Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 25670
Kód EAN:
Kód SÚKL: 15248
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Co je Miacalcic inj. a k čemu se používá Kalcitonin je kalciotropní hormon, který tlumí úbytek kostí přímým účinkem na osteoklasty. Lososí kalcitonin snižuje úbytek kostí tím, že přes specifické receptory tlumí aktivitu osteoklastů. Ve farmakologických studiích byl na zvířecím modelu prokázán analgetický (tlumení bolesti) účinek kalcitoninu. Kalcitonin snižuje významně přestavbu kostí u stavů se zvýšenou rychlostí přeměny kostí. Miacalcic se užívá k: - prevenci akutního úbytku kostní tkáně způsobené náhlou imobilizací např. u pacientů s nedávnou zlomeninou způsobenou osteoporózou; - k léčbě Pagetovy choroby (kostní onemocnění projevující se zduřením a přestavbou některých kostí); - k léčbě hyperkalcémie (zvýšená hladina vápníku v séru) vyvolaná nádorovým onemocněním.

Příbalový leták

1/5
sp. zn. sukls53037/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Miacalcic 50 I.U. injekce, injekční a infuzní roztok
Calcitoninum salmonis syntheticum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Miacalcic a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Miacalcic užívat
3. Jak se Miacalcic užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Miacalcic uchovávat
6. Další informace


1. CO JE MIACALCIC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Miacalcic obsahuje léčivou látku kalcitonin (lososí syntetický kalcitonin).
Kalcitonin je hormon, který se přirozeně vyskytuje jak v organismu lidí, tak u zvířat a reguluje hladinu
vápníku v krvi. Kalcitonin snižuje úbytek kostní tkáně a může pomáhat i při její tvorbě.

Miacalcic může být podáván při následujících stavech:
- Prevence úbytku kostní tkáně u pacientů, kteří se stali náhle imobilní (nepohybliví). Například pacienti,
kteří jsou z důvodu zlomeniny upoutáni na lůžko.
- Pagetova choroba kostí u pacientů, kteří nemohou užívat jinou léčbu tohoto onemocnění, například
pacienti s těžkými problémy s ledvinami. Pagetova choroba je pomalu postupující onemocnění
charakterizované změnou velikosti a tvaru některých kostí.
- Léčba zvýšené hladiny vápníku v krvi (hyperkalcemie) způsobené nádorem.2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MIACALCIC UŽÍVAT

Neužívejte Miacalcic
- Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kalcitonin (lososí syntetický kalcitonin) nebo na kteroukoli
další složku Miacalcicu;
- Jestliže máte velmi nízkou hladinu vápníku v krvi (hypokalcemii).

Zvláštní opatrnosti při použití Miacalcicu je zapotřebí
Jestliže máte podezření, že byste mohl(a) být alergický/á na kalcitonin (lososí syntetický kalcitonin), řekněte
to svému lékaři dříve, než začnete Miacalcic užívat.

Prosím, informujte svého lékaře, pokud Vám byl diagnostikován nádor. U pacientů, léčených kalcitoninem
pro osteoporózu a osteoartritidu v klinických studiích se prokázalo zvýšení rizika vzniku nádoru, následně
2/5
po dlouhodobé léčbě. Váš lékař rozhodne, zda je kalcitonin pro Vás vhodnou léčbou a jak dlouho můžete
být léčen(a).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Je zvlášť důležité, abyste řekl(a) svému lékaři, že užíváte léky:
- k léčbě srdečních obtíží (např. digoxin) nebo vysokého tlaku krve (např. amlodipin, diltiazem);
- obsahující lithium, protože může být nutné změnit dávku lithia;
- obsahující bisfosfonáty (užívané k léčbě osteoporózy).

Děti a mladiství (stáří do 18 roků)
Podávání Miacalcicu pacientům do 18 let věku se nedoporučuje.

Starší lidé
Miacalcic mohou užívat starší lidé bez jakýchkoli specifických požadavků.

Těhotenství a kojení
Miacalcic by neměl být podáván těhotným a kojícím ženám.

Jestliže jste, nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve,
než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Miacalcic může působit únavu, závratě a poruchu zraku, což by mohlo zhoršit Vaše reakce. Pokud se Vám
toto stane, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách Miacalcicu
Roztok obsažený v ampulkách Miacalcicu obsahuje méně než 23 mg sodíku v 1 ml, tj. v podstatě je bez
sodíku.

3. JAK SE MIACALCIC POUŽÍVÁ

Vždy používejte Miacalcic přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem. Doporučuje se aplikovat tento léčivý přípravek před spaním, aby se snížil výskyt
nauzey (pocitu na zvracení) nebo zvracení, které se mohou vyskytnout především na počátku léčby.

Nepřekračujte doporučenou dávku. Neužívejte Miacalcic, jestliže zjistíte, že roztok není čirý a bezbarvý.
Neměňte dávku ani nepřestávejte lék užívat, aniž byste to nejdříve řekl(a) svému lékaři.

Miacalcic se obvykle podává formou injekce buď do podkožní tkáně (subkutánní injekce) nebo do svalu
(intramuskulární injekce). Někdy se injekce podává pomalou infuzí do žíly (pomalá intravenózní infuze).

Jestliže si budete podávat podkožní injekci sám/sama, ujistěte se, že přesně rozumíte tomu, jak si injekci
připravit a jak si ji injikovat. Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám dají přesné instrukce. Injekci si nepíchejte
sám/sama, pokud si nejste jistý(á), že jste schopen/a to udělat.

Injekční nebo infuzní roztok byste neměl/a užívat okamžitě po vyjmutí z lednice. Po vyjmutí z lednice
nejdříve nechte roztok dosáhnout pokojové teploty přirozeným způsobem. Po otevření musí být ampulky
okamžitě použity. Přebytečné množství Miacalcicu musí být zlikvidováno.

Váš lékař určí správnou dávku a jak dlouho byste měl(a) být léčen(a) kalcitoninem, v závislosti na Vašem
zdravotním stavu.

3/5
Obvyklé dávky jsou:
- Prevence ztráty kostní tkáně: Přípravek se injikuje do svalu nebo podkožně v dávce 100 IU jednou denně
nebo 50 IU dvakrát denně po dobu 2 až 4 týdnů.
- Pagetova choroba: Přípravek se injikuje jednou denně v dávce 100 IU do svalu nebo podkožně, normálně
po dobu až 3 měsíců. V některých případech může Váš lékař rozhodnout o prodloužení léčby
až na 6 měsíců.
- Léčba vysokých hladin vápníku: Přípravek se injikuje v dávce 100 IU každých 6 až 8 hodin do svalu
nebo podkožně. V některých případech se přípravek podává formou nitrožilní injekce.


Jestliže jste použil(a) více Miacalcicu, než jste měl(a)
Jestliže jste si injikoval(a) příliš mnoho Miacalcicu, okamžitě vyhledejte lékaře. Můžete potřebovat
lékařskou péči.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Miacalcic
Jestliže jste si zapomněl(a) injikovat dávku, udělejte to jakmile si na to vzpomenete, pokud to však není
méně než 4 hodiny před podáním další dávky. V tomto případě vyčkejte a injikujte si následující dávku v
obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Miacalcic nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého. Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky jsou nevolnost od žaludku, zvracení a zrudnutí
obličeje/krku.

Některé nežádoucí účinky by mohly být závažné:
- Zrychlení srdeční činnosti, kopřivka, obtíže při dýchání, zduření (otok) jazyka a krku, pocit tísně na
hrudi, náhlý pokles krevního tlaku nebo šok. Toto mohou být příznaky závažné alergické reakce
(anafylaxe) a jsou velmi vzácné.
- Otoky obličeje, končetin nebo celého těla (méně časté).
Jestliže zpozorujete kterýkoli z výše uvedených příznaků, okamžitě vyhledejte lékaře.

Další nežádoucí účinky:
Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 z 10 pacientů):
- Pocit na zvracení se zvracením nebo bez něj. Tento účinek je méně častý, pokud se injekce podává večer
po jídle.
- Náhlé zrudnutí obličeje a/nebo krku, které jde ve vlnách a je obvykle pozorováno za 10 až 20 minut po
injekci.

Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 pacientů):
- průjem, bolest žaludku,
- únava,
- bolest kostí nebo kloubů,
- závratě,
- bolest hlavy,
- změna chuti
- nádor (následně po dlouhodobé léčbě)

Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 ze 100 pacientů):
- vysoký krevní tlak (hypertenze),
- příznaky podobné chřipce,
- zarudnutí a zduření v místě injekce, kožní vyrážka, svědění
4/5
- bolest svalů,
- porucha zraku
- častá potřeba močit,
- alergická reakce

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1000 pacientů):

Hladiny vápníku ve Vaší krvi mohou za 4 až 6 hodin po dávce klesnout, ale je nepravděpodobné, že byste z
tohoto důvodu pozoroval(a) jakékoli projevy.

Ve vzácných případech může být účinnost Miacalcicu snížena.
Další nežádoucí účinky (z dostupných údajů není možné určit, jak často se u pacientů vyskytují):
- třes


Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK MIACALCIC UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Miacalcic nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za exp. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2°C-8°C). Chraňte před mrazem.
Ampule musí být použita okamžitě po otevření.
Pro infuzi použijte Miacalcic okamžitě po naředění 0,9% chloridem sodným v měkkém vaku z PVC.

Nepoužívejte Miacalcic, pokud si všimnete, že roztok není čirý a bezbarvý.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak máte likvidovat přípravky, které nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Miacalcic obsahuje
- Léčivou látkou je kalcitonin (lososí syntetický kalcitonin). 1 ml přípravku Miacalcic injekční a infuzní
roztok obsahuje 50 IU. Jedna IU (mezinárodní jednotka) odpovídá 0,167 mikrogramům kalcitoninu
(lososí syntetický kalcitonin).
- Pomocnými látkami jsou kyselina octová, trihydrát octanu sodného, chlorid sodný, voda na injekci.

Jak Miacalcic vypadá a co obsahuje toto balení
Miacalcic 50 I.U. injekce, injekční a infuzní roztok.

Miacalcic ampulky jsou vyrobeny z bezbarvého skla, které obsahují čirý, bezbarvý injekční a infuzní roztok.

Miacalcic 50 I.U., injekce injekční a infuzní roztok je dodáván v balení po 5 ampulkách.

Miacalcic je také injekční a infuzní roztok, dostupný v dávce 100 IU/ml.


5/5
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


Tato příbalová informace byla naposledy schválena
2.5.2013

Recenze

Recenze produktu MIACALCIC 50 I.U.INJEKCE 5X1ML/50UT Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu MIACALCIC 50 I.U.INJEKCE 5X1ML/50UT Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze