Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 48305
Kód EAN:
Kód SÚKL: 21266
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Tablety Melobax se používají: - Při krátkodobé léčbě nového vzplanutí (exacerbace) osteoartrózy (kloubní onemocnění, způsobené rozpadem a ztrátou chrupavky kloubů). - Při dlouhodobé léčbě jiných bolestivých kloubních onemocnění, např. revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy. Revmatoidní artritida je chronické onemocnění, pro něž jsou typické ztuhlé a zanícené klouby, slabost, ztráta pohyblivosti a vznik deformací. Ankylozující spondylitida se projevuje bolestmi zad a zánětem páteřních kloubů.

Příbalový leták

1

Sp.zn.sukls72804/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

Melobax 15 mg tablety

Meloxicamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité informace.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Melobax a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat Melobax

3. Jak se Melobax užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Melobax uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Melobax a k čemu se používá

Melobax obsahuje účinnou látku meloxikam. Meloxikam patří do skupiny léčiv zvaných nesteroidní

protizánětlivé léky, též nesteroidní antirevmatika (NSAID), které se používají k potlačení zánětu a

bolesti v kloubech a svalech. Melobax je indikován k léčbě dospělých a dospívajících ve věku od 16

let.

Tablety Melobax se používají:

Při krátkodobé léčbě nového propuknutí osteoartrózy.

Při dlouhodobé léčbě

o revmatoidní artritidy

o ankylozující spondylitidy (známé také jako Bechtěrevova choroba).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat Melobax

Neužívejte Melobax, jestliže:

Jste v posledních třech měsících těhotenství.

Jste dítě a dospívající mladší 16 let.

Jste alergický(á) (přecitlivělý(á))na meloxikam. Jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na aspirin

nebo jiná nesteroidní antirevmatika (NSAID)

Jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na další složky přípravku Melobax (viz bod 6 „Obsah balení

a další informace“, kde je seznam dalších složek.

2

Trpíte kterýmkoliv z následujících příznaků po užití aspirinu nebo jiného NSAID:

o sípání, tlak na hrudi, dýchavičnost (astma)

o ucpaný nos, kvůli otoku nosní sliznice (nosní polypy)

o kožní vyrážky/kopřivka

o náhlý otok kůže nebo sliznice, jako je otok okolí očí, obličeje, rtů, úst nebo hrdla,

který může ztěžovat dýchání (angioneurotický edém)

Po předchozí léčbě NSAID se u Vás vyskytlo:

o krvácení do žaludku nebo střev

o proděravění (perforace) žaludku nebo střev

Trpíte vředy nebo krvácením do žaludku nebo střev

Máte, nebo jste v minulosti měl(a) žaludeční nebo peptický vřed nebo krvácení (vředy nebo

krvácení se vyskytly nejméně dvakrát)

Máte závažnou poruchu funkce jater

Máte závažnou poruchu funkce ledvin a nejste na dialýze

Nedávno jste prodělal(a) krvácení do mozku (cerebrovaskulární krvácení)

Máte jakékoliv krvácivé onemocnění

Trpíte závažnou srdeční poruchou

Trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, protože tento přípravek obsahuje laktózu (viz také

„Důležité informace o některých složkách přípravku Melobax“)

Pokud si nejste jistý(á), zda se něco z výše uvedeného vztahuje na Vás, poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Léky jako je Melobax mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních příhod (infarkt myokardu)

nebo mozkových cévních příhod (mrtvice). Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány

vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Nepřekračujte proto doporučenou dávku. Neužívejte Melobax

po delší dobu než Vám byl předepsán (viz bod 3 „Jak se Melobax užívá“).

Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové

faktory pro rozvoj cévních příhod, měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem nebo

lékárníkem. Například pokud máte:

- vysoký krevní tlak (hypertenzi)

- vysoké hladiny krevního cukru (diabetes mellitus)

- vysoký cholesterol (hypercholesterolemie)

- kouříte

Při používání meloxikamu byly hlášeny případy výskytu kožních vyrážek, které mohou být život

ohrožující (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), ty vypadají zpočátku jako

zarudlé terčovité nebo okrouhlé skvrny, uvnitř kterých často vzniknou puchýře.

Dalšími známkami, kterými se výše uvedené reakce mohou projevit, jsou vředy v ústech, v hrdle,

nose, na genitáliích a zánět spojivek (zarudlé a oteklé oči). Tyto potenciálně život ohrožující kožní

reakce jsou často doprovázeny příznaky podobnými chřipce. Vyrážka se může postupně zhoršovat a

může dojít až k rozsáhlé tvorbě puchýřů nebo olupování kůže. Riziko vzniku závažných kožních

reakcí je nejvyšší během prvních týdnů léčby. Pokud se u Vás při podávání přípravku Melobax objevil

3

Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, již nikdy nesmíte přípravek

Melobax znovu užívat.

Pokud se u Vás objeví závažné alergické reakce, měli byste přestat Melobax užívat při prvním výskytu

kožní vyrážky, poškození měkkých tkání (slizniční léze), nebo jakýchkoliv jiných příznaků alergie a

kontaktovat lékaře.

Okamžitě přerušte léčbu přípravkem Melobax, jakmile zaznamenáte krvácení (způsobuje dehtové

zabarvení stolice) nebo vředy v trávicím traktu (způsobují bolest břicha).

Melobax není vhodný, pokud vyžadujete okamžitou úlevu od akutní bolesti.

Melobax může maskovat příznaky infekce (např. horečku). Pokud se domníváte, že můžete mít

infekci, měl(a) byste navštívit lékaře.

Opatření pro použití

Protože může být potřeba upravit léčbu, je důležité poradit se se svým lékařem předtím, než užijete

Melobax v následujících případech:

 zánět jícnu (esofagitida), zánět žaludku (gastritida) v anamnéze, nebo anamnéza

jakéhokoliv jiného onemocnění zažívacího traktu např. Crohnova choroba nebo ulcerózní

kolitida

 vysoký krevní tlak (hypertenze)

 vyšší věk

 onemocnění srdce, jater nebo ledvin

 vysoká hladina cukru v krvi (diabetes mellitus)

 snížený objem krve (hypovolémie), která se může vyskytnout při závažné ztrátě krve nebo

při popáleninách, po operaci nebo při nízkém příjmu tekutin

 nesnášenlivost některých cukrů, diagnostikovaná lékařem, protože tento přípravek obsahuje

laktózu

 vysoká hladina draslíku v krvi, diagnostikovaná lékařem.

Je třeba, aby Váš lékař sledoval pokrok ve Vaší léčbě.

Další léčivé přípravky a Melobax

Protože Melobax může ovlivnit, nebo může být ovlivňován jinými léky, informujte svého lékaře nebo

lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete

užívat, včetně léků bez lékařského předpisu.

Zejména informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte/jste užíval(a) cokoliv z následujícího:

- jiné NSAID

- přípravky užívané k prevenci vzniku krevních sraženin

- přípravky užívané k rozpouštění krevních sraženin (trombolytika)

- přípravky k léčbě onemocnění srdce nebo ledvin

- kortikosteroidy (např. užívané k léčbě zánětů nebo alergických reakcí)

- cyklosporin – užívá se po orgánových transplantacích nebo k léčbě závažných kožních chorob,

revmatoidní artritidy nebo nefrotického syndromu

4

- diuretika („odvodňující tablety“). Váš lékař může sledovat funkci ledvin, jestliže diuretika

užíváte.

- léky k léčbě vysokého krevního tlaku (např. betablokátory)

- lithium – užívá se k léčbě poruch nálad

- selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu – užívají se k léčbě deprese

- methotrexát – užívá se k léčbě novotvarů nebo nekontrolovaných závažných kožních chorob a

aktivní revmatoidní artritidy

- cholestyramin – většinou se užívá ke snížení hladin cholesterolu

- jestliže jste žena a máte zavedené nitroděložní tělísko (IUD), obvykle známé jako spirála

Pokud máte pochybnosti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Plodnost

Melobax může ovlivnit schopnost otěhotnět. Pokud plánujete otěhotnět, nebo pokud nemůžete

otěhotnět, informujte svého lékaře.

Těhotenství.

Pokud během užívání meloxikamu zjistíte, že jste těhotná, upozorněte na to svého lékaře. Během

prvních 6 měsíců těhotenství Vám může lékař dočasně předepsat tento léčivý přípravek, pokud je to

potřeba.

Během posledních tří měsíců těhotenství neužívejte tento přípravek, protože meloxikam může mít

závažný účinek na Vaše dítě, zejména kardiopulmonální a renální účinek a to i při jediném podání.

Kojení

Melobax nesmí užívat kojící ženy.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů:

Melobax může způsobit poruchy vidění, zahrnující rozmazané vidění, ospalost, závratě, vertigo

(závrať) nebo jiné poruchy centrálního nervového systému. Pokud toto zaznamenáte, neřiďte ani

neobsluhujte stroje.

Melobax obsahuje laktosu

Váš lék obsahuje malé množství mléčného cukru zvaného laktosa. Jestliže vám lékař sdělil, že

nesnášíte některé druhy cukrů, před užíváním tohoto léčivého přípravku se s ním poraďte.

3. Jak se Melobax užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

5

Doporučená dávka je:

Při propuknutí osteoartrózy:

Doporučená denní dávka pro léčbu osteoartrózy je 7,5 mg/den (tj. jedna tableta 7,5 mg jednou denně

nebo půl tablety 15 mg jednou denně). Jestliže je účinek příliš slabý, může lékař tuto dávku zvýšit na

15 mg denně (tj. 2 tablety 7,5 mg jednou denně nebo jedna tableta 15 mg jednou denně).

Pro revmatoidní artritidu a ankylozující spondylitidu:

Doporučená denní dávka proti bolestem při revmatoidní artritidě a ankylozující spondylitidě je 15

mg/den (tj. dvě tablety 7,5 mg jednou denně nebo jedna tableta 15 mg jednou denně). Váš lékař

může snížit dávku na 7,5 mg denně (tj. jedna tableta 7,5 mg jednou denně nebo půl tablety 15 mg

jednou denně) v závislosti na vaší odpovědi na léčbu

Nikdy nepřekračujte maximální doporučenou dávku 15 mg denně.

Způsob podání

Perorální podání

Tabletu je třeba spolknout a zapít vodou nebo jinou tekutinou během jídla.

Pokud se některý z údajů, uvedených v oddíle „Upozornění a opatření“ vztahuje na Vás, může Váš

lékař omezit dávku na 7,5 mg (půl tablety) jednou denně.

Používání u dětí a dospívajících

Děti a dospívající mladší 16 let nesmí přípravek Melobax užívat.

Pokud pociťujete účinek Melobaxu jako příliš silný nebo příliš slabý nebo po několika dnech necítíte

žádné zlepšení Vašich potíží, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více Melobaxu, než jste měl(a):

Pokud užijete příliš mnoho tablet, nebo je zde podezření na předávkování, kontaktujte svého lékaře

nebo jděte okamžitě do nejbližší nemocnice.

Příznaky po akutním předávkování NSAID se obvykle omezují na:

- nedostatek energie (letargie)

- ospalost

- pocit nevolnosti (pocit na zvracení) a zvracení

- bolest v oblasti žaludku (bolest v nadbřišku)

Tyto příznaky se obecně zlepší, když přestanete užívat Melobax. Můžete zaznamenat krvácení do

žaludku nebo střev (gastrointestinální krvácení).

Těžká otrava může vést k závažným nežádoucím reakcím (viz bod 4):

- vysoký krevní tlak (hypertenze)

- akutní selhání ledvin

- jaterní dysfunkci

- omezení/změlčení nebo zástava dechu (respirační deprese)

6

- ztráta vědomí (koma)

- záchvaty (křeče)

- kolaps krevního oběhu (kardiovaskulární kolaps)

- zástava srdce (srdeční zástava)

- bezprostřední alergické (hypersenzitivní) reakce, zahrnující:

o mdloby

o dušnost

o kožní reakce

Jestliže jste zapomněli užít Melobax:

Jestliže si zapomenete vzít dávku, učiňte tak co nejdříve jak si vzpomenete. Pokud už je však

načase vzít si další dávku, původní dávku vynechejte a dále pokračujte v předepsaném dávkování.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí vedlejší účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Pokud dojde k jakémukoli z uvedených projevů, ihned přestaňte brát Melobax a neprodleně

informujte svého lékaře nebo jeďte na pohotovost do nejbližší nemocnice:

- kožní reakce, jako je svědění (pruritus), puchýřky nebo olupování kůže, které mohou být

závažné (Steven-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), poškození měkkých

tkání (slizniční léze) nebo multiformní erytém. Multiformní erytém je závažná alergická

kožní reakce, která způsobuje skvrny, červené podlitiny nebo fialové či puchýřnaté oblasti.

Mohou postihovat ústa, oči a další vlhké povrchy těla

- otok kůže nebo sliznic, jako je otok okolí očí, obličeje a rtů, úst nebo hrdla, které mohou

způsobit obtížné dýchání, otok kotníků nebo nohou (otoky dolních končetin)

- dušnost nebo astmatický záchvat

- zánět jater (hepatitida). To může způsobit příznaky, jako je:

o zežloutnutí kůže nebo očních bulv (žloutenku)

o bolest břicha

o ztrátu chuti k jídlu

Jakékoliv nežádoucí účinky na trávicí trakt, zejména:

- krvácení (způsobující dehtovité zabarvení stolice)

- vředy v trávicím traktu (způsobující bolest břicha)

Krvácení do trávicího traktu (gastrointestinální krvácení), tvorba vředů nebo tvorba otvorů v trávicím

7

traktu (proděravění) může být někdy závažné a potenciálně smrtelné, zejména u starších pacientů.

Pokud jste již dříve trpěli kterýmkoliv z příznaků trávicího traktu v důsledku dlouhodobého užívání

NSAID, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, zejména pokud jste starší. Váš lékař může sledovat

Váš pokrok v léčbě.

Pokud zaznamenáte poruchy zraku, neřiďte a neobsluhujte stroje.

Obecné nežádoucí účinky nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID)

Použití některých NSAID může být spojeno s malým zvýšením rizika uzávěru tepen (arteriální

trombotické příhody) např. srdeční záchvat (infarkt myokardu) nebo cévní mozkové příhody

(mrtvice), zejména ve vysokých dávkách při dlouhodobé léčbě.

V souvislosti s léčbou NSAID bylo hlášeno zadržování tekutin (edém), vysoký krevní tlak

(hypertenze) a srdeční selhání.

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky ovlivňují trávicí trakt (gastrointestinální příhody):

- vředy v žaludku a horní části tenkého střeva (peptické/gastroduodenální vředy)

- proděravění stěny střev (perforace) nebo krvácení do trávicím traktu (někdy smrtelné,

zejména u starších pacientů)

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po podání NSAID:

- nevolnost (pocit na zvracení) a zvracení

- řídká stolice (průjem)

- plynatost

- zácpa

- poruchy trávení (dyspepsie)

- bolest břicha

- dehtovitě zabarvená stolice, díky krvácení do trávicího traktu (melena)

- zvracení krve (hematemeze)

- zánět s tvorbou vředů v ústech (ulcerózní stomatitida)

- zhoršení zánětu trávicího traktu (např. zhoršení kolitidy nebo Crohnovy choroby)

Méně často byl pozorován zánět žaludku (gastritida).

Nežádoucí účinky meloxikamu – účinné látky přípravku Melobax

Ostatní nežádoucí účinky

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři:

Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10)

poruchy trávení (dyspepsie)

nevolnost (pocit na zvracení) a zvracení

bolest břicha

zácpa

8

plynatost

řídká stolice (průjem)

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů):

bolest hlavy.

Méně časté: (postihují až 1 pacienta ze 100)

závratě (točení hlavy)

pocit závratě nebo točení hlavy (vertigo)

ospalost (somnolence)

anémie (snížení koncentrace červeného krevního barviva hemoglobinu)

zvýšení krevního tlaku (hypertenze)

návaly (přechodné zčervenání obličeje a krku)

zadržování sodíku a vody

zvýšené hladiny draslíku (hyperkalemie). To může vest k příznakům, jako jsou:

o změny srdečního rytmu (arytmie)

o palpitace (když cítíte tlukot srdce více, než je obvyklé)

o svalová slabost

říhání

zánět žaludku (gastritida)

krvácení z trávicího traktu

zánět v ústech (stomatitida)

bezprostřední alergická (hypersenzitivní) reakce

svědění (pruritus)

kožní vyrážka

otoky způsobené zadržováním tekutin (edém), zahrnující oteklé kotníky/nohy (otoky dolních

končetin)

náhlé kožní nebo slizniční otoky, jako jsou otoky okolo očí, obličeje, rtů, úst nebo hrdla,

který může ztěžovat dýchání (angioneurotický edém)

chvilková porucha jaterních testů (např. zvýšená hladina jaterních enzymů, jako jsou

transaminázy nebo zvýšení žlučového barviva bilirubinu). Váš lékař může toto zjistit pomocí

krevních testů.

poruchy laboratorních testů vyšetřujících renální funkce (funkce ledvin)(např. zvýšený

kreatinin nebo močovina)

Vzácné (postihují až 1 pacienta z 1000):

poruchy nálady

noční můry

neobvyklý krevní obraz, zahrnující:

o neobvyklý rozdíl v krevním obraze

o snížení počtu bílých krvinek (leukocytopenie)

o snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie)

9

Tyto nežádoucí účinky mohou vést ke zvýšenému riziku infekce a příznaků jako jsou podlitiny nebo

krvácení z nosu.

zvonění v uších (tinnitus)

pociťování tlukotu srdce (palpitace)

vředy v žaludku nebo horní části tenkého střeva (peptické/gastroduodenální vředy)

zánět jícnu (ezofagitida)

nástup astmatického záchvatu (pozorován u lidí, kteří jsou alergičtí na aspirin nebo jiná

NSAID)

závažné puchýře nebo olupování kůže (Steven-Johnsonův syndrom a toxická epidermální

nekrolýza)

kopřivka

poruchy zraku, zahrnující:

o rozmazané vidění

o konjuktivitidu (zánět očních bulev nebo očních víček)

zánět tlustého střeva (kolitida)

Velmi vzácné (postihují až 1 pacienta z 10 000):

puchýřnaté reakce na kůži (bulózní reakce) a multiformní erytém. Multiformní erytém je

závažná alergická kožní reakce, která způsobuje skvrny, červené podlitiny nebo fialové či

puchýřnaté oblasti. Mohou postihovat ústa, oči a další vlhké povrchy těla

zánět jater (hepatitida). To může způsobit příznaky, jako je:

o zežloutnutí kůže nebo očních bulev (žloutenku)

o bolest břicha

o ztrátu chuti k jídlu

akutní selhání ledvin (renální selhání), zejména u pacientů s rizikovými faktory, jako je

onemocnění srdce, diabetes nebo onemocnění ledvin.

proděravění stěny střev (perforace)

Není známo (frekvenci není možné z dostupných údajů určit):

zmatenost

dezorientace

dušnost a kožní reakce (anafylaktický/anafylaktoidní reakce), vyrážky způsobené pobytem na

slunci (fotosenzitivní reakce)

selhání srdce hlášené v souvislosti s léčbou NSAID

úplná ztráta určitých typů bílých krvinek (agranulocytóza), zejména u pacientů, kteří užívají

Melobax s dalšími léky, které jsou potenciálními inhibitory, depresanty nebo destruktory na

složky kostní dřeně (myelotoxické léky). Ty mohou způsobit:

o náhlou horečku

o bolest v krku

o infekce

Nežádoucí účinky způsobené NSAID, ale dosud nepozorované po užití Melobaxu:

Změny ve struktuře ledvin, vedoucí k akutnímu selhání ledvin

10

velmi vzácné případy zánětu ledvin (intersticinální nefritida)

zánik některých buněk v ledvinách (akutní tubulární nebo papilární nekróza)

bílkoviny v moči (nefrotický syndrom s proteinurií)

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. To

zahrnuje jakékoliv možné nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Melobax uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Melobax nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na

krabičce/lahvičce/etiketě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí

6. Obsah balení a další informace

Co Melobax obsahuje

Léčivou látkou v tabletách Melobax je meloxicamum.

Tablety Melobax obsahují 15 mg meloxikamu.

Pomocné látky: Mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, monohydrát laktosy,

kukuřičný škrob, dihydrát citronanu sodného, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium–stearát.

Jak Melobax vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety Melobax jsou světle žluté, kulaté, s půlicí rýhou z jedné strany. Tabletu lze rozdělit na stejné

dávky.

PVC/PVdC/ Al blistr. Balení v krabičkách po 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 140, 280, 300,

500 nebo 1000 tabletách (na trhu nemusí být všechny velikosti balení).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

11

Držitel rozhodnutí o registraci:

Ranbaxy (UK) Limited

Building 4, Chiswick Park

566 Chiswick High Road

Londýn, W4 5YE

Velká Británie

Výrobce:

Chanelle Medical Limited

IDA Industrial Estate, Loughrea

Co. Galway, Irsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropské unie pod následujícími

názvy:

Česká republika -Melobax 15mg tablety

Irsko -Mobicam 7.5/15mg Tablets

Litva - Melobax 7.5/15mg tablets

Lotyšsko - Melobax 7.5/15mg tablets

Polsko -Melobax 7.5/15 mg Tablets

Portugalsko - Melobax 7.5/15mg Comprimidos

Slovenská republika -Melobax 15 mg tablety

Španělsko -Melobax 15 mg comprimidos

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.7.2014


Recenze

Recenze produktu MELOBAX 15 TABLETY 14X15MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MELOBAX 15 TABLETY 14X15MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze