Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na odkašlávání, vykašlávání

MedExpecto Vicks sirup med a zázvor (180 ml) - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 252725

60 % 2 recenze

Sirup proti vlhkému kašli s medem a zázvorem, který usnadňuje vykašlávání a přináší úlevu dýchacím cestám.

Více informací

129
Běžná cena: 140 Kč, Ušetříte: 8 % (11 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 27. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 28. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Sirup proti vlhkému kašli s medem a zázvorem, který usnadňuje vykašlávání a přináší úlevu dýchacím cestám.

Informace o produktu

Výrobce: PROCTER & GAMBLE
Značka: VICKS
Kód výrobku: 252725
Kód EAN: 5410076669998
Kód SÚKL: 171870
Držitel rozhodnutí: PROCTER & GAMBLE

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

Sp.zn.sukls67479/2015 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor 

Pro dospělé a dospívající od 14 let věku 

Guaifenesinum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.   

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  

1. Co je MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor užívat 
3. Jak se MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

 
1. Co je MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor a k čemu se používá 
 
MedExpecto  Vicks  Sirup  Med  a  Zázvor  obsahuje  léčivou  látku  guaifenesin.  Patří  do  skupiny  léků 
zvaných expectorancia. 
MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor je lék, který napomáhá vykašlávání hlenu z dýchacích cest. 
 
Indikace k použití: 
K uvolnění hlenu a usnadnění vykašlávání při kašli v důsledku: 
- nachlazení a onemocnění podobného chřipce, 
- akutního zánětu průdušek. 
 
MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor je určen pro dospělé a dospívající od 14 let věku. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor užívat  
 
Neužívejte MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor  
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  guaifenesin,  levomenthol  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření 

 

Před  užitím  přípravku  MedExpecto  Vicks  Sirup  Med  a  Zázvor  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem: 

- v případě poruchy funkce ledvin, 
-  v  případě  onemocnění  myasthenia  gravis,  onemocnění  imunitního  systému,  u  něhož  při  námaze 
dochází k rychlé únavě svalů, 
-  v  případě  chronického  nebo  trvalého  kašle  spojeného  s  astmatem,  chronickým  zánětem  průdušek, 
rozedmou plic nebo v důsledku kouření, 
- v případě závažného onemocnění trávicího traktu, 
- v kombinaci s  přípravky tlumícími kašel. 
 
Děti 
Použití tohoto přípravku u dětí do 14 let věku není doporučeno. 
 
Další léčivé přípravky a MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor může zvyšovat účinek: 
- sedativ, 
-  léků  snižujících  svalové  napětí,  které  se  používají  například  během  celkové  anestézie  při 
chirurgickém zákroku. 
 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Bezpečnost guaifenesinu v těhotenství a při kojení nebyla jednoznačně stanovena. Jestliže jste těhotná 
nebo kojíte, tento přípravek užívejte pouze na radu lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor obsahuje ethanol (alkohol). MedExpecto Vicks Sirup Med a 
Zázvor má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
MedExpecto  Vicks  Sirup  Med  a  Zázvor  obsahuje  sacharózu  a  invertózu  (med).  Jestliže  Vám 
lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete 
tento léčivý přípravek užívat. Tento přípravek obsahuje  5,55 g sacharózy  v jedné dávce. To je třeba 
vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. 
 
MedExpecto  Vicks  Sirup  Med  a  Zázvor  obsahuje  ethanol  (alkohol).  Tento  léčivý  přípravek 
obsahuje 5 obj. % ethanolu (alkoholu). Při dodržení dávkování obsahuje jedna dávka (15 ml) 0,63 g 
alkoholu, odpovídající 15 ml piva, 6 ml vína v jedné dávce. Tento přípravek může být škodlivý pro 
pacienty trpící alkoholismem. Toto je třeba vzít v úvahu i u těhotných nebo kojících žen, dětí a vysoce 
rizikových  skupin  pacientů,  jako  jsou  pacienti  s onemocněním  jater  nebo  epilepsií.  Může  dojít  k 
zeslabení nebo zesílení účinků jiných léků. 
 
MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor obsahuje sloučeniny
 sodíku. Tento přípravek obsahuje 1,3 
mmol (nebo 30 mg) sodíku v jedné dávce. To je třeba vzít v úvahu u pacientů, kterým je předepsána 
dieta s nízkým obsahem sodíku (omezeným obsahem soli). 
 
3. Jak se MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor užívá  
 

 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
Pokud Vám lékař nepředepíše jiné dávkování, doporučená dávka přípravku je následující:  
 
Dospělí  a  dospívající  od  14  let  věku:  užívejte  200  mg  guaifenesinu,  tj.  15  ml  (jednu  odměrku, 
naplněnou až po vyznačenou linku 15 ml) každé 4 hodiny. Maximálně 6 dávek denně. 
Neužívejte vyšší dávky, než je doporučeno. Neužívejte sirup před spaním. 
 
Použití u dětí 

Použití tohoto přípravku u dětí do 14 let věku není doporučeno. 
 
Způsob podání 
Perorální podání. Lahvičku před použitím protřepte. 
Dětský bezpečnostní uzávěr zatlačte směrem dolů a současně otočte ve směru šipky. 
 
Doba trvání léčby 
Samoléčba přípravkem MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor nemá trvat déle než 3–5 dní. Nedojde-
li  během  tohoto  období  k  významnému  zlepšení,  a  jestliže  vykašlávání  hlenu  pokračuje  nebo  kašel 
neustupuje,  vyhledejte  lékařskou  pomoc,  neboť  by  se  mohlo  jednat  o  závažnější  onemocnění. 
Přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor se smí používat maximálně po dobu dvou týdnů. 
Poraďte  se  prosím  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem,  jestliže  se  domníváte,  že  účinky  léčivého 
přípravku jsou příliš silné nebo příliš slabé. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor, než jste měl(a) 
Mírné  či  středně  závažné  předávkování  může  vyvolat  závratě,  trávicí  potíže,  pocit  na  zvracení, 
zvracení  či  pokles  svalového  napětí.  V  případě  silného  předávkování  může  dojít  k  nadměrnému 
podráždění, zmatenosti a útlumu dechu. V takovém případě vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc. 
Byly  hlášeny  vzácné  případy  močových  či  ledvinových  kamenů  u  těch  pacientů,  kteří  dlouhodobě 
užívali velké množství guaifenesinu. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor 
Jestliže  jste  přestal(a)  užívat  tento  léčivý  přípravek  z  důvodu  nežádoucích  účinků,  poraďte  se  s 
lékařem,  jak  tyto  nežádoucí  účinky  zmírnit.  Jestliže  jste  přestal(a)  užívat  tento  léčivý  přípravek, 
protože jeho účinky nebyly uspokojivé, poraďte se s lékařem, jaké jiné léky můžete používat. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
 
Gastrointestinální poruchy 
•  Vzácné  (postihují  až  1  z  1  000  pacientů):  poruchy  trávení  včetně  pocitu  na  zvracení,  zvracení  či 
průjmu. 
 

 

Poruchy imunitního systému 
• Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů): reakce z přecitlivělosti, které mohou být závažné, 
jako je obtížné polykání, edém (otok) obličeje, rtů, jazyka či hrdla, silné svědění spojené s vyrážkou 
nebo otokem  kůže, hluboké bezvědomí (kóma), zmatenost (dezorientace), pomalá srdeční frekvence 
(bradykardie),  zúžení  průdušek,  obtížné  dýchání  (dyspnoe),  příliš  málo  bílých  krvinek 
(granulocytopenie) a anafylaktický šok. 
Těmto typům reakcí může předcházet horečka, závratě, pocit na zvracení, zvracení, žaludeční křeče, 
pálení žáhy nebo bolest. 
Pacienti, kteří jsou citliví na levomenthol, mohou zaznamenat reakce z přecitlivělosti včetně dyspnoe. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

 
5. Jak MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor uchovávat 
 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky nebo krabičce 
za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C (otevřený nebo neotevřený). 
 
Doba použitelnosti po otevření: 3 měsíce 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor obsahuje 
Léčivou látkou je guaifenesinum.  
15 ml sirupu obsahuje 200 mg guaifenesinu. 
Jeden ml sirupu obsahuje 13,33 mg guaifenesinu. 
 
Pomocnými  látkami  jsou:  sacharosa,  propylenglykol  (E1520),  ethanol  96%  (V/V),  natrium-citrát 
(E331),  sodná  sůl  karmelosy,  bezvodá  kyselina  citronová  (E330),  makrogol-stearát,  aroma  medově-
zázvorové (obsahuje med), tekuté sporýšové aroma, natrium-benzoát (E211), polyethylenoxid, sodná 
sůl sacharinu (E954), levomenthol, čištěná voda. 
 
Jak přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor vypadá a co obsahuje toto balení 
Žlutý/žlutohnědý  viskózní  sirup  s medově-zázvorovým  a  mentholovým  aroma  a  příchutí,  bez 
viditelného znečištění. 

 

 
Lahvička  z  hnědého  skla  s  PP  dětským  bezpečnostním  uzávěrem  a  s PP  odměrkou  s  CE  značkou  a 
vyznačenými objemy na 5 ml, 10 ml, 15 ml, 22,5 ml. 
 
Velikosti balení: 120 ml, 180 ml sirupu 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Procter & Gamble GmbH, Sulzbacher Straße 40-50, D-65824 Schwalbach am Taunus, Německo 
 
Výrobce 
Procter & Gamble GmbH, Sulzbacher Straße 40-50, D-65824 Schwalbach am Taunus, Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Bulharsko 

Викс Екпекто Мед и Джинджифил 200 mg/15 ml сироп 

Chorvatsko 

Vicks MedExpecto okus meda i đumbira 200 mg/15 ml sirup 

Estonsko 

ExPexin 

Německo 

WICK Husten-Löser Sirup mit Honigaroma 200mg/15ml 

Maďarsko 

Wick GuaifenoMed 200 mg/15 ml méz és gyömbér ízű szirup 

Lotyško 

ExPexin 200 mg/15 ml sīrups 

Litva 

ExPexin 200 mg/15 ml sirupas 

Polsko 

Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry, 200 mg/15 ml, 
syrop 

Rumunsko 

Vicks Expectorant Miere & Ghimbir 200 mg/15 ml sirop 

Slovenská 
republika 

MedExpecto Vicks sirup Med a Zázvor 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.9.2016 
 

Recenze (2)

Recenze produktu MedExpecto Vicks sirup med a zázvor (180 ml)

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 60 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

super věc

dobrý, učinný
nic
20 %

Po užití tohoto produktu se u mne projevily nežádoucí účinky, které jsou označeny jako vzácné. Takže pozor.

Diskuze

Diskuze k produktu MedExpecto Vicks sirup med a zázvor (180 ml)

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

100 % 23/05/2013

super věc

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám