Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

METOPROLOL AL 200 RETARD 50X200MG Tabl. s prodl. uvol. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17669

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Kód výrobku: 17669
Kód EAN: 4024773058019
Kód SÚKL: 32673
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
- Arteriální hypertenze. - Ischemická choroba srdeční. - Hyperkinetický srdeční syndrom (funkční srdeční poruchy). - Tachyarytmie. - Profylaxe migrény. - Prevence reinfarktů. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

1/9 

sp.zn. sukls88610/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Metoprolol AL 200 retard 

tablety s prodlouženým uvolňováním 

Metoprololi tartras  

 

  
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému  lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je  Metoprolol AL 200 retard a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Metoprolol AL 200 retard  užívat  

3. 

Jak se Metoprolol  AL 200 retard užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Metoprolol AL 200 retard uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je Metoprolol AL 200 retard a k čemu se používá 

 

Metoprolol  AL  200  obsahuje  léčivou  látku  metoprolol-tartarát,  která  patří  do  skupiny  léčiv 
nazývaných beta-blokátory. Metoprolol snižuje tepovou frekvenci, stažlivost srdce a rychlost 
vedení srdečního vzruchu a snižuje zvýšený krevní tlak. Metoprolol zvyšuje toleranci námahy 
a snižuje počet anginózních záchvatů (bolest na hrudi vznikající při nedostatečném prokrvení 
srdce. 
Metoprolol AL 200 retard se používá k léčbě: 

vysokého krevního tlaku (arteriální hypertenze) 

onemocnění, při kterém dochází k nedokrvení srdce. Příčinou je postižení věnčitých 

tepen, zásobujících srdeční sval (ischemická choroba srdeční) 

funkčních poruch srdce (hyperkinetický srdeční syndrom) 

nepravidelného a zrychleného srdeční rytmu (tachyarytmie) 

-  

prevence reinfarktů (dlouhodobá léčba po infarktu myokardu). 

předcházení záchvatům migrén (profylaxe migrén)

 

Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů. 
 

2/9 

U dětí a dospívajících od 6 do 18 let je určen k léčbě: 

-   vysokého krevního tlaku (arteriální hypertenze) 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Metoprolol AL 200 retard užívat  

 
Neužívejte Metoprolol AL 200 retard: 
- jestliže jste alergický(á) na metoprolol-tartarát, jiný beta blokátor nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  

- jestliže trpíte klinicky zjevnými příznaky selhávání srdce projevující se dušností a otékáním 
kotníků (manifestní srdeční selhání), 

- při šoku  

-    jestliže  trpíte  poruchou  převodu  srdečního  vzruchu  mezi  srdeční  síní  a  komorou  (AV  

blokem druhého nebo třetího stupně), 

-    jestliže  trpíte  poruchou  srdečního  rytmu,  která  souvisí  s  poruchou  tvorby  vzruchu  v 
srdečních síních (sick-sinus syndrom), 

-  jestliže trpíte poruchami vedení srdečního vzruchu sinoatriálním uzlem (SA blok) 

- jestliže trpíte bradykardií (klidová tepová frekvence nižší než 50 pulzů/min před zahájením 

léčby), 

- jestliže trpíte hypotenzí (systolický krevní tlak nižší než 90 mmHg), 

- jestliže máte vyšší než je normální hladina kyselin v krvi (metabolická acidózou) 

- jestliže trpíte hyperreaktivitou průdušek (např. při bronchiálním astmatu) 

- jestliže trpíte pokročilým stadiem okluzívního onemocnění periferních tepen projevující se 

ucpáním velkých periferních tepen na horních a dolních končetinách, 

- při současné léčbě inhibitory MAO (s výjimkou inhibitorů MAO-B), 

 

U  pacientů  léčených  Metoprololem  AL  200  retard  (pokud  nejsou  umístěni  na  jednotce 
intenzivní  péče)  nesmí  být  intravenózně  (nitrožilně)  podávány  blokátory  kalciového  kanálu 
typu verapamilu a diltiazemu a jiných intravenózních antiarytmik- léky na úpravu srdečního 
rytmu (např. disopyramidu). 

 
 Upozornění a opatření:  
Před užitím přípravku Metoprolol AL 200 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
-  Jestliže trpíte nízkým stupněm poruchy přenosu srdečního vzruchu mez srdečními síněmi 

a komorami (AV blok prvního stupně) 

-  U  diabetu  (cukrovky)  s vysoce  nestabilními  hladinami  koncetrace  glukózy  v krvi  (kvůli 

riziku závažných stavů hypoglykémie – nízké hladiny glukózy v krvi) 

-  Jestliže  dodržujete  po  delší  období  přísnou  dietu  nebo  jste  vystaven(a)  vysoké  fyzické 

námaze (kvůli riziku závažných stavů hypoglykémie – nízké hladiny glukózy v krvi) 

-  Jestliže  máte  nádorové  onemocnění  nadledvin  označovaného  (feochromocytom)  – 

v takovém  případě  lze  užívat  Metoprolol  AL  100  teprve  po  předcházející  léčbě  alfa-
blokátory 

-  Jestliže máte poruchu funkce jater (viz bod 3 Jak se Metoprolol AL 200 retard užívá). 

Pacientům s psoriázou (lupénka) v osobní nebo rodinné anamnéze by se měly betablokátory 
(jako  Metoprolol  AL  200  retard)  podávat  pouze  po  pečlivém  zvážení  očekávaného 
pozitivního účinku a možných rizik léčby. 

3/9 

Betablokátory mohou zvyšovat citlivost k alergenům a závažnost anafylaktických reakcí, čili 
celkových  náhlých  alergických  reakcí.  U  pacientů,  kteří  prodělali  závažné  reakce  z 
přecitlivělosti anebo podstupují specifickou imunoterapii (desenzibilizační léčbu), se mohou 
betablokátory podávat pouze v jasně indikovaných případech. 
 
Děti a dospívající 
Metoprolol AL 200 retard není určen k léčbě dětí ve věku do 6 let. U dětí a dospívajících ve 
věku 6-18 let se používá k léčbě vysokého krevního tlaku. 
 
Další léčivé přípravky a Metoprolol AL 200 retard 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a)  nebo které možná budete  užívat. 
 
Současné užití přípravku Metoprolol AL 200 retard a inzulínu nebo léků na diabetes, 
užívaných ústy (tzv. perorální antidiabetika) může prodloužit účinnek těchto dalších léků a 
maskovat nebo oslabit příznaky nízké hladiny glukózy v krvi (hypoglykémie), zvláště 
zrychlený srdeční tep (tachykardie) a třes prstů. Proto jsou nutné pravidelné kontroly hladiny 
krevního cukru (glykémie). 
 
Současné užívání přípravku Metoprolol AL 200 retard  a tricyklických antidepresív, 
barbiturátů, fenothiazinů, glyceroltrinitrátu, diuretik, vazodilatancií a jiných antihypertenzív 
může vyvolat zvýšený pokles krevního tlaku. 

Současné užívání přípravku Metoprolol AL 200 retard a blokátorů vápníkových kanálů typu 
nifedipinu může vyvolat zvýšený pokles krevního tlaku a v ojedinělých případech může dojít 
k srdeční nedostatečnosti. 

Kardiodepresivní  účinky  (tlumivé  účinky  na  srdce)  metoprolol-tartarátu    a  antiarytmik 
(přípravky pro léčbu poruch srdečního rytmu) se mohou sčítat. Pacienti, kteří současně užívají 
Metoprolol  AL  200    retard  a  blokátory  vápníkových  kanálů  typu  verapamilu  a  diltiazemu 
nebo  jiná  antiarytmika  (např.  disopyramid),  musí  být  pečlivě  sledováni,  protože  existuje 
riziko  zvýrazněného  poklesu  tlaku  krve  (hypotenze),  závažného  zpomalení  srdeční  akce 
(bradykardie) nebo jiných poruch srdečního rytmu (arytmií). 

Současné  užívání  Metoprololu  AL  200  retard  a  srdečních  glykosidů,  reserpinu, 
alfamethyldopy, guanfacinu nebo klonidinu může vést k výraznému snížení tepové frekvence 
nebo zpomalení vedení srdečních impulzů. 

Náhlé  vysazení  klonidinu  může  při  současné  léčbě  Metoprololem  AL  200  retard  způsobit 
výrazné  zvýšení  krevního  tlaku.  Je-li  klonidin  užíván  současně  s  Metoprololem  AL  200 
retard, nesmí být jeho podávání přerušeno, pokud nebyl Metoprolol AL 200 retard vysazen o 
několik dní dříve. Pouze v takovém případě může být klonidin postupně vysazován. 

Současné  užívání  Metoprololu  AL  200  retard  a  noradrenalinu,  adrenalinu  nebo  jiných 
sympatomimetik  (i  obsažených  např.  v  lécích  proti  kašli  a  nosních  nebo  očních  kapkách) 
může vést k významnému zvýšení krevního tlaku. 

U  pacientů  léčených  metoprolol-tartarátem    se  může  objevit  snížená  odpověď  na  dávku 
adrenalinu, běžně užívanou pro potlačení alergické reakce. 

Vzhledem  k  riziku  silné  hypertenzní  reakce  by  se  při  léčbě  Metoprololem  AL  200  retard 
neměly současně užívat inhibitory monoaminoxidázy (MAO). 

Indometacin  a  induktory  enzymů  jako  rifampicin  mohou  snižovat  antihypertenzní  účinek 
Metoprololu AL 200 retard. 

Cimetidin může zvyšovat účinek Metoprololu AL 200 retard. 

Metoprolol  AL  200  retard  může  snižovat  vylučování  jiných  léčiv  (např.lidokainu)  a  tak 
zvyšovat jejich účinek. 

4/9 

Současné  užívání  Metoprololu  AL  200  retard  a  narkotik/anestetik  může  vést  k  výraznému 
poklesu krevního tlaku. Negativně inotropní účinek těchto léků může být aditivní. 

Neuromuskulární  blokáda  vyvolaná  periferními  myorelaxancii  (např.  sukcinylcholinem, 
tubokurarinem) může být zvýrazněna inhibicí beta-receptorů Metoprololem AL 200 retard. 

Nemůže-li  být  Metoprolol  AL  200  retard  vysazen  před  zákroky  vyžadujícími  celkovou 
anestézii  nebo  před  podáním  periferních  svalových  relaxancií,  musí  být  anesteziolog 
informován o tom, že pacient je léčen Metoprololem AL 200 retard. 

 

Metoprolol AL 200 retard s alkoholem 

Pokud požijete alkohol během užívání tohoto léčivého přípravku může dojít ke 

zhoršení 

schopnosti účastnit se silničního provozu, obsluhovat stroje nebo pracovat bez pevné 
opory

 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Metoprolol  AL  200  retard  může  být  v  průběhu  těhotenství  a  kojení  podáván  pouze  v 
případech, kdy je jeho podání nevyhnutelné (to platí zejména pro první trimestr), a to až po 
pečlivém zvážení očekávaného pozitivního účinku a možných rizik léčby. 

Existující  důkazy  nasvědčující  tomu,  že  Metoprolol  AL  200  retard  omezuje  placentální 
perfúzi, a může proto narušit růst plodu. Použití jiných betablokátorů bylo spojeno s potratem, 
předčasným porodem a nitroděložním úmrtím plodu. Léčba Metoprololem AL 200 retard se 
má  ukončit  48-72  hodin  před  předpokládaným  dnem  porodu,  protože  tento  lék  může  u 
novorozence vyvolat bradykardii, hypotenzi a hypoglykémii. Pokud to není možné, musí být 
novorozenec pečlivě sledován 48-72 hodin po narození. 

Kojení 
Metoprolol  AL  200  retard  se  vylučuje  do  mateřského  mléka.  Hladiny  v mateřském  mléku 
jsou srovnatelné s hladinami v séru matky. U kojenců se proto musí sledovat možné projevy 
blokády beta-receptorů. Množství Metoprololu AL 200 retard přijatého v mateřském mléku je 
nižší, pokud matka kojí 3-4 h po podání léku. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Pacienti užívající tento přípravek musí být pod pravidelnou lékařskou kontrolou. Reakce na 
léčbu se individuálně liší a přípravek může vést ke snížení pohotovosti, která má za následek 
zhoršení schopnosti účastnit se silničního provozu, obsluhovat stroje nebo pracovat bez pevné 
opory. Platí to zejména na začátku léčby, při zvyšování dávky léku nebo změně léčby nebo 
při současném požití alkoholu. 

 
Metoprolol AL 200 retard obsahuje monohydrát laktosy 

Pokud  vám  váš  lékař  řekl,  že  trpíte  nesnášenlivostí  některých  cukrů,  poraďte  se  se  svým 
lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat 

 

3. 

Jak se Metoprolol AL 200 retard užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Pokud lékař nepředepsal jinak, doporučená dávka přípravku je: 

5/9 

Vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze) 
Hyperkinetický srdeční syndrom (funkční srdeční poruchy) 

½  tablety Metoprololu AL 200 retard jednou denně (odpovídá 100 mg metoprolol- tartarátu 
denně). 

 
Ischemická choroba srdeční 
Tachyarytmie (rychlá a nepravidelná srdeční činnost) 
Profylaxe migrény  

½  - 1 tableta Metoprololu AL 200 retard jednou denně (odpovídá 100 – 200 mg metoprolol- 
tartarátu denně).  

Prevence reinfarktů 

Metoprolol  AL  200  retard  se  podává  pouze  u  pacientů,  u  kterých  nesmí  být  podávány 
betablokátory (Viz bod 2 Neužívejte Metoprolol AL 200 retard).

 

Po akutní fázi by pacienti měli užívat udržovací dávku odpovídající ½ - 1 tabletě Metoprololu 
AL 200 retard jednou denně (odpovídá 100 - 200 mg metoprolol-tartarátu denně). V případě, 
že po podání klesne tepová frekvence a/nebo krevní tlak do takové míry, že je nutný léčebný 
zásah,  nebo  se  objeví  jiné  komplikace,  léčba  Metoprololem  AL  200  retard  musí  být  ihned 
přerušena. 

 
Děti a dospívající:  
Vysoký krevní tlak:  
U dětí od 6 let a starších závisí dávka na hmotnosti dítěte. Lékař bude ordinovat správnou 
dávku pro vaše dítě.  
Obvyklé zahájení léčby je dávkou 0,5mg/kg tělesné hmotnosti jednou denně, ale ne více než 
50 mg denně. Dávka se upraví tak, aby byla podána taková síla tablety, která je nejblíže 
vypočítané dávce.  
Váš lékař může zvýšit dávkování až na 2,0 mg/kg tělesné hmotnosti v závislosti na odpovědi 
výšky krevního tlaku na léčbu. Dávka nad 200 mg denně nebyla u dětí a dospívajících 
studována.  

Pacienti s poruchou funkce jater 
U pacientů s těžkou poruchou funkce jater je vylučování Metoprololu AL 200 retard sníženo, 
a proto může být nutné snížit dávkování Metoprololu AL 200 retard. 

Způsob podání 

Tablety se polykají

 

celé, po jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím vody.                 

Při užívání přípravku 1 x denně se lék obvykle užívá ráno, při 2 denních dávkách se přípravek 
užívá ráno a večer.  

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Tvar  tablet  (snap  tab  technologie)  umožňuje  tablety  Metoprololu  AL  200  retard  jednoduše 
rozdělit na stejné dávky. Položte tabletu na rovný, pevný povrch větší půlicí rýhou nahoru a 
tlakem palce tabletu rozdělte na stejné dávky.  

6/9 

 

 

Délka léčby  

Délku léčby určuje lékař. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Metoprolol AL 200 retard, než jste měl(a) 
V případě  předávkování  informujte  neprodleně  lékaře,  který  rozhodne  o  dalším  postupu. 
V závislosti  na  rozsahu  intoxikace,  předávkování  může  vyvolat  závažný  pokles  krevního 
tlaku (hypotenzi), zpomalení srdeční činnosti (bradykardii) až srdeční zástavu, srdeční selhání 
a  kardiogenní  šok.  Další  projevy  předávkování  mohou  zahrnovat  dýchací  obtíže, 
bronchospazmus (zúžení průdušek), zvracení, poruchy vědomí a příležitostně křeče. 
 
V případě předávkování nebo při závažném poklesu krevního tlaku a/nebo tepové frekvence 
ukončete léčbu Metoprololem AL 200 retard. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Metoprolol AL 200 retard 
Pokračujte  v léčbě  Metoprololem  AL  200  retard  podle  předepsaného  schématu. 
Nezdvojnásobujte  následující dávku abyste nahradil(a) vynechanou dávku.   
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Metoprolol AL 200 retard 
Léčba  Metoprololem  AL  200  retard  může  být  přerušena  nebo  ukončena  jen  po  poradě 
s lékařem.  Náhlé  přerušení  léčby  může  vést  k sníženému  průtoku  krve  srdečním  svalem 
(srdeční  ischémii)  a  znovu  vzplanutí  anginy  pectoris  (bolest  na  hrudi  způsobené 
nedostatečným  okysličením  srdce),  infarktu  myokardu  nebo  hypertenze  (zvýšení  krevního 
tlaku).   
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Zvláště  na  počátku  léčby  byly  příležitostně  zaznamenány  poruchy  centrálního  nervového 
systému  jako  únava,  deprese,  závratě,  zmatenost,  bolesti  hlavy,  pocení,  noční  můry  nebo 
zvýšená snová aktivita, poruchy spánku, halucinace. 

  

Příležitostně byly zaznamenány přechodné zažívací potíže jako nevolnost (nepříjemný pocit v 
žaludku s pocitem na zvracení), zvracení, bolesti v břiše, zácpa a průjem. 

Občas byla pozorována námahová dušnost a vzácně byl zaznamenán bronchospazmus (viz 
bod Neužívejte Metoprolol AL 200 retard). 

7/9 

Příležitostně byly zaznamenány i parestezie (pocit brnění, píchání, svědění či pálení kůže) a 
pocit  chladu  v  končetinách.  Vzácně  byla  po  podávání  přípravku  pozorována  svalová 
ochablost a křeče ve svalech.  

Zhoršení  příznaků  bylo  pozorováno  u  pacientů  s  claudicatio  intermittens  (občasné  kulhání 
objevující  se  při  delší  chůzi,  provázené  bolestmi  hlavně  ve  svalstvu  dolních  končetin  a 
vyvolané  nedostatečným  krevním  zásobením)  a  s  poruchami  periferního  krevního  oběhu 
(včetně pacientů s Raynaudovým syndromem). 

Vzácně  se  vyskytuje  pokles  krevního  tlaku,  synkopa  (náhlá,  krátkodobá  ztráta  vědomí), 
palpitace  (bušení  srdce),  bradykardie  (zpomalení  srdeční  frekvence),  poruchy 
atrioventrikulárního vedení (poruchy vedení vzruchu v srdci)  nebo znovu vzplanutí srdeční 
nedostatečnosti s periferními otoky a/nebo s námahovou dušností. 

U pacientů s anginou pectoris se v jednotlivých případech nedá vyloučit zhoršení záchvatů. 

U  pacientů  s  bronchospazmem  (zvláště  u  těch,  kteří  trpí  obstrukční  bronchopulmonální 
chorobou) se může objevit dušnost, protože Metoprolol AL 200 retard může zvyšovat odpor v 
dýchacích cestách. 

Pouze  zřídka  se  u  léčených  pacientů  vyskytuje  pocit  sucha  v  ústech,  konjunktivitida  (zánět 
spojivek)  nebo  snížené  slzení  (to  musí  mít  na  paměti  zejména  lidé  používající  kontaktní 
čočky) a ojediněle byly popsány poruchy vidění. 

Metoprolol  AL  200  retard  může  maskovat  příznaky  thyreotoxikózy  (hyperfunkce  štítné 
žlázy). 

Vzácně  byla  popsána  rovněž  manifestace  latentní  formy  diabetu  (cukrovka)  nebo  zhoršení 
manifestní formy diabetu. U pacientů, kteří po dlouhou dobu dodržují přísnou dietu nebo kteří 
jsou  vystaveni  velké  fyzické  námaze,  může  při  užívání  Metoprololu  AL  200  retard  dojít 
k hypoglykémii ( nízká hladina cukru v krvi). Varovné příznaky hypoglykémie (zvláště třes a 
tachykardie) mohou být přitom maskovány. 

Ojediněle  se  při  užívání  přípravku  vyskytly  případy  sníženého  libida  (sexuální  touha)    a 
impotence. 

Ojediněle  dochází  k  vypadávání  vlasů,  zhoršení  sluchu  nebo  hučení  v  uších,  přibývání  na 
váze,  změnám  osobnosti  (např.  emoční  labilita  nebo  krátkodobá  ztráta  paměti), 
trombocytopenie  (nedostatek  krevních  destiček)    nebo  leukopenie  (snížený  počet  bílých 
krvinek), alergická rýma nebo Peyronieova nemoc (deformace penisu v důsledku poškození 
topořivých tělísek). Občas se vyskytly případy alergických kožních reakcí (erytém (červené 
zbarvení  kůže),  pruritus  (vyrážka),  exantém,  fotosenzitizace  (zvýšená  citlivost  pokožky  na 
sluneční záření)). 

Léčba  Metoprololem  AL  200  retard  může  být  spojena  s  poruchami  metabolismu  lipidů; 
přitom hladina celkového cholesterolu bývá normální, hladina HDL cholesterolu (cholesterol 
označován také jako tzv. „hodný“ cholesterol)  snížena a hladina plazmatických triglyceridů 
zvýšena. 

Dlouhodobá  léčba  Metoprololem  AL  200  retard  byla  v  ojedinělých  případech  spojena  s 
artropatií (onemocnění kloubů různé příčiny postihující jeden nebo několik kloubů). 

Ojediněle byly popsány i případy zvýšení hladiny sérových transamináz  – jaterních enzymů 
(GOT, GPT) nebo hepatitidy (zánět jater). 

Betablokátory  mohou  rovněž  v  ojedinělých  případech  aktivovat  nebo  zhoršit  psoriázu  nebo 
způsobit psoriáze podobnou kožní vyrážku. 

Betablokátory  mohou  zvyšovat  citlivost  k  alergenům  a  zvyšovat  závažnost  anafylaktických 
reakcí  (akutní  odezva  organismu  na  styk  s  alergenem).  U  pacientů,  kteří  prodělali  těžké 
reakce přecitlivělosti anebo prodělávají specifickou imunoterapii (desenzibilizační léčbu), se 
mohou objevit zvýrazněné anafylaktické reakce.  

8/9 

U  pacientů  se  závažným  poškozením  ledvin  se  v ojedinělých  případech  vyskytuje  zhoršení 
funkcí ledvin v průběhu léčby beta-blokátory. U těchto pacientů by léčba Metoprololem AL 
200 retard měla být provázena sledováním funkcí ledvin. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak Metoprolol AL 200 retard uchovávat 

 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah  dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce  
za EXP.

 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Metoprolol AL 200 retard obsahuje 
-  Léčivou látkou je metoprololi tartras 200mg v jedné tabletě s prodlouženým uvolňováním 
-  Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  methakrylátový 

kopolymer  typ  RS  PO,  magnesium-stearát,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý, 
hypromelosa, makrogol 4000, mastek, oxid titaničitý (E171). 

 

Jak Metoprolol AL 200 retard vypadá a co obsahuje toto balení 

Kulaté, bílé, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

Metoprolol AL 200 retard je dostupný ve velikostech balení 50 a 100 tablet s prodlouženým 
uvolňováním. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ALIUD PHARMA GmbH  
Gottlieb-Daimler-Str. 19 
D-89150  Laichingen, Německo 
 
Výrobce 
STADA Arzneimittel AG,  
Stadastr. 2-18 
61118 Bad Vilbel 

9/9 

Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19.8.2015. 

 

Recenze

Recenze produktu METOPROLOL AL 200 RETARD 50X200MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu METOPROLOL AL 200 RETARD 50X200MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám