Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Kód výrobku: 41845
Kód EAN:
Kód SÚKL: 23001
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Meloxistad se používá: - při krátkodobé léčbě bolestivých vzplanutí u osteoartrózy (degenerativní postižení kloubů); - při dlouhodobé léčbě revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy (chronická zánětlivá onemocnění kloubů způsobující ztrátu pohyblivosti).

Příbalový leták

1/10
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls30287/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
MELOXISTAD 15 mg
tablety
(Meloxicamum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Meloxistad a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Meloxistad užívat.
3. Jak se přípravek Meloxistad užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak přípravek Meloxistad uchovávat.
6. Další informace.
1. Co je Meloxistad a k čemu se používá
Meloxikam tlumí bolest, patří do skupiny léků, které se nazývají nesteroidní antirevmatika. Ta se
užívají k potlačení zánětu a bolesti v kloubech a svalech.
Meloxistad se používá
při krátkodobé léčbě bolestivých vzplanutí u osteoartritidy (degenerativní postižení kloubů)
při dlouhodobé léčbě revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy (chronická zánětlivá
onemocnění kloubů způsobující ztrátu pohyblivosti).
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Meloxistad užívat.
Neužívejte přípravek pokud:
Jste těhotná, plánujete otěhotnění nebo kojíte (viz kapitola Těhotenství a kojení).
Jste alergický(á) na meloxikam nebo na kteroukoli další složku přípravku nebo na látky s
podobným účinkem (např. jiné nesteroidní protizánětlivé léky, aspirin). Meloxistad nesmí užívat
pacienti, u kterých se po užití kyseliny acetylsalicylové (aspirin) nebo jiného nesteroidního
protizánětlivého léku objevily příznaky astmatu (dýchací potíže se zkrácením dechu), nosní polypy
(zduření nosní sliznice), otoky tkání nebo kopřivka.
Trpíte aktivním vředem v trávicím traktu (peptický vřed, zánět a vředy v žaludku a střevech) nebo
krvácením ze žaludku nebo střev (může způsobit zčernání stolice).
Trpěl(a) jste někdy v minulosti vředovým onemocněním trávicího traktu nebo krvácením ze
žaludku nebo střev (2 nebo více případů vředu nebo krvácení).
Trpěl(a) jste cerebrovaskulárním krvácením (krvácení z cév v mozku) nebo jinými krvácivými
poruchami.
Trpěl(a) jste někdy v minulosti krvácením ze žaludku nebo střev nebo proděravěním (perforací)
žaludku nebo střev v souvislosti s předchozím užíváním léků ze skupiny nesteroidních antirevmatik
(NSAID).
2/10
Trpíte závažným zhoršením jaterních funkcí.
Trpíte závažným onemocněním ledvin a nepodrobujete se dialýze.
Trpíte závažným městnavým srdečním selháváním (Vaše srdce nepracuje správně).
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku je zapotřebí jestliže
Jste někdy trpěl(a) esofagitidou (zánět jícnu), gastritidou (zánět žaludku) a/nebo peptickým
vředem. V tomto případě musí Váš lékař zajistit úplné vyléčení ještě před zahájením užívání
přípravku Meloxistad.
Krvácení ze žaludku a střev / vředy a proděravění
Pokud jste někdy trpěl(a) jiným onemocněním střev (chronická zánětlivá a opakující se onemocnění
střeva jako je ulcerózní kolitida a Crohnova choroba), Váš lékař Vám přípravek předepíše s velikou
opatrností a bude Vás pečlivě sledovat, aby se Váš stav nezhoršil.
Tak jako u jiných nesteroidních protizánětlivých léků, i u meloxikamu se může kdykoli během léčby
objevit krvácení z trávicího traktu, vředy a proděravění, v některých případech smrtelné, a to s
varujícími příznaky i bez nich, u pacientů s prodělanou závažnou příhodou trávicího ústrojí i bez ní.
Pokud jste někdy trpěl(a) jiným onemocněním trávícího traktu (příznaky v žaludku a ve střevech) nebo
jste měl(a) ulcerózní kolitidu nebo Crohnovu chorobu (chronická zánětlivá a opakující se onemocnění
střeva), Váš lékař bude sledovat Vaše případné trávicí obtíže, zejména krvácení (krvácení ze žaludku a
střev způsobující černé zbarvení stolice)
Riziko krvácení ze žaludku a střev, vředů a proděravění je vyšší u pacientů užívajících vysoké
dávky nesteroidních antirevmatik a u pacientů již dříve vředy trpícími, zvláště ve spojení s krvácením
a proděravěním (viz bod 2) a u starších pacientů.
Tito pacienti začínají užívat co nejnižší dávku přípravku a lékař uváží kombinovanou léčbu
s protektivními přípravky (léky, které chrání žaludek). Stejná opatření platí i pro pacienty užívající
nízké dávky kyseliny acetylsalicylové nebo jiné léky, které zvyšují riziko poškození trávicího traktu.
Prosím, poraďte se se svým lékařem.
Pokud jste již někdy měli nežádoucí účinky týkající se žaludku nebo střev, zvláště pokud patříte ke
starším pacientům, nahlaste veškeré neobvyklé trávicí potíže (zvláště krvavou nebo černou stolici nebo
krev při zvracení) svému lékaři, především v prvních měsících léčby.
Opatrnosti je třeba, pokud současně užíváte léky zvyšující riziko vředů nebo krvácení:
orální kortikosteroidy (léky na záněty jako je revmatismus)
léky snižující srážení krve jako je warfarin (ředí krev)
selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léčí depresi)
léky snižující srážení krve blokováním krevních destiček jako je kyselina acetylsalicylová (viz
také bod 2).
Pokud zjistíte krvácení ze žaludku nebo střev (způsobí krvavou nebo černou stolici nebo krev při
zvracení) nebo vředy během léčby přípravkem Meloxistad, okamžitě to oznamte svému lékaři a léčbu
ukončete.
Přípravek Meloxistad se nesmí užívat současně s dalšími nesteroidními antirevmatiky (NSAID),
včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2 (léčí zánět).
Účinky na cévy v srdci a mozku
Léky jako Meloxistad mohou být spojovány s malým zvýšením rizika infarktu myokardu nebo
mozkové příhody. Toto riziko je vyšší při užívání vyšších dávek a při dlouhodobé léčbě.
Nepřekračujte doporučené dávkování ani dobu léčby.
3/10
Pokud trpíte problémy se srdcem, měli jste již mrtvici nebo jste přesvědčeni, že se Vás týká jejich
zvýšené riziko (např. máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysokou hladinu cholesterolu v krvi nebo
kouříte), promluvte si o své léčbě se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud jste dříve trpěli vysokým krevním tlakem (hypertenze) nebo srdečním selháváním (srdce
nemůže pumpovat do těla dostatečné množství krve), Váš lékař Vás bude pečlivě sledovat.
Závažné kožní reakce / reakce z přecitlivělosti
Při léčbě nesteroidními antirevmatiky (NSAID) byly velmi vzácně hlášeny závažné kožní reakce
(včetně exfoliativní dermatitidy, viz bod 4). Ukončete užívání přípravku Meloxistad při prvním
objevení vyrážky, postižení sliznic nebo jiných známek přecitlivělosti (např. potíže s dýcháním, zúžení
hrdla, otok rtů, jazyka, tváře nebo kopřivka) a okamžitě navštivte lékaře.
Při používání přípravku Meloxistad byly hlášeny případy výskytu kožních vyrážek, které mohou být
život ohrožující (exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální
nekrolýza- viz bod 4). Tyto vyrážky se objevují na trupu těla a vypadají zpočátku jako zarudlé
terčovité nebo okrouhlé skvrny, uvnitř kterých často vzniknou puchýře.
Dalšími známkami, kterými se výše uvedené reakce mohou projevit jsou afty v ústech, v hrdle, nose,
kožní vřídky na genitáliích a zánět spojivek (zarudlé a oteklé oční spojivky). Je třeba, abyste sledovali,
zda se tyto kožní projevy u Vás neobjevují.
Tyto potenciálně život ohrožující kožní reakce jsou často doprovázeny příznaky podobnými chřipce.
Vyrážka se může postupně zhoršovat a může dojít až k rozsáhlé tvorbě puchýřů nebo olupování kůže.
Riziko vzniku závažných kožních reakcí je nejvyšší během prvních týdnů léčby.
Pokud se u Vás při podávání přípravku Meloxistad Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická
epidermální nekrolýza objevily,již nikdy nesmíte Meloxistad znovu užívat.
Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo výše uvedené kožní příznaky, nebo jakékoli jiné známky
přecitlivělosti (např. dušnost, stažení hrdla, otok rtů, jazyka, obličeje, či kopřivka) přestaňte
Meloxistad užívat, ihned vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři sdělte, že jste tento přípravek užíval(a).
Další informace
Účinek meloxikamu nastupuje opožděně. Prosím, informujte lékaře, pokud je účinek přípravku
Meloxistad příliš slabý nebo pokud potřebujete rychlou úlevu od bolesti.
Meloxikam může způsobit zvýšení laboratorních hodnot. Tato změna je většinou mírná a přechodná.
Pokud se u Vás objeví významná nebo dlouhodobá změna laboratorních hodnot, Váš lékař ukončí
léčbu přípravkem a provede u Vás patřičná vyšetření.
Na počátku léčby nebo po zvýšení dávek je nutné pečlivě sledovat močení a ledvinné funkce u
pacientů
starších
léčených současně ACE inhibitory, antagonisty angiotenzinu II, sartany a diuretiky (léky snižující
vysoký krevní tlak)
se sníženým objemem krve
s městnavým srdečním selháním
s onemocněním ledvin (ledvinné selhání, nefrotický syndrom, lupusová nefropatie)
se závažným jaterním postižením.
U pacientů s cukrovkou nebo u pacientů léčených léky obsahujícími draslík je nutné pravidelné
sledování hladin draslíku.
Meloxikam může skrýt příznaky současně probíhajícího infekčního onemocnění.
4/10
Meloxikam může ztížit otěhotnění. Pokud plánujete těhotenství nebo máte problémy s otěhotněním,
informujte svého lékaře o užívání přípravku Meloxistad.
Vzácně může léčba nesteroidními protizánětlivými léky způsobit:
zánět ledvin (intersticiální nefritida, glomerulonefritida)
nekrózu dřeně ledvin, poškození ledvin, které může vést až k selhání ledvin
nefrotický syndrom: porucha při které jsou ledviny poškozeny a která může vést k ledvinnému
selhání
Nežádoucí účinky mohou být minimalizovány užíváním nejnižší možné účinné dávky po co nejkratší
dobu nutnou pro léčbu příznaků.
V případě, že léčebný účinek není dostatečný, nesmí být doporučená maximální denní dávka
překročena, ani nesmí být užíván další lék ze skupiny nesteroidních antirevmatik (NSAID). Pokud se
Vaše onemocnění po několika dnech léčby nezlepší, poraďte se se svým lékařem.
Starší pacienti
Riziko nežádoucích účinků (zvláště krvácení a proděravění v oblasti trávicího traktu), které mohou být
i život ohrožující, je u starších pacientů vyšší. Krvácení, vředy a proděravění v trávicím traktu jsou u
starších pacientů obvykle závažnější. Proto je u těchto pacientů nutná pečlivá kontrola lékařem.
Váš lékař Vás bude pečlivě sledovat, zvláště pokud trpíte poškozenými ledvinnými nebo jaterními
funkcemi nebo srdečním selháním (srdce nepumpuje dostatek krve do těla).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Následující léky mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků na žaludek a střeva:
další nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), (např. aspirin, ibuprofen)
selektivní inhibitory cyklooxygenázy 2 (léčí zánět)
kortikosteroidy (léčí záněty nebo alergie)
léky rozpouštějící krevní sraženiny nebo zabraňující srážení krve jako kyselina acetylsalicylová
některé léky na depresi (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSIR).
Vzájemné ovlivnění s dalšími léčivy:
Perorální antikoagulancia (léky snižující srážení krve), jako je warfarin. Nesteroidní
antirevmatika, včetně meloxikamu, mohou zvýšit antikoagulační účinek. Jejich současné
užívání není doporučeno. Pokud antikoagulancia užíváte, zeptejte se svého lékaře.
Léky utlumující imunitní odpověď organizmu nebo obrannou reakci po transplantaci orgánů
(cyklosporin) mohou při současném užívání s meloxikamem zvýšit nežádoucí účinky na
ledviny (nefrotoxicita).
Léky snižující krevní tlak (např. diuretika, ACE inhibitory, antagonisté angiotenzinu II, beta
blokátory. Meloxikam může snížit antihypertenzivní účinek těchto léků.
Nitroděložní tělíska k zabránění otěhotnění (kovové nebo plastické tělísko vložené do dělohy)
jejich účinnost může být meloxikamem zhoršena.
Některé léky na psychiatrické poruchy a deprese (lithium).
Některé léky na léčbu revmatizmu a nádorů (methotrexát) mohou být ovlivněny meloxikamem.
Meloxikam zvyšuje jejich hladiny.
Léky snižující hladinu cholesterolu (cholestyramin) snižují hladinu meloxikamu v krvi a tím
snižují jeho účinek.
Užívání přípravku Meloxistad s jídlem a pitím
Tablety zapíjejte vodou nebo jinou tekutinou a užívejte během jídla.
5/10
Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotenství
Meloxistad nesmíte během těhotenství užívat.
Pokud si myslíte nebo víte, že jste těhotná při léčbě přípravkem Meloxistad, informujte svého lékaře.
Meloxikam může ztížit otěhotnění (viz bod 2.)
Kojení
Při kojení nesmí být přípravek Meloxistad užíván.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Je pravděpodobné, že meloxikam nebude mít žádný nebo bude mít zanedbatelný vliv na schopnost
řídit a obsluhovat stroje. Přesto se při léčbě mohou objevit poruchy centrálního nervového systému
(např. poruchy vidění, ospalost, závratě, rozmazané vidění nebo jiné příznaky). V tomto případě
nesedejte za volant ani neobsluhujte žádné stroje.
Důležité upozornění o některých složkách přípravku
Tablety obsahují monohydrát laktózy. Pokud víte, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, oznamte
to svému lékaři ještě před tím, než začnete lék užívat.
3. Jak se přípravek Meloxistad používá?
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka při léčbě vzplanutí osteoartritidy je 1/2 tablety denně (7,5 mg meloxikamu).
Pokud nedojde ke zlepšení, dávka může být zvýšena na 1 tabletu denně (15 mg meloxikamu).
Obvyklá dávka při léčbě revmatoidní artritídy nebo ankylující spondylitídy je 1 tableta denně (15
mg meloxikamu).(viz také kapitola Zvláštní populace)
Podle odpovědi na léčbu může lékař tuto dávku snížit na 1/2 tablety denně (7,5 mg meloxikamu).
Nepřekračujte dávku 1 tablety přípravku Meloxistad 15 mg (15 mg meloxikamu) denně.
Způsob použití
Perorální podání.
Polykejte tablety s dostatečným množstvím tekutiny (např. 1 sklenice vody), během jídla.
Jelikož se riziko nežádoucích účinků meloxikamu zvyšuje s dávkou a délkou léčby, Váš lékař Vám
předepíše léčbu co nejkratší s co nejnižšími účinnými dávkami. Proto musíte lékaře navštěvovat
pravidelně.
Zvláštní populace
Starší pacienti a pacienti se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků
Doporučená dávka pro dlouhodobou léčbu u starších pacientů je 1/2 tablety přípravku Meloxistad 15
mg (7,5 mg meloxikamu) denně.
Pacienti se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků musí začínat léčbu dávkou 1/2 tablety přípravku
Meloxistad 15 mg (7,5 mg meloxikamu) denně.
Pacienti s poruchou funkce ledvin
6/10
U pacientů s těžkým ledvinným selháním podrobujících se hemodialýze nesmí léčba překročit dávku
1/2 tablety přípravku Meloxistad 15 mg (7,5 mg meloxikamu) denně.
Pacientům s těžkým ledvinným selháním bez dialýzy nesmí být přípravek podáván. (viz kapitola
Neužívejte přípravek)
Pacienti s poruchou funkce jater
U mírného nebo středního postižení jater není třeba dávkování přípravku upravovat. Pacienti s těžkým
postižením funkce jater nesmí přípravek užívat. (viz kapitola Neužívejte přípravek)
Děti a dospívající do 15 let
Meloxistad nemají užívat děti do 15 let.
Děti do 15 let mají užívat přípravky s nižší dávkou nebo jinou aplikační formou meloxikamu.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Meloxistad, než jste měl(a):
Pokud omylem požijete příliš velkou dávku, okamžitě informujte Vašeho lékaře nebo lékárníka.
Příznaky předávkování mohou zahrnovat
nevolnost,
zvracení,
ospalost,
letargii,
bolest břicha (v horní části břicha), a obvykle jsou při podpůrné léčbě dočasné.
Navíc se může objevit žaludeční a/nebo střevní krvácení.
Závažná otrava může například způsobit
vysoký krevní tlak,
akutní ledvinné selhání,
poruchu funkce jater,
závažné dýchací problémy,
křeče a
kolaps (bezvědomí).
Závažné alergické (anafylaktoidní) reakce, které byly hlášeny při užívání nesteroidních antirevmatik
se mohou objevit i při předávkování.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Meloxistad:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte ve svém
předepsaném dávkovacím schématu.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Meloxistad:
Bez porady s lékařem nepřerušujte a neukončujte léčbu.
Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se Vašeho lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Meloxistad nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Informujte lékaře okamžitě, pokud se u Vás objeví:
krvavá, černá stolice nebo dehtovitá stolice
krev při zvracení
otoky nebo rychlý přírůstek váhy (zadržování tekutin)
neobvyklá únava nebo slabost
zežloutnutí kůže nebo očí
7/10
nepřiměřené svědění
příznaky podobné chřipce
bolest nebo citlivost břicha.
Tyto příznaky mohou znamenat závažné nežádoucí účinky (např. peptický vřed, proděravění nebo
krvácení ze žaludku nebo střeva), které mohou být někdy velmi vážné, zvlášť u starších pacientů. Tyto
nežádoucí účinky se mohou objevit kdykoli během léčby a to s varujícími příznaky i bez nich, u
pacientů s prodělanou závažnou příhodou v trávicím ústrojí i bez ní a mohou být nebezpečnější u
starších pacientů. .
Pokud se u Vás objeví nějaký z následujících nežádoucích účinků, přerušte léčbu a okamžitě
informujte lékaře:
alergická reakce (potíže s dýcháním, zúžení hrdla, otok rtů, jazyka nebo tváře, kopřivka)
svalové křeče, necitlivost nebo brnění
vředy (otevřené rány) v ústech
epileptické záchvaty
zhoršení sluchu nebo zvonění v uších
křeče břicha, pálení žáhy nebo porucha trávení
Mohou se objevit i další, méně závažné nežádoucí účinky. Informujte lékaře, pokud se u Vás objeví:
závrať nebo bolest hlavy
nevolnost, průjem nebo zácpa
deprese
únava nebo slabost
sucho v ústech nebo
nepravidelný menstruační cyklus.
Nežádoucí účinky byly hlášeny s následující četností výskytu:
Velmi časté: u více než 1 z 10 léčených pacientů
Časté: u 1 až 10 ze 100 léčených pacientů
Méně časté: u 1 až 10 z 1 000 léčených pacientů
Vzácné: u 1 až 10 z 10 000 léčených pacientů
Velmi vzácné: u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů
Není známo: z dostupných údajů nelze určit
Nejčastějšími sledovanými nežádoucími účinky jsou účinky na žaludek a střeva. Mohou se objevit
peptické vředy, proděravění a krvácení, někdy život ohrožující, zvláště u starších pacientů (viz bod 2).
Velmi časté nežádoucí účinky:
trávicí poruchy jako
- porucha trávení
- nevolnost a zvracení
- bolest břicha
- zácpa
- nadýmání
- průjem
- mírné krvácení z trávicího traktu, které může velmi zřídka způsobit snížení počtu červených
krvinek (anémie)
Časté nežádoucí účinky:
anémie (snížený počet červených krvinek)
točení hlavy
bolest hlavy
svědění
8/10
vyrážka
zadržování vody (otoky), např. s otokem nohou
Méně časté nežádoucí účinky:
krevní onemocnění (změny v počtu krvinek jako je leukocytopénie, trombocytopénie,
agranulocytóza)
závratě
zvonění nebo pískání v uších
ospalost
znatelné bušení srdce (palpitace)
zvýšení krevního tlaku
rudnutí
krvácení ze žaludku nebo střeva a vředy (mohou způsobit černou stolici nebo krev při zvracení)
zánět jícnu
stomatitida (zánět ústní sliznice)
kopřivka
zadržování sodíku a vody v těle
zvýšená hladiny draslíku v krvi
přechodné změny jaterních a ledvinných funkčních testů
cévní tromboembolické příhody v srdci nebo v mozku (vznik krevní sraženiny v cévě, která může
poškodit srdce nebo mozek)
Vzácné nežádoucí účinky:
anafylaktické reakce (akutní alergické reakce) zahrnující příznaky jako zánět nebo puchýřky na
kůži, otok rtů nebo jazyka, potíže s dýcháním, nízký krevní tlak a mdloby. Pokud některý z těchto
příznaků zaznamenáte, okamžitě informujte lékaře
kožní vyrážky se zarudnutím a tvorbou puchýřů, které mohou být život ohrožující (např. Stevens-
Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza/Lyellův syndrom) (viz bod 2),
angioedém (otok kůže a sliznic)
kožní reakce jako erythema multiforme
reakce přecitlivělosti na světlo (fotosenzitivní reakce)
poruchy nálady
nespavost, noční můry
zmatenost
poruchy vidění včetně rozmazaného vidění
začátek astmatických záchvatů u pacientů alergických na kyselinu acetylsalicylovou (např.
aspirin) nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky
proděravění v trávicím traktu (stěny žaludku nebo střeva). To může způsobit zánět břicha a je
nutná okamžitá lékařská pomoc.
zánět žaludku
zánět střev
zánět jater
závažné bulózní kožní reakce se zčervenáním a pupínky (např. Stevens - Johnsonův syndrom,
toxická epidermální nekrolýza, Lyellův syndrom)
angioedém (otok kůže a sliznic)
kožní reakce jako erythema multiforme
přecitlivělost na světlo
akutní funkční ledvinné selhání u rizikových pacientů
Není známo:
zhoršení onemocnění trávicího traktu (kolitida a Crohnova choroba, viz bod 2)
zvýšený krevní tlak (hypertenze)
9/10
srdeční selhávání
žilní trombotické příhody (vznik krevní sraženiny v žíle, která může bránit průtoku krve)
plicní eosinofilie (alergická reakce podobná zánětu plic)
Léky jako Meloxistad mohou být spojovány s malým vzrůstem rizika srdečního infarktu nebo
mozkové příhody.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. Jak přípravek Meloxistad uchovávat
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento lék nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek Meloxistad obsahuje
Účinná látka:
Meloxistad 15 mg: jedna tableta obsahuje Meloxicamum 15 mg.
Pomocné látky:
Mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý škrob, kukuřičný škrob, dihydrát citronanu sodného, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, monohydrát laktózy.
Jak přípravek Meloxistad vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety jsou světle žluté, ploché z jedné strany s půlicí rýhou z druhé strany hladké zabalené v
PVC/PVDC/hliníkových blistrech.
Velikost balení: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 140, 280, 300, 500 nebo 1000 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Německo
10/10
Výrobce:
Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Německo
Chanelle Medical Ltd.
Loughrea, Co. Galway,
Irsko
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod
těmito názvy:
Belgie: Meloxicam EG 7,5/15mg tabletten
Česká republika: MELOXISTAD 15 mg, tablety
Německo: Meloxicam AL 7,5 /15mg Tabletten
Dánsko: Meloxicam STADA
Estonsko: MELOXISTAD 7,5/15 mg tabletid
Španělsko: Meloxicam STADA 7,5/15 mg comprimidos EFG
Maďarsko: MELOXISTAD 7.5/15 mg tabletta
Itálie: Meloxicam EG 7,5/15 mg Compresse
Litva: MELOXISTAD 7,5/15 mg tabletés
Lucembursko: Meloxicam EG 7,5/15 mg comprimés
Lotyšsko: MELOXISTAD 7,5/15 mg tabletes
Polsko: Meloxistad
Portugalsko: Meloxicam Ciclum 7,5/15 mg comprimidos
Slovenská republika: MELOXISTAD 15
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
23.5.2012

Recenze

Recenze produktu MELOXISTAD 15 MG 20X15MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MELOXISTAD 15 MG 20X15MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze