Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

MEDORAM PLUS H 2,5/12,5 MG 100 Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 102168

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Actavis CZ a.s.
Kód výrobku: 102168
Kód EAN:
Kód SÚKL: 115585
Držitel rozhodnutí: Actavis CZ a.s.
Medoram plus H je přípravek snižující krevní tlak. Používá se tam, kde krevní tlak nelze dostatečně snížit pouze jedinou léčivou látkou. Váš lékař Vám mohl předepsat tento léčivý přípravek k jinému účelu. Vždy se řiďte pokyny svého lékaře.

Příbalový leták

1/9 

 sp. zn. sukls184623/2017 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

MEDORAM plus H 2,5 mg/12,5 mg tablety 

MEDORAM plus H 5 mg/25 mg tablety 

ramiprilum/hydrochlorothiazidum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
•  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
•  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

•  Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. 

Co je MEDORAM plus H a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MEDORAM plus H užívat 

3. 

Jak se MEDORAM plus H užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak MEDORAM plus H uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

1.  Co je MEDORAM plus H a k čemu se používá 

MEDORAM plus H je kombinací dvou léčivých látek, ramiprilu a hydrochlorothiazidu. 

Ramipril  patří  do  skupiny  léků  nazývaných  ACE  inhibitory  (inhibitory  enzymu  konvertujícího 
angiotenzin). Účinkuje takto: 

•  snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které zvyšují krevní tlak 
•  uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy 
•  ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle. 

Hydrochlorothiazid  patří  do  skupiny  léků  zvaných  thiazidová  diuretika  („odvodňovací  tablety“). 
Zvyšuje množství vody (moči), kterou Vaše tělo vyprodukuje. Tímto způsobem se snižuje krevní tlak. 

MEDORAM plus H se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku. Obě léčivé látky snižují Váš krevní tlak. 
Používají se společně v případech, kdy léčba jednotlivými látkami nebyla účinná. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MEDORAM plus H užívat 

Neužívejte MEDORAM plus H 

•  jestliže jste alergický(á)  na  ramipril,  hydrochlorothiazid  nebo  na  kteroukoli  další  složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

•  jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivé  přípravky  podobné  MEDORAM  plus  H  (jiné  ACE 

inhibitory nebo léčivé přípravky odvozené od sulfonamidů). 

Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok 
rtů, tváře, hrdla nebo jazyka. 

 

2/9 

•  jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“. Příznakem může 

být svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, 
otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním. 

•  pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem MEDORAM 

plus H pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá. 

•  pokud máte závažné potíže s játry 
•  pokud máte abnormální množství solí (vápník, draslík, sodík) v krvi 
•  pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální 

arteriální stenóza) 

•  v období posledních 6 měsíců těhotenství (viz bod níže “Těhotenství a kojení”) 
•  pokud kojíte (viz bod níže “Těhotenství a kojení”) 
•  pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke 

snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren 

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte MEDORAM plus H. Nejste-li si jistý(á), zeptejte 
se svého lékaře dříve, než začnete MEDORAM plus H užívat. 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku MEDORAM plus H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

•  pokud máte problém se srdcem, játry nebo ledvinami 
•  pokud máte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším 

pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik 
(odvodňovací tablety) nebo dialýzou) 

•  pokud  budete  muset  podstoupit  léčbu  na  snížení  alergie  na  štípnutí  včelou  nebo  vosou 

(desenzibilizace) 

•  pokud Vám bude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo 

zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem MEDORAM plus H jeden 
den předem ‒ poraďte se proto se svým lékařem. 

•  pokud máte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy) 
•  pokud  máte  kolagenní  onemocnění  cév,  jako  je  sklerodermie  nebo  systémový  lupus 

erythematodes 

•  pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat 

lékaře. Po dobu prvních tří měsíců těhotenství se užívání přípravku MEDORAM plus H 
nedoporučuje  a  jeho  užívání  po  3.  měsíci  těhotenství  může  způsobit  závažné  poškození 
Vašeho dítěte (viz bod níže „Těhotenství a kojení“). 

•  pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního 

tlaku: 

o

  blokátory  receptorů  pro  angiotenzin  II  (ARB)  (také  známé  jako  sartany  -  například 

valsartan,  telmisartan,  irbesartan),  a  to  zejména  pokud  máte  problémy  s  ledvinami 
související s diabetem. 

o

  aliskiren 

•  Pokud  užíváte  některý  z  následujících  léků,  hrozí  zvýšené  riziko  angioedému  (rychlého 

podkožního otoku, např. v krku): 

o

  sirolimus,  everolimus  a  další  léky  ze  třídy  inhibitorů  mTOR  (užívají  se  k  zamezení 

odmítnutí transplantovaných orgánů) 

 

3/9 

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů 
(např. draslíku) v krvi. 

Viz také informace v bodě: Neužívejte MEDORAM plus H 

Hydrochlorothiazid obsažený v tomto přípravku může vyvolat oční problémy jako je snížení zrakové 
ostrosti nebo bolest očí a určitý typ glaukomu (zvýšený tlak v oku). 

Děti a dospívající 

U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku MEDORAM plus H nedoporučuje, protože 
u této věkové skupiny pacientů nikdy nebyl používán. 

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než 
začnete MEDORAM plus H užívat. 

Další léčivé přípravky a MEDORAM plus H 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou zeslabit 
účinek přípravku MEDORAM plus H. 

•  Léčivé  přípravky,  které  se  užívají  k úlevě  od  bolesti  a  proti  zánětu  (např.  nesteroidní 

protizánětlivé  léky  (tzv.  NSA),  jako  je  ibuprofen  nebo  indometacin  a  kyselina 
acetylsalicylová) 

•  Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, 

astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám 
zkontroluje krevní tlak. 

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při 
současném užívání s MEDORAM plus H zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. 

•  Léčivé  přípravky,  které  se  užívají  k úlevě  od  bolesti  a  proti  zánětu  (např.  nesteroidní 

protizánětlivé  léky  (tzv.  NSA),  jako  je  ibuprofen  nebo  indometacin  a  kyselina 
acetylsalicylová) 

•  Léčivé přípravky, které mohou snížit množství draslíku ve Vaší krvi. To zahrnuje léky na 

zácpu, amfotericin B (používá se k léčbě mykotických infekcí) a ACTH (používá se pro 
zjištění, zda Vaše nadledviny správně fungují). 

•  Protinádorové léky (chemoterapie) 
•  Léky na srdce, které upravují např. problémy se srdečním tepem 
•  Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin 
•  Léky,  které  se  velmi  často  užívají  se  k  zamezení  odmítnutí  transplantovaných  orgánů 

(sirolimus,  everolimus  a  další  léky  ze  třídy  inhibitorů  mTOR).  Viz  bod  „Upozornění 
a opatření”. 

•  Potravinové  doplňky  obsahující  draslík  nebo  náhrada  soli  obsahující  draslík,  diuretika 

(tablety podporující močení, zejména tzv. draslík šetřící diuretika), další léky, které mohou 
zvyšovat  hladinu  draslíku  v  těle  (např.  heparin  nebo kotrimoxazol,  označovaný  též  jako 
trimethoprim/sulfamethoxazol). 

•  Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon 
•  Doplňky vápníku 
•  Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi) 
•  Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem) 

 

4/9 

•  Kolestyramin (pro snížení tuků v krvi) 
•  Karbamazepin (na epilepsii) 
•  Vildagliptin (jiný lék na léčbu diabetu) 

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. MEDORAM plus H 
může mít vliv na jejich účinek. 

•  Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi 

a inzulín. MEDORAM plus H může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu 
cukru v krvi po dobu užívání léku MEDORAM plus H. 

•  Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). MEDORAM plus H Vám může 

zvýšit množství lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi. 

•  Léky snižující napětí svalů 
•  Chinin (na malárii) 
•  Léky,  které  obsahují  jód  -  mohou  být  používány  např.  v nemocnicích  při  snímkování 

(rentgen) 

•  Penicilin (na infekce) 
•  Léky k ředění krve, které se polykají (tzv. perorální antikoagulancia), např. warfarin 

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: 

•  Pokud  užíváte  blokátor  receptorů  pro  angiotenzin  II  (ARB)  nebo  aliskiren  (viz  také 

informace v bodě Neužívejte MEDORAM plus H a Upozornění a opatření). 

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než 
začnete MEDORAM plus H užívat. 

Testy 

Konzultujte užívání léku se svým lékařem nebo lékárníkem: 

•  Jestliže máte podstoupit vyšetření příštítných tělísek. MEDORAM plus H může ovlivnit 

výsledky vyšetření. 

•  Jestliže sportujete a máte podstoupit dopingový test. MEDORAM plus H může způsobit 

pozitivní výsledek testu. 

MEDORAM plus H s jídlem a alkoholem 

•  Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem MEDORAM plus H může způsobit, že budete 

pociťovat závrať nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu 
můžete  zkonzumovat  v období,  kdy  užíváte  MEDORAM  plus  H,  proberte  to  se  svým 
lékařem, protože alkohol může znásobit účinek léků snižujících krevní tlak. 

•  MEDORAM plus H se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Po dobu prvních 12 týdnů těhotenství se MEDORAM plus H nemá užívat a po 13. týdnu těhotenství jej 
dokonce nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být pro Vaše dítě škodlivé. 

Otěhotníte-li během léčby přípravkem MEDORAM plus H, okamžitě to řekněte svému lékaři. Přechod 
na jinou vhodnou alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním. 

Pokud kojíte, nesmíte MEDORAM plus H užívat. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

 

5/9 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Při léčbě přípravkem MEDORAM plus H můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku 
léčby přípravkem MEDORAM plus H nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne 
závrať, neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje. 

MEDORAM plus H obsahuje monohydrát laktózy. 

Pokud víte, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte před užíváním tohoto léčivého přípravku Vašeho 
lékaře. 

3.  Jak se MEDORAM plus H užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

Užívání tohoto léčivého přípravku 

•  Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu, nejlépe ráno. 
•  Tablety spolkněte a zapijte je tekutinou. 
•  Tablety nedrťte ani nežvýkejte. 

Jaké množství léku je třeba užívat 

Léčba vysokého krevního tlaku 

Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou. 

Starší pacienti 

Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku MEDORAM plus H, než jste měl(a) 

Informujte  svého  lékaře  nebo  se  odeberte  rovnou  na  pohotovost  do  nejbližší  nemocnice.  Cestou  do 
nemocnice neřiďte - požádejte někoho o odvoz nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení 
léku, aby lékař věděl, co jste užil(a). 

Jestliže jste zapomněl(a) užít MEDORAM plus H 

•  Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase. 
•  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 

Přestaňte  užívat  MEDORAM  plus  H  a  jděte  rovnou  k lékaři,  pokud  zpozorujete  jakýkoli 
z následujících závažných nežádoucích účinků - možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou 
lékařskou pomoc: 

•  Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně 

jako svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na MEDORAM 
plus H. 

 

6/9 

•  Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního 

onemocnění,  zčervenání,  puchýře  anebo  olupování  kůže  (jako  je  Stevens-Johnsonův 
syndrom, toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém). 

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte: 

•  Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, 

tlak na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody 

•  Ztížené  dýchání,  kašel  a  horečku  trvající  2‒3  dny  a  nechutenství.  Může  jít  o příznaky 

plicních problémů včetně zápalu plic. 

•  Snadno  se  tvořící  modřiny,  krvácení  trvající  delší  dobu  než  obvykle,  jakékoli  krvácení 

(např. krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt 
infekcí  než  obvykle,  bolest  v krku  a  horečku,  pocit  únavy,  mdloby,  závrať  nebo  bledost 
pokožky. Může jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření. 

•  Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy 

(zánět slinivky břišní). 

•  Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí 

kůže nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida 
(zánět jater) nebo poškození jater. 

Další nežádoucí účinky jsou: 

Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte 
to, prosím, svému lékaři. 

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

•  Bolest hlavy nebo pocit slabosti a únavy 
•  Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem MEDORAM plus 

H nebo když začnete užívat vyšší dávku. 

•  Suchý, dráždivý kašel nebo zánět průdušek (bronchitida) 
•  Vyšší  hladina  cukru  v krvi,  než  je  obvyklé  -  prokazuje  se  krevními  testy.  Pokud  máte 

cukrovku, může se zhoršit. 

•  Více  kyseliny  močové  nebo  větší  množství  tuků  v krvi,  než  je  obvyklé  -  prokazuje  se 

krevními testy. 

•  Bolestivé, zarudlé a oteklé klouby 

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

•  Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže 
•  Zčervenání, mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle 

postavíte anebo si rychle sednete 

•  Problémy s rovnováhou (vertigo) 
•  Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na 

kůži (parestézie) 

•  Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti 
•  Poruchy spánku 
•  Depresivní, úzkostné pocity, větší nervozita nebo třes než obvykle 
•  Ucpaný nos, zánět dutin (sinusitida), zkrácený dech 

 

7/9 

•  Zánět dásní (gingivitida), otok úst 
•  Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení 
•  Zvonění v uších 
•  Rozmazané vidění 
•  Vypadávání vlasů 
•  Bolest na hrudníku 
•  Bolest svalů 
•  Zácpa, bolest žaludku nebo střev 
•  Špatné trávení nebo pocit na zvracení 
•  Vylučování většího množství tekutiny (moči) za den, než je obvyklé 
•  Intenzivnější pocení než obvykle nebo pocit žízně 
•  Ztráta chuti k jídlu (anorexie) nebo snížení chuti k jídlu, snížený pocit hladu 
•  Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep 
•  Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle. 
•  Horečka 
•  Impotence u mužů 
•  Pokles  počtu  červených  krvinek,  bílých  krvinek  nebo  krevních  destiček  nebo  množství 

hemoglobinu - prokazuje se krevními testy 

•  Změna funkce jater, slinivky břišní nebo ledvin prokázaná krevním testem 
•  Méně draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle 

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 

•  Zvracení, průjem nebo pálení žáhy 
•  Červený oteklý jazyk nebo sucho v ústech 
•  Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle 

Další hlášené nežádoucí účinky (frekvenci z dostupných údajů nelze určit) 

Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik 
dní, řekněte to, prosím, svému lékaři. 

•  Problémy se soustředěním, pocit neklidu nebo zmatenosti 
•  Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní 

nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén) 

•  Zvětšení prsů u mužů 
•  Vznik krevních sraženin 
•  Poruchy sluchu 
•  Slzení očí v menší míře než obvykle 
•  Vidění do žluta 
•  Dehydratace 
•  Otok, bolest a zčervenání tváře (zánět slinné žlázy) 

 

8/9 

•  Otok  střeva,  tzv.  “intestinální  angioedém”,  který  se  projevuje  bolestí  břicha,  zvracením 

a průjmem 

•  Větší citlivost na sluneční záření než obvykle 
•  Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka nebo jiné kožní reakce, 

jako je červená vyrážka na tvářích a na čele 

•  Kožní vyrážka nebo vznik modřin 
•  Skvrny na kůži a studené končetiny 
•  Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka) 
•  Strnulost těla nebo neschopnost hýbat čelistmi (tetanus) 
•  Slabost nebo křeče ve svalech 
•  Snížená sexuální touha u mužů i žen 
•  Krev v moči. Může být příznakem problémů s ledvinami (intersticiální nefritida) 
•  Více cukrů v moči než je obvyklé 
•  Zvýšené množství určitého typu bílých krvinek (eozinofilie) - zjistí se krevními testy 
•  Příliš malé množství krvinek v krvi (pancytopenie) - zjistí se krevními testy 
•  Změny  množství  iontů  (solí),  jako  je  sodík,  vápník,  hořčík  a  chlorid  v krvi  -  zjistí  se 

krevními testy 

•  Zpomalené nebo zhoršené reakce 
•  Změny vnímání vůně 
•  Ztížené dýchání nebo zhoršení astmatu 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

5.  Jak přípravek MEDORAM plus H uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 

9/9 

6.  Obsah balení a další informace 

Co MEDORAM plus H obsahuje 

Léčivými látkami kombinovaného přípravku MEDORAM plus H 2,5 mg/12,5 mg a MEDORAM plus 
H 5 mg/25 mg jsou ramipril a hydrochlorothiazid 2,5 mg/12,5 mg a 5 mg/25 mg. 

Pomocnými látkami jsou: 

Předbobtnalý kukuřičný škrob, natrium-stearyl-fumarát, hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktosy, 
sodná sůl kroskarmelosy. 

Jak MEDORAM plus H vypadá a co obsahuje toto balení 

Vzhled tablet 

MEDORAM plus H 2,5 mg/12,5 mg 

Bílé  až  téměř  bílé  podlouhlé  nepotahované  ploché  tablety  4 x 8 mm  s půlicí  rýhou  na  jedné  straně 
a s vyraženým označením „12.5“ na straně druhé. 

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. 

MEDORAM plus H 5 mg/25 mg 

Bílé  až  téměř  bílé  podlouhlé  nepotahované  ploché  tablety  5 x 10 mm  s půlicí  rýhou  na  jedné  straně 
a obou hranách a s vyraženým označením „25“ na straně druhé. 

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

Balení 

Blistry nebo plastové nádobky 

10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tablet 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr 

Výrobce 

Actavis hf., Reykjavikurvegur 78, 220 Hafnarfjördur, Island 

Actavis Ltd., B16 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 08, Malta 

MEDOCHEMIE Ltd. (Central Factory), 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2. 11. 2017  

Recenze

Recenze produktu MEDORAM PLUS H 2,5/12,5 MG 100 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MEDORAM PLUS H 2,5/12,5 MG 100 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám