněty močových cest 

nádorem v močovém traktu 

zeleným zákalem (glaukomem) s uzavřeným úhlem 

pálením žáhy a zažívacími obtížemi v důsledku pronikání žaludečních šťáv do jícnu (hiátová 
hernie s refluxní chorobou jícnu) 

nepravidelným srdečním tepem 

rychlým srdečním tepem 

Pokud trpíte Vy/Vaše dítě některým z uvedených onemocnění, sdělte to svému lékaři. Poradí Vám, co 
dělat. 

Děti: 

S léčbou hyperaktivního měchýře by se nemělo začínat před 5. rokem života, protože není ještě 
v mnoha případech ukončen organický vývoj. Léčba neurogenní hyperaktivity detrusoru v důsledku 
porušení míchy může být zahájena před dosažením 5 let. Podávání propiverin-hydrochloridu dětem 
mladším 1 roku se nedoporučuje (chybějící data). 

Další léčivé přípravky a Mictonetten 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy či Vaše dítě užíváte, které jste 
v nedávné době užívali nebo které možná budete užívat, protože se mohou navzájem ovlivňovat 
s přípravkem Mictonetten: 

antidepresiva (např. imipramin, klomipramin, amitriptylin) 

tablety na spaní (např. benzodiazepiny) 

anticholinergika podávaná ústy či injekční formou (obvykle používaná k léčbě astmatu, 
žaludečních křečí, očních onemocnění či močové inkontinence) 

amantadin (používaný k léčbě chřipky a Parkinsonovy choroby) 

neuroleptika (např. promazin, olanzapin, kvetiapin – přípravky k léčbě psychotických onemocnění 
jako schizofrenie či úzkost)  

beta sympatomimetika (léky k léčbě astmatu) 

cholinergika (např. karbachol, pilokarpin) 

isoniazid (léčba tuberkulózy) 

metoklopramid (používaný k léčbě nevolnosti a zvracení) 

současné podávání léků k léčbě funkcí štítné žlázy (thiamazol) či k léčbě kožních plísní 
(ketokonazol, intrakonazol) 

 
Nicméně, i přes uvedené léčivé látky může být užívání přípravku Mictonetten pro Vás/Vaše dítě 
prospěšné. Váš lékař bude schopen rozhodnout, co je pro Vás/Vaše dítě vhodné.  
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte Vy/Vaše dítě nebo které 
jste v nedávné době užíval(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Užívání Mictonetten s jídlem a pitím 

Tablety Mictonetten užívejte (či Vaše dítě) vcelku před jídlem. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

3 / 6 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
neužívejte přípravek Mictonetten.  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Mictonetten někdy může vyvolat ospalost či rozmazané vidění. Pokud trpíte ospalostí a rozmazaným 
viděním, nemáte řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. 

Mictonetten obsahuje glukózu, laktózu, sacharózu a hlinitý lak oranžové žluti (E 110) 

Poraďte se se svým lékařem o užívání tohoto přípravku, pokud víte z předchozích vyšetření, že 
nesnášíte (či Vaše dítě) některé cukry.  
 
Hlinitý lak oranžové žluti (E 110) může vyvolat alergickou reakci. 
 

3.  JAK SE MICTONETTEN UŽÍVÁ 

Vždy užívejte Vy či Vaše dítě Mictonetten přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Užívejte celé tablety před jídlem, vždy ve stejnou dobu. Zapijte je dostatečným množstvím tekutiny. 

Použití u dětí a dospívajících 

Doporučená denní dávka je 0,8 mg propiverin-hydrochloridu na 1 kg tělesné hmotnosti ve 2 – 3 
dílčích dávkách. 
 

Tělesná hmotnost (kg) 

Mictonetten za den 

12 – 16 

1 – 0 – 1 

17 – 22 

1 – 1 – 1 

23 – 28 

2 – 0 – 2 

29 – 34 

2 – 1 – 2 

≥ 35 

2 – 2 – 2 
nebo 3 – 0 – 3 

 
Vzhledem k nižšímu obsahu léčivé látky se používá Mictonetten především při léčbě dětí, příp. 
dospělých s nízkou tělesnou hmotností. U dětí a dospívajících s tělesnou hmotností 35 kg a více 
odpovídá maximální denní dávka standardní denní dávce dospělých, tj. 2krát denně 15 mg propiverin-
hydrochloridu (2x 3 tbl. Mictonetten). Dospělí vážící více než 35 kg by měli být léčeni přípravkem 
Mictonorm (1 obalená tableta obsahuje 15 mg propiverin-hydrochloridu). Podávání přípravků 
Mictonetten a Mictonorm se může kombinovat.  

Dospělí a starší pacienti  

Doporučená standardní dávka je 15 mg propiverin-hydrochloridu dvakrát až třikrát denně. Některým 
pacientům může postačovat dávka 15 mg denně (3 obalené tablety Mictonetten). 
Při neurogenní hyperaktivitě močového měchýře se doporučuje dávkování 15 mg propiverin-
hydrochloridu třikrát denně. Maximální doporučená denní dávka propiverin-hydrochloridu je 45 mg.  

Jestliže jste užil(a) Vy či Vaše dítě více přípravku Mictonetten, než jste měl(a,o) 

Jestliže jste náhodně užil(a) Vy/Vaše dítě více tablet než je předepsaná dávka, informujte prosím 
bezodkladně svého lékaře, lékárníka či pohotovostní službu. Vezměte s sebou balení léku a zbývající 
tablety. 

Jestliže jste zapomněl(a) Vy či Vaše dítě užít Mictonetten 

4 / 6 

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal(a) Vy či Vaše dítě užívat Mictonetten  

Změnit dávkování či přerušit léčbu smíte výhradně na základě rozhodnutí lékaře. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Každý lék může vyvolat alergickou reakci, avšak závážné alergické reakce se vyskytují velmi vzácně. 
Následující příznaky jsou prvními známkami těchto reakcí: 

jakákoli náhlá dušnost, dýchací potíže nebo závratě, otoky očních víček, tváře, rtů nebo hrdla 

olupování kůže a puchýře v ústech, kolem očí a v oblasti genitálií 

vyrážka po celém těle 

Pokud se u Vás či Vašeho dítěte objeví některý z těchto příznaků v průběhu léčby, ihned ji přerušte a 
informujte bezodkladně svého lékaře. 
Může se vyskytnout akutní glaukomový záchvat. V tomto případě budete vidět Vy/Vaše dítě barevné 
kruhy kolem světelných zdrojů nebo pociťovat silnou bolest v očích a kolem očí. Vyhledejte ihned 
lékařskou pomoc. 
 
Byly zaznamenány tyto nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů) 

sucho v ústech 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

poruchy vidění, obtíže při zaostřování oka  

únava 

bolesti hlavy 

bolesti břicha 

trávicí obtíže 

zácpa 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)  

nevolnost/zvracení 

závratě 

třes (tremor) 

nemožnost vyprázdnit močový měchýř (zadržování moči) 

červenání 

poruchy vnímání chuti 

snížený krevní tlak s malátností 

svědění 

obtíže s močením 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)  

vyrážka  

rychlý tlukot srdce 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 

pociťování srdečního tepu 

neklid, zmatenost 

5 / 6 

 
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze stanovit) 

vnímíní věcí, které nejsou skutečné (halucinace) 

poruchy řeči 

 
Ve studiích s dětmi a dospívajícími byly navíc zaznamenány tyto nežádoucí účinky: nechutenství, 
poruchy spánku a poruchy koncentrace. 
 
Všechny nežádoucí účinky jsou přechodné a ustoupí po snížení dávky anebo ukončení léčby, nejdéle 
za 1–4 dny. 
Pokud je léčba přípravkem Mictonetten dlouhodobá, je vhodná (podle doporučení lékaře) občasná 
kontrola jaterních enzymů, protože mohou nastat jejich reverzibilní změny.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 
 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

5.  JAK MICTONETTEN UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí!  
 
Uchovávejte při teplotě do 25° C.  
 
Neužívejte Mictonetten po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a na krabičce za zn. EXP 
(zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni 
uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

6.  OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co Mictonetten obsahuje 

Léčivou látkou je propiverini hydrochloridum. Každá tableta obsahuje 5 mg propiverin-hydrochloridu. 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, celulozový prášek, magnesium-stearát, sacharóza, 
mastek, kaolín, uhličitan vápenatý, oxid titaničitý (E 171), arabská klovatina, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý, makrogol 6000, monohydrát glukózy, hlinitý lak oranžové žluti (E 110), leštidlo a montanní 
vosk q.s. 

Jak Mictonetten vypadá a co obsahuje toto balení 

Oranžová kulatá lesklá bikonvexní obalená tableta. 
Balení po 30, 50 anebo 100 obalených tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

6 / 6 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

APOGEPHA Arzneimittel GmbH 
Kyffhäuserstraße 27 
01309 Drážďany 
Německo 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26. 7. 2017 

Recenze

Recenze produktu MICTONETTEN 30X5MG Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MICTONETTEN 30X5MG Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám