Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

MELOXISTAD 15 MG 20X15MG Tablety - recenze

Kód výrobku: 41845

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MELOXISTAD 15 MG 20X15MG Tablety

1/11 

Sp.zn.sukls167006/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

MELOXISTAD 15 mg

 

tablety

 

Meloxicamum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Meloxistad a k čemu se používá.  
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Meloxistad užívat.  
3. Jak se přípravek Meloxistad užívá.  
4. Možné nežádoucí účinky.  
5. Jak přípravek Meloxistad uchovávat.  
6. Obsah balení a další informace.  
 
1. Co je přípravek Meloxistad a k čemu se používá 
 
Přípravek  Meloxistad  tlumí  bolest,  patří  do  skupiny  léků,  které  se  nazývají  nesteroidní 
antirevmatika. Ta se užívají k potlačení zánětu a bolesti v kloubech a svalech. 
 
Přípravek Meloxistad se používá 
- při krátkodobé léčbě bolestivých vzplanutí u osteoartritidy (degenerativní postižení kloubů) 
- při dlouhodobé léčbě revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy (chronická zánětlivá 
onemocnění kloubů způsobující ztrátu pohyblivosti).  
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Meloxistad užívat.  
 
Neužívejte přípravek Meloxistad:  

•  během posledních tří měsíců těhotenství (viz bod 2 Těhotenství a kojení) 
•  u dětí a dospívajících do 16 let 

•  pokud jste alergický(á) na meloxikam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou  v bodě  6)  nebo  na  látky  s  podobným  účinkem  (např.  jiné  nesteroidní 
protizánětlivé  léky,  kyselina  acetylsalicylová).  Přípravek  Meloxistad  nesmí  užívat 
pacienti,  u  kterých  se  po  užití  kyseliny  acetylsalicylové  nebo  jiného  nesteroidního 
protizánětlivého  léku  objevily  příznaky  astmatu  (dýchací  potíže  se  zkrácením  dechu), 
nosní polypy (zduření nosní sliznice), otoky tkání nebo kopřivka. 

•  pokud trpíte aktivním vředem v trávicím traktu (peptický vřed, zánět a vředy v žaludku 

a střevech) nebo krvácením ze žaludku nebo střev (může způsobit zčernání stolice). 

•  pokud  se  u  vás  v minulosti  opakovaně  vyskytlo  vředové  onemocnění  trávicího  traktu 

nebo krvácení ze žaludku nebo střev (2 nebo více případů vředu nebo krvácení). 

2/11 

•  pokud jste někdy měl(a) cévní mozkovou příhodu (krvácení z cév v mozku)  
•  pokud máte jakékoli krvácivé onemocnění. 

•  pokud  jste  někdy  měl(a)  jakékoli  krvácení  ze  žaludku  nebo  střev  nebo  proděravění 

(perforaci)  žaludku  nebo  střev  v souvislosti  s předchozím  užíváním  léků  ze  skupiny 
nesteroidních antirevmatik (NSAID). 

•  pokud trpíte závažným zhoršením jaterních funkcí. 

•  pokud trpíte závažným onemocněním ledvin a nepodrobujete se dialýze. 

•  pokud  trpíte  závažným  městnavým  srdečním  selháváním  (Vaše  srdce  nepracuje 

správně). 

 
Upozornění a opatření 

•  Jste  někdy  trpěl(a)  ezofagitidou  (zánět  jícnu),  gastritidou  (zánět  žaludku)  a/nebo 

peptickým  vředem.  V  tomto  případě  musí  Váš  lékař  zajistit  úplné  vyléčení  ještě  před 
zahájením užívání meloxikamu. 

 
Krvácení ze žaludku a střev / vředy a proděravění 
Pokud  jste  někdy  trpěl(a)  jiným  onemocněním  střev  (chronická  zánětlivá  a  opakující  se 
onemocnění střeva jako je ulcerózní kolitida a Crohnova choroba), Váš lékař Vám přípravek 
předepíše s velikou opatrností a bude Vás pečlivě sledovat, aby se Váš stav nezhoršil. 
 
Tak  jako  u  jiných  nesteroidních  protizánětlivých  léků,  i  u  meloxikamu  se  může  kdykoli 
během léčby objevit krvácení z trávicího traktu, vředy a proděravění, v některých případech 
smrtelné, a to s varujícími  příznaky i  bez nich,  u pacientů  s prodělanou  závažnou příhodou 
trávicího ústrojí i bez ní.  
 
Pokud  jste  někdy  trpěl(a)  jiným  onemocněním  trávícího  traktu  (příznaky  v  žaludku  a  ve 
střevech) nebo jste měl(a) ulcerózní kolitidu nebo Crohnovu chorobu (chronická zánětlivá a 
opakující  se  onemocnění  střeva),  Váš  lékař  bude  sledovat  Vaše  případné  trávicí  obtíže, 
zejména krvácení (krvácení ze žaludku a střev způsobující černé zbarvení stolice) 
 
Riziko  krvácení  ze  žaludku  a  střev,  vředů  a proděravění  je  vyšší  u  pacientů  užívajících 
vysoké  dávky  nesteroidních  antirevmatik  a  u  pacientů  již  dříve  vředy  trpícími,  zvláště  ve 
spojení s krvácením a proděravěním (viz bod 2 Neužívejte přípravek Meloxistad) a u starších 
pacientů. 
 
Tito pacienti začínají užívat co nejnižší dávku přípravku a lékař uváží kombinovanou léčbu 
s protektivními  přípravky  (léky,  které  chrání  žaludek).  Stejná  opatření  platí  i  pro  pacienty 
užívající nízké dávky kyseliny acetylsalicylové nebo jiné léky, které zvyšují riziko poškození 
trávicího traktu. Prosím, poraďte se se svým lékařem. 
 
Pokud  jste  již  někdy  měli  nežádoucí  účinky  týkající  se  žaludku  nebo  střev,  zvláště  pokud 
patříte ke starším pacientům, nahlaste veškeré neobvyklé trávicí potíže (zvláště krvavou nebo 
černou stolici nebo krev při zvracení) svému lékaři, především v prvních měsících léčby. 
 
Opatrnosti je třeba, pokud současně užíváte léky zvyšující riziko vředů nebo krvácení: 
-  orální kortikosteroidy (léky na záněty jako je revmatismus) 
-  léky snižující srážení krve jako je warfarin (ředí krev) 
-  selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léčí depresi) 
-  léky snižující srážení krve blokováním krevních destiček jako je kyselina acetylsalicylová 

(viz také bod 2 Další léčivé přípravky a přípravek Meloxistad). 

3/11 

 
Pokud zjistíte krvácení ze žaludku nebo střev (způsobí krvavou nebo černou stolici nebo krev 
při  zvracení)  nebo  vředy  během  léčby  přípravkem  Meloxistad,  okamžitě  to  oznamte  svému 
lékaři a léčbu ukončete. 
Přípravek  Meloxistad  se  nesmí  užívat  současně  s dalšími  nesteroidními  antirevmatiky 
(NSAID), včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2 (léčí zánět). 
 
Účinky na cévy v srdci a mozku 
Léky  jako  přípravek  Meloxistad  mohou  být  spojovány  s  malým  zvýšením  rizika  infarktu 
myokardu  nebo  mozkové  příhody.  Toto  riziko  je  vyšší  při  užívání  vyšších  dávek  a  při 
dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte doporučené dávkování ani dobu léčby. 
 
Pokud trpíte problémy se srdcem, měli jste již mrtvici nebo jste přesvědčeni, že se Vás týká 
jejich zvýšené riziko (např. máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysokou hladinu cholesterolu 
v krvi nebo kouříte), promluvte si o své léčbě se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud  jste  dříve  trpěli  vysokým  krevním  tlakem  (hypertenze)  nebo  srdečním  selháváním 
(srdce  nemůže  pumpovat  do  těla  dostatečné  množství  krve),  Váš  lékař  Vás  bude  pečlivě 
sledovat. 
 
Závažné kožní reakce / reakce z přecitlivělosti 
Při používání  meloxikamu byly hlášeny případy  výskytu  kožních vyrážek, které mohou  být 
život  ohrožující  (exfoliativní  dermatitida,  Stevens-Johnsonův  syndrom,  toxická  epidermální 
nekrolýza, viz bod 4). Tyto vyrážky se objevují na trupu těla a vypadají zpočátku jako zarudlé 
terčovité nebo okrouhlé skvrny, uvnitř kterých často vzniknou puchýře.   
Dalšími  známkami,  kterými  se  výše  uvedené  reakce  mohou  projevit  jsou  vředy  v  ústech,  v 
hrdle, nose, na genitáliích a zánět spojivek (zarudlé a oteklé oči).  
Tyto potenciálně život ohrožující kožní reakce jsou často doprovázeny příznaky podobnými 
chřipce. Vyrážka se může postupně zhoršovat a může dojít až k rozsáhlé tvorbě puchýřů nebo 
olupování kůže.  
Riziko vzniku závažných kožních reakcí je nejvyšší během prvních týdnů léčby.  
Pokud se u Vás při podávání přípravku Meloxistad objevil Stevens-Johnsonův syndrom nebo 
toxická epidermální nekrolýza, již nikdy nesmíte přípravek Meloxistad znovu užívat.  
Pokud se u Vás objeví vyrážka, výše uvedené kožní příznaky nebo známky hypersensitivity 
(jako jsou, potíže s dýcháním, zúžení hrdla, otok rtů, jazyka, obličeje neb kopřivka) přestaňte 
přípravek  Meloxistad  užívat,  ihned  vyhledejte  lékařskou  pomoc  a  lékaři  sdělte,  že  užíváte 
tento přípravek.  
 
 
Další informace 
Účinek  meloxikamu  nastupuje  opožděně.  Prosím,  informujte  lékaře,  pokud  je  účinek 
přípravku Meloxistad příliš slabý nebo pokud potřebujete rychlou úlevu od bolesti. 
 
Meloxikam  může  způsobit  zvýšení  laboratorních  hodnot.  Tato  změna  je  většinou  mírná  a 
přechodná. Pokud se u Vás objeví významná nebo dlouhodobá změna laboratorních hodnot, 
Váš lékař ukončí léčbu přípravkem a provede u Vás patřičná vyšetření. 
 
Na počátku léčby nebo po zvýšení dávek je nutné pečlivě sledovat močení a ledvinné funkce 
u pacientů 
- starších 

4/11 

-  léčených  současně  ACE  inhibitory,  antagonisty  angiotenzinu  II,  sartany  a  diuretiky  (léky 
snižující vysoký krevní tlak) 
- se sníženým objemem krve 
- s městnavým srdečním selháním 
- s onemocněním ledvin (ledvinné selhání, nefrotický syndrom, lupusová nefropatie) 
- se závažným jaterním postižením. 
 
U  pacientů  s  cukrovkou  nebo  u  pacientů  léčených  léky  obsahujícími  draslík  je  nutné 
pravidelné sledování hladin draslíku. 
 
Meloxikam může skrýt příznaky současně probíhajícího infekčního onemocnění. 
 
Meloxikam  může  ztížit  otěhotnění.  Pokud  plánujete  těhotenství  nebo  máte  problémy 
s otěhotněním, informujte svého lékaře o užívání přípravku Meloxistad. 
 
 
Nežádoucí účinky mohou být minimalizovány užíváním nejnižší možné účinné dávky po co 
nejkratší dobu nutnou pro léčbu příznaků.  
 
V případě, že léčebný účinek není dostatečný, nesmí být doporučená maximální denní dávka 
překročena,  ani  nesmí být užíván další lék ze skupiny nesteroidních antirevmatik  (NSAID). 
Pokud se Vaše onemocnění po několika dnech léčby nezlepší, poraďte se se svým lékařem. 
 
Starší pacienti 
Riziko  nežádoucích  účinků  (zvláště  krvácení  a  proděravění  v oblasti  trávicího  traktu),  které 
mohou  být  i  život  ohrožující,  je  u  starších  pacientů  vyšší.  Krvácení,  vředy  a  proděravění 
v trávicím traktu jsou u starších pacientů obvykle závažnější. Proto je u těchto pacientů nutná 
pečlivá kontrola lékařem. 
 
Váš  lékař  Vás  bude  pečlivě  sledovat,  zvláště  pokud  trpíte  poškozenými  ledvinnými  nebo 
jaterními funkcemi nebo srdečním selháním (srdce nepumpuje dostatek krve do těla). 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Meloxistad: 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

 
Následující léky mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků na žaludek a střeva: 
- další nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), (např. ibuprofen)  
- selektivní inhibitory cyklooxygenázy 2 (léčí zánět) 
- kortikosteroidy (léčí záněty nebo alergie) 
-  léky  rozpouštějící  krevní  sraženiny  nebo  zabraňující  srážení  krve  jako  kyselina 
acetylsalicylová 
- některé léky na depresi (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSIR). 
 
Vzájemné ovlivnění s dalšími léčivy: 
-  Perorální  antikoagulancia  (léky  snižující  srážení  krve),  jako  je  warfarin.  Nesteroidní 

antirevmatika,  včetně  meloxikamu,  mohou  zvýšit  antikoagulační  účinek.  Jejich 
současné  užívání  není  doporučeno.  Pokud  antikoagulancia  užíváte,  zeptejte  se  svého 
lékaře. 

-  Heparin (injekční přípravek podávaný ke snížení srážlivosti krve) 

5/11 

-  Léky  utlumující  imunitní  odpověď  organizmu  nebo  obrannou  reakci  po  transplantaci 

orgánů (cyklosporin, takrolimus) mohou při současném užívání s meloxikamem zvýšit 
nežádoucí účinky na ledviny (nefrotoxicita).
 

-  Léky  snižující  krevní  tlak  (např.  diuretika,  ACE  inhibitory,  antagonisté  angiotenzinu  II, 

beta blokátory. Meloxikam může snížit antihypertenzivní účinek těchto léků. 

-  Nitroděložní  tělíska  k  zabránění  otěhotnění  (kovové  nebo  plastické  tělísko  vložené  do 

dělohy) – jejich účinnost může být meloxikamem zhoršena

-  Některé léky na psychiatrické poruchy a deprese (lithium). 
-  Některé  léky  na  léčbu  revmatizmu  a  nádorů  (methotrexát)  mohou  být  ovlivněny 

meloxikamem. Meloxikam zvyšuje jejich hladiny. 

-  Léky snižující hladinu cholesterolu (cholestyramin) snižují hladinu meloxikamu v krvi 

a tím snižují jeho účinek. 

 
Užívání přípravku Meloxistad s jídlem a pitím  
Tablety zapíjejte vodou nebo jinou tekutinou a užívejte během jídla. 
 
Těhotenství a kojení: 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Během prvních 6 měsíců těhotenství Vám lékař může přípravek Meloxistad předepsat pouze v 
nezbytných případech. 
posledních třech měsících těhotenství přípravek Meloxistad nesmíte užívat, neboť může 
mít  závažné účinky na  Vaše dítě, a to  zejména  účinky na kardiovaskulární (srdečně- cévní) 
systém a ledviny.  
 
Meloxikam může ztížit otěhotnění (viz bod 2 Upozornění a opatření) 
 
Kojení 
Užívání přípravku Meloxistad se během kojení nedoporučuje.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Je  pravděpodobné,  že  meloxikam  nebude  mít  žádný  nebo  bude  mít  zanedbatelný  vliv  na 
schopnost  řídit  a  obsluhovat  stroje.  Přesto  se  při  léčbě  mohou  objevit  poruchy  centrálního 
nervového  systému  (např.  poruchy  vidění,  ospalost,  závratě  nebo  jiné  příznaky).  V  tomto 
případě nesedejte za volant ani neobsluhujte žádné stroje. 
 
Přípravek Meloxistad obsahuje laktózu 
Tablety obsahují monohydrát laktózy. Pokud víte, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, 
oznamte to svému lékaři ještě před tím, než začnete lék užívat.  
 
3. Jak se přípravek Meloxistad užívá? 
 
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvyklá dávka při léčbě vzplanutí osteoartritidy je 1/2 tablety denně (7,5 mg meloxikamu). 
Pokud  nedojde  ke  zlepšení,  dávka  může  být  zvýšena  na  1  tabletu  denně  (15  mg 
meloxikamu
). 

6/11 

 
Obvyklá dávka při léčbě revmatoidní artritidy nebo ankylozující spondylitidy je 1 tableta 
denně (15 mg meloxikamu).(viz také kapitola Zvláštní populace) 
Podle  odpovědi  na  léčbu  může  lékař  tuto  dávku  snížit  na  1/2  tablety  denně  (7,5  mg 
meloxikamu
). 
 
Nepřekračujte dávku 1 tablety přípravku Meloxistad 15 mg (15 mg meloxikamu) denně. 
 
Způsob podávání 
Perorální podání. 
Polykejte tablety s dostatečným množstvím tekutiny (např. 1 sklenice vody), během jídla. 
 
Jelikož se riziko nežádoucích účinků meloxikamu zvyšuje s dávkou a délkou léčby, Váš lékař 
Vám  předepíše  léčbu  co  nejkratší  s  co  nejnižšími  účinnými  dávkami.  Proto  musíte  lékaře 
navštěvovat pravidelně. 
 
Zvláštní populace 
Starší pacienti a pacienti se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků 
Doporučená  dávka  pro  dlouhodobou  léčbu  u  starších  pacientů  je  1/2  tablety  přípravku 
Meloxistad 15 mg (7,5 mg meloxikamu) denně. 
Pacienti  se  zvýšeným  rizikem  nežádoucích  účinků  musí  začínat  léčbu  dávkou  1/2  tablety 
přípravku Meloxistad 15 mg (7,5 mg meloxikamu) denně. 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
U pacientů s těžkým ledvinným selháním podrobujících se hemodialýze nesmí léčba překročit 
dávku 1/2 tablety přípravku Meloxistad 15 mg (7,5 mg meloxikamu) denně. 
Pacientům  s  těžkým  ledvinným  selháním  bez  dialýzy  nesmí  být  přípravek  podáván.  (viz 
Neužívejte přípravek Meloxistad) 
 
Pacienti s poruchou funkce jater  
U mírného nebo středního postižení jater není třeba dávkování přípravku upravovat. Pacienti s 
těžkým postižením funkce jater nesmí přípravek užívat. (viz Neužívejte přípravek Meloxistad) 
 
Děti a dospívající do 16 let 
Meloxistad nesmí užívat děti do 16 let.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Meloxistad, než jste měl(a): 
Pokud  omylem  požijete  příliš  velkou  dávku,  okamžitě  informujte  Vašeho  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
Příznaky předávkování meloxikamem mohou zahrnovat  
Nevolnost (nauzea),  
zvracení,  
ospalost,  
nedostatek energie (letargii),  
bolest břicha (v horní části břicha), a obvykle jsou při podpůrné léčbě dočasné.  
žaludeční a/nebo střevní krvácení. 
 
Závažná otrava může způsobit závažné nežádoucí účinky: 
vysoký krevní tlak (hypertenzi),  

7/11 

akutní ledvinné selhání,  
poruchu funkce jater,  
snížení počtu dechů, mělké dýchání či zástavu dýchání (útlum dýchání),  
záchvaty (křeče)   
ztrátu vědomí (kóma) 
oběhový kolaps (kardiovaskulární kolaps) 
srdeční zástavu 
okamžité alergické (/hypersenzitivní) reakce, včetně: 

o

  ztráty vědomí 

o

  dušnosti 

o

  kožní reakce 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Meloxistad:  
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte ve svém 
předepsaném dávkovacím schématu.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Meloxistad: 
Bez porady s lékařem nepřerušujte a neukončujte léčbu. 
 
Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se Vašeho lékaře nebo lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přípravek Meloxistad přestaňte ihned užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc nebo 
pohotovost nejbližší nemocnice, pokud se u Vás objeví: 
 
Jakékoli alergická (hypersenzitivní) reakce, která se může projevit následujícími příznaky: 
-  dušnost, pocit stažení hrdla, otok rtů, jazyka nebo obličeje, vyrážka  
-  otoky nebo rychlý přírůstek hmotnosti (v důsledku zadržování tekutin) 
-  vředy v ústech 
-  zežloutnutí kůže nebo očí 
-  výrazné svědění 
-  příznaky podobné chřipce 
-  svalové křeče, necitlivost nebo brnění 
-  záchvaty  
-  porucha sluchu nebo zvonění v uších 
-  neobvyklá únava nebo slabost 
 
Jakékoli nežádoucí účinky týkající se zažívacího ústrojí, zejména: 
-  křeče v břiše, pálení žáhy nebo zažívací obtíže 
-  bolesti břicha nebo citlivost 
-  krvavé, černé nebo dehtovité stolice 
-  krev ve zvratcích 
 
 
Tyto příznaky mohou znamenat závažné nežádoucí účinky (např. peptický vřed, proděravění 
nebo krvácení ze žaludku nebo střeva), které mohou být někdy velmi vážné, zvlášť u starších 

8/11 

pacientů.  Tyto  nežádoucí  účinky  se  mohou  objevit  kdykoli  během  léčby  a  to  s  varujícími 
příznaky i bez nich, u pacientů s prodělanou závažnou příhodou v trávicím ústrojí i bez ní a 
mohou být nebezpečnější u starších pacientů. .  
 
Nežádoucí účinky, které se obecně vyskytují při užívání nesteroidních protizánětlivých 
léčivých přípravků 
Užívání  některých  nesteroidních  protizánětlivých  přípravků  (NSAID)  může  být  spojeno  se 
zvýšením  rizika  okluze  arteriálních  tepen  (arteriální  trombotické  příhody),  např.  infarkt 
myokardu  nebo  cévní  mozková  příhoda  (mrtvice),  zvláště  pokud  jsou  užívány  po  dlouhou 
dobu  nebo ve vysokých dávkách.  
V souvislosti  s užíváním  nesteroidních  protizánětlivých  léčivých  přípravků  byly  hlášeny 
případy edémů (zadržování tekutin), vysokého tlaku krve (hypertenze) a srdečního selhání. 
 
Nejčastějšími pozorovanými nežádoucími účinky jsou účinky na žaludek a střeva. Mohou se 
objevit  peptické  vředy,  proděravění  a  krvácení,  někdy  život  ohrožující,  zvláště  u  starších 
pacientů (viz bod 2 Upozornění a opatření). 
 
Po  podání  nesteroidních  protizánětlivých  léčivých  přípravků  byly  hlášeny  následující 
nežádoucí účinky: 
- nevolnost a zvracení 
- průjem 
- nadýmání (flatulence) 
- zácpa 
- trávicí obtíže (dyspepsie) 
- bolesti břicha 
- dehtovitě zbarvené stolice v důsledku krvácení do zažívacího ústrojí (melena) 
- zvracení krve (hematemeza) 
- zánět sliznice úst s tvorbou vředů (ulcerativní stomatitida)  
- zhoršení zánětu tlustého střeva (zhoršení kolitidy) 
- zhoršení zánětu zažívacího ústrojí (zhoršení Crohnovy choroby) 
 
Méně často byly pozorovány zánětu žaludku (gastritida).  
 
Nežádoucí účinky meloxikamu – léčivé látky přípravku Meloxistad 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10): 
•  trávicí poruchy jako 

o

  porucha trávení 

o

  nevolnost a zvracení 

o

  bolest břicha 

o

  zácpa 

o

  nadýmání (flatulence) 

o

  průjem 

o

  mírné  krvácení  z trávicího  traktu,  které  může  velmi  zřídka  způsobit  snížení  počtu 

červených krvinek (anémie) 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10): 
•  bolest hlavy 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100): 

9/11 

•  nízký počet červených krvinek (anémie) 
•  pocit závratě nebo točení (vertigo) 

•  závratě 

•  ospalost (somnolence) 

•  zvýšení krevního tlaku (hypertenze) 

•  návaly horka 

•  krvácení  do  žaludku  nebo  střeva  a  vředy  (mohou  způsobit  černou  stolici  nebo  krev  při 

zvracení) 

•  zánět žaludku (gastritida) 

•  říhání (eruktace) 

•  bolest v ústech, zánět ústní sliznice (stomatitida) 

•  otoky kůže a sliznic (angioedém) 

•  alergické reakce 

•  svědění (pruritus) 
•  vyrážka 

•  zadržování sodíku a vody v těle 

•  zvýšená hladiny draslíku v krvi (hyperkalemie) 

•  přechodné změny výsledků vyšetření funkce jater a ledvin 

•  tvorba sraženin nebo trombů uvnitř cév, což může mít za následek onemocnění srdce nebo 

poškození mozku (kardiovaskulární nebo cerebrovaskulární tromboembolické příhody) 

•   zadržování vody (edém), např. s otokem dolních končetin 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1000): 
•  kožní vyrážky se zarudnutím a tvorbou puchýřů, které mohou být i život ohrožující (např. 

Stevens- Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza/Lyellův syndrom) (viz bod 
2) 

•  kopřivka 
•  nápadný tlukot srdce (palpitace) 

•  poruchy nálady 

•  nespavost, noční můry 

•  poruchy vidění včetně rozmazaného vidění 
•  podráždění očí (zánět spojivek) 

•  pískání nebo hvízdání v uších (tinnitus) 

•  začátek astmatických záchvatů u pacientů alergických na kyselinu acetylsalicylovou nebo 

jiné nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky 

•  zánět střev (kolitida) 

•  zánět jícnu (ezofagitida) 

•  poruchy krve (změny v počtu krvinek, jako je leukopenie, trombocytopenie) 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000) 
•   proděravění  stěny  žaludku  nebo  střeva  (perforace  zažívacího  ústrojí).  To  může  způsobit 
peritonitidu (zánět uvnitř břicha) a je nutná okamžitá operace 
• závažné snížení v počtu bílých krvinek, což umožňuje infekci (agranulocytóza) 

•  zánět jater (hepatitida)  

•  tvorba puchýřů na kůži (bulózní reakce) a erythema multiforme. Erythema multiforme je 

vážná  alergická  reakce  kůže  způsobující  skvrny,  červené  nebo  fialové  podlitiny  nebo 
oblasti s puchýři. Může být napadena také oblast úst, očí nebo jiných vlhkých povrchů těla 

• akutní selhání funkce ledvin, zvláště u rizikových pacientů 

10/11 

 
Není známo (četnost jejich výskytu nelze z dostupných údajů určit): 
•  anafylaktické  reakce  (akutní  alergické  reakce)  zahrnující  příznaky  jako  zánět  nebo 
puchýřky na kůži, otok rtů nebo jazyka, potíže s dýcháním, nízký krevní tlak a mdloby. Pokud 
některý z těchto příznaků zaznamenáte, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 
•  zhoršení onemocnění trávicího traktu (kolitida a Crohnova choroba, viz bod 2) 

•  vznik krevní sraženiny v žíle, která může bránit průtoku krve (žilní trombotické příhody) 

•  alergická reakce podobná zánětu plic (plicní eozinofilie) 

•  zmatenost 

•  dezorientace 

•  fotosenzitivní reakce (reakce na světlo)  
•  pankreatitida (zánět slinivky břišní) 
 
Nežádoucí  účinky  způsobené  nesteroidními  protizánětlivými  léčivými  přípravky,  které 
nebyly dosud po užití přípravku Meloxistad pozorovány 
Změny struktury ledvinné tkáně vedoucí k akutnímu selhání ledvin: 
•  velmi vzácné případy zánětu ledvin (intersticiální nefritida) 

•  odumření některých buněk tkáně ledvin (akutní tubulární nebo papilární nekróza) 

•  bílkovina v moči (nefrotický syndrom s proteinurií) 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak přípravek Meloxistad uchovávat 
 
Přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Přípravek  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  krabičce  a  blistru  za 
Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento lék nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Meloxistad obsahuje 
Léčivou látkou je meloxikam. 
Jedna tableta obsahuje meloxicamum 15 mg.  

11/11 

 
Dalšími složkami jsou: 
Mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý škrob, kukuřičný škrob, dihydrát citronanu sodného, 
koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-stearát,  monohydrát  laktózy  (Viz  bod  2 
Přípravek Meloxistad obsahuje laktózu)  
 
Jak přípravek Meloxistad vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety jsou světle žluté, ploché z jedné strany s půlicí rýhou z druhé strany hladké zabalené v 
PVC/PVDC/hliníkových blistrech. 
 
Velikost balení: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 140, 280, 300, 500 nebo 1000 tablet.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Stada Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18  
D-61118 Bad Vilbel  
Německo 
 
Výrobce: 
Stada Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18  
D-61118 Bad Vilbel  
Německo 
 
Chanelle Medical Ltd. 
Loughrea, Co. Galway, 
Irsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP pod těmito názvy: 
Česká republika:  

MELOXISTAD 15 mg 

Německo:  

 

Meloxicam AL 15mg Tabletten 

Dánsko: 

 

Meloxicam STADA 

Estonsko:  

 

MELOXISTAD 15 mg tabletid 

Španělsko:    

Meloxicam STADA 15 mg comprimidos EFG 

Maďarsko:    

MELOXISTAD 15 mg tabletta 

Itálie:    

 

Meloxicam EG 15 mg Compresse 

Litva:   

 

MELOXISTAD 15 mg tabletés 

Lotyšsko:  

 

MELOXISTAD 15 mg tabletes 

Polsko:  

 

Meloxistad 

Portugalsko:    

Meloxicam Ciclum 15 mg comprimidos 

Slovenská republika:  MELOXISTAD 15 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8. 11. 2017 
 
 
 

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Kód výrobku: 41845
Kód EAN: 4011548004630
Kód SÚKL: 95795
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Meloxistad se používá: - při krátkodobé léčbě bolestivých vzplanutí u osteoartrózy (degenerativní postižení kloubů); - při dlouhodobé léčbě revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy (chronická zánětlivá onemocnění kloubů způsobující ztrátu pohyblivosti).

Recenze

Recenze produktu MELOXISTAD 15 MG 20X15MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MELOXISTAD 15 MG 20X15MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám