Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 11451
Kód EAN: 4030855000593
Kód SÚKL: 56695
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Přípravek MCP Hexal 10 se používá při poruchách motility horních úseků trávicího ústrojí, při nauzee, zvracivosti a zvracení (při migréně, onemocnění jater a ledvin, při úrazech hlavy, při zranění mozku, při nesnášenlivosti léků).

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls84117/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
MCP HEXAL 10
Metoclopramidi dihydrochloridum monohydricum)
tablety
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je MCP HEXAL 10 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MCP HEXAL 10 užívat
3. Jak se MCP HEXAL 10 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak MCP HEXAL 10 uchovávat
6. Další informace
1. CO JE MCP HEXAL 10 A K ČEMU SE UŽÍVÁ
Přípravek MCP HEXAL 10 je prokinetikum a antiemetikum, tj. lék, který podporuje motilitu žaludku a
střev (usnadňuje pasáž potravy trávicím ústrojím) a tlumí zvracení a pocit nevolnosti.
Přípravek MCP HEXAL 10 se používá při poruchách motility horních úseků trávicího ústrojí, při nauzee,
zvracivosti a zvracení (při migréně, onemocnění jater a ledvin, při úrazech hlavy, při zranění mozku, při
nesnášenlivosti léků).
Tento léčivý přípravek je určen pouze pro dospělé pacienty, podávání dětem a mladistvým se
nedoporučuje.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MCP HEXAL 10 UŽÍVAT
Neužívejte MCP HEXAL 10
- jestliže trpíte přecitlivělostí na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku MCP HEXAL 10
- jestliže trpíte nádorem, závislým na účinku hormonu prolaktinu
- jestliže trpíte nádorem dřeně nadledvin (feochromocytomem)
- při mechanické obstrukci (překážce) ve střevě
- při krvácení do trávicího ústrojí
- jestliže trpíte epilepsií (padoucnicí)
- jestliže míváte stavy spojené s nepřirozenými pohyby (při tzv.mimopyramidových poruchách)
Přípravek nesmí být podán novorozencům u tohoto přípravku je kontraindikace do 18 ti let, lze však
podat metoclopramid v indikaci pooperační nausea a zvracení parenterálně injekčně).
Omezení u dětí - viz Co musíte vzít v úvahu u dětí a mladistvých
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MCP HEXAL 10 je zapotřebí
- jestliže je Vám známo, že se Vás týká kterýkoli údaj uvedený v předchozím odstavci (přecitlivělost,
prolaktin-dependentní nádor, feochromocytom, střevní obstrukce, krvácení do trávicího ústrojí,
epilepsie, mimopyramidové poruchy), musíte na to upozornit svého lékaře.
- Dále musíte lékaře upozornit, jestliže trpíte poruchou činnosti jater (insuficiencí jater), anebo ledvin;
v takovém případě přichází v úvahu snížení dávek pro zpomalené vylučování látky (viz Jak se MCP
HEXAL 10 užívá.
2/5
- U mladistvých a u pacientů s poruchou jater nebo ledvin, kdy je vylučování metoklopramidu zpomaleno,
je třeba pozorně sledovat, nevyvíjejí-li se nežádoucí účinky (viz také Nežádoucí účinky); objeví-li se,
je nutno ihned přerušit užívání přípravku.
- Také musíte lékaře upozornit, jestliže kojíte anebo jestli v nejbližší době plánujete těhotenství.
Extrapyramidové symptomy postihují častěji děti a dospělé v mladším věku a/nebo při podávání vyšších
dávek (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Které léky ovlivňují účinek přípravku MCP HEXAL 10?
Metoklopramid může měnit vstřebávání jiných látek z trávicího ústrojí, např. snížit vstřebání digoxinu a
cimetidinu, a urychlit, případně zvýšit vstřebávání levodopy, paracetamolu, různých antibiotik (potvrzeno
pro tetracyklin a pivampicilin), lithia a alkoholu. Současné podávání metoklopramidu a lithia může vést ke
zvýšení koncentrace lithia v plazmě.
Anticholinergika mohou účinek metoklopramidu snížit.
Při současném podávání metoklopramidu s neuroleptiky (např. s fenothiaziny, thioxanthenovými deriváty,
butyrofenony) se zvýšenou měrou mohou objevit extrapyramidové poruchy (např. křečovité kontrakce
v oblasti hlavy, krku a ramen).
Metoklopramid může prodloužit účinky sukcinylcholinu.
Účinky přípravku MCP HEXAL 10 a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně
ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo
které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete současně s užíváním přípravku MCP
HEXAL 10 užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.
Prosím, mějte na paměti, že se tyto údaje týkají i takových léčiv, které jste užil(a) v nedávné době.
Užívání přípravku MCP HEXAL 10 s jídlem a pitím
Přípravek užívejte před jídlem. Tablety polykejte celé, nerozkousané, a zapijte je přiměřeným množstvím
vody.
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek MCP
HEXAL 10 neužívejte v prvních třech měsících těhotenství, protože o podávání metoklopramidu v tomto
období není k dispozici dostatek zkušeností. Ve druhé a třetí třetině těhotenství můžete přípravek užívat
jen na výslovné doporučení lékaře.
Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek MCP
HEXAL 10 neužívejte v období kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředek, protože přípravek MCP HEXAL 10 i při doporučeném dávkování může
snížit Vaši reaktivitu, takže nebudete schopen dostatečně rychle a účelně reagovat v náhlých situacích. To
platí ve zvýšené míře po kombinaci s požitím alkoholu nebo jiných tlumivých látek. Neobsluhujte také
žádné přístroje nebo stroje.
Důležité informace o některých složkách MCP HEXAL 10
Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK MCP HEXAL 10 UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Tento léčivý přípravek je určen pouze pro dospělé pacienty, podávání dětem a mladistvým se
nedoporučuje.
3/5
Jak a kdy máte užívat přípravek MCP HEXAL 10?
Tablety se užívají před jídly. Polykají se celé, nerozkousané a zapíjejí se přiměřeným množstvím tekutiny.
Kolik tablet přípravku MCP HEXAL 10 máte užívat a jak často?
Pokud se lékař nerozhodne jinak, dospělí užívají 1 tabletu 3-4 krát denně (odpovídá 10 mg
metoclopramidi dihydrochloridum 3-4 krát denně).
Co musíte vzít v úvahu u dětí a mladistvých
Tento léčivý přípravek je určen pouze pro dospělé pacienty, podávání dětem a mladistvým se
nedoporučuje.
Při poruše funkce ledvin je třeba upravit dávku v závislosti na míře poruchy.
Pro dávkování dospělým platí tyto údaje:
Při kreatininové clearanci do 10 ml/min: 1 tableta jednou denně (odpovídá 10 mg metoclopramidi
dihydrochloridum).
Při kreatininové clearanci 11-60 ml/min: 1/2 tablety jednou denně (odpovídá 5 mg metoclopramidi
dihydrochloridum) nebo 1 tableta jednou denně (odpovídá 10 mg metoclopramidi dihydrochloridum).
Celkem je možné 1 tablety denně (ve více dávkách) renální funkce jsou méně poškozeny než
v předcházejícím případě.
U pacientů s těžkou nedostatečností jater a s hromaděním tekutiny v břišní dutině (s ascitem) je třeba
dávku snížit na polovinu, protože je u nich vylučování metoklopramidu je zpomaleno.
Jak dlouho máte užívat přípravek MCP HEXAL 10?
O délce léčby rozhodne vždy lékař. Záleží na základním onemocnění. Obvykle dostačuje 4-6týdenní
léčba. V ojedinělých případech se metoklopramid může užívat až 6 měsíců, pokud je to nutné.
Poznámka
Při dlouhodobé terapii metoklopramidem je zvýšené riziko vzniku motorických poruch (viz bod 4.8
Nežádoucí účinky).
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku MCP HEXAL 10 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste užil(a) více přípravku MCP HEXAL 10, než jste měl(a)
Příznaky předávkování přípravkem MCP HEXAL10 jsou: spavost, zmatenost, podrážděnost, neklid až
silný neklid, křeče, nepřirozené pohyby (tzv. mimopyramidové poruchy), poruchy oběhových funkcí se
zpomalením tepu (bradykardií) a zvýšením anebo snížením krevního tlaku.
Ojediněle se vyskytly i případy methemoglobinemie (poruchy krevního barviva s následným snížením
schopnosti přenášet kyslík).
Při podezření na předávkování přípravku MCP HEXAL10 informujte, prosím, neodkladně lékaře. Léčba
se řídí vyvolanými příznaky a pacientovým stavem. V případě nutnosti se použijí tato opatření:
mimopyramidové příznaky ustoupí po pomalé i.v. injekci biperidenu. Po požití velikých dávek
metoklopramidu je možné provést výplach žaludku, je-li to nutné, anebo podat aktivní uhlí a síran sodný,
aby se metoklopramid z trávicího ústrojí odstranil. Dokud příznaky předávkování neodezní, je třeba
sledovat základní životní funkce.
Jestliže jste zapomněl(a) užít MCP HEXAL 10
V takovém případě nezvyšujte příští dávku na dvojnásobek ve snaze nahradit vynechanou dávku; užijte
příští obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.
Jestliže jste přestal(a) užívat MCP HEXAL 10
Po předčasném ukončení léčby přípravkem MCP HEXAL10 se mohou léčebné účinky oslabit anebo zcela
vymizet, případně se mohou příznaky Vašeho onemocnění podstatně zhoršit; proto, prosím, nikdy
nepřerušujte ani neukončujte léčbu z vlastní vůle bez předchozí porady s lékařem.
Vždy se předem poraďte s lékařem, přejete-li si přerušit anebo ukončit léčbu přípravkem MCP HEXAL 10
např. proto, že Vás obtěžují nežádoucí účinky; o vlastní vůli ji můžete přerušit pouze, pokud by se
4/5
objevily takové nežádoucí účinky, které okamžité přerušení léčby přípravkem vyžadují (viz Nežádoucí
účinky).
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i MCP HEXAL 10 nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Velmi často: U více než jednoho z 10 léčených pacientů
Často: U méně než jednoho z 10, ale u více než jednoho ze 100 léčených pacientů
Méně často: U méně než jednoho ze 100, ale více než jednoho z 1000 léčených pacientů
Vzácně: U méně než jednoho z 1000, ale u více než jednoho z 10000 léčených pacientů
Velmi vzácně: U méně než jednoho z 10000 léčených pacientů, včetně ojedinělých případů
Jaké nežádoucí účinky může přípravek MCP HEXAL 10 působit (a co je třeba při jejich výskytu dělat)?
Průjem, únava, bolesti hlavy, závratě, pocit strachu a neklid se v průběhu léčby metoklopramidem mohou
vyskytnout.
Někdy se objeví kožní vyrážky.
Velmi vzácně se v průběhu léčby metoklopramidem vyvinou deprese nebo methemoglobinemie (změna
krevního barviva s následnou poruchou přenosu kyslíku, dušností a modrým zabarvením kůže a rtů).
Velmi vzácně, hlavně u dětí, se může objevit tzv. dyskinetický syndrom (mimovolné křečovité pohyby
přednostně v oblasti hlavy, krku a ramen). Tento typ nežádoucích účinků se může projevovat např. jako
upřený, nehybný pohled vzhůru nebo do strany, jako křeče obličejového nebo žvýkacího svalstva,
vyplazením jazyka, křeč svalů hltanu a jazyka, držení hlavy nebo krku nakřivo, nadměrné vypínání zad,
křeč paží v ohnuté pozici, křeč nohou v natažené pozici. Antidotum: biperiden i.v.
Extrapyramidové nežádoucí účinky se mohou objevit i po jediné dávce, a to zejména u dětí a dospělých v
mladším věku.
Velmi vzácně se u starších pacientů a po dlouhodobém podávání může objevit parkinsonismus
(charakteristické známky: třes, svalová ztuhlost, snížená pohyblivost) a pozdní dyskinéze (poruchy
pohyblivosti).
Velmi vzácně se v průběhu užívání metoklopramidu může objevit maligní neuroleptický syndrom
(charakteristické známky: horečka, svalová ztuhlost, poruchy vědomí a změny krevního tlaku). Je třeba
ihned informovat lékaře! Doporučuje se provést tato opatření: Přerušit podávání MCP HEXAL 10,
ochlazovat pacienta, podávat dantrolen a/nebo bromokryptin, dostatečný přívod tekutin.
Po dlouhodobém užívání se může zvýšit hladina prolaktinu a vyvinout gynekomastie (zvětšení prsních
žláz), galaktorea (samovolná sekrece mléka z prsní žlázy) anebo porucha menstruačního cyklu. V těchto
případech je třeba přerušit přívod podávání přípravku MCP HEXAL 10.
U mladistvých a u pacientů s těžkou poruchou činnosti ledvin (s insuficiencí ledvin), u nichž je vylučování
metoklopramidu zpomaleno, je třeba pečlivě sledovat možnost vzniku nežádoucích účinků; objeví-li se
nežádoucí účinky, je třeba podávání přípravku MCP HEXAL 10 ihned přerušit.
Zejména u novorozenců se může objevit methemoglobinemie.
Jestliže zjistíte jakýkoli nežádoucí účinek i takový, který není uveden v této příbalové informaci -
oznamte to, prosím, svému lékaři, který rozhodne o dalším postupu.
5. JAK MCP HEXAL 10 UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 o C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
5/5
6. DALŠÍ INFORMACE
Co MCP HEXAL 10 obsahuje
- Léčivou látkou je metoclopramidi dihydrochloridum monohydricum (monohydrát
metoklopramid-hydrochloridu) 10,53 mg (odpovídá metoclopramidi dihydrochlochloridum 10,0
mg).
- Pomocnými látkami jsou dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, monohydrát laktózy,
magnesium-stearát, kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu, koloidní bezvodý oxid
křemičitý.
Jak MCP HEXAL 10 vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé kulaté bikonvexní tablety s půlící rýhou na jedné straně.
Velikost balení : 20, 50 a 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
HEXAL AG, Industriestrae 25, D-83507 Holzkirchen, Německo
Výrobce
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 27.7.2011

Recenze

Recenze produktu MCP HEXAL 10 50X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MCP HEXAL 10 50X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze