Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

METFORMIN-TEVA XR 500 MG 60X500MG Tabl. s prodl. uvol.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 110509

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 110509
Kód EAN: 8592387001081
Kód SÚKL: 117258
Metformin se používá k léčbě cukrovky (diabetes mellitus II typu) u dospělých, zejména u nemocných s nadváhou, jestliže dietní opatření a cvičení samy o sobě nejsou dostačující. Metformin se užívá samostatně nebo v kombinaci s jinými antidiabetiky nebo s inzulínem. Toto jsou tablety s prodlouženým uvolňováním - při užívání dochází k uvolňování léčivé látky po delší dobu (na rozdíl od tablet s okamžitým uvolňováním). Potřebujete-li další informace, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls27009/2017 
 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta  

 

Metformin Teva XR 500 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 

metformini hydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
1. 

Co je přípravek Metformin Teva XR a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Metformin Teva XR užívat  

3. 

Jak se přípravek Metformin Teva XR užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Metformin Teva XR uchovávat    

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek Metformin Teva XR a k čemu se používá 

 
Metformin,  léčivá  látka  přípravku  Metformin  Teva  XR,  patří  do  skupiny  léků  označovaných  jako 
biguanidy, které se používají pro léčbu cukrovky, neboť regulují hladinu cukru v krvi. 
 
Metformin se používá k léčbě cukrovky (diabetes mellitus II typu) u dospělých, zejména u nemocných 
s nadváhou,  jestliže  dietní  opatření  a  cvičení  samy  o  sobě  nejsou  dostačující.  Metformin  se  užívá 
samostatně nebo v kombinaci s jinými antidiabetiky nebo s inzulínem.  
 
Toto jsou tablety s prodlouženým uvolňováním – při užívání dochází k uvolňování léčivé látky po delší 
dobu (na rozdíl od tablet s okamžitým uvolňováním). Potřebujete-li další informace, zeptejte se lékaře 
nebo lékárníka. 
  
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Metformin Teva XR užívat  

 
Neužívejte přípravek Metformin Teva XR: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  metformin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jestliže  trpíte  diabetickou  ketoacidózou  (komplikace  cukrovky  projevující  se  častým  močením, 
nevolností  nebo  zvracením,  bolestmi  břicha  či  žaludku,  netečností  a  spavostí)  nebo 
prekomatósním  diabetickým  stavem  (změna  duševního  stavu  v důsledku  nerovnováhy  hladiny 
cukru v krvi) 

pokud máte závažné zhoršení funkce ledvin.  

jestliže máte problémy s játry 

pokud  máte  nekontrolovaný  diabetes  například  se  závažnou  hyperglykémií  (vysoká  hladina 
glukózy v krvi), pocitem na zvracení, zvracením, průjmem, rychlým úbytkem tělesné hmotnosti, 
laktátovou  acidózou  (viz  „Riziko  laktátové  acidózy“  níže)  nebo  ketoacidózou.  Ketoacidóza  je 
onemocnění, při kterém se látky označované jako „ketolátky“ hromadí v krvi a které může vést  
k diabetickému prekómatu. Příznaky zahrnují bolest žaludku, rychlé a hluboké dýchání, ospalost 
nebo neobvyklý ovocný zápach dechu.  

jestliže jste dehydratovaný(á) 

  jestliže máte závažnou infekci 

jestliže u Vás bude provedeno rentgenové vyšetření zahrnující injekci jodové kontrastní látky  – 
viz odstavec níže - „Vzájemné působení s dalšími léčivými látkami“ 

jestliže jste nedávno měl(a) srdeční selhání 

jestliže  jste  nedávno  prodělal(a)  srdeční  záchvat  či  máte  závažné  onemocnění  srdce  a  krevního 
oběhu nebo dechové potíže 

jestliže konzumujete ve zvýšené míře alkohol (buď každý den či pouze občasně) 

jestliže kojíte. 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Metformin Teva XR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Riziko laktátové acidózy 
Metformin Teva XR může vyvolat velmi vzácný, ale velmi závažný nežádoucí účinek označovaný jako 
laktátová  acidóza,  zvláště  pokud  Vaše  ledviny  nefungují  správně.  Riziko  vzniku  laktátové  acidózy  se 
také  zvyšuje  při  nekontrolovaném  diabetu,  závažných  infekcí,  dlouhodobém  hladovění  nebo  požívání 
alkoholu, dehydrataci (viz další informace níže), onemocněních jater a jakýchkoliv stavech, při kterých 
dochází ke sníženému zásobení kyslíkem v některé části těla (jako při akutním závažném onemocnění 
srdce). 
  
Pokud se Vás týká některý z výše uvedených stavů, promluvte si se svým lékařem, který Vám poskytne 
další pokyny. 
 
Pokud  budete  podstupovat  operaci  v celkové  anestézii  nebo  rentgenové  vyšetření,  informujte  svého 
lékaře o tom, že užíváte přípravek Metformin Teva XR. Léčba přípravkem Metformin Teva XR by měla 
být přerušena 48 hodin před a po zákroku.  
 
K dosažení optimální léčby cukrovky dodržujte předepsanou dietu a pravidelnou a dostatečnou fyzickou 
aktivitu. 
 
Ukončete  užívání  přípravku  Metformin  Teva  XR  na  krátkou  dobu,  pokud  máte  onemocnění, 
které  může  souviset  s  dehydratací
  (významná  ztráta  tělesných  tekutin),  jako  při  silném  zvracení, 
průjmu, horečce, vystavení teplu nebo pokud pijete méně než normálně. Promluvte si se svým lékařem, 
který Vám poskytne další pokyny. 
 
Ukončete užívání přípravku Metformin Teva XR a kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocniční 
pohotovost, pokud se u Vás objeví některé příznaky laktátové acidózy
, protože tento stav může vést 
ke kómatu. 
 
Mezi příznaky laktátové acidózy patří:  

•  zvracení,  

•  bolest žaludku (bolest břicha),  

•  svalové křeče,  

•  celkový pocit nevolnosti se závažnou únavou,  

•  problémy s dýcháním,  

•  snížení tělesné teploty a srdečního tepu.  

 
Laktátová acidóza je zdravotní stav, který vyžaduje naléhavé ošetření a musí být léčena v nemocnici. 
 
Pokud  budete  podstupovat  velkou  operaci,  musíte  ukončit  užívání  přípravku  Metformin  Teva  XR  
v  období  během  tohoto  zákroku  a  určitou  dobu  po  něm.  Váš  lékař  rozhodne,  kdy  musíte  léčbu 
přípravkem Metformin Teva XR ukončit a kdy ji můžete znovu zahájit. 
 
Během  léčby  přípravkem  Metformin  Teva  XR  bude  Váš  lékař  provádět  kontrolu  funkce  ledvin 
minimálně jednou ročně nebo častěji, pokud jste ve vyšším věku a/nebo pokud máte zhoršenou funkci 
ledvin. 

 
Zvýšená opatrnost je nutná v případě, že užíváte přípravek Metformin Teva XR spolu s inzulínem nebo 
jinými  antidiabetiky,  neboť  kombinace  léků  může  zvýšit  riziko  hypoglykémie  (stav,  kdy  je  výrazně 
nízká hladina cukru v krvi). 
 
Děti a dospívající 
Děti a dospívající by neměli přípravek Metformin Teva XR užívat. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Metformin Teva XR 
Pokud  Vám  musí  být  podána  injekce  do  žíly  s  kontrastní  látkou,  která  obsahuje  jód,  například  při 
vyšetření  pomocí  RTG  nebo  skenu,  musíte  užívání přípravku  Metformin  Teva  XR  ukončit  před  nebo  
v době podání injekce. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem Metformin Teva XR ukončit  
a kdy ji můžete znovu zahájit. 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. Může být nutné častější provádění vyšetření glukózy v krvi a funkce 
ledvin nebo Váš lékař může upravit dávkování přípravku Metformin Teva XR. Je zvláště důležité uvést 
následující:  

•  léky, které zvyšují tvorbu moči (diuretika),  

•  léky,  které  se  používají  k  léčbě  bolesti  a  zánětu  (nesteroidní  protizánětlivé  léky  a  inhibitory 

COX-2, jako je ibuprofen a celekoxib),  

•  určité  léky  k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku  (ACE  inhibitory  a  blokátory  receptoru  pro 

angiotenzin II). 

•  Glukokortikoidy  (např.  budesonid,  beklometazon  nebo  hydrokortizon,  občas  se  používají 

k potlačení zánětu způsobeného alergickou reakcí a u astma), beta 2-agonisté (např. salbutamol, 
jsou používané především k léčbě astma) a diuretika (tj. léky zvyšující tvorbu moči a mohou být 
použity k léčbě vysokého krevního tlaku) mohou zvyšovat hladinu cukru v krvi. Pokud některý 
z těchto  léků  užíváte  společně  s přípravkem  Metformin  Teva  XR,  je  nutné  u  Vás  provádět 
častější kontrolu hladiny glukózy v krvi. 

 
Přípravek Metformin Teva XR s alkoholem 

•  Přípravek  Metformin  Teva  XR  užívejte  během  či  po  večerním  jídle.  Užívání  tablet  spolu 

s jídlem může snižovat nechtěné nežádoucí účinky. 

•  Během  užívání  přípravku  Metformin  Teva  XR  se  vyhněte  nadměrné  konzumaci  alkoholu, 

protože to může zvyšovat riziko laktátové acidózy (viz bod „Upozornění a opatření“). 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

•  Oznamte  svému  lékaři,  pokud  jste  těhotná,  mohla  byste  být  těhotná,  nebo  pokud  plánujete 

těhotenství. Během  těhotenství by  měla být cukrovka léčena inzulínem. Pokud  zjistíte, že jste 
těhotná  až  při  užívání  přípravku  Metformin  Teva  XR,  informujte  svého  lékaře,  aby  provedl 
nezbytné změny léčby. 

•  Jestliže kojíte nebo plánujete kojení, nesmíte přípravek Metformin Teva XR užívat. 

•  Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Metformin  Teva  XR  neovlivňuje  schopnost  řídit  dopravní  prostředky  a  obsluhovat  stroje. 
Pokud  však  současně  s přípravkem  Metformin  Teva  XR  užíváte  jiné  antidiabetické  přípravky  (např. 
deriváty sulfonylurey, inzulín, repaglinid) může dojít ke snížení hladiny cukru v krvi. Projevem snížení 
hladiny  cukru  v krvi  může  být  závrať  a  omdlévání. Neřiďte  nebo neobsluhujte  stroje, dokud  si  nejste 
jistí, že jste neovlivněni.  
 
 
 
 
 

3. 

Jak se přípravek Metformin Teva XR užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Tablety je třeba spolknout a zapít sklenicí vody během nebo po večerním jídle. 
Ve stolici se mohou objevit zbytky tablet, je to normální. 
 
Doporučené dávkování je vysvětleno níže. 
 
Dospělí: 
Pacienti  užívající  přípravek  Metformin  Teva  XR  samostatně  nebo  v kombinaci  s jinými 
antidiabetiky podávánými ústně:
 
Doporučená úvodní dávka je jedna tableta jednou denně. Po 10 až 15 dnech by měla být dávka upravena 
na  základě  měření  hladiny  glukózy  v krvi.  Váš  lékař  může  zvýšit  Vaši  dávku  až  na  maximální 
doporučenou  dávku  2000  mg  metformin-hydrochloridu  denně  (čtyři  500  mg  tablety  přípravku 
Metformin Teva XR denně). 
 
Pacienti,  kteří  již  užívají  přípravek  obsahující  metformin  a  jsou  převedeni  na  přípravek 
Metformin Teva XR: 
Doporučená  úvodní  dávka  přípravku  Metformin  Teva  XR  má  být  stejná  s  Vaší  denní  dávkou 
metforminu, která je obsažena v lékové formě s okamžitým uvolňováním. 
 
Pacienti užívající metformin v kombinaci s inzulínem 
Pokud užíváte přípravek Metformin Teva XR společně s inzulínem, je doporučená úvodní dávka jedna 
tableta jednou denně, zatímco dávka inzulínu je upravena na základě měření hladiny cukru v krvi. 
 
Pro pacienty se zhoršenou funkcí ledvin 
Pokud máte zhoršenou funkci ledvin, může Vám lékař předepsat nižší dávku. 
 
Starší pacienti: 
Úvodní dávku je nutno stanovit na základě provedených testů ledvinných funkcí.  
 
Použití u dětí:  
Tento přípravek se nedoporučuje podávat dětem. 
 
V léčbě tímto přípravkem je nutno pokračovat tak dlouho, dokud lékař neurčí jinak. 
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Metformin Teva XR, než jste měl(a): 
Jestliže jste Vy (nebo někdo jiný) spolkl více tablet najednou, nebo si myslíte, že dítě mohlo spolknout 
tabletu, kontaktujte ihned Vaše nejbližší pohotovostní oddělení nebo Vašeho lékaře. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Metformin Teva XR: 
Zapomenete-li  si  vzít  tabletu,  užijte  ji,  jakmile  si  vzpomenete,  pokud  ještě  není  čas  na  další  tabletu. 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Zbývající  dávku  užijte  ve 
správnou dobu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Metformin Teva XR: 
Jestliže přerušíte léčbu přípravkem Metformin Teva XR, aniž byste k tomu byl(a) vyzván(a) lékařem, 
musíte očekávat, že dojde k nekontrolovanému růstu hladin glukózy v krvi a z dlouhodobého hlediska je 
třeba očekávat výskyt pozdních komplikací diabetu, například poškození očí, ledvin a krevních cév. 
 
V případě, že navštívíte jiného lékaře nebo se ocitnete v nemocnici, informujte tohoto lékaře či personál 
v nemocnici o lécích, které užíváte. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující  nežádoucí  účinky  jsou  velmi  závažné,  a  pokud  se  u  Vás  objeví,  vyhledejte  okamžitou 
lékařskou pomoc

 
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 uživatele z 10 000 

•  Přípravek  Metformin  Teva  XR  může  způsobit  velmi  vzácný,  ale  velmi  závažný  nežádoucí 

účinek  nazývaný  laktátová  acidóza  (viz  bod  "Upozornění  a  varování").  Pokud  k  tomu  dojde, 
musíte  okamžitě  ukončit  užívání  přípravku  Metformin  Teva  XR  a  kontaktovat  lékaře  nebo 
nejbližší nemocniční pohotovost, protože laktátová acidóza může vést ke kómatu. 

•  Abnormality jaterních testů nebo hepatitida (zánět jater, což může způsobit únavu, nechutenství, 

hubnutí, s nebo bez zežloutnutí kůže nebo očního bělma). 

 
Následující ostatní nežádoucí účinky byly pozorovány v této četnosti: 
 
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 uživatele z 10 

•  nevolnost  

•  zvracení 

•  průjem 

•  bolest břicha (bolest žaludku) 

•  ztráta chuti k jídlu 

 
Časté: mohou postihnout až 1 uživatele ze 100 

•  poruchy chuti. 

 
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 uživatele z 10 000 

•  snížení hladin vitamínu B12 v krvi – časem se může rozvinout anemie (chudokrevnost), záněty 

v oblasti dutiny ústní či jazyka nebo necitlivost či brnění v končetinách 

•  zarudnutí a svědění kůže, kopřivka 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Metformin Teva XR uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  blistru  a  na  krabičce  za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Metformin Teva XR obsahuje
 

• 

Léčivou  látkou  je  metformini  hydrochloridum.  Jedna  tableta  s prodlouženým  uvolňováním 
obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum, což odpovídá 390 mg  metforminu. 

• 

Pomocnými  látkami  jsou:  hypromelosa  (E454),  ethylcelulosa,  mikrokrystalická  celulosa, 
magnesium-stearát. 
 

Jak přípravek Metformin Teva XR vypadá a co obsahuje toto balení 

• 

Metformin Teva XR: Bílé až téměř bílé potahované tablety oválného tvaru, s vyraženým „93“ na 
jedné straně a „7267“ na druhé straně. 

• 

Tablety jsou dostupné v balení po 1, 20, 28, 30, 56, 60, 90 a 120 tabletách. 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. 
Radlická 3185/1c 
150 00 Praha 5 
Česká republika 
 
Výrobce: 
TEVA UK Ltd  
Brampton Road, Hampden Park,  
Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG 
Velká Británie 
 
Pharmachemie B.V 
Swensweg 5, Postbus 552 
2003 RN Haarlem 
Nizozemsko 
 
Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company 
Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Maďarsko 
 
Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company 
H-2100 Gödöllö, Maďarsko 
 
Teva Operations Poland Sp. z. o.o. 
Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polsko 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Velká Británie: Bolamyn SR 500 mg prolonged release Tablets 
Malta: Metformin Teva 500 mg SR (prolonged release) 
Polsko: Metformax SR 500 
Česká republika: Metformin Teva XR 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 8. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu METFORMIN-TEVA XR 500 MG 60X500MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu METFORMIN-TEVA XR 500 MG 60X500MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám