Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

MCP HEXAL 10 50X10MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11451

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 11451
Kód EAN: 4030855000593
Kód SÚKL: 56695
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Přípravek MCP Hexal 10 se používá při poruchách motility horních úseků trávicího ústrojí, při nauzee, zvracivosti a zvracení (při migréně, onemocnění jater a ledvin, při úrazech hlavy, při zranění mozku, při nesnášenlivosti léků).

Příbalový leták

 

1/6 

sp. zn. sukls242851/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

MCP HEXAL 10 

10 mg 

tablety 

 

metoclopramidi hydrochloridum monohydricum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému  lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je MCP HEXAL 10  a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MCP HEXAL 10 užívat  

3. 

Jak se MCP HEXAL 10 užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak MCP HEXAL 10 uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je MCP HEXAL 10  a k čemu se používá 
 
MCP  HEXAL  10  je  antiemetikum  (léčivý  přípravek  k  potlačení  nevolnosti).  Obsahuje  takzvané 
“metoklopramidy”. Ty působí na tu část Vašeho mozku, která zabrání tomu, aby se Vám udělalo špatně 
(pocitu nevolnosti nebo zvracení). 
 
Dospělí 
MCP HEXAL 10 je u dospělých používán: 

-  k prevenci opožděné nevolnosti a zvracení, které mohou nastat po chemoterapii 
-  k prevenci nevolnosti a zvracení způsobené radioterapií 
-  k léčbě nevolnosti a zvracení, včetně nevolnosti a zvracení způsobené migrénou. Metoklopramid 

může být v případě migrény podán s perorálními léky proti bolesti aby mohly léky proti bolesti 
účinkovat efektivněji. 

 
Použití u pediatrické populace 
MCP  HEXAL  10  je  používán  u  dětí  (od  1-18  let)  pouze  pokud  jiný  způsob  léčby  není  účinný  nebo 
nemůže být použit k prevenci opožděné nevolnosti a zvracení, které mohou nastat po chemoterapii.  
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MCP HEXAL 10  užívat  
 
Neužívejte MCP HEXAL 10
 

-  pokud jste alergický(á) na metoklopramid nebo na jakoukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6) 

-  pokud máte krvácení, obstrukci nebo trhlinu v žaludku nebo dvanáctníku 
-  pokud máte nebo byste mohl(a) mít vzácný nádor nadledvinek, které jsou umístěné v blízkosti ledvin 

(feochromocytom) 

-  pokud jste někdy měl(a) mimovolné svalové křeče (tardivní dyskineze) pří užívání léků 
-  pokud trpíte epilepsií 
-  pokud trpíte Parkinsonovou chorobou 

 

2/6 

-  pokud  užíváte  levodopu  (léčivý  přípravek  používaný  k  léčbě  Parkinsonovy  choroby)  nebo 

dopaminergní agonisty (viz “Další léčivé přípravky a MCP HEXAL 10”) 

-  pokud jste někdy měl(a) nenormální hladinu krevního barviva (methemoglobinemie) nebo nedostatek 

NADH cytochromu-b5. 

 
MCP HEXAL 10 nesmí být použit k léčbě dětí mladších než 1 rok (viz “Děti a dospívající”). 
 
Neužívejte MCP HEXAL 10, pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte  se  se  svým  lékařem,  lékárníkem  nebo  zdravotní  sestrou  dříve,  než  začnete  MCP  HEXAL  10 
užívat 
 
Upozornění a opatření 
Řekněte  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo  zdravotní  sestře  dříve  než  začnete  užívat  MCP  HEXAL  10, 
pokud: 

-  máte v anamnéze poruchy srdečního rytmu (prodloužený QT interval) nebo jakékoli jiné problémy se 

srdcem 

-  máte problémy s hladinami solí v krvi, jako jsou draslík, sodík a hořčík 
-  užíváte jiné léky, které ovlivňují činnost vašeho srdce (srdeční frekvenci) 
-  máte jakékoli neurologické (mozkové) problémy 
-  trpíte onemocněním jater nebo ledvin. Dávka Vám může být snížena (viz bod 3). 

 
Váš  lékař  může  nechat  vyšetřit  hladinu  vašeho  krevního  barviva.  V  případě  abnormálních  hladin 
(methemoglobinemie), bude léčba okamžitě a trvale zastavena. 
 
Mezi jednotlivými dávkami metoklopramidu musí být rozestup alespoň 6 hodin, a to i v případě zvracení a 
nepřijetí dávky, aby se tak zabránilo předávkování. 
 
Délka léčby nesmí přesáhnout 3 měsíce z důvodu rizika mimovolných svalových křečí. 
 
 
Děti a dospívající 
U dětí a dospívajících se mohou vyskytnout mimovolné pohyby (extrapyramidová porucha). Tento léčivý 
přípravek  nesmí  být  používán  u  dětí  mladších  než  1  rok,  protože  hrozí  zvýšené  riziko  mimovolných 
pohybů (viz výše „Neužívejte MCP HEXAL 10“. 
 
Další léčivé přípravky a MCP HEXAL 10 
Informujte  svého  lékaře,  lékárníka  nebo  zdravotní  sestru,  pokud  užíváte  nebo  jste  nedávno  užíval  nebo 
možná budete užívat jiný léčivý přípravek. Důvodem je, že některé léky  mohou ovlivnit způsob, jakým 
MCP HEXAL 10 účinkuje, nebo  MCP HEXAL 10 může ovlivnit působení jiných léků. Mezi tyto léky 
patří následující: 

-  levodopa nebo jiné léky užívané k léčbě Parkinsonovy choroby (viz výše “Neužívejte MCP HEXAL 

10”) 

-  anticholinergika (léky používané k uvolnění stahů nebo křečí žaludku) 
-  deriváty morfia (léčivé přípravky užívané k léčbě silné bolesti) 
-  uklidňující léčivé přípravky (sedativa) 
-  léčivé přípravky používané k léčbě duševních poruch 
-  digoxin (léčivý přípravek užívaný k léčbě srdečního selhání) 
-  cyklosporiny (léčivé přípravky používané při léčbě určitých problémů s imunitním systémem) 
-  mivakurium a suxamethonium (léčivé přípravky užívané k uvolnění svalů) 
-  fluoxetin a paroxetin (léčivé přípravky užívané k léčbě depresí). 

 
 
MCP HEXAL 10 s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek užívejte před jídlem. Tablety polykejte celé, nerozkousané, a zapijte je přiměřeným množstvím 
vody.  Alkohol  nemá  být  konzumován  v  průběhu  léčby  metoklopramidem,  protože  zvyšuje  sedativní 
účinek přípravku MCP HEXAL 10. 
 
 

 

3/6 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Pokud je to nutné, může se 
MCP HEXAL 10 užívat v těhotenství. O tom, zda podat tento lék, rozhodne Váš lékař. 
 
Není doporučeno užívat MCP HEXAL 10 pokud kojíte, metoklopramid přechází do mateřského mléka a 
může mít vliv na Vaše dítě. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Můžete se cítit ospalý(á), mít závratě nebo nekontrolované záškuby, trhavé pohyby, záškuby a neobvyklý 
svalový  tonus  může  způsobit  zkreslené  vnímání  tělesných  pocitů  po  požití  MCP  HEXAL  10.  To  může 
ovlivnit Vaše vnímání a také narušit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
MCP HEXAL 10 obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. Jak se MCP HEXAL 10 užívá 
 
Všechny indikace (dospělí pacienti) 
Doporučená jednotlivá dávka je 10 mg, opakovaná nejvýše třikrát denně. 
Maximální doporučená denní dávka je 30 mg nebo 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti. 
Maximální délka léčby je 5 dnů. 
 
Prevence opožděné nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií (děti ve věku 1 - 18 let) 
Doporučená denní dávka je 0,1 až 0,15 mg/kg tělesné hmotnosti, opakovaná až třikrát denně perorálně. 
Maximální dávka během 24 hodin je 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti. 
 
Tabulka dávkování 
Věk  

Tělesná hmotnost  

Dávka  

Frekvence  

1 - 3 roky  

10 - 14 kg  

1 mg  

Až 3krát denně  

3 - 5 let  

15 - 19 kg  

2 mg  

Až 3krát denně  

5 - 9 let  

20 - 29 kg  

2,5 mg  

Až 3krát denně  

9 - 18 let  

30 - 60 kg  

5 mg  

Až 3krát denně  

15 - 18 let  

Nad 60 kg  

10 mg  

Až 3krát denně  

 
Přípravek  byste  při  prevenci  opožděné  nevolnosti  a  zvracení  vyvolaných  chemoterapií  neměl(a)  užívat 
déle než 5 dnů. 
 
MCP HEXAL 10 není vhodný pro podávání dětem s tělesnou hmotností nižší než 30 kg. Pro tuto populaci 
je vhodnější použít jiné lékové formy/síly přípravku. 
 
Způsob podání 
Mezi  dvěma  dávkami  musí  být  dodržen  interval  minimálně  6  hodin,  především  v  případě  zvracení  či 
nepřijetí dávky, aby nedošlo k předávkování. 
 
Starší pacienti 
U starších pacientů bývá nutné snížení dávky, v závislosti na funkci ledvin, jater a celkovém stavu. 
 
Dospělí s poruchou funkce ledvin 
Sdělte svému lékaři, pokud trpíte problémy s funkcí ledvin. Pokud trpíte mírnou až závažnou poruchou 
funkce ledvin je nutné snížení dávky. 
 
Dospělí s poruchou funkce jater 
Sdělte svému lékaři, pokud trpíte problémy s funkcí jater. Pokud trpíte závažnými potížemi s funkcí jater 
je nutné snížení dávky. 
 
Děti a mladiství 
Dětem do 1 roku nesmí být metoklopramid podáván. 

 

4/6 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku MCP HEXAL 10, než jste měl(a) 
Okamžitě  kontaktujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Mohou  se  u  Vás  objevit  mimovolné  nekotrolované 
pohyby  (extrapyramidové  poruchy),  pocit  ospalosti,  můžete  mít  potíže  udržet  se  při  vědomí,  být 
zmatený(á),  mít  halucinace  a  problémy  se  srdcem.  Lékař  Vám  může  předepsat  léčbu  proti  těmto 
příznakům, pokud bude třeba. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MCP HEXAL 10 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře,  sestry  nebo 
lékárníka. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat MCP HEXAL 10  

Po předčasném ukončení léčby přípravkem MCP HEXAL10 se mohou léčebné účinky oslabit anebo zcela 
vymizet,  případně  se  mohou  příznaky  Vašeho  onemocnění  podstatně  zhoršit,  proto,  prosím,  nikdy 
nepřerušujte ani neukončujte léčbu z vlastní vůle bez předchozí porady s lékařem. 
Vždy se předem poraďte s lékařem, přejete-li si přerušit anebo ukončit léčbu přípravkem MCP HEXAL 10 
např.  proto,  že  Vás  obtěžují  nežádoucí  účinky.  Z  vlastní  vůle  ji  můžete  přerušit  pouze,  pokud  by  se 
objevily  takové  nežádoucí  účinky,  které  okamžité  přerušení  léčby  přípravkem  vyžadují  (viz  „Možné 
nežádoucí účinky“). 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Ukončete léčbu a okamžitě kontaktujte Vašeho lékaře nebo lékárníka, pokud se u Vás vyskytne některý z 
následujících příznaků při užívání tohoto přípravku 

-  nekontrolovatelné  pohyby  (často  bývá  postižena  hlava  nebo  krk).  K  tomuto  příznaku  může  dojít 

především u dětí, mladistvých a/nebo při užití vysoké dávky. Tyto příznaky se vyskytují zejména po 
zahájení léčby, dokonce po užití jedné dávky. Tyto pohyby ustanou, když je léčba správně nastavena. 

-  vysoké horečky, vysoký krevní tlak, křeče, pocení, nadměrné slinění. Toto mohou být známky stavu 

nazývaného neuroleptický maligní syndrom. 

-  svědění nebo kožní vyrážka na obličeji, rtech nebo krku, potíže s dýcháním. Toto mohou být příznaky 

alergické reakce, která může být i závažná. 

 
Velmi časté (může nastat u více než 1 z 10 lidí) 

  pocit ospalosti. 

 
Časté
 (může nastat maximálně 1 z 10 lidí) 

  deprese 

  nekontrolovatelné pohyby jako tiky, třes, trhavé pohyby nebo svalové stahy (ztuhlost, neohebnost) 

  příznaky podobné Parkinsonově chorobě (ztuhlost, třes) 

  pocit neklidu 

  snížení krevního tlaku (především při intravenózním podání) 

  průjem 

  pocit slabosti. 

 
Méně časté
 (může nastat u maximálně 1 ze 100 lidí) 

  vysoká hladina hormonu zvaného prolaktin v krvi, což může způsobit produkci mléka u mužů i 

žen, které nekojí 

  nepravidelná menstruace 

  halucinace 

  snížená úroveň vědomí 

  alergie 

  zpomalení srdeční frekvence (především při intravenózním podání). 

 

5/6 

 
Vzácné
 (může nastat u maximálně 1 z 1000 lidí) 

  pocit zmatenosti 

  křeče (především u pacientů s epilepsií). 

 
Není známo
 (frekvenci nelze na základě dostupných údajů stanovit) 

  nenormální hladiny krevního barviva: mohou způsobit odlišné zabarvení Vaší kůže 

  nenormální zvětšení prsů (gynekomastie) 

  mimovolné křeče po delším užívání přípravku, především u starších pacientů 

  vysoká  horečka,  vysoký  krevní  tlak,  křeče,  pocení,  nadměrné  slinění.  Toto  mohou  být  známky 

stavu nazývaného neuroleptický maligní syndrom. 

  změny srdečního rytmu, které mohou být pozorovatelné při vyšetření na EKG 

  zástava srdce (především při injekčním podání) 

  šok (závažné snížení krevního tlaku) (především při injekčním podání) 

  mdloby (především při intravenózním podání) 

  alergická reakce, která může být závažná (především při intravenózním podání) 

  velmi vysoký krevní tlak. 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv , Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-
nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. Jak MCP HEXAL 10 uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte  při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn  před světlem. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  lahvičce  za 
„Použitelné do:/EXP:. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 

 

6. Obsah balení a další informace 

Co MCP HEXAL 10 obsahuje 
-  Léčivou  látkou  je  metoclopramidi  dihydrochloridum  monohydricum  (monohydrát  metoklopramid-

hydrochloridu) 10,53 mg (odpovídá metoclopramidi hydrochlochloridum 10,0 mg). 

-  Pomocnými  látkami  jsou  dihydrát  hydrogenfosforečnanu  vápenatého,  monohydrát  laktózy, 

magnesium-stearát,  kukuřičný  škrob,  sodná  sůl  karboxymethylškrobu,  koloidní  bezvodý  oxid 
křemičitý. 

 
Jak MCP HEXAL 10 vypadá a co obsahuje toto balení 

Bílé kulaté bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

Velikost balení: 20, 50 a 100 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
HEXAL AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo 
 

 

6/6 

Výrobce 
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo 
 
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o  registraci  Sandoz 
s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
18.10.2016 

 
 

Recenze

Recenze produktu MCP HEXAL 10 50X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MCP HEXAL 10 50X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám