Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na gynekologické potíže, antikoncepce

MENOFEM (3X30)X20MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96472
Ke zmírnění lehkých až středně těžkých neurovegetativních potíží provázejících období klimakteria (přechodu).

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Ke zmírnění lehkých až středně těžkých neurovegetativních potíží provázejících období klimakteria (přechodu).

Informace o produktu

Výrobce: BIONORICA
Značka: MENOFEM
Kód výrobku: 96472
Kód EAN: 8594165910035
Kód SÚKL: 125120
Držitel rozhodnutí: BIONORICA
Menofem se užívá ke zmírnění lehkých až středně těžkých neurovegetativních potíží provázejících období klimakteria (přechodu) jako návaly horka, pocení, nervozita, podrážděnost, depresivní rozlady, poruchy spánku, poruchy soustředění. Přípravek je určen pro ženy.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1

/

4

 

sp.zn.sukls126726/2014 
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Menofem 

potahované tablety 

(Cimicifugae extractum siccum) 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoliv  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 2 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem 
nebo lékárníkem.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Menofem a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Menofem užívat 

3. 

Jak se Menofem užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Menofem uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE MENOFEM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Menofem je fytofarmakum (rostlinný lék), výtažek z oddenků ploštičníku (Cimicifuga racemosa).   
Menofem  se  užívá  ke  zmírnění  lehkých  až  středně  těžkých  neurovegetativních  potíží  provázejících 
období  klimakteria  (přechodu),  jako  jsou  návaly  horka,  pocení,  nervozita,  podrážděnost,  depresivní 
rozlady, poruchy spánku, poruchy soustředění. 
Přípravek je určen pro ženy. 
 
Pokud se do 2 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MENOFEM UŽÍVAT  

 
Neužívejte Menofem 
-  jestliže jste alergická (přecitlivělá) na Cimicifugu racemosu nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
 
Než začnete Menofem užívat,  poraďte se se svým lékařem: 
 

jestliže jste v minulosti prodělala jaterní onemocnění. Měly by být provedeny jaterní testy. 

jestliže  se  u  Vás  objeví  známky  a  příznaky  naznačující  poškození  jater  (únava,  ztráta  chuti  k 
jídlu, zežloutnutí kůže a očního bělma nebo silná bolest žaludku spolu s nevolností a zvracením 
nebo  tmavá  moč).  V tomto  případě  přestaňte  s užíváním  Menofem  potahovaných  tablet  a 
okamžitě vyhledejte lékaře.  

jestliže se objeví vaginální (poševní) krvácení nebo pokud se objeví nejasné nebo nové obtíže. 

2

/

4

 

pokud  jste  byla  léčena  nebo  pokud  podstupujete  léčbu  rakoviny  prsu  nebo  jiných  hormonálně 
citlivých nádorů. 

-  jestliže užíváte estrogeny (ženské pohlavní hormony). 
 
Pokud  se  Vás  některý  z výše  uvedených  bodů  týká,  neužívejte  Menofem  potahované  tablety  bez 
porady s lékařem. 
 
Děti a dospívající 
Tento léčivý přípravek není určen pro děti a dospívající. 
 
Další léčivé přípravky a Menofem 
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užívala, nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení nebyla prokázána.  
Menofem potahované tablety se během těhotenství nedoporučují užívat.  
Je  možné  otěhotnět,  i  když  máte  příznaky  menopauzy,  proto  používejte  během  léčby  účinnou 
antikoncepci. 
 
Není  známo,  jestli  se  účinné  látky  vylučují  do  mateřského  mléka.  Menofem  potahované  tablety  by 
neměl být užíván během kojení. 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nebyly provedeny žádné studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Menofem obsahuje monohydrát laktózy.  
Pokud  Vám  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  s ním  dříve,  než  začnete  tento  léčivý 
přípravek užívat. 
 
3. 

JAK SE MENOFEM UŽÍVÁ 

 
Vždy  užívejte  Menofem  potahované  tablety  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle 
pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dávkování: 
 
Pacienti 

Jednotlivá dávka 

Denní dávka 

Dospělé ženy v menopauze 

1 potahovaná tableta 

2 potahované tablety 

 
Užijte tablety s dostatečným množstvím tekutiny (ráno a večer), nežvýkejte je ani necucejte.

 

 
Délka užívání: 
Pokud  příznaky  přetrvávají  i  při  užívání  tohoto  přípravku,  je  nutné  se  poradit  s lékařem  nebo 
lékárníkem. 
Menofem potahované tablety by neměly být bez porady s lékařem užívány déle než 6 měsíců. 
  
Jestliže jste užila více Menofemu, než jste měla 
Žádný případ předávkování nebyl hlášen. Informujte lékaře, pokud jste překročila doporučenou dávku 
přípravku. Váš lékař rozhodne o potřebných opatřeních. 
 
Jestliže jste zapomněla užít Menofem 

3

/

4

 

Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradila  vynechanou  tabletu,  ale  pokračujte  v léčbě 
podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo podle předpisu Vašeho lékaře. 
 
Jestliže jste přestala užívat Menofem 
Přerušení užívání Menofemu je obvykle neškodné.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i Menofem nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. Hodnocení možných nežádoucích účinků je založeno na následujících četnostech výskytu: 
 
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 lidí 
Časté: mohou se vyskytnout až u 1 z 10 lidí 
Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 lidí 
Vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 lidí 
Velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 lidí 
Neznámé: četnost nelze z dostupných údajů určit 
 
Četnost výskytu následujících nežádoucích účinků není známa: 
-  s užíváním přípravků obsahujících Cimicifugu je spojována jaterní toxicita (zahrnující zánět jater, 

žloutenku, poruchy funkčních jaterních testů) 

-  kožní reakce (kopřivka, svědění, vyrážka) 
-  otoky tkání obličeje a dolních končetin 
-  gastrointestinální (trávicí) příznaky  (tj. poruchy trávení, průjem) 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. 

JAK MENOFEM UCHOVÁVAT  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.  
 
Menofem nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do: nebo na 
blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 

4

/

4

 

 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co Menofem obsahuje 
Léčivou látkou je Cimicifugae extractum siccum.  
 
1 potahovaná tableta obsahuje: 
Cimicifugae extractum siccum 5 – 10 : 1, extrahováno ethanolem 58% (V/V) 2,80 mg 

 

Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktosy,  bramborový  škrob,  magnesium-stearát,  dihydrát 
hydrogenfosforečnanu  vápenatého,  mastek,  oxid  titaničitý  (E  171),  žlutý  a  červený  oxid  železitý 
(E172), makrogol 6000, disperze methakrylátového kopolymeru RL 30%, kyselina sorbová (součást 
disperze methakrylátového kopolymeru RL 30%). 
 
 
Jak Menofem vypadá a co obsahuje toto balení 
Menofem jsou kulaté bikonvexní cihlově červené potahované tablety.  
Je dodáván v balení 30, 3 x 30, 60, 90 potahovaných tablet.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Bionorica SE 
Kerschensteinerstrasse 11-15 
923 18 Neumarkt 
Německo 
Telefon: +49-9181/231-90 
Fax:  +49-9181/231-265 
Email: info@bionorica.de 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

Česká republika 
Schwabe Czech Republic s.r.o. 
Čestmírova 1 
140 00 Praha 4 
Tel.: +420241740447 
Email: info@schwabe.cz 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  17.10.2014 

Recenze

Recenze produktu MENOFEM (3X30)X20MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MENOFEM (3X30)X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám