Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

MELOXICAM-TEVA 15 MG 100X15MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 41767

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 41767
Kód EAN: 8592387017815
Kód SÚKL: 22903
Je určen k léčbě zánětů a bolestí kloubů a svalů.

Příbalový leták

1/9 

 

 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: informace pro pacienta 

 

Meloxicam Teva 15 mg tablety 

 

Meloxicamum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek Meloxicam Teva a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Meloxicam Teva užívat 

3. 

Jak se přípravek Meloxicam Teva užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Meloxicam Teva uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK MELOXICAM TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Přípravek Meloxicam Teva patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID), které se 
používají k mírnění zánětu a bolesti kloubů a svalů. 
 
Přípravek Meloxicam Teva se užívá: 

•  ke krátkodobé léčbě příznaků osteoartrózy (nadměrné poškození kloubů), pokud tento stav 

vzplane 

•  k dlouhodobé léčbě příznaků revmatoidní artritidy 
•  k dlouhodobé léčbě příznaků ankylozující spondylitidy (zánět kloubů mezi páteří a pánví) 

 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
MELOXICAM TEVA UŽÍVAT
 

 
Neužívejte přípravek Meloxicam-Teva 
 
Neužívejte přípravek Meloxicam Teva v případě: 

•  alergie (přecitlivělosti) na meloxikam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6) 

•  alergie (přecitlivělosti) na kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) nebo jiné NSAID 
•  následujících příznaků po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných NSAID: 

-  sípání, úzkost na hrudi, dušnost (astma) 
-  ucpání nosu následkem zduření nosní sliznice (nosní polypy) 
-  kožní vyrážka/kopřivka (urtikárie) 
-  prudký otok kůže nebo sliznic, jako otok kolem očí tváře, rtů, úst nebo hrdla, který může 

způsobit dušnost (angioneurotický edém) 

•  následujících příznaků po předchozí léčbě NSAID v minulosti: 

-  krvácení do žaludku nebo střev 

2/9 

 

-  proděravění (perforace) žaludku nebo střev 

•  vředů nebo krvácení do žaludku nebo střev 
•  nynějších nebo minulých vředů žaludku nebo tenkého střeva nebo krvácení (vředy nebo 

krvácení, které se objevilo nejméně dvakrát) 

•  závažného postižení jater 
•  těžkého postižení ledvin bez dialýzy 
•  nedávného krvácení do mozku (cerebrovaskulární krvácení) 
•  jakéhokoli typu poruchy krvácivosti 
•  závažného srdečního selhání 
•  posledních tří měsíců těhotenství 
•  jestliže kojíte 
•  dětí a dospívajících do 16 let 

 
 
Upozornění a opatření 
 
Léčivé přípravky jako Meloxicam Teva mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika srdeční ataky 
(infarkt myokardu) nebo mozkové mrtvice (apoplexie). Riziko je pravděpodobnější u vysokých dávek 
a dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte proto doporučenou dávku. Neužívejte přípravek Meloxicam Teva 
déle než Vám lékař předepsal (viz bod 3 „Jak se přípravek Meloxicam Teva užívá“) 
 
Pokud máte problémy se srdcem, prodělal/a jste mozkovou mrtvici nebo se domníváte, že máte 
rizikové faktory pro rozvoj těchto stavů, poraďte se o vaší léčbě s lékařem nebo lékárníkem. Jako 
například jestliže: 

•  máte vysoký krevní tlak (hypertenze) 
•  máte vysoké hladiny cukru v krvi (diabetes mellitus) 
•  máte vysoké hladiny cholesterolu v krvi (hypercholesterolémie) 
•  kouříte 

 
Při užívání meloxikamu byl hlášen výskyt potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-
Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza ), které se nejprve projevují načervenalými 
terčovitými skvrnami nebo kulatými stopami často s centrálním puchýřem na trupu. Další příznaky 
zahrnují vředy v ústech, hrdle, nose, na genitáliích nebo zánět spojivek (červené a oteklé oči). 
Potenciálně život ohrožující kožní vyrážka je často spojena s příznaky podobnými chřipce. Vyrážka 
může pokračovat tvorbou puchýřů nebo odlupováním kůže. Nejvyšší riziko výskytu závažných 
kožních reakcí je během prvního měsíce léčby. Pokud se u Vás objeví Stevens-Johnsonův syndrom 
nebo toxická epidermální nekrolýza během užívání meloxikamu, nesmíte ho již nikdy začít znovu 
užívat. 
Pokud zaznamenáte vznik vyrážky nebo těchto kožních příznaků, přestaňte přípravek 
Meloxicam Teva užívat, vyhledejte ihned lékaře a sdělte mu, že užíváte tento přípravek.   
 
Přípravek Meloxicam Teva není vhodný, jestliže vyžadujete okamžitou úlevu od akutní bolesti. 
 
Nesteroidní protizánětlivé léky, včetně přípravku Melixicam Teva, mohou maskovat příznaky 
probíhající infekce (např. horečka). Jestliže se objeví příznaky infekce, nebo pokud se příznaky 
zhorší, měl/a byste navštívit svého lékaře. 
 
U žen může přípravek Meloxicam  Teva způsobit obtíže s otěhotněním. Sdělte svému lékaři, že 
plánujete otěhotnět nebo že máte s otěhotněním problémy. Pokud máte podstoupit testy plodnosti, 
neměla byste přípravek Meloxicam  Teva užívat. 
 
 
Protože může být nezbytné upravit Vaši léčbu, je důležité poradit se s lékařem před zahájením užívání 
přípravku Meloxicam  Teva v následujících případech: 

•  v minulosti jste prodělal/a zánět jícnu (ezofagitida), zánět žaludku (gastritida) nebo jiné 

onemocnění trávicího traktu, např. ulcerativní kolitida, Crohnova nemoc 

3/9 

 

•  vysoký krevní tlak (hypertenze) 
•  pokročilý věk 
•  onemocnění srdce, jater nebo ledvin 
•  vysoké hladiny cukru v krvi (diabetes mellitus) 
•  snížený krevní objem (hypovolémie), který mohla způsobit velká ztráta krve nebo popáleniny, 

operace nebo malý příjem tekutin 

•  vysoké hladiny krevního draslíku, které byly dříve lékařem diagnostikovány 

 
Váš lékař může sledovat vývoj po dobu léčby. 
 
Vyšší než doporučené dávky mohou představovat závažná rizika. Nepřekračujte proto doporučenou 
denní dávku a neužívejte současně jiné NSAID. To je zvlášť důležité, pokud jste starší osoby, u nichž 
je riziko nežádoucích účinků vyšší. 
 
 
Další léčivé přípravky a Meloxicam  Teva  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval/a nebo které možná budete užívat. 
 
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka především, pokud jste užívali/užíváte cokoli 
z následujícího: 

•  jiné NSAID 
•  přípravky užívané k prevenci vzniku krevních sraženin 
•  přípravky užívané k rozpouštění krevních sraženin (trombolytika) 
•  přípravky k léčbě onemocnění srdce nebo ledvin 
•  kortikosteroidy 
•  cyklosporin – užívá se po orgánových transplantacích nebo k léčbě závažných kožních 

chorob, revmatoidní artritidy nebo nefrotického syndromu 

•  diuretika („vodní tablety“). Váš lékař může sledovat funkci ledvin, jestliže diuretika 

užíváte. 

•  lithium – užívá se k léčbě poruch nálad 
•  selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu – užívají se k léčbě deprese 
•  methotrexát – užívá se k léčbě novotvarů nebo nekontrolovaných závažných kožních 

chorob a aktivní revmatoidní artritidy 

•  cholestyramin – většinou se užívá ke snížení hladin cholesterolu 
•  jestliže jste žena a máte zavedené nitroděložní tělísko (IUD), obvykle známé jako spirála 

 
Užívání jiných protizánětlivých léků nebo léků bránících krevnímu srážení nebo rozpouštějících 
krevní sraženiny současně s meloxikamem může zvyšovat riziko vzniku žaludečních nebo 
dvanáctníkových vředů, krvácení a poškození výstelky střeva a žaludku. Současné užívání těchto léků 
s meloxikamem se proto nedoporučuje. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud otěhotníte v průběhu užívání přípravku Meloxicam  Teva, sdělte to svému lékaři. 
Během prvních 6 měsíců těhotenství Vám lékař, přesně předepíše dávkování tohoto léčivého 
přípravku, je-li to nezbytně nutné. 
 
Během posledního trimestru těhotenství, neužívejte přípravek Meloxicam Teva, protože meloxikam 
může mít vážné účinky na Vaše dítě, především na srdce, plíce a ledviny, a to dokonce již po jednom 
podání. 
 
Přípravek Meloxicam Teva se nesmí užívat během kojení. 
 

4/9 

 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Přípravek Meloxicam Teva může mírně ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje kvůli 
možnosti výskytu nežádoucích účinků jako jsou závratě, ospalost nebo neostré vidění. Vyskytnou-li se 
u Vás tyto obtíže neřiďte a neobsluhujte stroje, dokud příznaky nevymizí. Poraďte se se svým lékařem 
nebo lékárníkem. 
 
Přípravek
 Meloxicam Teva obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se s ním, než začnete tento přípravek užívat. 
 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK MELOXICAM TEVA UŽÍVÁ 

 
Lékař stanovil pro Vás vhodnou dávku přípravku. Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů 
Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučené 
dávkování je popsáno níže. 
 
Tento léčivý přípravek je určen pouze k podání ústy. Musíte užít celou denní dávku naráz během jídla 
a zapít ji vodou nebo jinou tekutinou. 
 
Doporučená dávka je následující: 
 
Vzplanutí osteoartrózy: 
Jednou denně 7,5 mg, což může být po konzultaci s lékařem zvýšeno na 15 mg jednou denně. 
 
Revmatoidní artritida:  
Jedna 15mg tableta jednou denně. Tato dávka může být snížena na 7,5 mg jednou denně. 
 
Ankylozující spondylitida:  
Jedna 15mg tableta jednou denně. Tato dávka může být snížena na 7,5 mg jednou denně. 
 
Nepřekračujte dávku 15 mg/den. 
 
 
Přípravek  Meloxicam Teva nesmí být podáván dětem a dospívajícím ve věku do 16 let  
 
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, pokud si nejste jistý/á, jak užívat tento přípravek nebo pokud 
máte pocit, že účinek přípravku Meloxicam Teva je příliš silný nebo příliš slabý. 
 
Vezměte prosím na vědomí, že tento přípravek je dostupný v jiných silách a lékových formách, které 
mohou být pro Vaši léčbu vhodnější. 
 
Informace pro starší pacienty a pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater 
Doporučená dávka pro dlouhodobou léčbu revmatoidní artritidy nebo ankylozující spondylitidy u 
starších pacientů je 7,5 mg/den. U pacientů se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků musí být léčba 
zahájena dávkou 7,5 mg denně. 
 
Jestliže jste užil/a více přípravku Meloxicam Teva, než jste měl/a 
 
Příznaky předávkování jsou obvykle omezeny na letargii, ospalost, nevolnost, zvracení a bolest 
žaludku. Tyto příznaky obvykle odezní. Silné předávkování může ovšem vyvolat závažné nežádoucí 
účinky (viz bod 4 níže). Při předávkování vyhledejte ihned lékařskou pomoc. 

 

5/9 

 

Jestliže jste zapomněl/a užít Meloxicam Teva 
 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. 
 
Pokud máte jakékoli další otázky ohledně užívání tohoto přípravku, obraťte se na lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Jako všechny léčivé přípravky může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte užívat Meloxicam Teva a okamžitě se poraďte se svým lékařem nebo nejbližším 
nemocničním zařízením, pokud zaznamenáte: 
 
Alergické (hypersenzitivní) reakce, které se mohou objevit jako: 

•  kožní reakce, jako je svědění (pruritus), puchýřky nebo olupování kůže, které může být závažné 

(Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), léze měkkých tkání (mukózní 
léze) nebo erythema multiforme. 
Erythema multiforme je závažná alergická reakce kůže, která se projevuje skvrnami 
s červeným nebo nachovým okrajem a/nebo puchýřky. Může postihovat také ústa, oči a jiná 
vlhká místa povrchu těla. 

•  otékání pokožky nebo sliznice, jako je otok okolo očí, tváří a rtů, úst a hrdla, který může 

způsobit potíže s dýcháním, oteklé kotníky a chodidla (edém dolních končetin) 

•  dechová nedostatečnost nebo astma 
•  zánět jater (hepatitida). Může zapříčinit symptomy, jako je: 

o

  žluté zabarvení pokožky a očí (žloutenka) 

o

  bolest břicha 

o

  ztráta chuti k jídlu 

Nežádoucí účinky zažívacího traktu, především: 

•  krvácení (způsobuje černou dehtovitou stolici) 
•  vředy trávicího traktu (způsobují bolest břicha) 

 
Krvácení trávicího traktu (gastrointestinální krvácení), vznik vředů a proděravění zažívacího traktu 
(perforace) mohou být někdy závažné a potenciálně fatální, především u starších pacientů. 
 
Jestliže jste dříve trpěl(a) symptomy zažívacího traktu v důsledku dlouhodobého užívání nesteroidních 
protizánětlivých léků, okamžitě vyhledejte lékařskou radu, především jste-li starší pacient. Váš lékař 
může sledovat Váš stav během léčby. 
 
Pokud pociťujete poruchy zraku, neřiďte ani neobsluhujte stroje. 
 
Obecné nežádoucí účinky nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) 
Užívání některých NSAID může být spojeno s o trochu zvýšeným rizikem okluze arteriálních cév 
(arteriální trombotická událost), např. srdeční atak (infarkt myokardu) nebo mozková mrtvice 
(apoplexie), především při podávání vysokých dávek a dlouhodobé léčbě. 
 
Při současné léčbě NSAID byla hlášena retence tekutin (edém), vysoký krevní tlak (hypertenze) a 
srdeční selhání. 
 
Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky postihují zažívací trakt (gastrointestinální události): 

•  žaludeční vředy a vředy horní části tenkého střeva (peptické/gastroduodenální vředy) 
•  proděravění střevní stěny (perforace) a krvácení zažívacího traktu (někdy fatální, především u 

starších pacientů) 

 

6/9 

 

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po podání NSAID: 

•  pocit nevolnosti (nauzea) a nevolnost (zvracení) 
•  řídká stolice (průjem) 
•  nadýmání 
•  zácpa 
•  zažívací potíže (dyspepsie) 
•  bolest břicha 
•  černá dehtovitá stolice v důsledku krvácení do zažívacího traktu (meléna) 
•  zvracení krve (hematemeza) 
•  zánět se vznikem vředů v ústech (ulcerativní stomatitita) 
•  zhoršení zánětu tlustého střeva (exacerbace kolitidy) 
•  zhoršení zánětu zažívacího traktu (exacerbace Crohnovy choroby) 

 
Méně často byl pozorován zánět žaludku (gastritida). 
 
Nežádoucí účinky meloxikamu 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10) 

•  zažívací potíže (dyspepsie) 
•  pocit nevolnosti (nauzea) a nevolnost (zvracení) 
•  bolest břicha 
•  zácpa 
•  nadýmání 
•  řídká stolice (průjem) 

 
Časté (mohou postihnout  až 1 osobu ze 10): 

•  bolest hlavy 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1  osobu z 100) 

•  závrať (točení hlavy) 
•  pocit závratě, točení hlavy (vertigo) 
•  somnolence (ospalost) 
•  anémie (snížení koncentrace červeného krevního barviva, hemoglobinu) 
•  zvýšení krevního tlaku (hypertenze) 
•  návaly (dočasné červenání tváří a krku) 
•  retence sodíku a vody 
•  zvýšené hladiny draslíku (hyperkalémie). To může vést k symptomům, jako jsou: 

o

  změny srdečního tepu (arytmie) 

o

  palpitace (pociťujete-li, že Vaše srdce bije více než obvykle) 

o

  svalová slabost 

•  říhání 
•  zánět žaludku (gastritida) 
•  krvácení zažívacího traktu 
•  zánět úst (stomatitida) 
•  okamžitá alergická (hypersenzitivní) reakce 
•  svědění (pruritus) 
•  kožní vyrážka 
•  otékání způsobené retencí vody (edém), včetně oteklých kotníků/chodidel (edém dolních 

končetin) 

•  náhlé otékání pokožky nebo sliznice, jako je otok okolo očí, tváří a rtů, úst a hrdla, který může 

způsobit potíže s dýcháním (angioneurotický edém) 

•  přechodné změny laboratorních testů, které hodnotí funkci jater (např. zvýšení hladin jaterních 

enzymů, jako jsou transaminázy, nebo zvýšení hladiny žlučového barviva, bilirubinu). Váš 
lékař toto může odhalit krevním testem. 

7/9 

 

•  změny laboratorních testů, které hodnotí ledvinovou (renální) funkci (např. zvýšení hladin 

kreatininu nebo urey) 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000) 

•  poruchy nálady 
•  noční můry 
•  neobvyklý krevní obraz, včetně: 

o

  výjimečně odlišného krevního obrazu 

o

  sníženého počtu bílých krvinek (leukocytopenie) 

o

  sníženého počtu krevních destiček (trombocytopenie) 

Tyto účinky mohou zvyšovat riziko infekce a příznaků, jako jsou podlitiny a krvácení 
z nosu. 

•  zvonění v uších (tinitus) 
•  cítění srdečního tepu (palpitace) 
•  žaludeční vředy a vředy horní části tenkého střeva (peptické/gastroduodenální vředy) 
•  zánět jícnu (ezofagitida) 
•  astmatický záchvat (byl pozorován u osob, které jsou alergické na kyselinu acetylsalicylovou 

nebo jiná NSAID) 

•  byl hlášen výskyt kožní vyrážky, která může být život ohrožující (Stevens-Johnsonův syndrom 

a toxická epidermální nekrolýza) (viz bod 2) 

•  kopřivka (urtikarie) 
•  poruchy zraku, včetně: 

o

  rozmazané vidění 

o

  konjunktivitida (zánět očí nebo očních víček) 

•  zánět tlustého střeva (kolitida) 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000) 

•  tvorba puchýřků na pokožce (bulózní reakce) a erythema multiforme. 

Erythema multiforme je závažná alergická reakce kůže, která se projevuje skvrnami 
s červeným nebo nachovým okrajem a/nebo puchýřky. Může postihovat také ústa, oči a jiná 
vlhká místa povrchu těla. 

•  zánět jater (hepatitida). Může zapříčinit symptomy, jako je: 

o

  žluté zabarvení pokožky a očí (žloutenka) 

o

  bolest břicha 

o

  ztráta chuti k jídlu 

•  akutní selhání ledvin (renální selhání), především u pacientů s rizikovými faktory, jako je 

cukrovka nebo onemocnění ledvin 

•  proděravění střevní stěny (perforace) 

 
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit) 

•  zmatenost 
•  dezorientace 
•  dechová nedostatečnost a kožní reakce (anafylaktické/anafylaktoidní reakce), vyrážka 

způsobená expozicí slunečnímu světlu (fotosenzitivní reakce) 

•  při současné léčbě NSAID bylo hlášeno srdeční selhání 
•  úplná ztráta specifických typů bílých krvinek (agranulocytóza), především u pacientů, kteří 

užívají meloxikam spolu s jinými léky, které jsou potenciálními inhibitory a depresory kostní 
dřeně nebo ji ničí (myelotoxické léky). Toto může zapříčinit: 

o

  náhlou horečku 

o

  suché hrdlo 

o

  infekci 

•  pankreatitida (zánět slinivky břišní) 

 

 
Nežádoucí účinky, které způsobují NSAID, ale zatím nebyly pozorovány po podání meloxikamu 

8/9 

 

•  změny struktury ledvin, které jsou následkem akutního selhání ledvin 
•  velmi vzácné případy zánětu ledvin (intersticiální nefritida) 
•  zánik některých buněk uvnitř ledvin (akutní tubulární nebo papilární nekróza) 
•  bílkoviny v moči (nefrotický syndrom s proteinurií) 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK MELOXICAM TEVA UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte přípravek Meloxicam Teva po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce nebo 
blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni v příslušném měsíci. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepožíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Meloxicam Teva obsahuje 
 
Léčivou látkou je meloxicamum. Jedna tableta přípravku obsahuje 15 mg meloxikamu. 
Pomocnými látkami jsou natrium-citrát, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, povidon K30, 
koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon a magnesium-stearát 
 
Jak přípravek Meloxicam-Teva vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Meloxicam Teva 15 mg jsou mramorované žluté podlouhlé tablety, z jedné strany pod sebou vyryto 
„MLX“ nad „15“ z druhé strany a s půlicí rýhou. 
Půlící rýha slouží pouze k usnadnění rozdělení tablety za účelem snazšího polykání a ne k rozdělení 
na dvě stejné dávky. 
 
Přípravek je dostupný ve velikostech balení 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 100 nebo 500 (10 x 50) tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Teva UK Ltd. 
Brampton Road, Hampden Park 
Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG 
Velká Británie 
 

9/9 

 

Pharmachemie B.V. 
Swensweg 5, Postbus 552 
2003 RN Haarlem 
Nizozemsko 
 
GALIEN LPS 
98 Rue Bellocier 
89100 Sens 
Francie 
 
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company 
Táncsics Mihály út 82 
H-2100 Gödöllő 
Maďarsko 
 
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company 
Pallagi Street 13 
H-4042, Debrecen 
Maďarsko 
 
Tento léčivý přípravek je zaregistrován v ostatních státech EU pod těmito názvy: 
BE  Meloxicam TEVA 7.5 mg & 15 mg tabletten 
CZ  Meloxicam Teva  
DK  Meloxicam Teva 
FR  Meloxicam Teva 7.5 mg comprime & Meloxicam 15 mg comprime secable 
DE  Melox-GRY 7,5 mg & 15 mg Tabletten 
NL  Meloxicam 7,5 PCH, tabletten 7,5 mg & Meloxicam 15 PCH, tabletten 15 mg 
PL     Meloxicamum 123ratio  
PT 

Meloxicam ratiopharm 7.5 mg & 15 mg Comprimido 

ES 

Meloxicam Teva 7.5 mg & 15 mg Comprimidos EFG 

SE 

Meloxicam Teva 7.5 mg & 15 mg tabletter 

UK  Meloxicam 7.5 mg & 15 mg Tablets 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 28. 6. 2017. 
 

Recenze

Recenze produktu MELOXICAM-TEVA 15 MG 100X15MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MELOXICAM-TEVA 15 MG 100X15MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám