Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

MEDORISPER 1 MG 100X1MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 70876

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 70876
Kód EAN:
Kód SÚKL: 102971
Medorisper se používá k léčbě: - Schizofrenie; akutní a chronické schizofrenní psychózy. - Určitých nemocí s manickou fází, charakterizovaných symptomy jako povznesená, sdílná nebo vznětlivá nálada, nezdravé sebevědomí, snížená potřeba spánku, nutkavá řeč, myšlenkový trysk, roztržitost nebo chybný úsudek včetně rušivého nebo agresivního chování. - Slabomyslných nebo mentálně retardovaných dětí, dospívajících a dospělých tam, kde ničivé chování dominuje (např. agresivita, impulzivnost a sebepoškozování) a kde psychosociální terapie bez použití léčiv nemá patřičný účinek. Lékař může Medorisper předepsat i pro jiné použití. Vždy se držte pokynů lékaře.

Příbalový leták

1/11 

 

sp.zn. sukls57529/2017 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Medorisper 0,5 mg 

Medorisper 1 mg 
Medorisper 2 mg 
Medorisper 3 mg 

 

potahované tablety 

risperidonum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je Medorisper a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Medorisper užívat 
3.  Jak se Medorisper užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Medorisper uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je Medorisper a k čemu se používá 

Medorisper patří do skupiny léků, které se nazývají „antipsychotika“. 

Medorisper se používá k léčbě následujících stavů: 

  Schizofrenie, kdy můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které neexistují, věřit věcem, které nejsou 

pravdivé nebo se cítit neobvykle podezřívavě nebo zmateně. 

  Mánie, kdy se můžete cítit velmi vzrušeně, radostně, nervózně, entuziasticky nebo hyperaktivně. 

Mánie se vyskytuje u onemocnění nazývaného „bipolární porucha“. 

  Krátkodobá  léčba  (do  6  týdnů)  dlouhodobé  agrese  u  osob  s  Alzheimerovou  demencí,  které 

mohou ohrozit sebe nebo ostatní. Dříve je však nutné použít jiné postupy (bez použití léčivých 
přípravků). 

  Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u intelektuálně postižených dětí (starších než 

5 let) nebo mladistvých s poruchami chování. 

Medorisper může pomoci ulevit od příznaků Vašeho onemocnění a zabránit, aby se příznaky vrátily. 

2/11 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Medorisper užívat 

Neužívejte Medorisper 

  jestliže  jste  alergický(á)  na  risperidon  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Medorisper se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 

  máte  problémy  se  srdcem.  Příkladem  může  být  nepravidelný  srdeční  rytmus,  náchylnost 

k nízkému krevnímu tlaku nebo užívání přípravků na snížení krevního tlaku. Medorisper může 
způsobit snížení krevního tlaku. Je možné, že bude nutné upravit dávkování. 

  jsou Vám známy skutečnosti, které u Vás mohou vést k cévní mozkové příhodě (mrtvici) jako 

například vysoký krevní tlak, kardiovaskulární poruchy nebo problémy s cévami mozku. 

  se u Vás kdykoli vyskytly mimovolní (nechtěné) pohyby jazyka, úst nebo obličeje 
  se  u  Vás  kdykoli  vyskytl  stav  s  příznaky  zahrnujícími  vysokou  horečku,  svalovou  ztuhlost, 

pocení nebo sníženou úroveň vědomí (známý též jako neuroleptický maligní syndrom) 

  máte Parkinsonovu nemoc nebo demenci 
  víte, že jste v minulosti měl(a) nízkou hladinu bílých krvinek (což mohlo, ale nemuselo být 

způsobeno jinými léčivými přípravky) 

  máte cukrovku (diabetes mellitus) 
  trpíte epilepsií 
  jste muž a kdykoli v minulosti jste měl prodlouženou nebo bolestivou erekci 
  máte problém s tělesnou teplotou nebo přehříváním 
  máte problémy s ledvinami 
  máte problémy s játry 
  máte abnormálně vysokou hladinu hormonu prolaktin v krvi nebo máte nádor, který může být 

závislý na prolaktinu 

  se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami, protože 

užívání podobných přípravků jako je tento, je spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách 

Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se  s lékařem nebo lékárníkem 
dříve, než začnete Medorisper užívat. 

Vzhledem k tomu, že v krvi pacientů užívajících risperidon byl velmi vzácně pozorován nízký počet 
určitého druhu bílých krvinek, které jsou nutné k boji s infekcí, může Váš lékař kontrolovat počet bílých 
krvinek ve Vaší krvi. 

Medorisper může způsobit přírůstek tělesné hmotnosti. Vysoký přírůstek tělesné hmotnosti může škodit 
Vašemu zdraví. Lékař bude pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost. 

 Vzhledem  k  tomu,  že  u  pacientů  užívajících  risperidon  byl  pozorován  vznik  cukrovky  nebo  její 
zhoršení,  bude  Váš  lékař  kontrolovat  příznaky  zvýšení  cukru  v  krvi.  U  pacientů  s  již  přítomnou 
cukrovkou je nutné pravidelně sledovat hladinu glukosy v krvi. 

Během oční operace šedého očního zákalu (katarakty) se zornice (černý kruh ve středu oka) nemusí 
zvětšovat tak, jak je třeba. V průběhu operace také může dojít k ochabnutí duhovky (barevné části oka), 
což  může  vést  k  poškození  oka.  Pokud  plánujete  podstoupit  operaci  oka,  ujistěte  se,  že  jste  řekl(a) 
Vašemu očnímu lékaři, že užíváte tento přípravek. 

3/11 

Starší lidé s demencí 

U  starších  pacientů  s  demencí  hrozí  vyšší  riziko  cévní  mozkové  příhody.  Pokud  máte  demenci 
způsobenou cévní mozkovou příhodou, neměl(a) byste užívat risperidon. Během léčby risperidonem 
byste měl(a) často navštěvovat lékaře. V případě, že Vy nebo Váš ošetřovatel objevíte náhlou změnu 
Vašeho  duševního  stavu  nebo  náhlou  slabost  nebo  necitlivost  obličeje,  rukou  nebo  nohou,  zejména 
pouze na jedné straně, nebo nejasnou řeč i když jen na krátký okamžik, je nutné ihned vyhledat lékařské 
ošetření. Může se jednat o příznaky cévní mozkové příhody. 

Děti a dospívající 

Před zahájením léčby u poruchy chování je nutné vyloučit další příčiny agresivního chování. 

Pokud  se  během  léčby  risperidonem  objeví únava, může  problémy  s  pozorností  zlepšit  změna  doby 
podávání přípravku. 

Před zahájením léčby může být Vám nebo Vašemu dítěti změřena tělesná hmotnost. Ta pak může být 
během léčby pravidelně sledována. 

Další léčivé přípravky a Medorisper 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 

Zejména je důležité informovat lékaře, pokud užíváte cokoli z dále uvedeného: 

  Léky, které působí ve Vašem mozku, aby Vám pomohly se utišit (benzodiazepiny) nebo některé 

přípravky  proti  bolesti  (opiáty),  přípravky  proti  alergii  (některá  antihistaminika),  protože 
risperidon může zvyšovat jejich tlumivý účinek 

  Léky,  které  mohou  měnit  elektrickou  aktivitu  v  srdci,  jako  jsou  přípravky  proti  malárii 

a přípravky  užívané  při  problémech  se  srdečním  rytmem  (jako  chinidin),  při  alergiích 
(antihistaminika), některá antidepresiva nebo jiné přípravky na duševní poruchy 

  Léky, které zpomalují srdeční tep 
  Léky, které snižují hladinu draslíku v krvi (jako jsou některé močopudné přípravky) 
  Léky, které se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku. Medorisper může snížit tlak krve 
  Léky užívané při Parkinsonově chorobě (jako je levodopa) 
  Močopudné přípravky (diuretika) používané při srdečních potížích nebo otocích částí Vašeho 

těla vzhledem k tvorbě nadměrného množství tekutiny (např. furosemid nebo chlorothiazid). 
Medorisper užívaný samostatně nebo s furosemidem může zvýšit riziko cévní mozkové příhody 
nebo smrti u starších osob s demencí. 

Následující léčivé přípravky mohou snížit účinek risperidonu 

  Rifampicin (přípravek k léčbě některých infekcí) 
  Karbamazepin, fenytoin (přípravky k léčbě epilepsie) 
  Fenobarbital 

Pokud  začnete  nebo  přestanete  užívat  některý  z  těchto  přípravků,  může  být  nutné  upravit  dávku 
risperidonu. 

Následující léčivé přípravky mohou zvyšovat účinek risperidonu 

  Chinidin (užívaný u některých typů onemocnění srdce) 
  Antidepresiva jako paroxetin, fluoxetin, tricyklická antidepresiva 
  Léky známé jako beta-blokátory (užívané k léčbě vysokého tlaku krve) 
  Fenothiaziny (léky užívané například k léčbě psychózy nebo na zklidnění) 

4/11 

  Cimetidin, ranitidin (blokátory kyselosti žaludku) 

Pokud  začnete  nebo  přestanete  užívat  některý  z  těchto  přípravků,  může  být  nutné  upravit  dávku 
risperidonu. 

Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem 
dříve, než začnete Medorisper užívat. 

Medorisper s jídlem, pitím a alkoholem 

Tento přípravek můžete užívat buď s jídlem, nebo nalačno. Při užívání přípravku Medorisper byste se 
měl(a) vyvarovat pití alkoholu. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš lékař rozhodne, zda 
jej užívat můžete. 

  Pokud  byl  risperidon  užíván  během  posledních  třech  měsíců  těhotenství,  mohou  se 

u novorozenců objevit třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, agitace (pohybový neklid), 
obtíže s dýcháním a problémy s krmením Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto 
příznaků, kontaktujte dětského lékaře. 

  Medorisper může zvýšit hladiny hormonu zvaného "prolaktin", což může narušit plodnost (viz 

Možné nežádoucí účinky). 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Během léčby přípravkem Medorisper se mohou vyskytnout závrať, únava a rozmazané vidění. Neřiďte 
dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez porady s lékařem. 

Medorisper obsahuje laktosu 

Medorisper obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých 
cukrů, kontaktujte ho ještě před tím, než začnete lék užívat. 

Medorisper 2 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E 110) 

2 mg tablety obsahují barvivo hlinitý lak oranžové žluti (E 110), které může způsobit alergické reakce. 

3.  Jak se Medorisper užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem. 

Doporučená dávka přípravku je: 

Pro léčbu schizofrenie 

Dospělí 

  Obvyklá úvodní dávka jsou 2 mg denně, tu lze zvýšit na 4 mg denně druhý den. 
  Dávku může lékař dále upravovat podle toho, jak odpovídáte na léčbu. 
  Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 4 až 6 mg. 
  Tato celková denní dávka může být rozdělena buď do jedné, nebo dvou dávek za den. Lékař 

Vám doporučí, co je pro Vás nejvhodnější. 

Starší osoby 

  Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně. 
  Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně. 
  Váš lékař Vám řekne, co je pro Vás nejlepší. 

5/11 

Léčba mánie 

Dospělí 

  Úvodní dávka je obvykle 2 mg jednou denně. 
  Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu. 
  Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 1 až 6 mg. 

Starší osoby 

  Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně. 
  Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně podle toho, jak odpovídáte na 

léčbu. 

Léčba přetrvávající agrese u osob s Alzheimerovou demencí 

Dospělí (včetně starších osob) 

  Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg dvakrát denně. 
  Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu. 
  Většina  lidí  se  cítí  dobře  při  denní  dávce  0,5  mg  dvakrát  denně.  Někteří  pacienti  mohou 

potřebovat 1 mg dvakrát denně. 

  Trvání léčby u pacientů s Alzheimerovou demencí by nemělo být delší než 6 týdnů. 

Děti a dospívající 

Děti a dospívající do 18 let věku by Medorisper na léčbu schizofrenie nebo mánie neměly užívat. 

Léčba poruch chování 

Dávka závisí na tělesné hmotnosti Vašeho dítěte: 

Pro děti, které mají tělesnou hmotnost menší než 50 kg 

  Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg jednou denně. 
  Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,25 mg denně. 
  Obvyklá udržovací dávka je 0,25 až 0,75 mg jednou denně. 

Pro děti, které mají tělesnou hmotnost 50 kg a více 

  Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg jednou denně. 
  Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,5 mg denně. 
  Obvyklá udržovací dávka je 0,5 až 1,5 mg jednou denně. 

Trvání léčby u pacientů s poruchou chování by nemělo být delší než 6 týdnů. 

Děti do 5 let věku nemají být léčeny přípravkem Medorisper pro poruchu chování. 

Osoby s poruchou funkce ledvin nebo jater 

Bez ohledu na chorobu, pro kterou se léčíte, by všechny úvodní i následující dávky risperidonu měly 
být poloviční. U těchto pacientů je nutné zvyšovat dávku pomaleji. 

U této skupiny pacientů je nutné risperidon užívat s opatrností. 

Tabletu při polykání zapíjejte vodou. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Medorisper, než jste měl(a) 

Okamžitě vyhledejte lékaře. Vezměte si s sebou léky, které užíváte. 

6/11 

V případě předávkování se můžete cítit ospalý(á) nebo unavený(á) nebo mít neobvyklé pohyby těla, 
problémy s postojem a chůzí, cítit závrať vzhledem k nízkému krevnímu tlaku nebo mít nenormální 
bušení srdce nebo záchvat. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Medorisper 

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Je-li však již skoro čas na 
další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání obvyklým způsobem. Zapomenete-
li užít dvě a více dávek, kontaktujte svého lékaře. 

Nezdvojnásobujte následující dávku (neužívejte dvě dávky ve stejnou dobu), abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal(a) užívat Medorisper 

Nepřestávejte přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit. Rozhodne-li 
lékař o ukončení léčby, může být dávka snižována postupně během několika dní. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 

Okamžitě oznamte svému lékaři, pokud: 

  se u Vás objeví krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, 

bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit 
bolest  na  hrudi  a  dýchací  obtíže.  Jestliže  zpozorujete  některý  z  těchto  příznaků,  vyhledejte 
okamžitě lékařskou pomoc. 

  máte demenci a dojde k náhlé změně Vašeho duševního stavu nebo se objeví náhlá slabost nebo 

necitlivost obličeje, paží nebo nohou, zvláště na jedné straně těla, nebo nezřetelná řeč, i když 
jen na krátký okamžik. Může se jednat o příznaky mozkové příhody (mrtvice). 

  se  objeví  horečka,  ztuhlost  svalů,  pocení  nebo  snížená  úroveň  vědomí  (onemocnění  zvané 

„neuroleptický maligní syndrom“). Může být nutná okamžitá lékařská péče. 

  jste muž a máte prodlouženou nebo bolestivou erekci. To se nazývá priapismus. Může být nutná 

okamžitá léčba. 

  se u Vás projeví mimovolní rytmické pohyby jazyka, úst nebo obličeje. Může být nutné ukončit 

léčbu risperidonem. 

  se objeví závažné alergické reakce charakterizované horečkou, otokem úst, obličeje, rtů nebo 

jazyka, dušností, svěděním, kožní vyrážkou nebo poklesem krevního tlaku 

Vyskytnout se mohou následující nežádoucí účinky: 

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10) 

  Problémy s usínáním nebo spánkem 
  Parkinsonismus. Tento stav může zahrnovat: pomalé nebo zhoršené pohyby, pocit napětí nebo 

strnulost svalů (činí Vaše pohyby trhavými) a někdy dokonce i pocit „zamrznutí“ pohybu a poté 
jeho opětovné zahájení. Další příznaky parkinsonismu zahrnují pomalou šouravou chůzi, třes v 
klidu, zvýšenou tvorbu slin a/nebo slinění, bezvýraznou tvář. 

  Pocit ospalosti nebo snížené pozornosti 
  Bolest hlavy 

7/11 

Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10) 

  Pneumonie, infekce v hrudníku (bronchitida), běžné příznaky nachlazení, infekce dutin, infekce 

močových cest, infekce ucha, pocit jako při chřipce 

  Medorisper  může  zvyšovat  hladiny  hormonu  zvaného  „prolaktin“  (což  může  nebo  nemusí 

způsobovat příznaky) zjistitelné při krevním testu. Pokud se objeví příznaky vysoké hladiny 
prolaktinu, mohou u mužů zahrnovat otok prsů, obtíže při dosažení nebo udržení erekce nebo 
jiné sexuální poruchy. U žen mohou zahrnovat nepříjemný pocit v prsou, únik mléka z prsu, 
vynechání menstruace nebo jiné problémy s menstruačním cyklem. 

  Zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšení chuti k jídlu, snížení chuti k jídlu 
  Poruchy spánku, podrážděnost, deprese, úzkost, neklid 
  Dystonie: Jde o stav zahrnující pomalé nebo přetrvávající mimovolní kontrakce svalů. I když 

může zahrnovat jakoukoli část těla (a může mít za následek abnormální držení těla), dystonie 
často postihuje svaly v obličeji, včetně abnormálních pohybů očí, úst, jazyka nebo čelisti. 

  Závrať 
  Dyskineze:  Jde  o  stav  zahrnující  mimovolní  pohyby  svalů  a  může  zahrnovat  opakované, 

křečovité nebo svíjivé pohyby nebo záškuby. 

  Třes 
  Rozmazané vidění, infekce oka nebo zánět spojivek 
  Rychlý srdeční tlukot, vysoký krevní tlak, dušnost, krevní sraženina v nohách, krevní sraženina 

v plicích 

  Bolest v krku, kašel, krvácení z nosu, ucpaný nos 
  Bolest břicha, nepříjemný pocit v břiše, zvracení, nevolnost, zácpa, průjem, porucha trávení, 

sucho v ústech, bolest zubů 

  Vyrážka, zčervenání kůže 
  Svalové křeče, bolest kostí nebo svalů, bolest zad, bolest kloubů 
  Únik moči (inkontinence), noční pomočování 
  Otok těla, rukou nebo nohou, horečka, bolest na hrudi, slabost, únava, bolest 
  Pád 

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100) 

  Infekce dýchacích cest, infekce močového měchýře, infekce oka, zánět mandlí, plísňová infekce 

nehtů, kožní infekce, infekce omezující se na jedinou oblast kůže nebo části těla, virová infekce, 
zánět kůže způsobený roztoči 

  Pokles počtu jistého typu bílých krvinek, které pomáhají k ochraně proti infekci, snížení počtu 

bílých  krvinek,  snížení  počtu  krevních  destiček  (krevní  buňky,  které  pomáhají  zastavit 
krvácení), anémie (chudokrevnost), pokles počtu červených krvinek, zvýšení počtu eozinofilů 
(typ bílých krvinek) v krvi 

  Alergická  reakce,  závažná  alergická  reakce  s  otokem,  který  může  postihnout  hrdlo  a  vést 

k problémům s dýcháním 

  Cukrovka nebo zhoršení cukrovky, vysoká hladina cukru v krvi, nadměrné pití vody 
  Úbytek na váze, ztráta chuti k jídlu vedoucí k podvýživě a nízké tělesné hmotnosti 
  Zvýšená hladina cholesterolu ve Vaší krvi 

8/11 

  Povznesená nálada (mánie), zmatenost, snížená chuť na sex, nervozita, noční můry, nedostatek 

energie a zájmu 

  Tardivní dyskineze (neovladaletelné trhavé nebo škubavé pohyby obličeje, jazyka nebo jiných 

částí  těla).  Pokud  se  u  Vás  vyskytnou  mimovolní  rytmické  pohyby  jazyka,  úst  či  obličeje, 
informujte ihned svého lékaře. Možná bude nutné ukončit užívání přípravku Medorisper. 

  Náhlá  ztráta  krevního  zásobení  mozku  (cévní  mozková  příhoda  nebo  tzv.  malá  mozková 

příhoda) 

  Nereagování na podněty, ztráta vědomí, nízká úroveň vědomí 
  Křeče (záchvaty), mdloby 
  Nutkání pohybovat částmi těla, poruchy rovnováhy, poruchy koordinace, závratě po postavení, 

poruchy pozornosti, poruchy řeči, ztráta nebo abnormální vnímání chuti, snížená citlivost kůže 
na bolest a dotyk, pocit brnění, píchání nebo necitlivosti kůže 

  Přecitlivělost očí na světlo, suché oko, zvýšená tvorba slz, zarudnutí očí 
  Pocit točení hlavy (závrať), zvonění v uších, bolest ucha, infekce ucha 
  Fibrilace  síní  (abnormální  srdeční  rytmus),  přerušení  vedení  mezi  horní  a  dolní  částí  srdce, 

abnormální elektrická vodivost v srdci, prodloužení intervalu QT Vašeho srdce, pomalý srdeční 
tep,  nenormální  záznam  elektrické  aktivity  v  srdci  (elektrokardiogram,  neboli  EKG),  pocit 
chvění nebo bušení na hrudi (palpitace) 

  Nízký krevní tlak, nízký krevní tlak po postavení (následně mohou mít někteří lidé užívající 

přípravek Medorisper pocit na omdlení, závratě nebo mohou omdlít, když se najednou postaví 
nebo posadí), návaly 

  Pneumonie  (zánět  plic)  způsobená  vdechnutím  potravy,  překrvení  plic,  překrvení  dýchacích 

cest, chrčení v plicích, hvízdavý zvuk při dýchání (sípání), poruchy hlasu, porucha dýchacích 
cest 

  Žaludeční  nebo  střevní  infekce,  inkontinence  (únik)  stolice,  velmi  tvrdá  stolice,  obtíže  při 

polykání, nadměrné nadýmání nebo plynatost 

  Kopřivka, svědění, ztráta vlasů, ztluštění kůže, ekzém, suchá kůže, změna barvy kůže, akné, 

šupinatá, svědivá pokožka hlavy nebo kůže, onemocnění kůže, kožní léze (poškození) 

  Zvýšení hladiny kreatininfosfokinázy ve Vaší krvi, což je enzym, který se někdy uvolňuje při 

rozpadu svalů 

  Abnormální držení těla, ztuhlost kloubů, otok kloubů, svalová slabost, bolest krční páteře 
  Časté močení, neschopnost močit, bolest při močení 
  Porucha erekce, porucha ejakulace 
  Ztráta menstruace, vynechání menstruace nebo jiné problémy s menstruačním cyklem (ženy) 
  Vývoj prsů u mužů, výtok mléka z prsů, sexuální poruchy, bolest na prsů, nepříjemný pocit 

v oblasti prsů, vaginální výtok 

  Otok obličeje, úst, očí nebo rtů 
  Zimnice, zvýšená tělesná teplota 
  Změna způsobu Vaší chůze 
  Pocit žízně, pocit nemoci, nepříjemný pocit na hrudi, pocit rozladěnosti, nepříjemný pocit 
  Zvýšení  hladiny  jaterních  transamináz  ve  Vaší  krvi,  zvýšená  hladina  GGT  (jaterní  enzym 

gamaglutamyltransferáza) ve Vaší krvi, zvýšení hladiny jaterních enzymů ve Vaší krvi 

9/11 

  Bolest spojená s podáním 

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000) 

  Infekce 
  Nepřiměřené vylučování hormonu, který kontroluje objem moči 
  Cukr v moči, nízká hladina cukru v krvi, vysoká hladina triglyceridů (tuků) v krvi 
  Nedostatek emocí, neschopnost dosáhnout orgasmu 
  Neuroleptický  maligní  syndrom  (zmatenost,  snížení  nebo  ztráta  vědomí,  vysoká  horečka 

a závažná ztuhlost svalů) 

  Problémy s cévami v mozku 
  Kóma (bezvědomí) v důsledku nekontrolované cukrovky 
  Třes hlavy 
  Glaukom (zvýšení nitroočního tlaku), problémy s pohybem očí, protáčení očí, tvorba krust na 

okraji víček 

  Oční  problémy  při  operaci  šedého  zákalu  (katarakty).  Během  operace  katarakty  se  může 

vyskytnout stav známý jako peroperační syndrom plovoucí duhovky (IFIS), pokud užíváte nebo 
pokud jste užíval(a) přípravek Medorisper. Pokud potřebujete operaci katarakty, sdělte svému 
očnímu lékaři, že užíváte nebo jste užíval(a) tento přípravek. 

  Nebezpečně nízký počet určitého typu bílých krvinek potřebných k boji s infekcí ve Vaší krvi 
  Závažná  alergická  reakce  projevující  se  horečkou,  otokem  úst,  obličeje,  rtů  nebo  jazyka, 

dušností, svěděním, kožní vyrážkou a někdy poklesem krevního tlaku 

  Nebezpečně zvýšený příjem vody 
  Nepravidelný srdeční tep 
  Potíže s dýcháním během spánku (spánková apnoe), rychlé, mělké dýchání 
  Zánět slinivky břišní, snížení průchodnosti střev 
  Otok jazyka, rozpraskané rty, vyrážka na kůži v souvislosti s lékem 
  Lupy 
  Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rabdomyolýza) 
  Zpoždění menstruace, zvětšení žláz v prsou, zvětšení prsou, výtok z prsou 
  Zvýšená hladina inzulínu (hormon, který kontroluje hladinu cukru v krvi) ve Vaší krvi 
  Priapismus (dlouhotrvající ztopoření penisu, které může vyžadovat chirurgickou léčbu) 
  Ztvrdnutí kůže 
  Snížení tělesné teploty, chlad v rukou a nohou 
  Příznaky vysazení léku 
  Zežloutnutí kůže a očí (žloutenka) 

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000) 

  Život ohrožující komplikace u nekontrolované cukrovky 
  Nedostatek svalového pohybu ve střevě, který způsobuje jeho ucpání 

10/11 

Následující  nežádoucí  účinky  byly  hlášeny  při  používání  jiného  léčivého  přípravku  nazývaného 
paliperidon, který je velmi podobný risperidonu, takže mohou být očekávány i při užívání přípravku 
Medorisper: Rychlý srdeční tep při postavení. 

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 

Obecně  se  očekává,  že  nežádoucí  účinky  u  dětí  budou  podobné  nežádoucím  účinkům  u  dospělých. 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny častěji u dětí a dospívajících (od 5 do 17 let) než u dospělých: 
ospalost  nebo  snížená  pozornost,  únava,  bolest  hlavy,  zvýšená  chuť  k  jídlu,  zvracení,  příznaky 
nachlazení, překrvení nosní sliznice, bolest břicha, závrať, kašel, horečka, třes, průjem a inkontinence 
(únik) moči. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

5.  Jak Medorisper uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co Medorisper obsahuje 

  Léčivou látkou je risperidonum. 

Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,5 mg, 1 mg, 2 mg nebo 3 mg risperidonu. 

  Pomocnými látkami jsou: 

Jádro 

Monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  natrium-lauryl-sulfát,  mikrokrystalická  celulosa,  hypromelosa 
2910/15 (E464), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát 

Potahová vrstva 

Hypromelosa 2910/5 (E464), oxid titaničitý (E171), propylenglykol, mastek 

Tablety dále obsahují tato barviva: 

0,5 mg: oxid železitý žlutý, červený a černý (E172) 

2 mg: hlinitý lak oranžové žluti (E110) 

3 mg: hlinitý lak chinolinové žluti (E104) 

11/11 

Jak Medorisper vypadá a co obsahuje toto balení 

Potahované tablety 

0,5 mg: hnědé oválné potahované tablety 11 x 5,5 mm, s oboustrannou půlicí rýhou 

1 mg:   bílé oválné potahované tablety 11 x 5,5 mm, s oboustrannou půlicí rýhou 

2 mg:  oranžové oválné potahované tablety 11 x 5,5 mm, s oboustrannou půlicí rýhou 

3 mg:  žluté oválné potahované tablety 11 x 5,5 mm, s oboustrannou půlicí rýhou 

Tablety lze rozdělit na stejné dávky. 

Balení 

PVC/PE/PVDC/Al blistr, krabička 

0,5 mg: 20, 30, 50 nebo 60 tablet v krabičce 

1 mg:  6, 20, 30, 50, 60 nebo 100 tablet v krabičce 

2 mg:  20, 30, 50, 60 nebo 100 tablet v krabičce 

3 mg:  20, 30, 50, 60 nebo 100 tablet v krabičce 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr 

Výrobce 

MEDOCHEMIE Ltd., Central factory, 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Dánsko: Risperidon Medochemie 

Česká republika: Medorisper 

Kypr: Eperon 

Řecko: Adovia 

Bulharsko: Medorisper 

Rumunsko: Risperidona Medochemie 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 2. 2017 

 

Recenze

Recenze produktu MEDORISPER 1 MG 100X1MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MEDORISPER 1 MG 100X1MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám