Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

MEGAPLEX 160 MG 100X160 MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21221

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Kód výrobku: 21221
Kód EAN: 8711218136000
Kód SÚKL: 32107
Držitel rozhodnutí: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Megaplex se užívá k léčení pokročilých rakovinných nádorů prsu nebo děložní sliznice. Dále se Megaplex užívá k zvýšení chuti k jídlu a zvýšení tělesné hmotnosti u pacientů se zhoubnými nádory nebo onemocněním AIDS.

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn.: sukls81988/2011 
 

 

Příbalová informace - Informace pro uživatele 

 

MEGAPLEX 160 mg 

Tablety 

Megestroli acetas 

 
 
Přečtěte si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje.  

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 

i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy. 

  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 

zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 

Co naleznete v této příbalové informaci:  
1.  Co je přípravek MEGAPLEX a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MEGAPLEX užívat  
3.  Jak se přípravek MEGAPLEX užívá  
4.  Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek MEGAPLEX uchovávat   

6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je  přípravek MEGAPLEX a k čemu se používá 

 
MEGAPLEX působí proti zhoubným nádorům prsu a děložní sliznice. Vstřebává se z trávicího ústrojí a k 
rozvinutí jeho plného účinku bývá někdy zapotřebí i 2 měsíců.  
MEGAPLEX se užívá k léčení pokročilých zhoubných nádorů prsu nebo děložní sliznice.   
Dále se MEGAPLEX užívá k zvýšení chuti k jídlu a zvýšení tělesné hmotnosti u pacientů se zhoubnými 
nádory nebo onemocněním AIDS. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MEGAPLEX užívat   

 
Neužívejte přípravek MEGAPLEX  

  jestliže jste alergický(á) na megestrol-acetát nebo na kteroukoli další složku přípravku MEGAPLEX    
  MEGAPLEX se nesmí používat jako diagnostický test na těhotenství 
  Upozornění a opatření jestliže trpíte zánětem žil 
  jestliže trpíte závažným zvýšením krevního tlaku 
  jestliže trpíte závažným poškozením jater 

Při léčbě přípravkem MEGAPLEX bude nutné, aby jste podstupoval/a pravidelné lékařské kontroly.   
 
Další  léčivé  přípravky  a  přípravek  MEGAPLEX  Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o 
všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a)  v nedávné  době,  a  to  i  o  lécích,  které  jsou  dostupné  bez 
lékařského předpisu. 

 
 

 

2/4 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Neužívejte přípravek MEGAPLEX jestliže jste těhotná, plánujete otěhotnění nebo jestliže kojíte. 
Ženy v plodném věku musí používat spolehlivou antikoncepci, jestliže užívají přípravek MEGAPLEX. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
MEGAPLEX lze považovat za přípravek s nepravděpodobným ovlivněním schopnosti řídit dopravní 
prostředky a obsluhovat stroje.   
 
Přípravek MEGAPLEX obsahuje monohydrát laktosy.  
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat.  
 
3. 

Jak se přípravek MEGAPLEX užívá 

 
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování u každého pacienta určí vždy individuálně lékař, často v kombinaci s dalšími léky. 
Pro zjištění, zda je přípravek MEGAPLEX u daného pacienta účinný, se za přiměřenou dobu považují 
alespoň dva měsíce pravidelného užívání v následujících dávkách: 
Rakovina prsu: 160 mg denně (v jedné dávce nebo rozděleně do dvou i více dávek).   
Rakovina děložní sliznice: 40 až 320 mg denně (v jedné dávce, nebo rozděleně do několika dávek).  
Nechutenství nebo ztráta tělesné hmotnosti: 400 až 800 mg denně v jedné denní dávce.  
 
Podávání léku starším pacientům nevyžaduje úpravu dávkování. 
 
Lék je určen pro léčbu dospělých a dospívajících. 
Dětem se užívání tohoto léčivého přípravku nedoporučuje. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku MEGAPLEX, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MEGAPLEX 
Jestliže jste zapomněl(a) užít obvyklou dávku přípravku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete. 
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MEGAPLEX nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Může dojít ke vzniku tromboembolie (ucpání cév vmetky), tromboflebitidy (zánět žil spojený s ucpáním 
žil vmetky) a plicní embolie (vznik plicních vmetků).   
Asi u 1 - 2 % pacientů se může vyskytnout nevolnost, zvracení, otoky, krvácení z dělohy. Rovněž se 
mohou objevit místní bolestivé reakce v místě nádoru s hyperkalcemií (zvýšená hladina vápníku v krvi) 
nebo bez ní, podrážděnost, únava, netečnost a impotence. Vzácně se může vyskytnout dušnost, srdeční 
selhání, zvýšený krevní tlak, návaly horka, změny nálady, hyperglykemie (zvýšená hladina cukru v krvi), 
alopecie (vypadávání vlasů), syndrom karpálního tunelu (bolestivé stlačení nervu v zápěstí), vyrážka,  

 

3/4 

 
otupělost a průjem. Byl rovněž hlášen výskyt Cushingova syndromu (zvýšená produkce hormonů kůry 
nadledvin, projevující se měsícovitým obličejem a obezitou).    
Po vysokých dávkách přípravku MEGAPLEX může dojít ke vzniku zácpy a k častému močení. Mohou se 
objevit poruchy funkce hypofýzy a nadledvin (poruchy hypofyzárně-adrenální osy). Krátce po vysazení 
megestrol-acetátu byly vzácně hlášeny poruchy funkce nadledvin.   
. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. Nahlášením 

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku 
 
 
5. 

Jak přípravek MEGAPLEX uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené nakrabičce či HDPE lahvičce za 
Použitelné do:. 
.. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod  nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek MEGAPLEX obsahuje 

  Léčivá látka je megestroli acetas .    

 
       Jedna tableta obsahuje megestroli acetas 160 mg. 

  Pomocné látky jsou: bramborový škrob, monohydrát laktosy, povidon 25, mikrokrystalická celulosa, 

koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát 

 
Jak přípravek MEGAPLEX vypadá a co obsahuje toto balení 
MEGAPLEX 160 mg jsou bílé, oválné bikonvexní tablety, na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně 
je vyraženo MEGESTROL 160. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikosti balení:  
Blistr: 30, 60 nebo 100 tablet. 
Lahvička: 100 tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.,  Praha, Česká republika 
 
 

 

4/4 

Výrobce 
Teva Czech Industries, s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava – Komárov, Česká republika 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  
7.5.2014 
 
 

Recenze

Recenze produktu MEGAPLEX 160 MG 100X160 MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MEGAPLEX 160 MG 100X160 MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám