Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

MESULID 15X100MG Tablety

MESULID  15X100MG Tablety

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku MESULID 15X100MG Tablety

Strana 1 (celkem 6)
sp.zn.sukls51721/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MESULID
100 mg

tablety
granule pro perorální suspenzi
(nimesulidum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek MESULID a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MESULID užívat
3. Jak se přípravek MESULID užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek MESULID uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK MESULID A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

MESULID je nesteroidní protizánětlivý léčivý přípravek (NSAID) tišící bolest. Používá se k léčbě
akutní bolesti a k léčbě menstruačních bolestí.

Před předepsáním přípravku MESULID Váš lékař zhodnotí možné přínosy tohoto léku oproti rizikům
rozvoje nežádoucích účinků.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MESULID
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek MESULID pokud
- jste přecitlivělý/á (alergický/á) na nimesulid nebo jakoukoliv jinou složku přípravku
MESULID (další složky přípravku jsou vyjmenovány v kapitole 6 na konci této příbalové
informace),
- jste měl/a alergické reakce (např. sípání, rýma, ucpaný nos, kopřivka nebo vyrážka) po požití
kyseliny acetylsalicylové (aspirinu) nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků,
- jste v minulosti po požití nimesulidu prodělal/a reakci postihující játra,
- užíváte jiné léky, o kterých je známo, že ovlivňují játra, např. paracetamol nebo jiné léky tišící
bolest nebo NSAID léky,
- užíváte návykové látky nebo se u Vás rozvinula závislost na drogách nebo jiných látkách,
- pravidelně pijete alkohol ve velkém množství,
- trpíte onemocněním jater nebo máte zvýšenou hladinu jaterních enzymů,
- máte nebo jste v minulosti měl/a vředy v trávicím systému (žaludeční nebo dvanácterníkové),
- jste prodělal/a krvácení do žaludku nebo střev,
- jste prodělal/a krvácení do mozku (mozkovou příhodu, mrtvici),
Strana 2 (celkem 6)
- máte problém s krvácením nebo jakékoliv problémy související se špatnou srážlivostí krve,
- jste prodělal/a selhání srdce nebo máte poruchu ledvin (snížená funkce ledvin) nebo
jakoukoliv poruchu jater,
- máte horečku nebo chřipku (bolí Vás celé tělo, necítíte se dobře, cítíte chlad, třesete se nebo
máte zvýšenou teplotu),
- jste v posledních 3 měsících těhotenství,
- kojíte.

Nepodávejte přípravek MESULID dětem do 12 let.

Varování
Léčivé přípravky jako je MESULID mohou působit mírné zvýšení rizika výskytu srdečního infarktu
(infarkt myokardu) nebo mozkové mrtvice. Riziko je pravděpodobnější při užívání vysokých dávek a
při dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte tedy doporučené dávkování a dobu léčby.
Pokud máte potíže se srdcem, prodělali jste mrtvici nebo se domníváte, že byste mohli být ohroženi
těmito příhodami (např. pokud trpíte vysokým krevním tlakem, cukrovkou, máte vysokou hladinu
cholesterolu nebo kouříte), poraďte se se svým lékařem či lékárníkem o vhodnosti léčby.

Pokud se u Vás v minulosti projevily závažné alergické reakce, přestaňte přípravek MESULID užívat
při prvních známkách vyrážky na kůži, poškození měkkých tkání (mukózní léze) nebo při jakékoliv
jiné známce alergie a poraďte se se svým lékařem.
Přerušte ihned léčbu přípravkem MESULID, vyskytne-li se u vás krvácení do trávicího traktu (způsobí
dehtové zabarvení stolice) nebo zpozorujete-li projevy vředového onemocnění trávicího traktu
(projevuje se bolestí břicha).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MESULID je zapotřebí
- Pokud nesnášíte některé cukry, poraďte se před užitím tohoto přípravku s lékařem.
- Užíváte-li některé z následujících léků, které se mohou s přípravkem MESULID vzájemně
ovlivňovat, ujistěte se předtím, než začnete přípravek MESULID užívat, že Váš lékař nebo
lékárník ví, že tyto přípravky užíváte:
- léky ředící krev (antikoagulancia, aspirin nebo jiné salicyláty),
- léky zvyšující tvorbu a vylučování moči (diuretika) používané při selhání srdce nebo
při léčbě krevního tlaku,
- lithium, které se používá k léčbě depresí a podobných stavů,
- metotrexát,
- cyklosporin.
- Pokud se u Vás v průběhu užívání nimesulidu objeví příznaky naznačující potíže s játry, měl/a
byste užívání nimesulidu ukončit a okamžitě informovat svého lékaře. Příznaky naznačující
potíže s játry zahrnují ztrátu chuti k jídlu, pocit na zvracení, zvracení, bolesti břicha,
přetrvávající únavu nebo tmavě zbarvenou moč.
- Pokud jste někdy v minulosti měl/a žaludeční vředy, krvácení ze žaludku nebo střev, ulcerózní
kolitidu nebo Crohnovu nemoc, měl/a byste před užíváním přípravku MESULID informovat
svého lékaře.
- Pokud se u Vás v průběhu užívání přípravku MESULID objeví horečka a/nebo příznaky
podobné chřipce (bolí Vás celé tělo, necítíte se dobře, cítíte chlad nebo se třesete), měl/a byste
přípravek přestat užívat a informovat svého lékaře.
- Pokud máte onemocnění srdce, vysoký krevní tlak, cirkulační problémy nebo onemocnění
ledvin, měl/a byste před užíváním přípravku MESULID informovat svého lékaře. Přípravek
MESULID může zhoršit funkci ledvin.
- Pokud jste starší, je možné, že Váš lékař bude vyžadovat pravidelné kontroly, aby se ujistil, že
Vám přípravek MESULID nepůsobí žaludeční, ledvinné, srdeční nebo jaterní problémy.
- Pokud plánujete těhotenství, měla byste o tom informovat svého lékaře, jelikož přípravek
MESULID může snižovat plodnost.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Strana 3 (celkem 6)
Jestliže užíváte některé z níže vyjmenovaných léčiv, jejichž účinky se mohou navzájem ovlivňovat
s přípravkem MESULID, ujistěte se, že Váš lékař či lékárník je informován o tom, že tato léčiva
užíváte, než začnete užívat přípravek MESULID:
- kortikosteroidy (léčiva užívaná k léčbě zánětlivých stavů),
- léčivé přípravky pro ředění krve (antikoagulancia, např. warfarin, nebo přípravky potlačující
shlukování krevních destiček, např. aspirin nebo jiné salicyláty),
- antihypertensiva nebo diuretika (léčivé přípravky k úpravě vysokého krevního tlaku či srdeční
činnosti),
- lithium, které se používá k léčbě depresí a podobných stavů,
- selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky ke zvládání depresí),
- methotrexát (lék užívaný k léčbě revmatoidní artritidy nebo k léčbě nádorů),
- cyklosporin (léčivo užívané po transplantacích nebo pro léčbu poruch imunitního systému).

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat MESULID nebo jakýkoliv jiný
lék.
- MESULID se nesmí užívat během posledních 3 měsíců těhotenství, může způsobit potíže
dítěti a při porodu.
- Pokud plánujete těhotenství, informujte o tom svého lékaře, protože MESULID může snížit
plodnost.
- Jste-li v prvním či druhém trimestru těhotenství, nepřekračujte dávkování a dobu léčby, kterou
Vám Váš lékař určil.

MESULID nesmí být užíván v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, pokud se u Vás objeví závratě nebo ospalost po
užití přípravku MESULID.

Důležité informace o některých složkách přípravku MESULID
MESULID tablety a granule pro perorální suspenzi obsahují cukry. Pokud Vám Váš lékař řekl, že
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK MESULID UŽÍVÁ

Přípravek MESULID vždy užívejte přesně dle instrukcí Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka je jedna tableta s obsahem 100 mg účinné látky nebo 1 sáček se 100 mg účinné látky
dvakrát denně po jídle.
Přípravek MESULID užívejte co nejkratší dobu a ne déle než 15 dní během jednoho léčebného cyklu.
Riziko výskytu nežádoucích účinků lze snížit užitím nejnižší účinné dávky po co možná nejkratší dobu
dostatečnou pro zvládnutí příznaků.
Tablety se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny, granule se rozpouští ve skleničce vody.
MESULID se doporučuje užívat po jídle.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MESULID, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) nebo se domníváte, že jste užil(a) více přípravku MESULID, než jste měl(a),
kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší nemocniční zařízení. Přineste s sebou zbylé léky.
Pokud došlo k předávkování, pocítíte pravděpodobně jeden z následujících příznaků: únava/ospalost,
nevolnost, bolest žaludku, krvácení do žaludku či dýchací potíže.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MESULID
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Strana 4 (celkem 6)

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i MESULID nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Pokud se u Vás projeví jakýkoli z níže uvedených příznaků, přerušte užívání přípravku a kontaktujte
svého lékaře, neboť uvedené příznaky mohou značit vzácné závažné nežádoucí účinky vyžadující
okamžitou lékařskou péči:
- žaludeční potíže či bolest, nechutenství, nevolnost (nausea), zvracení nebo krvácení žaludku či
střev nebo černá stolice,
- kožní potíže jako je vyrážka nebo zarudnutí,
- sípaní nebo dušnost,
- zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka),
- náhlá změna množství či barvy moči,
- otoky tváře, chodidel nebo nohou,
- přetrvávající únava.

Obecné nežádoucí účinky nesteroidních protizánětlivých léčivých přípravků (NSAID)
Užívání některých nesteroidních protizánětlivých léčivých přípravků (NSAID) může způsobit mírné
zvýšení rizika uzávěru cévního řečiště (arteriální trombotické příhody), např. srdeční infarkt (infarkt
myokardu) nebo mozkové mrtvice (apoplexie), zejména při užívání vysokých dávek a při dlouhodobé
léčbě.

V souvislosti s léčbou NSAID bylo popsáno zadržování tekutin (edém), vysoký krevní tlak
(hypertenze) a srdeční selhání (kardiální selhání).

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky ovlivňující trávicí trakt (gastrointestinální příhody) jsou:
- žaludeční nebo dvanácterníkový vřed (peptický/duodenální vřed),
- proděravění střevní stěny (perforace) nebo krvácení do trávicího traktu (může být i smrtelné,
zvláště u starších osob).

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout při užívání přípravku MESULID, jsou:
- časté (mohou se vyskytnout u více než 1 osoby ze 100): průjem, nevolnost, zvracení, zvýšené
hodnoty krevních testů jaterních funkcí,
- méně časté (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby ze 100): dušnost, závratě, zvýšený
krevní tlak, zácpa, nadýmání, zánět žaludku (gastritida), svědění, vyrážka, zvýšené pocení,
otoky (edém), krvácení ze žaludku nebo ze střeva; vředy a prasklé vředy dvanácterníku a
žaludku.
- vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby z 1 000): chudokrevnost, pokles počtu
bílých krvinek v krvi, zvýšení určitého typu bílých krvinek v krvi (eosinofylie), změny tlaku
krve, krvácení, potíže při močení, krev v moči, zvýšená hladina draslíku v krvi, pocit úzkosti
nebo nervozity, noční můry, rozostřené vidění, zrychlený tep, pocit horka na kůži, červenání
kůže, zánět kůže (dermatitida), celkový pocit nevolnosti, únava,
- velmi vzácné (mohou se vyskytnout do 1 osoby z 10 000): závažné kožní reakce (známé jako
multiformní erytém, Stevens-Johnsonův syndrom a toxická dermální nekrolýza), které
způsobují puchýře na kůži a velmi nepříjemné pocity, selhání ledvin nebo zánět ledvin
(nefrititida), poruchy funkce mozku (encefalopatie), snížení počtu krevních destiček
způsobující krvácení pod kůži nebo v jiných částech těla, černá stolice v důsledku krvácení,
zánět jater (hepatitida), který může způsobit až závažnou žloutenku a městnání žluče, alergie
včetně vážných kolapsů a potíží s dechem, astma, pokles tělesné teploty, závratě, bolest hlavy,
ospalost, bolest žaludku, špatné trávení, bolesti v ústech, svědivá vyrážka (kopřivka), otoky
tváře a okolí, poruchy vidění.

Strana 5 (celkem 6)
Léčivé přípravky jako je MESULID mohou být spojovány s lehce zvýšeným rizikem srdečního
infarktu (infarkt myokardu) nebo mozkové mrtvice.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK MESULID UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek MESULID obsahuje
Tablety:
- Léčivou látkou je nimesulidum 100 mg v jedné tabletě.
- Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl dokusátu, hyprolosa, monohydrát
laktosy, hydrogenovaný rostlinný olej, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu.

Granule pro perorální suspenzi:
- Léčivou látkou je nimesulidum 100 mg v jednom sáčku.
- Pomocnými látkami jsou: cetomakrogol 1000, kyselina citronová, sacharosa, kukuřičný škrob,
tekutá glukosa usušená rozprášením, pomerančové aroma.

Jak přípravek MESULID vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety: světle žluté, kulaté, bikonvexní tablety
Granule pro perorální suspenzi: světle žlutý granulát s pomerančovou vůní

Velikost balení:
Tablety: 6, 9, 10, 15, 20 nebo 30 tablet.
Granule pro perorální suspenzi: 6, 9, 14, 15, 18 nebo 30 sáčků.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci

CSC PHARMACEUTICALS Handels GmbH, Bisamberg, Rakousko

Výrobce
Tablety:
Medicom International s.r.o., Brno, Česká republika
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd., Dublin, Irsko
Boehringer Ingelheim Ellas A.E , Koropi, Attiki, Řecko
Chinoin Private Co., Magyarország, Maďarsko
Mipharm S.p.A., Miláno, Itálie
Patheon Italia S.p.A., Monza (MB), Itálie
Pharmasearch Ltd., Co, Galway, Irsko
Strana 6 (celkem 6)

Granule pro perorální suspenzi:
Medicom International s.r.o., Brno, Česká republika
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd., Dublin 15, Irsko
Mipharm S.p.A., Miláno, Itálie
Patheon Italia S.p.A., Monza (MB), Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 11.3.2013

Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz