Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

MEDROL 100 MG 100X100MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 37882

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 37882
Kód EAN:
Kód SÚKL: 40383
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Methylprednisolon potlačuje příznaky místního zánětu (horečky, otoků, bolesti, zarudnutí) a alergické reakce. Působí na mnoho orgánů a metabolických procesů v těle. Používá se podle doporučení lékaře při léčbě široké škály onemocnění jako např.: - revmatická onemocnění různého původu; - alergická onemocnění, jako např. senná rýma, astma, hypersenzitivita na léky (lékové alergické reakce); - kožní onemocnění; - oční alergická a zánětlivá onemocnění; - některé záněty zažívacího ústrojí; - některá onemocnění dýchacího ústrojí; - některá hematologická (krevní) onemocnění; - nedostatek adrenokortikoidů.

Příbalový leták

 

 

 

sp.zn.sukls44362/2017 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Medrol 4 mg 

Medrol 16 mg 
Medrol 32 mg 

Medrol 100 mg 

tablety 

methylprednisolonum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Medrol a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Medrol užívat  

3. 

Jak se přípravek Medrol užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Medrol uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Medrol a k čemu se používá 

 
Přípravek  Medrol  obsahuje  methylprednisolon.  Methylprednisolon  patří  mezi  kortikosteroidy. 
Kortikosteroidy se přirozeně vytváří ve Vašem těle a jsou důležité pro mnoho tělesných funkcí. 
 
Methylprednisolon potlačuje příznaky místního zánětu (horečky, otoků, bolesti, zarudnutí) a alergické 
reakce. Působí na mnoho orgánů a metabolických procesů v těle. Používá se podle doporučení lékaře 
při léčbě široké škály onemocnění jako např.: 
 

  onemocnění žláz s vnitřní sekrecí 

  revmatická onemocnění různého původu 

  onemocnění imunitního systému 

  kožní onemocnění  

  alergická onemocnění, jako například senná rýma, astma, přecitlivělost na léky 

  oční alergická a zánětlivá onemocnění 

  některá onemocnění dýchacího ústrojí 

  některá hematologická (krevní) onemocnění 

  onkologická onemocnění 

  některé záněty zažívacího ústrojí 

  onemocnění nervového systému 

  nedostatek adrenokortikoidů. 

 
 

 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Medrol užívat 

 
Neužívejte přípravek Medrol 

jestliže  jste  alergický/á  na  methylprednisolon  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
uvedenou v bodě 6 

jestliže trpíte kvasinkovými infekcemi 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Medrol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže jste trpěl/a nebo 
trpíte: 

  tuberkulózou 

  onemocněním zažívacího ústrojí 

  onemocněním srdce 

  infekcí 

  cukrovkou 

  postižením ledvin 

  epilepsií 

  myastenií gravis (svalová slabost) 

  očním oparem, glaukomem (zelený zákal) 

  hypertenzí 

  Kaposiho sarkomem (nádorové onemocnění kůže) 

  onemocněním žláz s vnitřní sekrecí 

  cirhózou 

  sníženou funkcí štítné žlázy 

  depresí 

  osteoporózou 

 

V případě renálního selhání není potřeba upravovat dávky. Methylprednisolon je hemodialyzovatelný. 
 
Opatrnosti  je  dále  zapotřebí,  je-li  nutné  dlouhodobé  léčení  tímto  přípravkem,  nebo  je-li  v  průběhu 
léčby absolutně nutné očkování. 
 
Před zahájením léčby vždy informujte svého lékaře, že jste dlouhodobě léčen/a přípravkem Medrol. 
 
Informujte svého lékaře o používání tohoto léku před podstoupením kožního testu. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Medrol 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval/a, nebo které možná budete užívat. 
 
Pokud  užíváte  některé  z následujících  léků,  informujte  o  tom  svého  lékaře.  Tyto  léky,  pokud  jsou 
užívané současně s přípravkem Medrol, mohou navzájem ovlivňovat učinek/ky toho druhého. 
 

  antikoagulanty - léky ovlivňující krevní srážlivost 

  antibiotika (jako například erythromycin, klarithromycin) 

  antituberkulotika (jako například rifampicin) používané k léčbě tuberkulózy 

  aspirin a nesteroidní protizánětlivé léky jako například ibuprofen používaný k léčbě mírné až 

středně velké bolesti 

  antikonvulziva  (jako  například  fenobarbital,  fenytoin,  karbamazepin)  používané  k léčbě 

epilepsie 

  imunosupresiva  (jako  například  cyklosporin)  používané  k léčbě  těžké  revmatické  artritidy, 

těžké lupénky, po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně 

  anticholinergika  (jako  například  pankuronium  nebo  vekuronium)  -  neuromuskulární 

blokátory používané při některých chirurgických zákrocích 

  diltiazem používaný k léčbě srdečních poruch 

  ketokonazol nebo itrakonazol používané k léčbě plísňových infekcí 

 

 

  vakcíny – informujte svého lékaře, pokud jste  byl/a v nedávné době očkován/a nebo máte být 

očkován/a.  Během  užívání  přípravku  Medrol  Vám  nesmí  být  podány  „živé“  vakcíny.  Jiné 
vakcíny mohou být méně účinné. 

  léky zvyšující vylučování draslíku 

  antidiabetika 

  antivirotika  (jako  je  ritonavir,  indinavir)  a  farmakokinetické  urychlovače  (jako  je 

kobicistat) používané k léčbě HIV 

 
Užíváte-li léky dlouhodobě 
Pokud jste léčen/a pro cukrovku,  vysoký  krevní tlak nebo zadržování tekutin (trpíte otokem), sdělte 
tuto skutečnost svému lékaři. Je možné, že bude potřeba upravit dávky těchto léků. 
 
Pokud  máte  podstoupit  operaci,  informujte  lékaře,  zubního  lékaře  nebo  anesteziologa,  že  užíváte 
přípravek Medrol. 
 
Pokud máte podstoupit testy, sdělte lékaři nebo sestře, že užíváte přípravek Medrol. Tento přípravek 
může ovlivnit výsledky některých testů.  
 
Užívání přípravku Medrol s jídlem a pitím
 
Při užívání lék zapijte dostatečným množstvím vody. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Tento lék může zpomalit růst Vašeho dítěte. 
 
Pokud  kojíte,  informujte  o  této  skutečnosti  lékaře.  Malé  množství  kortikosteroidů  se  vylučuje  do 
mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při  léčbě  kortikosteroidy  se  mohou  vyskytnout  nežádoucí  účinky,  například  nevolnost,  závrať, 
poruchy vidění a únava. Pokud takové příznaky pocítíte, neřiďte ani neobsluhujte stroje. 
 
Tablety přípravku Medrol obsahují laktózu. 
Sdělil-li Vám lékař někdy, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte před užitím přípravku 
Medrol svého lékaře. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Medrol užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Použití u dospělých 
Obvyklá  denní  dávka  je  4  mg  až  48  mg  methylprednisolonu  denně.  Výše  dávky  závisí  na  Vašem 
onemocnění. Lékař Vám předepíše nejnižší možnou dávku. K léčbě některých onemocnění může být 
doporučena vyšší dávka. 
 
Lékař Vám může doporučit užívání přípravku jednou denně nebo rozložit denní dávku do více dávek 
během dne, případně doporučí užívat přípravek každý druhý den. 
 
Tablety spolkněte a zapijte dostatečným množstvím vody. 
 
Na  začátku  léčby  Vám  může  lékař  předepsat  vyšší  dávky,  aby  stabilizoval  Váš  stav.  Při  zlepšení 
onemocnění Vám lékař postupně dávku sníží. 
 

 

 

 
Použití u dětí 
Kortikosteroidy  mohou  ovlivnit  růst  dětí.  Lékař  proto  určí  nejnižší  účinnou  dávku  pro  Vaše  dítě, 
případně předepíše léčbu každý druhý den. 
 
Jestliže jste užil/a více přípravku Medrol, než jste měl/a 
Akutní  předávkování  se  neprojevuje  ihned  patrnými  příznaky.  Chronické  předávkování  vyvolává 
typické projevy jako "měsíčkovitý obličej", otoky, zadržování tekutin. 
 
V případě, že užijete více přípravku, než jste měl/a, vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl/a užítpří pravek Medrol 
V případě,  že  jste  zapomněl/a  užít  přípravek  Medrol,  vyčkejte  a  užijte  až  následující  dávku. 
Následující dávku nezdvojujte. Informujte o této skutečnosti svého lékaře. 
 
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Medrol 
Přípravek Medrol je nutné vysazovat postupně. Pokud přípravek Medrol  vysadíte náhle, mohou se u 
Vás vyskytnout abstinenční příznaky. Zahrnují symptomy jako anorexie, nevolnost, zvracení, letargie, 
bolest hlavy, horečka, bolest kloubů a další.  
 
Pokud  vysadíte  přípravek  Medrol  náhle  a  objeví  se  u  Vás  některý  z výše  uvedených  nežádoucích 
účinků, kontaktujte svého lékaře. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pacienti patřící do následujících rizikových skupin musí být pod pravidelným lékařským dohledem: 

  Děti: možné potlačení růstu při dlouhodobé léčbě 

  Diabetici: zvýšená potřeba inzulínu nebo látek snižujících glykémii 

  Pacienti se zvýšeným krevním tlakem a závažným srdečním onemocněním 

  Pacienti s osteoporózou 

  Pacienti s nedostatečnou funkcí ledvin 

  Pacienti s onemocněním zažívacího traktu 

 
Nežádoucí účinky se objevují zřídka, pokud je lék podáván krátkodobě. Větší pravděpodobnost vzniku 
nežádoucích účinků je při dlouhodobém podávání vysokých dávek. 
 
Byly pozorovány nežádoucí účinky, jejichž četnost z dostupných údajů nelze stanovit: 

  infekce, oportunní infekce, zánět pobřišnice 

  leukocytóza (zvýšený počet bílých krvinek) 

  poruchy  imunitního  systému  (reakce  přecitlivělosti  na  lék  včetně  anafylaktoidní  nebo 

anafylaktické reakce)  

  snížená činnost hypofýzy (žlázy s vnitřní sekrecí), syndrom z vysazení steroidů 

  poruchy  metabolismu  (lipomatóza,zadržování  sodíku,  zadržování  tekutin,  hypokalemická 

alkalóza,  metabolická  acidóza,  snížená  tolerance  glukózy,  zvýšená  potřeba  insulinu  nebo 
perorálních  hypoglykemických  agens  u  diabetiků,  patologické  nahromadění  tukové  tkáně 
v epidurálním  prostoru  páteřního  kanálu),  dyslipidémie,  zvýšená  chuť  k jídlu  (může  vést 
k nárůstu tělesné hmotnosti) 

   psychiatrické  poruchy  (mánie,  blud,  halucinace  a  schizofrenie),  afektivní  porucha  (včetně 

depresivní  nálady,  euforické  nálady,  citové  lability,  drogové  závislosti,  sebevražedných 

 

 

myšlenek),  duševní  poruchy,  změny  osobnosti,  změny  nálady,  stavy  zmatenosti,  abnormální 
chování, úzkost, nespavost, podrážděnost 

  poruchy nervového systému - záchvat, zvýšený nitrolebeční tlak, ztráta paměti, porucha učení, 

závrať, bolest hlavy 

  poruchy oka (zelený zákal, vystouplé oči), šedý zákal, , onemocnění sítnice a cévnatky 

  poruchy vnitřního ucha - závrať 

  srdeční  poruchy  (městnavé  srdeční selhání) a  cévní  poruchy  (trombóza,  vysoký  krevní  tlak, 

nízký krevní tlak) 

  plicní embolie, škytavka 

  poruchy jater – zvýšené hodnoty jaterních enzymů 

  poruchy  zažívacího  ústrojí  –  žaludeční  vředy,  protržení  střev,  žaludeční  krvácení,  zánět 

slinivky, vředová choroba jícnu, zánět jícnu, nadýmání, bolest břicha, průjem, porucha trávení, 
nevolnost 

  poruchy kůže – zarudnutí, otok podkožní tkáně, svědění, kopřivka, podlitina, červené tečky na 

kůži, vyrážka, nadměrný růst chlupů, zvýšené pocení, kožní strie, akné 

  poruchy svalů a kostí (např. svalová slabost, osteoporóza, bolest kloubů a svalů) 

  nepravidelná menstruace 

  únava, malátnost, zhoršené hojení ran, otok 

  zvýšený nitrooční tlak,  snížená tolerance  sacharidů, snížení draslíků v krvi, zvýšená hladina 

vápníku v moči 

  přetržení šlachy (zejména v oblasti Achillovy šlachy), zlomenina páteře 

  zvýšená srážlivost krve  

 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Medrol uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí 
 
Nepoužívejte  tento přípravek  po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25 °C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Medrol obsahuje 
Léčivou látkou je methylprednisolonum 4 mg, 16 mg, 32 mg nebo 100 mg. 

 

 

 
Pomocnými  látkami  přípravku  Medrol  4  mg,  16  mg  a  32  mg  jsou  monohydrát  laktosy,  kukuřičný 
škrob, sacharosa, kalcium-stearát. 
 
Pomocnými látkami přípravku Medrol 100 mg jsou sodná sůl karboxymethylškrobu, mikrokrystalická 
celulosa, magnesium-stearát, methylcelulosa, hlinitý lak indigokarmínu. 
 
Jak přípravek Medrol vypadá a co obsahuje toto balení 
Medrol  4  mg  jsou  bílé,  elipsovité  tablety  na  jedné  straně  se  čtvrtící  rýhou,  na  druhé  s vyraženým 
nápisem Medrol  4.  
 
Medrol 16 mg jsou bílé, elipsovité tablety na jedné straně se čtvrtící rýhou, na druhé s nápisem Medrol 
16. 
 
Medrol 32 mg jsou bílé, elipsovité tablety na jedné straně se čtvrtící rýhou, na druhé s nápisem Upjohn 
176. 
 
Medrol  100  mg  jsou  modré,  čočkovité  tablety  na  jedné  straně  se  čtvrtící  rýhou,  na  druhé  straně  s 
označením Upjohn 3379. 
 
Balení 
Medrol 4 mg: 30 a 100 tablet 
Medrol 16 mg: 50 a 14 tablet 
Medrol 32 mg: 20 tablet 
Medrol 100 mg: 20 a 100 tablet 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Pfizer, spol.s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce: 
Pfizer Italia, S.r.l., Ascoli Piceno, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  16. 3. 2017
 

Recenze

Recenze produktu MEDROL 100 MG 100X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MEDROL 100 MG 100X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám