Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

METFOGAMMA 850 600X850MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17090

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 17090
Kód EAN:
Kód SÚKL: 32785
Metformin je indikován u pacientů, postižených cukrovkou v dospělém věku, kompenzovaných a bez přítomnosti acetonových látek v moči. Zejména je vhodný pro pacienty s nadváhou. V případě potřeby se metformin může užívat společně s jinými antidiabetiky ze skupiny sulfonylarylmočovin, protože účinky obou typů látek se vzájemně posílí. U kolísavé cukrovky se může metformin použít jako doplněk léčby inzulínem, neboť pomáhá zabránit hypoglykemickým stavům.

Příbalový leták

 

Stránka 1 z 7 

 
 

sp.zn. sukls63976/2017 
 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 

Metfogamma 850 

potahované tablety 

Metformini hydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Metfogamma 850 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Metfogamma 850 užívat 

3. 

Jak se Metfogamma 850 používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Metfogamma 850 uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1.  

Co je Metfogamma 850 a k čemu se používá 

 
Metfogamma  850  obsahuje  metformin,  lék  k  léčbě  cukrovky.  Patří  do  skupiny  léků 
nazývaných biguanidy. 
 
Inzulín  je  hormon,  který  je  produkován  ve  slinivce  břišní  a  pomáhá  Vašemu  tělu  využívat 
glukózu  (cukr)  z  krve.  Vaše  tělo  používá  glukózu  k  výrobě  energie  nebo  ji  skladuje  k 
pozdějšímu použití. 
Pokud  trpíte  cukrovkou,  Vaše  slinivka  nevytváří  dostatek  inzulínu  nebo  Vaše  tělo  není 
schopno  vytvořený  inzulín  náležitě  využít.  To  vede  k  vysoké  hladině  cukru  v  krvi. 
Metfogamma 850 pomáhá snížit hladinu krevního cukru co nejblíže normální úrovni. 
 
Pokud  jste  dospělá  osoba  s  nadváhou,  pomůže  Vám  dlouhodobé  užívání  přípravku 
Metfogamma  850  snížit  riziko  komplikací  souvisejících  s  cukrovkou.  Užívání  přípravku 
Metfogamma 850 je spojeno se stabilní tělesnou hmotností, nebo s jejím mírným úbytkem. 
 
Přípravek  Metfogamma  850  je  užíván  k  léčbě  pacientů  trpících  diabetem  2.  typu  (také 
nazývaný „cukrovka nezávislá na inzulinu“), když se samotná dieta a fyzické cvičení ukázaly 
jako nedostatečné pro kontrolu Vaší hladiny krevního cukru. Používá se především u pacientů 
s nadváhou. 
 
Dospělí mohou užívat přípravek Metfogamma 850 samostatně nebo společně s dalšími léky k 
léčbě cukrovky (léky užívané perorálně – ústy, nebo inzulín). 

 

Stránka 2 z 7 

 
 

 
Děti  od  10  let  a  dospívající  mohou  užívat  přípravek  Metfogamma  850  samostatně  nebo 
společně s inzulínem. 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Metfogamma 850 užívat 

 
Neužívejte přípravek Metfogamma 850  

  jestliže  jste  alergický(á)  na  metformin-hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

  jestliže máte problémy s játry. 

  jestliže máte závažné zhoršení funkce ledvin. 

  jestliže  máte  nekontrolovaný  diabetes  například  se  závažnou  hyperglykémií  (vysoká 

hladina  glukózy  v  krvi),  pocitem  na  zvracení,  zvracením,  průjmem,  rychlým  úbytkem 
tělesné  hmotnosti,  laktátovou  acidózou  (viz  „Riziko  laktátové  acidózy“  níže)  nebo 
ketoacidózou.  Ketoacidóza  je  onemocnění,  při  kterém  se  látky  označované  jako 
„ketolátky“  hromadí  v  krvi  a  které  může  vést  k  diabetickému  prekómatu.  Příznaky 
zahrnují  bolest  žaludku,  rychlé  a  hluboké  dýchání,  ospalost  nebo  neobvyklý  ovocný 
zápach dechu. 

  jestliže  jste  ztratil(a)  příliš  mnoho  tělních  tekutin  (dehydratace),  například  při 

dlouhodobém  nebo  těžkém  průjmu,  nebo  pokud  jste  zvracel(a)  několikrát  po  sobě. 
Dehydratace  může  vést  k  ledvinovým  potížím,  které  pro  Vás  mohou  znamenat  riziko 
laktátové acidózy (viz bod „Upozornění a opatření“ níže). 

  jestliže  máte  závažnou  infekci,  například  infekci  plic,  průdušek  nebo  ledvin.  Závažné 

infekce  mohou  vést  k  ledvinovým  potížím,  které  pro  Vás  mohou  znamenat  riziko 
laktátové acidózy (viz bod „Upozornění a opatření“ níže).  

  jestliže  podstupujete  léčbu  akutního  srdečního  selhání  nebo  jste  nedávno  prodělal(a) 

srdeční  infarkt,  máte  vážné  problémy  s  krevním  oběhem  (jako  je  šok)  nebo  trpíte 
dýchacími obtížemi. To může vést k nedostatečnému zásobování tkání kyslíkem, což pro 
Vás může znamenat riziko laktátové acidózy (viz bod „Upozornění a opatření“ níže).  

  jestliže konzumujete mnoho alkoholických nápojů. 
Jestliže u Vás platí kterýkoliv z výše uvedených bodů, nebo pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem před zahájením užívání přípravku Metfogamma 850. 
 
Před užitím přípravku Metfogamma 850 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 

  Jestliže  musíte  podstoupit  vyšetření  rentgenem  nebo  tomografem,  v  rámci  kterého  se 

aplikuje do krevního oběhu kontrastní látka s obsahem jódu,  

  Jestliže musíte podstoupit velký chirurgický zákrok.  

  Nesmíte  užívat  přípravek  Metfogamma  850  určitou  dobu  před  a  po  vyšetření  nebo 

chirurgickém  zákroku.  Váš  lékař  rozhodne,  zda  v  tomto  období  musíte  podstoupit  jiný 
druh léčby. Je nezbytné přesně dodržovat pokyny lékaře. 
 

Upozornění a opatření 
 
Riziko laktátové acidózy 
Přípravek  Metfogamma  850  může  způsobit  velmi  vzácný,  ale  velmi  závažný  nežádoucí 
účinek  označovaný  jako  laktátová  acidóza,  zvláště  pokud  Vaše  ledviny  nefungují  správně. 
Riziko  vzniku  laktátové  acidózy  se  také  zvyšuje  při  nekontrolovaném  diabetu,  závažných 
infekcích, dlouhodobém hladovění nebo požívání alkoholu, dehydrataci (viz další informace 

 

Stránka 3 z 7 

 
 

níže),  onemocněních  jater  a  jakýchkoli  stavech,  při  kterých  dochází  ke  sníženému  zásobení 
kyslíkem v některé části těla (jako při akutním závažném onemocnění srdce). 
Pokud se Vás týká některý z výše uvedených stavů, promluvte si se svým lékařem, který Vám 
poskytne další pokyny. 
 
Ukončete  užívání  přípravku  Metfogamma  850  na  krátkou  dobu,  pokud  máte 
onemocnění, které může souviset s dehydratací
 (významná ztráta tělesných tekutin), jako 
při silném zvracení, průjmu, horečce, vystavení teplu nebo pokud pijete méně než normálně. 
Promluvte si se svým lékařem, který Vám poskytne další pokyny. 
 
Ukončete  užívání  přípravku  Metfogamma  850  a  kontaktujte  lékaře  nebo  nejbližší 
nemocniční  pohotovost,  pokud  se  u  Vás  objeví  některé  příznaky  laktátové  acidózy,
 
protože tento stav může vést ke kómatu. 
Mezi příznaky laktátové acidózy patří: 
  zvracení, 
  bolest žaludku (bolest břicha), 
  svalové křeče, 

  celkový pocit nevolnosti se závažnou únavou, 

  problémy s dýcháním, 

  snížení tělesné teploty a srdečního tepu. 
 
Laktátová  acidóza  je  zdravotní  stav,  který  vyžaduje  naléhavé  ošetření,  a  musí  být  léčena  v 
nemocnici. 
 
Pokud  budete  podstupovat  velkou  operaci,  musíte  ukončit  užívání  přípravku  Metfogamma 
850 v období během tohoto zákroku a určitou dobu po něm. Váš lékař rozhodne, kdy musíte 
léčbu přípravkem Metfogamma 850 ukončit a kdy ji můžete znovu zahájit. 
Přípravek  Metfogamma  850  užívaný  samostatně  nezpůsobuje  hypoglykemii  (příliš  nízká 
hladina  cukru  v  krvi).  Jestliže  však  užíváte  přípravek  Metfogamma  850  společně  s  dalšími 
léky k léčbě diabetu, které mohou vyvolat hypoglykemii (např. deriváty sulfonylurey, inzulín, 
meglitinidy), existuje riziko hypoglykemie. Jestliže u sebe pozorujete příznaky hypoglykemie, 
například slabost, závratě, zvýšené pocení, rychlý srdeční tep, poruchy zraku nebo problém se 
soustředit, obvykle pomůže, když sníte nebo vypijete něco s obsahem cukru. 
 
Během léčby přípravkem Metfogamma 850 bude Váš lékař provádět kontrolu funkce ledvin 
minimálně  jednou  ročně  nebo  častěji,  pokud  jste  ve  vyšším  věku  a/nebo  pokud  máte 
zhoršenou funkci ledvin. 
 
Další léčivé přípravky a Metfogamma 850 
Pokud Vám musí být podána injekce do žíly s kontrastní látkou, která obsahuje jód, například 
při  vyšetření  pomocí  RTG  nebo  skenu,  musíte  užívání  přípravku  Metfogamma  850  ukončit 
před  nebo  v  době  podání  injekce.  Váš  lékař  rozhodne,  kdy  musíte  léčbu  přípravkem 
Metfogamma 850 ukončit a kdy ji můžete znovu zahájit. 
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Může být nutné častější provádění vyšetření 
glukózy  v  krvi  a  funkce  ledvin  nebo  Váš  lékař  může  upravit  dávkování  přípravku 
Metfogamma 850. Je zvláště důležité uvést následující: 
  léky, které zvyšují tvorbu moči (diuretika), 

 

Stránka 4 z 7 

 
 

  léky, které se používají k léčbě bolesti a zánětu (nesteroidní protizánětlivé léky a inhibitory 

COX-2, jako je ibuprofen a celecoxib), 

  určité  léky  k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku  (ACE  inhibitory  a  blokátory  receptoru  pro 

angiotenzin II),  

  beta-2-agonisté jako například salbutamol nebo terbutalin (používané při léčbě astmatu),  

  kortikosteroidy  (používané  při  léčbě  řady  obtíží,  například  prudkých  zánětů  kůže  nebo 

u astmatu), 

  další léky používané k léčbě diabetu.  
 
Přípravek Metfogamma 850 s alkoholem 
Během  užívání  přípravku  Metfogamma  850  se  vyhněte  nadměrné  konzumaci  alkoholu, 
protože to může zvyšovat riziko laktátové acidózy (viz bod „Upozornění a opatření“). 
 
Těhotenství a kojení 
Během  těhotenství  musíte  cukrovku  léčit  inzulínem.  Pokud  jste  těhotná,  domníváte  se,  že 
můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, informujte svého lékaře, aby mohl změnit Vaši 
léčbu. 
 
Tento přípravek není doporučen, jestliže kojíte nebo plánujete kojit své dítě. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Metfogamma  850  užívaný  samostatně  nevyvolává  hypoglykemii  (velmi  nízká 
hladina cukru v krvi). To znamená, že neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.  
 
Dbejte  však  zvýšené  opatrnosti,  jestliže  užíváte  přípravek  Metfogamma  850  společně 
s dalšími přípravky k léčbě cukrovky, které mohou způsobovat hypoglykemii (např. deriváty 
sulfonylurey,  inzulín,  meglitinidy).  Mezi  příznaky  hypoglykemie  patří  slabost,  závratě, 
zvýšené pocení, rychlý srdeční tep, poruchy zraku nebo problém soustředit se. Jestliže pocítíte 
tyto příznaky, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.  
 
3.  

Jak se Metfogamma 850 užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Metfogamma  850  nemůže  nahradit  přínosy  zdravého  životního  stylu.  Dodržujte  doporučení 
svého lékaře týkající se diety a provádějte pravidelné tělesné cvičení. 
 
Doporučená dávka  
 
Děti  ve  věku  od  10  let  a  dospívající  užívají  obvykle  úvodní  dávku  500  nebo  850  mg 
metformin-hydrochloridu  jednou  denně.  Maximální  denní  dávka  je  2000  mg  užívaná  ve  2 
nebo 3 dílčích dávkách. Léčba dětí ve věku mezi 10 a 12 lety je doporučena pouze na základě 
konkrétního  doporučení  Vašeho  lékaře,  protože  zkušenosti  s  léčbou  u  této  věkové  skupiny 
jsou omezené. 
 
Dospělí obvykle zahajují léčbu dávkou 500 nebo 850 mg metformin-hydrochloridu 2krát až 
3krát denně. Maximální denní dávka je 3000 mg užívaná ve 3 dílčích dávkách. 
 
Pokud máte zhoršenou funkci ledvin, může Vám lékař předepsat nižší dávku. 

 

Stránka 5 z 7 

 
 

 
Jestliže  používáte  také  inzulín,  informujte  se  u  svého  lékaře,  jak  začít  užívat  přípravek 
Metfogamma 850. 
 
Lékařské sledování 

  Lékař bude provádět pravidelné testy na hladinu krevního cukru a upraví Vám dávkování 

přípravku  Metfogamma  850  podle  hladiny  krevního  cukru.  Lékaře  navštěvujte 
pravidelně. To je zvlášť důležité u dětí, dospívajících a u starších osob. 

  Lékař  provede  kontrolu  funkce  ledvin  alespoň  jednou  ročně.  U  starších  osob  a 

v případech nesprávné funkce ledvin mohou být kontroly vyžadovány častěji. 

 
Jak se přípravek Metfogamma 850 užívá 
Užívejte  přípravek  Metfogamma  850  s  jídlem  nebo  po  jídle.  Tím  zabráníte  nežádoucím 
účinkům na trávení. Tablety se nedrtí a nekousají.  Tablety se polykají a  zapíjejí se sklenicí 
vody.  
  Pokud užíváte jednu dávku denně, užívejte ji ráno (při snídani). 

  Pokud užíváte dvě dávky denně, užívejte jednu dávku ráno (při snídani) a druhou večer 

(při večeři). 

  Pokud užíváte tři dávky denně, užívejte jednu dávku ráno (při snídani), druhou v poledne 

(při obědě) a třetí večer (při večeři). 

 
Pokud po určité době budete mít pocit, že jsou účinky přípravku Metfogamma 850 příliš silné 
nebo naopak příliš slabé, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Metfogamma 850 než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Metfogamma  850, než jste měl(a), může dojít k laktátové 
acidóze.  Příznaky  laktátové  acidózy  jsou  nespecifické,  jako  je:  zvracení,  bolest  břicha  se 
svalovými křečemi, celková nevolnost se značnou únavou a dýchací obtíže. Dalšími příznaky 
jsou snížená tělesná teplota a snížený tep. Jestliže se takové příznaky u Vás projeví, musíte 
okamžitě  vyhledat  lékařskou  pomoc,  protože  laktátová  acidóza  může  vést  ke  komatu. 
Okamžitě přestaňte užívat přípravek Metfogamma 850 a ihned kontaktujte lékaře nebo 
nejbližší nemocnici.
 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Metfogamma 850 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte následující 
dávku v obvyklou dobu.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Přípravek  Metfogamma  850  může  způsobit  velmi  vzácný  (může  postihnout  až  1  uživatele 
z 10 000), ale velmi  závažný nežádoucí  účinek označovaný jako laktátová acidóza (viz bod 
„Upozornění a opatření“). Pokud k tomu dojde, musíte okamžitě ukončit užívání přípravku 
Metfogamma  850  a  kontaktovat  lékaře  nebo  nejbližší  nemocniční  pohotovost
,  protože 
laktátová acidóza může vést ke kómatu. 
 

 

Stránka 6 z 7 

 
 

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):  

  Zažívací problémy, jako jsou nevolnost (nauzea), zvracení, průjem, bolest břicha a ztráta 

chuti  k  jídlu.  Tyto  nežádoucí  účinky  se  nejčastěji  objevují  v  úvodu  léčby  přípravkem 
Metfogamma 850. Nežádoucí účinky zmírníte, jestliže si dávku rozvrhnete na celý  den a 
budete  tablety  užívat  během  jídla  nebo  bezprostředně  po  jídle.  Pokud  příznaky 
neustoupí, přestaňte přípravek Metfogamma 850 užívat a informujte svého lékaře.
  

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 z 10 osob):  

  Změny chuti.  
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 z 10 000 osob):  

  Laktátová  acidóza.  Anomálie  testů  funkce  jater  nebo  hepatitida  (zánět  jater  může 

způsobit  únavu,  ztrátu  chuti  k  jídlu,  váhový  úbytek,  to  může  a  nemusí  být  provázeno 
zežloutnutím  kůže  nebo  bělma  očí).  Jestliže  se  u  Vás  tyto  příznaky  projeví,  přestaňte 
užívat přípravek Metfogamma 850 a informujte svého lékaře.  

  Kožní reakce jako zarudnutí kůže (erytém), svědění nebo svědivá vyrážka (kopřivka). 

  Nízká hladina vitamínu B12 v krvi. 
 
Děti a dospívající 
Omezené  údaje  u  dětí  a  dospívajících  ukázaly,  že  nežádoucí  účinky  svojí  povahou  a 
závažností odpovídaly těm, které byly pozorovány i u dospělých.  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5.  

Jak přípravek Metfogamma 850 uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce/blistru  za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek,  pokud  si  všimnete  jakýchkoli  viditelných  známek  snížené 
jakosti. 
 

 

Stránka 7 z 7 

 
 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Metfogamma 850 obsahuje 
Léčivou látkou je metformini hydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje metformini 
hydrochloridum 850 mg, což odpovídá metforminum 663 mg. 
 
Pomocnými  látkami  jsou  hypromelosa,  povidon  25,  magnesium-stearát,  oxid  titaničitý 
(E171), makrogol 6000 
 
Jak přípravek Metfogamma 850 vypadá a co obsahuje toto balení 

Metfogamma 850 jsou bílé podlouhlé potahované tablety s půlicí rýhou. 

 

Půlicí  rýha  má  pouze  usnadnit  dělení  tablety  pro  snazší  polykání,  nikoliv  její  rozdělení  na  stejné 
dávky.

 

Velikost balení: 30, 120 nebo 600 potahovaných tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Calwer Str. 7 
D-71034 Böblingen 
Německo 
 
Výrobce 
Artesan Pharma GmbH & Co. KG 
Wendlandstr.1 
29349 Lüchow 
Německo 
 
nebo 
 
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH 
Göllstraße 1 
84529 Tittmoning 
Německo 
 
nebo 
 
MEDIS INTERNATIONAL a.s. 
Výrobní závod Bolatice 
Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice  
Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 5. 2017. 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu METFOGAMMA 850 600X850MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu METFOGAMMA 850 600X850MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám