Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 70876
Kód EAN:
Kód SÚKL: 102971
Medorisper se používá k léčbě: - Schizofrenie; akutní a chronické schizofrenní psychózy. - Určitých nemocí s manickou fází, charakterizovaných symptomy jako povznesená, sdílná nebo vznětlivá nálada, nezdravé sebevědomí, snížená potřeba spánku, nutkavá řeč, myšlenkový trysk, roztržitost nebo chybný úsudek včetně rušivého nebo agresivního chování. - Slabomyslných nebo mentálně retardovaných dětí, dospívajících a dospělých tam, kde ničivé chování dominuje (např. agresivita, impulzivnost a sebepoškozování) a kde psychosociální terapie bez použití léčiv nemá patřičný účinek. Lékař může Medorisper předepsat i pro jiné použití. Vždy se držte pokynů lékaře.

Příbalový leták

1/9
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100594/2010, sukls100596/2010,
sukls100598/2010, sukls100599/2010
a příloha k sp.zn. sukls265876/2011, sukls45709/2010, sukls138326/2010
Příbalová informace: informace pro uživatele
MEDORISPER 0,5 mg
MEDORISPER 1 mg
MEDORISPER 2 mg
MEDORISPER 3 mg
potahované tablety
risperidonum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je MEDORISPER a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MEDORISPER užívat
3. Jak se MEDORISPER užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak MEDORISPER uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je MEDORISPER a k čemu se používá
MEDORISPER patří do skupiny léků, které se nazývají antipsychotika.
MEDORISPER se používá k léčbě následujících stavů:
Schizofrenie, kdy můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které neexistují, věřit věcem, které nejsou
pravdivé nebo se cítit neobvykle podezřívavě nebo zmateně.
Mánie, kdy se můžete cítit velmi vzrušeně, radostně, nervózně, entuziasticky nebo hyperaktivně.
Mánie se vyskytuje u onemocnění nazývaného bipolární porucha.
Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u osob s Alzheimerovou demencí, které mohou
ohrozit sebe nebo ostatní. Dříve je však nutno použít jiné postupy (bez použití léčivých přípravků).
Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u intelektuálně postižených dětí (starších než 5 let)
nebo mladistvých s poruchami chování.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MEDORISPER užívat
Neužívejte MEDORISPER
jestliže jste alergický(á) na risperidon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).
2/9
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku MEDORISPER se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:
Máte problémy se srdcem. Příkladem může být nepravidelný srdeční rytmus, náchylnost k nízkému
krevnímu tlaku nebo užívání přípravků na snížení krevního tlaku. MEDORISPER může způsobit
snížení krevního tlaku. Je možné, že bude nutno upravit dávkování.
Jsou Vám známy skutečnosti, které u Vás mohou vést k cévní mozkové příhodě (mrtvici) jako
například vysoký krevní tlak, kardiovaskulární poruchy nebo problémy s cévami mozku.
Máte Parkinsonovu nemoc nebo demenci.
Máte cukrovku (diabetes mellitus).
Trpíte epilepsií.
Jste muž a kdykoli v minulosti jste měl prodlouženou nebo bolestivou erekci. Dojde-li k tomu při
užívání přípravku MEDORISPER, okamžitě kontaktujte svého lékaře.
Máte problém s tělesnou teplotou nebo přehříváním.
Máte problémy s ledvinami.
Máte problémy s játry.
Máte abnormálně vysokou hladinu hormonu prolaktin v krvi nebo máte nádor, který může být závislý
na prolaktinu.
Se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami, protože
užívání podobných přípravků jako je tento je spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.
Okamžitě informujte lékaře, pokud se u Vás vyskytnou
Mimovolní rytmické pohyby jazyka, úst a obličeje. Může být nutno ukončit léčbu risperidonem.
Horečka, závažná ztuhlost svalů, pocení nebo snížené vědomí (porucha nazývaná neuroleptický
maligní syndrom). Může být nutná okamžitá lékařská péče.
Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem dříve, než začnete MEDORISPER užívat.
MEDORISPER může způsobit přírůstek na tělesné hmotnosti.
Starší lidé s demencí
U starších pacientů s demencí hrozí vyšší riziko cévní mozkové příhody. Pokud máte demenci
způsobenou cévní mozkovou příhodou, neměl(a) byste užívat risperidon. Během léčby risperidonem
byste měl(a) často navštěvovat lékaře. V případě, že Vy nebo Váš ošetřovatel objevíte náhlou změnu
Vašeho duševního stavu nebo náhlou slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména
pouze na jedné straně nebo nejasnou řeč i když jen na krátký okamžik, je nutno ihned vyhledat
lékařské ošetření. Může se jednat o příznaky cévní mozkové příhody.
Děti a dospívající
Před zahájením léčby u poruchy chování je nutno vyloučit další příčiny agresivního chování. Pokud se
během léčby risperidonem objeví únava, může problémy s pozorností zlepšit změna doby podávání
přípravku.
Další léčivé přípravky a MEDORISPER
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Zejména je důležité informovat lékaře, pokud užíváte cokoli z dále uvedeného:
Léky, které působí ve Vašem mozku, aby Vám pomohly se utišit (benzodiazepiny) nebo některé
přípravky proti bolesti (opiáty), přípravky proti alergii (některá antihistaminika), protože risperidon
může zvyšovat jejich tlumivý účinek.
3/9
Léky, které mohou měnit elektrickou aktivitu v srdci, jako jsou přípravky proti malárii a přípravky
užívané při problémech se srdečním rytmem (jako chinidin), při alergiích (antihistaminika), některá
antidepresiva nebo jiné přípravky na duševní poruchy.
Léky, které zpomalují srdeční tep.
Léky, které snižují hladinu draslíku v krvi (například některé močopudné přípravky).
Léky, které se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku. MEDORISPER může snížit tlak krve.
Léky užívané při Parkinsonově chorobě (jako je levodopa).
Močopudné přípravky (diuretika) používané při srdečních potížích nebo otocích částí Vašeho těla
vzhledem k tvorbě nadměrného množství tekutiny (např. furosemid nebo chlorothiazid).
MEDORISPER užívaný samostatně nebo s furosemidem může zvýšit riziko cévní mozkové příhody
nebo smrti u starších osob s demencí.
Následující léčivé přípravky mohou snížit účinek risperidonu
Rifampicin (přípravek k léčbě některých infekcí).
Karbamazepin, fenytoin (přípravky k léčbě epilepsie).
Fenobarbital.
Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávku
risperidonu.
Následující léčivé přípravky mohou zvyšovat účinek risperidonu
Chinidin (užívaný u některých typů onemocnění srdce).
Antidepresiva jako paroxetin, fluoxetin, tricyklická antidepresiva.
Léky známé jako beta-blokátory (užívané k léčbě vysokého tlaku krve).
Fenothiaziny (užívané například k léčbě psychózy nebo na zklidnění).
Cimetidin, ranitidin (blokátory kyselosti žaludku).
MEDORISPER s jídlem, pitím a alkoholem
Tento přípravek můžete užívat buď s jídlem, nebo nalačno. Při užívání přípravku MEDORISPER
byste se měl(a) vyvarovat pití alkoholu.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš lékař rozhodne, zda jej užívat
můžete.
Pokud byl risperidon užíván během posledních třech měsíců těhotenství, mohou se u novorozenců
objevit třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, agitace (pohybový neklid), obtíže s dýcháním a
problémy s krmením; Pokud se u Vašeho dítěte objeví kterýkoli z těchto příznaků, může být nutné
kontaktovat lékaře. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, kontaktujte dětského
lékaře.
Před užíváním jakéhokoli přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během léčby přípravkem MEDORISPER se mohou vyskytnout závrať, únava a rozmazané vidění.
Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez porady s lékařem.
MEDORISPER obsahuje laktózu
MEDORISPER obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí
některých cukrů, kontaktujte ho ještě před tím, než začnete lék užívat.
4/9
MEDORISPER 2 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E 110)
2 mg tablety obsahují barvivo hlinitý lak oranžové žluti (E 110), které může způsobit alergické reakce.
3. Jak se MEDORISPER užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem.
Kolik užívat
Pro léčbu schizofrenie
Dospělí
Obvyklá úvodní dávka jsou 2 mg denně, tu lze zvýšit na 4 mg denně druhý den.
Dávku může lékař dále upravovat podle toho, jak odpovídáte na léčbu.
Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 4 až 6 mg.
Tato celková denní dávka může být rozdělena buď do jedné nebo dvou dávek za den. Lékař Vám
doporučí, co je pro Vás nejvhodnější.
Starší osoby
Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně.
Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně.
Váš lékař Vám řekne, co je pro Vás nejlepší.
Děti a dospívající
Děti a mladiství do 18 let věku by MEDORISPER na léčbu schizofrenie neměly užívat.
Léčba mánie
Dospělí
Úvodní dávka je obvykle 2 mg jednou denně.
Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu.
Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 1 až 6 mg.
Starší osoby
Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně.
Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně podle toho, jak odpovídáte na léčbu.
Děti a dospívající
Děti a dospívající do 18 let věku by MEDORISPER na léčbu bipolární mánie neměly užívat.
Léčba přetrvávající agrese u osob s Alzheimerovou demencí
Dospělí (včetně starších osob)
Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg dvakrát denně.
Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu.
Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 0,5 mg dvakrát denně. Někteří pacienti mohou potřebovat 1
mg dvakrát denně.
Trvání léčby u pacientů s Alzheimerovou demencí by nemělo být delší než 6 týdnů.
5/9
Léčba poruch chování u dětí a dospívající
Dávka závisí na tělesné hmotnosti Vašeho dítěte:
Pro děti, které mají tělesnou hmotnost menší než 50 kg
Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg jednou denně.
Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,25 mg denně.
Obvyklá udržovací dávka je 0,25 až 0,75 mg jednou denně.
Pro děti, které mají tělesnou hmotnost 50 kg a více
Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg jednou denně.
Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,5 mg denně.
Obvyklá udržovací dávka je 0,5 až 1,5 mg jednou denně.
Trvání léčby u pacientů s poruchou chování by nemělo být delší než 6 týdnů.
Děti do 5 let věku by neměly být léčeny přípravkem MEDORISPER pro poruchu chování.
Osoby s onemocněním ledvin nebo jater
Bez ohledu na chorobu, pro kterou se léčíte, by všechny úvodní i následující dávky risperidonu měly
být poloviční. U těchto pacientů je nutno zvyšovat dávku pomaleji.
U této skupiny pacientů je nutno risperidon užívat s opatrností.
Jak se MEDORISPER užívá
Vždy užívejte MEDORISPER tak, jak Vám předepsal lékař. Nejste-li si jistý(á), poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem.
Váš lékař Vám řekne, kolik přípravku užívat a jak dlouho. Závisí to na Vašem stavu a liší se
u jednotlivých osob. Množství přípravku, které byste měl(a) užívat, je vysvětleno v bodu Kolik
užívat viz výše.
Tabletu při polykání zapíjejte vodou.
Jestliže jste užil(a) více přípravku MEDORISPER, než jste měl(a)
Okamžitě vyhledejte lékaře. Vezměte si s sebou léky, které užíváte.
V případě předávkování se můžete cítit ospalý(á) nebo unavený(á) nebo mít neobvyklé pohyby těla,
problémy s postojem a chůzí, cítit závrať vzhledem k nízkému krevnímu tlaku nebo mít nenormální
bušení srdce nebo záchvat.
Jestliže jste zapomněl(a) užít MEDORISPER
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Je-li však již skoro čas na
další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání obvyklým způsobem.
Zapomenete-li užít dvě a více dávek, kontaktujte svého lékaře.
Nezdvojnásobujte následující dávku (neužívejte dvě dávky ve stejnou dobu), abyste nahradil(a)
vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat MEDORISPER
Nepřestávejte přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit. Rozhodne-li
lékař o ukončení léčby, může být dávka snižována postupně během několika dní.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
6/9
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Velmi časté: postihují více než 1 uživatele z 10
Časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100
Méně časté: postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000
Vzácné: postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000
Velmi vzácné: postihují méně než 1 uživatele z 10 000
Není známo: z dostupných údajů nelze určit
Vyskytnout se mohou následující nežádoucí účinky:
Velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10)
Parkinsonismus. To je lékařský termín, který zahrnuje mnoho příznaků. Každý jednotlivý příznak se
může vyskytnout u méně než 1 z 10 osob. Parkinsonismus zahrnuje: zvýšení tvorby slin, ztuhlost
svalů, slinění, cukání při ohýbání končetin, pomalé, snížené nebo nekoordinované pohyby těla,
bezvýraznou tvář, napětí svalů, ztuhnutí šíje, ztuhlost svalů, krátké, šouravé, uspěchané kroky a
nedostatek pohybů rukou při chůzi, přetrvávající mrkání jako odpověď na poklep na čelo (abnormální
reflex)
Bolest hlavy, závažné problémy s usínáním nebo spánkem
Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)
Malátnost, únava, neklid, neschopnost klidně sedět, podráždění, úzkost, ospalost, závrať, špatné
soustředění, pocit vyčerpání, poruchy spánku
Zvracení, průjem, zácpa, nevolnost, zvýšení chuti k jídlu, bolest nebo špatný pocit v břiše, bolest v
krku, sucho v ústech
Zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, snížení chuti k jídlu
Dušnost, infekce plic (pneumonie), chřipka, infekce dýchacích cest, rozmazané vidění, překrvení nosní
sliznice, krvácení z nosu, kašel
Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní
končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.
Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
Infekce močových cest, pomočování
Svalové stahy, mimovolní pohyby obličeje nebo rukou a nohou, bolest kloubů, bolest zad, otok rukou
a nohou, bolest v rukách a nohách
Vyrážka, zčervenání kůže
Rychlý srdeční tlukot, bolest na hrudi
Zvýšení hladiny hormonu prolaktin v krvi
Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000)
Nadměrné pití vody, nemožnost udržet stolici, žízeň, velmi tuhá stolice, chrapot nebo potíže s hlasem
Infekce plic způsobené vdechováním potravy do dýchacích cest, infekce močového měchýře,
červenání očí, zánět nosních dutin, virová infekce, infekce v uchu, zánět mandlí, infekce v podkoží,
infekce oka, infekce žaludku, výtok z oka, plísňová infekce nehtů
Abnormální elektrická vodivost v srdci, pokles krevního tlaku po postavení se, nízký tlak krve, závrať
po změně polohy, nenormální elektrická aktivita v srdci (EKG), nenormální srdeční rytmus,
uvědomování si tlukotu srdce, zrychlení nebo zpomalení tepu
7/9
Inkontinence moči, bolest při močení, časté močení
Zmatenost, poruchy pozornosti, nízká úroveň vědomí, nadměrná spavost, nervozita, povznesená
nálada (mánie), ztráta energie a zájmu
Zvýšení krevního cukru, zvýšení hodnot jaterních enzymů, snížení počtu bílých krvinek, snížení
hemoglobinu nebo počtu červených krvinek (anemie), zvýšení počtu eosinofylů (speciální bílé
krvinky), zvýšení kreatininfosfokinázy v krvi, snížení počtu destiček (krevní buňky, které pomáhají
zastavovat krvácení)
Svalová slabost, bolest svalů, bolest ucha, bolest krku, otok kloubů, nenormální držení těla, ztuhlost
kloubů, bolest svalů a kostí na hrudi, pocit tíže na hrudi
Porušení kůže, kožní problémy, suchá kůže, intenzivní svědění, akné, vypadávání vlasů, zánět kůže
způsobený roztoči, změna zbarvení pokožky, zesílení kůže, návaly horka, snížená citlivost kůže na
bolest a dotyk, zánět mastné kůže
Ztráta menstruace, sexuální selhání, erektilní dysfunkce, porucha ejakulace, výtok z prsů, zvětšení
prsů u mužů, snížení sexuální touhy, nepravidelná menstruace, výtok z pochvy
Mdloba, poruchy chůze, liknavost, snížení chuti k jídlu vedoucí k podvýživě a snížení tělesné
hmotnosti, pocit vykořenění, porucha rovnováhy, alergie, otok, problémy s řečí, zimnice, nenormální
koordinace pohybů
Bolestivá přecitlivělost na světlo, zvýšení průtoku krve okem, otok oka, suchost oka, zvýšené slzení
Problémy s dýchacími cestami, překrvení plic, chrčení v plicích, překrvení dýchacích cest, problémy s
mluvením, problémy s polykáním, vlhký kašel, drsný/hvízdavý zvuk při dýchání, onemocnění
podobné chřipce, ucpané nosní dutiny
Neodpovídání na podněty, ztráta vědomí, náhlý otok rtů a očí spolu s dýchacími problémy, náhlá
slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně nebo nevýrazná
řeč, která trvá alespoň 24 hodin (nazývá se malá mozková příhoda nebo mrtvice), mimovolní pohyby
obličeje, rukou nebo nohou, zvonění v uších, otok obličeje
Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000)
Neschopnost dosáhnout orgasmu, menstruační poruchy
Lupy
Alergie na lék, studené končetiny, otok rtů, zánět rtů
Zelený zákal (glaukom), snížená ostrost vidění, zvýšená tvorba ospalků, protáčení očí
Nedostatek emocí
Změna stavu vědomí se zvýšením tělesné teploty a záškuby svalů, otok po celém těle, abstinenční
příznaky, snížení tělesné teploty
Rychlé povrchní dýchání, problémy s dýcháním ve spánku, chronický zánět středního ucha (otitida)
Ucpání střev
Snížení průtoku krve mozkem
Snížení počtu bílých krvinek, nepatřičné vylučování hormonu, který kontroluje objem moči
Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rhabdomyolýza), porucha pohyblivosti
Koma (bezvědomí) způsobené nekontrolovanou cukrovkou
Zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
Zánět slinivky břišní
Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000)
Život ohrožující komplikace u nekontrolované cukrovky
8/9
Neznámá četnost výskytu (četnost nemůže být z dostupných údajů stanovena)
Těžká alergická reakce vedoucí k obtížím s dechem a šoku
Žádné granulocyty (druh bílých krvinek, které pomáhají obraně proti infekci)
Prodloužená a bolestivá erekce
Nebezpečně zvýšený příjem tekutin
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci.
5. Jak MEDORISPER uchovávat
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co MEDORISPER obsahuje
Léčivou látkou je risperidonum.
Jedna potahovaná tableta přípravku MEDORISPER obsahuje buď 0,5 mg, 1 mg, 2 mg nebo 3 mg
risperidonu.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro
Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, natrium-lauryl-sulfát, mikrokrystalická celulosa, hypromelosa
2910/15 (E464), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.
Potahová vrstva
Hypromelosa 2910/5 (E464), oxid titaničitý (E171), propylenglykol, mastek.
Další pomocné látky
0,5 mg: Hnědá Opadry: oxid železitý žlutý, červený a černý (E172)
1 mg: Bílá Opadry: oxid titaničitý (E171)
2 mg: Oranžová Opadry: hlinitý lak oranžové žluti (E110)
3 mg: Žlutá Opadry: hlinitý lak chinolinové žluti (E104)
Jak MEDORISPER vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety
0,5 mg: hnědé oválné potahované tablety 11 x 5,5 mm, s oboustrannou půlicí rýhou
1 mg: bílé oválné potahované tablety 11 x 5,5 mm, s oboustrannou půlicí rýhou
2 mg: oranžové oválné potahované tablety 11 x 5,5 mm, s oboustrannou půlicí rýhou
3 mg: žluté oválné potahované tablety 11 x 5,5 mm, s oboustrannou půlicí rýhou
9/9
Všechny tablety lze rozdělit na stejné dávky.
Balení
PVC/PE/PVDC/Al blistr, krabička.
0,5 mg: 20, 30, 50 nebo 60 tablet
1 mg: 6, 20, 30, 50, 60 nebo 100 tablet
2 mg: 20, 30, 50, 60 nebo 100 tablet
3 mg: 20, 30, 50, 60 nebo 100 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr
Výrobce
SPECIFAR S.A., Athény, Řecko
MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27.3.2013

Recenze

Recenze produktu MEDORISPER 1 MG 100X1MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MEDORISPER 1 MG 100X1MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze