Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

MEGAMOX 1 G 14 Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 43023

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 43023
Kód EAN: 8594062600071
Kód SÚKL: 12192
Přípravek Megamox 1 g se používá k léčení bakteriálních infekcí. Jsou to zejména - infekce v oblasti krční, nosní, ušní jako jsou zánětu dutin, záněty středního ucha a opakované angíny; - infekce dolních dýchacích cest a plic; - infekce močového a pohlavního ústrojí s výjimkou zánětu prostaty; - infekce kůže a měkkých tkání.

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls39283/2008
Příloha k sp.zn. sukls31893/2007, sukls188870/2010, sukls188877/2010


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Megamox 1g
potahované tablety
amoxicillinum, acidum clavulanicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Megamox 1g a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Megamox 1g užívat
3. Jak se Megamox 1g užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Megamox 1g uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK MEGAMOX 1G A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Megamox 1g je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekční onemocnění.
Obsahuje dvě odlišné léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří
do skupiny léčivých přípravků nazývaných peniciliny, které někdy mohou přestat působit
(stávají se neúčinnými).
Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti.

Megamox 1g se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí:

infekce středního ucha a infekce vedlejších nosních dutin
infekce dýchacího ústrojí
infekce močového ústrojí
infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
infekce kostí a kloubů

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MEGAMOX 1G UŽÍVAT

Neužívejte Megamox 1g
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin
nebo jakoukoliv složku přípravku Megamox (viz bod 6)

pokud jste v minulosti měl/a těžkou alergickou reakci (reakci přecitlivělosti) na nějaké jiné
antibiotikum. Ta se mohla projevit kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo krku
pokud se u Vás objevily v minulosti po užití nějakého antibiotika problémy s játry nebo
žloutenka (zežloutnutí kůže)
2/8

Pokud pro Vás platí cokoli z výše uvedeného, neužívejte tento lék. V případě jakýchkoli
pochybností se před zahájením léčby přípravkem Megamox 1g poraďte s lékařem nebo
lékárníkem.


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Megamox 1g je zapotřebí,
pokud se Vás týká některá z níže uvedených situací.

Předtím než začnete užívat přípravek Megamox 1g, oznamte svému lékaři:

jestliže máte infekční mononukleózu
jestliže se léčíte s jaterními nebo ledvinovými problémy
jestliže u Vás nedochází k pravidelnému močení.

Pokud si nejste jisti, zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem předtím, než začnete užívat tento přípravek.

V některých případech může lékař určit typ baktérie, která způsobila infekci.
Na základě výsledků vyšetření Vám může být podán jiný lék.

Důležité informace oněkterých složkách Vašeho přípravku
Tento přípravek obsahuje 0,65 mmol (25,3mg) draslíku v jedné tabletě. Proto pro Vás nemusí být
přípravek vhodný, jste-li na dietě s kontrolovaným příjmem draslíku nebo pokud máte sníženou funkci
ledvin. Pokud si nejste jisti, řekněte to svému lékaři

Stavy, při kterých je třeba zvláštní opatrnosti
Váš přípravek může zhoršovat některá onemocnění nebo může způsobit závažné nežádoucí
účinky. Mezi ty patří alergické reakce, křeče a zánět tlustého střeva. Je třeba, abyste v průběhu
léčby přípravkem Megamox 1g věnovali zvlášní pozornost některým příznakům a snížili tak
riziko vzniku možných problémů. Viz bod 4 - Možné nežádoucí účinky
Krevní a močové testy
Pokud Vám budou prováděny krevní testy ( jako například stanovení počtu červených krvinek
nebo jaterní funkční testy) nebo močové testy (ke stanovení glukózy), oznamte svému lékaři nebo
zdravotní sestře, že užíváte Megamox 1g. Megamox 1g totiž může ovlivnit výsledky těchto testů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo o rostlinných
přípravcích.

Pokud užíváte zároveň s přípravkem Megamox 1g allopurinol (k léčbě dny), může být u Vás
zvýšené riziko alergické reakce.

Pokud užíváte probenecid (léčivo užívané k léčbě dny), může Váš lékař snížit dávku přípravku
Megamox 1g.

3/8
Pokud užíváte současně s přípravkem Megamox 1g léčiva zabraňující tvorbě krevních sraženin
(jako např. warfarin), může být nezbytné provedení dalších krevních testů.

Váš lék může ovlivnit účinek methotrexátu ( lék užívaný k léčbě nádorových nebo revmatických
onemocnění).

Těhotenství a kojení
Oznamte svému lékaři, pokud jste těhotná nebo pokud si myslíte, že byste mohla být těhotná
nebo pokud kojíte.

Předtím, než začnete užívat jakékoli léčivo, se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Megamox 1g může mít nežádoucí účinky a příznaky, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit.
Vyhněte se řízení dopravních prostředků a obsluze strojů, pokud se necítíte zcela dobře.

3. JAK SE MEGAMOX 1G UŽÍVÁ

Vždy užívejte Megamox 1g přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti vážící 40 kg a více

Obvyklá dávka je:1 tableta užívaná dvakrát denně
Vyšší dávkování: 1 tableta užívaná třikrát denně

Děti vážící méně než 40 kg
V případě těchto pediatrických pacientů raději použijte jiné lékové formy jiných přípravků (
např. suspenze). Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud Vaše dítě potřebuje takový
přípravek

Pacienti s ledvinovými nebo jaterními problémy
Pokud máte problémy s ledvinami, může být u Vás dávkování přípravku změněno. V
takovém případě Vám může lékař podat odlišnou sílu přípravku nebo jiný lék.
Pokud máte problémy s játry, mohou u Vás být častěji prováděny krevní testy ke kontrole
funkce jater.

Jak užívat přípravek Megamox 1g
Spolkněte celou tabletu a zapijte sklenicí vody. Tablety užívejte na začátku jídla nebo těsně
před jídlem.
Užití dávky rozložte rovnoměrně v průběhu dne, mezi jednotlivými dávkami udržujte
odstup nejméně 4 hodiny. Neužívejte 2 dávky během 1 hodiny.
Neužívejte přípravek déle než 2 týdny. Pokud Vaše potíže stále přetrvávají, navštivte znovu
lékaře.

Jestliže jste užil/a více tablet přípravku Megamox 1g, než jste měl/a
4/8
Pokud jste užil/a větší dávku přípravku Megamox 1g, než jste měl/a mohou se u Vás objevit
žaludeční obtíže (nevolnost, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Oznamte to co nejdříve svému
lékaři a ukažte mu také krabičku nebo lahvičku s lékem.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Megamox 1g
Jestliže jste zapomněl/a užít obvyklou dávku přípravku Megamox 1g, užijte ji hned, jakmile si
své opomenutí uvědomíte. Další dávku neužívejte příliš brzo, ale s jejím užitím počkejte
přibližně 4 hodiny.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Megamox 1g
Pokračujte v užívání přípravku, až do ukončení léčby, a to i tehdy, pokud se již cítíte lépe.
K překonání infekce je nezbytná každá dávka. Pokud by nedošlo k usmrcení bakterií, mohla by se
infekce vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Megamox 1g nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které je třeba zejména mít na zřeteli
Alergické reakce:
kožní vyrážka
zánět cév (vaskulitida) projevující se jako červené nebo purpurové vystupující skvrny na
kůži, může se však vyskytbout i na jiné části těla
horečka, bolest kloubů, zduření uzlin na krku, v podpaží nebo v třísle
otoky, vyskytující se někdy na obličeji nebo v ústní dutině (angioedém) a způsobující
obtíže s dýcháním
mdloba.
Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, okamžitě vyhledejte lékaře. Přestaňte
užívat přípravek.

Zánět tlustého střeva
Zánět tlustého střeva, projevující se vodnatou stolicí obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha
a/nebo horečka.
Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem.

Velmi časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů
průjem (u dospělých).

5/8
Časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů
kandidóza (kvasinková infekce v pochvě, ústní dutině nebo v kožních záhybech)
pocit na zvracení (nauzea), zejména při užívání vysokých dávek
pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, užívejte přípravek před jídlem
zvracení
průjem (u dětí).

Méně časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů
kožní vyrážka, svědění
vystupující svědivá vyrážka (kopřivka)
trávicí potíže
závratě
bolest hlavy.
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:
zvýšení hladin určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech.

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů
kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny
jsou obklopeny světlejší oblastí a tmavým prstencem na okraji erythema multiforme)
pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, vyhledejte neprodleně lékaře
Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:
snížený počet krevních destiček podílejících se na srážlivosti krve
snížený počet bílých krvinek

Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky se objevují u velmi malého počtu pacientů a přesná frekvence jejich výskytu není
známa.
Alergické reakce (viz výše)
Zánět tlustého střeva (viz výše)
Závažné kožní reakce:
- rozsáhlá kožní vyrážka s puchýři a odlupující se kůží, vyskytující se zejména v okolí
úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), a ještě závažnější
forma projevující se rozsáhlým olupováním kůže (na více než 30 % tělesného
povrchu toxická epidermální nekrolýza)
- rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícími hnis (bulózní exfoliativní
dermatitida)
- zarudlá, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní
pustulóza).
Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře.

6/8
zánět jater (hepatitida)
žloutenka způsobená zvýšením krevních hladin bilirubinu (látka vytvářená játry). Může se
projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma
zánět ledvinných kanálků
snížená srážlivost krve
nadměrná aktivita
křeče (u pacientů užívajících vysoké dávky přípravku Megamox 1g nebo u pacientů s ledvinovými
problémy)
černé zabarvení jazyka, který se zdá být ochlupený
skvrny na zubech (u dětí), které lze obvykle odstranit čištěním zubů.
Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:
výrazné snížení počtu bílých krvinek
snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie)
krystalky v moči.
Pokud se u Vás objeví nežádoucí účinky
Pokud se kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo je pro
Vás obtěžující nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK MEGAMOX 1G UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Pro balení v lahvičce:
Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Pro baleni v blistru:
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek Megamox 1g nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce, štítku a blistru
za textem Použitelné do: či Exp:.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Megamox 1g obsahuje
- Léčivými látkami jsou amoxicillinum trihydricum v množství odpovídajícím amoxicillinum 875 mg a
kalii clavulanas v množství odpovídajícím acidum clavulanicum 125 mg v jedné potahované tabletě.
7/8
- Pomocnými látkami jsou sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, mikrokrystalická celulosa, hypromelosa 2506/15, oxid titaničitý, propylenglykol, ethylcelulosa.

Jak Megamox 1g vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až téměř bílé potahované tablety o rozměrech 21,5 x 10,0 mm.

Tablety jsou baleny do bílých HDPE lahviček, obsahujících pouzdro s desikantem, s bílými
bezpečnostními PP šroubovacími uzávěry nebo do Al/Al blistrů.

Balení obsahuje 10, 12, 14, 20, 24, 28 a 100 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Hikma Farmacutica S.A., Terrugem, Portugalsko
Tel: +351 219 608 410
Fax: + 351 219 615 102


Výrobce
Lindopharm GmbH, Hilden, Německo
Hikma Farmacutica S.A., Terrugem, Portugalsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Ardez Pharma, s.r.o.
Blanická 28,
Praha 2, 120 00
Tel.: 222 013 401
E-mail: vlk@ardez.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 29.12.2010


Medicínské informace

Antibiotika se používají k léčbě bakteriálních infekcí. Nejsou účinná při léčbě virových infekcí.

Někdy infekce způsobená bakteriemi neodpovídá na léčbu antibiotiky. Nejčastější příčinou
tohoto jevu je skutečnost, že je bakterie rezistentní na užívané antibiotikum. To znamená, že
bakterie mohou přežívat a dokonce se množit, a to navzdory léčbě antibiotiky.

Bakterie se mohou stát rezistentními vůči antibiotikům z mnoha příčin. Obezřetné používání
antibiotik může snížit nebezpečí vzniku bakteriální rezistence.

8/8
Pokud Vám lékař předepsal antibiotikum, je určeno pouze k léčbě Vašeho současného
onemocnění.

Pokud budete věnovat pozornost následujícím radám, napomůžete tak snížení nebezpečí vzniku
rezistence bakterií, která vede k neúčinnosti antibiotik.

1. Je velmi důležité, abyste užívali antibiotikum ve správné dávce, ve správnou dobu a po
doporučenou délku léčby. Přečtěte si příbalovou informaci a pokud něčemu nerozumíte,
obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
2. Neužívejte antibiotika, pokud nebyla předepsána přímo Vám a antibiotikum používejte
pouze k léčbě infekce, pro kterou Vám bylo předepsáno.
3. Neužívejte antibiotika, která byla předepsána někomu jinému, a to ani v tom případě, že má
dotyčný infekci podobnou té Vaší.
4. Nedávejte antibiotika, která byla předepsána Vám, jiné osobě.
5. Pokud Vám po ukončení léčby zbyla nějaká antibiotika, vraťte je do lékárny, aby tak byla
zajištěna jejich správná likvidace

Recenze

Recenze produktu MEGAMOX 1 G 14 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MEGAMOX 1 G 14 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám