Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Kód výrobku: 21218
Kód EAN: 8711218910006
Kód SÚKL: 32103
Držitel rozhodnutí: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Megaplex se užívá k léčení pokročilých rakovinných nádorů prsu nebo děložní sliznice. Dále se Megaplex užívá k zvýšení chuti k jídlu a zvýšení tělesné hmotnosti u pacientů se zhoubnými nádory nebo onemocněním AIDS.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls124725/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
MEGAPLEX 160 mg
Megestroli acetas
Tablety
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je MEGAPLEX a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MEGAPLEX užívat
3. Jak se MEGAPLEX užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek MEGAPLEX uchovávat
6. Další informace
1. CO JE MEGAPLEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
MEGAPLEX působí proti zhoubným nádorům prsu a děložní sliznice. Vstřebává se z trávicího ústrojí a k
rozvinutí jeho plného účinku bývá někdy zapotřebí i 2 měsíců.
MEGAPLEX se užívá k léčení pokročilých rakovinných nádorů prsu nebo děložní sliznice.
Dále se MEGAPLEX užívá k zvýšení chuti k jídlu a zvýšení tělesné hmotnosti u pacientů se zhoubnými
nádory nebo onemocněním AIDS.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MEGAPLEX UŽÍVAT
Neužívejte přípravek MEGAPLEX
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na megestrol acetát nebo na kteroukoli další složku přípravku
MEGAPLEX
MEGAPLEX se nesmí používat jako diagnostický test na těhotenství
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MEGAPLEX je zapotřebí
jestliže trpíte zánětem žil
jestliže trpíte závažným zvýšením krevního tlaku
jestliže trpíte závažným poškozením jater
Při léčbě přípravkem MEGAPLEX bude nutné aby jste podstupoval/a pravidelné lékařské kontroly.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
2/3
Těhotenství a kojení
Neužívejte přípravek MEGAPLEX jestliže jste těhotná, plánujete otěhotnění nebo jestliže kojíte.
Ženy v plodném věku musí používat spolehlivou antikoncepci, jestliže užívají přípravek MEGAPLEX.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
MEGAPLEX lze považovat za přípravek s nepravděpodobným ovlivněním schopnosti řídit dopravní
prostředky a obsluhovat stroje.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK MEGAPLEX UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování u každého pacienta určí vždy individuálně lékař, často v kombinaci s dalšími léky.
Pro zjištění, zda je přípravek MEGAPLEX u daného pacienta účinný, se za přiměřenou dobu považují
alespoň dva měsíce pravidelného užívání v následujících dávkách:
Rakovina prsu: 160 mg denně (v jedné dávce nebo rozděleně do dvou i více dávek).
Rakovina děložní sliznice: 40 až 320 mg denně (v jedné dávce nebo rozděleně do několika dávek).
Nechutenství nebo ztráta hmotnosti: 400 až 800 mg denně v jedné denní dávce.
Podávání léku starším pacientům nevyžaduje úpravu dávkování.
Lék je určen pro léčbu dospělých a dospívajících.
Dětem se užívání tohoto léčivého přípravku nedoporučuje.
Jestliže jste užil(a) více přípravku MEGAPLEX, než jste měl(a)
Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MEGAPLEX
Jestliže jste zapomněl/a užít obvyklou dávku přípravku, užijte ji ihned jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte
následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MEGAPLEX nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Může dojít ke vzniku tromboembolie (ucpání cév vmetky), tromboflebitidy (zánět žil spojený s ucpáním
žil vmetky) a plicní embolie (vznik plicních vmetků).
Asi u 1 - 2 % pacientů se může vyskytnout nevolnost, zvracení, otoky, krvácení z dělohy. Rovněž se
mohou objevit místní bolestivé reakce v místě nádoru s hyperkalcémií (zvýšená hladina vápníku v krvi)
nebo bez ní, podrážděnost, únava, netečnost a impotence. Vzácně se může vyskytnout dušnost, srdeční
selhání, zvýšený krevní tlak, návaly horka, změny nálady, hyperglykémie (zvýšená hladina cukru v krvi),
alopecie (vypadávání vlasů), syndrom karpálního tunelu (bolestivé stlačení nervu v zápěstí), vyrážka,
otupělost a průjem. Byl rovněž hlášen výskyt Cushingova syndromu (zvýšená produkce hormonů kůry
nadledvin, projevující se měsícovitým obličejem a obezitou).
3/3
Po vysokých dávkách přípravku MEGAPLEX může dojít ke vzniku zácpy a k častému močení. Mohou se
objevit poruchy funkce hypofýzy a nadledvin (poruchy hypofyzárně-adrenální osy). Krátce po vysazení
megestrol-acetátu byly vzácně hlášeny poruchy funkce nadledvin.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK MEGAPLEX UCHOVÁVAT
Blistr: Uchovávejte při teplotě do 25C. Uchovávejte při teplotě do 25C. Uchovávejte v původním obalu,
aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Lahvička: Uchovávejte při teplotě do 25C. Uchovávejte v dobře uzavřeném původním obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek MEGAPLEX obsahuje
Léčivá látka je megestroli acetas
Jedna tableta obsahuje 160 mg megestroli acetas.
Pomocné látky jsou: bramborový škrob, monohydrát laktosy, povidon, mikrokrystalická celulosa,
bezvodý koloidní oxid křemičitý, magnesium-stearát
Jak přípravek MEGAPLEX vypadá a co obsahuje toto balení
MEGAPLEX 160 mg jsou bílé, oválné bikonvexní tablety, na jedné straně s půlící rýhou, na druhé straně
je vyraženo MEGESTROL 160.
Velikosti balení:
Blistr: 30, 60 nebo 100 tablet.
Lahvička: 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
Teva Czech Industries s.r.o., Opava, Komárov, Česká republika
Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena :
10.8.2011

Recenze

Recenze produktu MEGAPLEX 160 MG 30X160MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MEGAPLEX 160 MG 30X160MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze