Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

MAXIPIME 2 G 1X2GM Prášek pro inj. roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20243

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BRISTOL-MYERS SQUIBB, MEYMAC
Kód výrobku: 20243
Kód EAN: 8027950031214
Kód SÚKL: 87200
Držitel rozhodnutí: BRISTOL-MYERS SQUIBB, MEYMAC
Dospělí Maxipime je indikován při léčení těchto infekcí, pokud jsou vyvolány citlivými mikrobiálními kmeny: - infekce dolních dýchacích cest (včetně pneumonie a bronchitidy); - infekce močových cest (nekomplikovaných i komplikovaných - včetně pyelonefritidy); - infekce kůže, podkoží a měkkých tkání; - intraabdominální infekce (včetně peritonitidy a infekce žlučových cest); - gynekologické infekce; - septikémie; - empirická terapie febrilní neutropenie; - profylaxe u pacientů podstupujících intraabdominální chirurgický zákrok. Děti od 2 měsíců věku - pneumonie; - infekce močových cest (nekomplikovaných i komplikovaných - včetně pyelonefritidy); - infekce kůže, podkoží a měkkých tkání; - septické stavy (septikémie); - empirická terapie febrilní netropenie; - bakrteriální meningitída. Je třeba provádět kultivace a testy citlivosti, je však možné zahájit empirickou terapii přípravkem Maxipime dříve, než jsou výsledky těchto testů známé. Široké baktericidní spektrum proti grampozitivním i gramnegativním bakteriím umožňuje použít Maxipime jako monoterapii ještě před identifikací patogenního mikroba. U pacientů s rizikem smíšené aerobně-anaerobní infekce včetně infekcí s potenciální účastí Bacteroides fragilis se doporučuje zahájit současně i terapii látkou s účinkem proti anaerobům ještě dříve, než je znám výsledek testů.

Příbalový leták

sp.zn.sukls182908/2015 

 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO PACIENTA 

MAXIPIME 1 g 
MAXIPIME 2 g 

prášek pro injekční roztok 

cefepimi hydrochloridum monohydricum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. 
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz 
bod 4. 
 
V příbalové informaci naleznete
1. Co je MAXIPIME a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MAXIPIME používat 
3. Jak se MAXIPIME používá 
4. Možné nežádoucí účinky  
5. Jak MAXIPIME uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1. CO JE MAXIPIME A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
MAXIPIME je cefalosporinové antibiotikum IV. generace se širokým rozsahem účinku pro nitrosvalové 
nebo nitrožilní podání. Jeho léčivá látka cefepim usmrcuje citlivé bakterie tím, že brání tvorbě jejich 
buněčné stěny. Působí proti celé řadě citlivých mikroorganizmů. 
MAXIPIME se používá u dospělých při léčení následujících infekcí, pokud jsou vyvolány citlivými  
mikrobiálními kmeny:  
- infekce dolních dýchacích cest (včetně zánětu plic a průdušek)  
- infekce močových cest (nekomplikovaných i komplikovaných včetně zánětu ledvinné pánvičky) 
- infekce kůže, podkoží a měkkých tkání 
- nitrobřišní infekce (včetně zánětu pobřišnice a infekce žlučových cest) 
- gynekologické infekce 
- septické stavy 
- léčba horečky při úbytku bílých krvinek 
- prevence infekce u pacientů podstupujících nitrobřišní chirurgický zákrok 
 
MAXIPIME se používá u dětí starších 2 měsíce při léčení následujících infekcí, pokud jsou vyvolány 
citlivými mikrobiálními kmeny: 
- infekce dolních cest dýchacích (zánět plic) 
- infekce močových cest (nekomplikovaných i komplikovaných - včetně zánětu ledvinné pánvičky) 
- infekce kůže, podkoží a měkkých tkání 
- septické stavy 

- léčba horečky při úbytku bílých krvinek 
- bakteriální zánět mozkových blan 
 
 
 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MAXIPIME POUŽÍVAT 
 
Nepoužívejte MAXIPIME
 
- jestliže jste alergický(á) na cefepim nebo arginin, na jiné cefalosporiny nebo jiná beta-laktamová 
antibiotika (např. peniciliny, monobaktamy a karbapenemy).

 

Zvláštní opatrnosti při použití MAXIPIME je zapotřebí 
- jestliže máte poškozené ledviny nebo jestliže současně užíváte léky, které mohou funkci ledvin 
poškozovat např. aminoglykosidy nebo silná diuretika. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o 
lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Při kombinaci s léky ovlivňujícími krevní srážlivost je možná zvýšená krvácivost. 
Probenecid zpomaluje vylučování cefepimu a tím prodlužuje a zesiluje jeho účinnost. 
 
Používání přípravku MAXIPIME s jídlem a pitím 
V kombinaci s požitím alkoholu by cefepim mohl způsobit „antabusovou“ reakci spojenou s  
nevolností a zvracením. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost
 
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete používat jakýkoliv lék. 
Pokud jste těhotná, lékař Vám muže podávat MAXIPIME pouze tehdy, pokud je tato léčba skutečně  
nezbytná. 
Cefepim se vylučuje mateřským mlékem, i když ve velmi nízkých koncentracích. Lékař Vám proto  
může v období kojení MAXIPIME podávat s opatrností pouze po velmi pečlivém zvážení očekávaného 
prospěchu a možného rizika. 
O vlivu cefepimu na lidskou plodnost nejsou známy žádné údaje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Cefepim nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nicméně 
možné nežádoucí účinky, jako jsou změněný stav vědomí, závratě, zmatenost nebo halucinace, popsané 
v bodu 4., mohou změnit schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
3. JAK SE MAXIPIME POUŽÍVÁ
 
 
MAXIPIME podává lékař nebo zdravotní sestra buď nitrožilně nebo nitrosvalově. 
Dávka a způsob podání závisí na závažnosti infekce, funkci ledvin a na Vašem celkovém stavu. 
Nitrožilní podání je upřednostňováno při těžkých a život ohrožujících infekcích, především při možnosti 
rozvoje šokového stavu. 
Při nitrosvalovém podání se MAXIPIME aplikuje hluboko do hýžďového svalu. 
Děti dostávají přípravek MAXIPIME pouze nitrožilně. 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 
 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i MAXIPIME nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
Pokud se u Vás nebo u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků v závažné míře, nebo 
pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, 
prosím, sdělte to svému lékaři. 
 
Dospělí pacienti i děti většinou léčbu přípravkem MAXIPIME dobře snášejí. 
 
Nežádoucí účinky, které mohou být důsledkem léčby, jsou zde uvedeny podle četnosti výskytu: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10) 
Pozitivní výsledek tzv. Coombsova testu (používaného k testování protilátek proti červeným krvinkám)  
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)
 
Vyrážka, anémie  (snížený počet červených krvinekkrvi), zvýšený počet bílých krvinek nazývaných 
eozinofily (eozinofilie), průjem, zánět žíly v místě infuze, reakce v místě infuze, bolest nebo zánět v místě 
injekce, zvýšené hodnoty jaterních testů, změny v testech krevní srážlivosti 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 
Výskyt kvasinkové infekce  na sliznici dutiny ústní, vaginální (poševní)  infekce, snížené množství 
krevních destiček nebo bílých krvinek v krvi, bolesti hlavy, střevní zánět, který může mít v některých 
případech i velmi závažný průběh, pocit na zvracení, zvracení, zarudnutí kůže, kopřivka, svědění, horečka, 
zánět v místě infuze, zvýšené hodnoty kreatininu či močoviny v krvi. 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)
 
Kvasinková infekce, anafylaktická reakce (závažná alergická reakce), náhle vzniklé  otoky, křeče, 
mravenčení, změny chuti, závratě, vazodilace (rozšíření cév), dušnost, bolest břicha, zácpa, svědění 
v oblasti genitálií (pohlavních orgánů), zimnice. 
 
Nežádoucí účinky u nichž četnost výskytu není známá (z dostupných údajů nelze určit) 
Některé typy anémií, pokles až vymizení počtu bílých krvinek (tzv.granulocytů - agranulocytóza), 
anafylatický šok (velmi závažná alergická reakce), stav zmatenosti, halucinace, ztráta vědomí, tělesná 
ztuhlost, změněný stav vědomí, poškození mozku, svalové záškuby, krvácení, závažná kožní onemocnění 
s tvorbou puchýřů (tzv. toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom, erythema 
multiforme) poškození až selhání ledvin, falešně pozitivní výsledky při vyšetření glukózy v moči. 
 
5. JAK MAXIPIME UCHOVÁVAT 
 
Tento lék bude uchovávaný v lékárně a připravený za speciálních podmínek dříve, než jej Vám nebo  
Vašemu dítěti lékař nebo zdravotní sestra podá. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
MAXIPIME se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce i na štítku  
lahvičky uvedené za "Použitelné do:". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce. 
 
6. DALŠÍ INFORMACE
 
 

Co přípravek MAXIPIME obsahuje 
- Léčivou látkou je cefepimum. 
- Pomocnou látkou je arginin. 
 
Jak přípravek MAXIPIME vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílý až světle žlutý prášek v čiré skleněné lahvičce. Po rozpuštění čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok. 
 
Balení: Všechny velikosti balení cefepimu pro injekci jsou baleny ve 20 ml injekčních lahvičkách ze skla 
třídy I s šedou zátkou z brombutylové pryže a hliníkovým flip-off odtrhávacím pertlem s barevně 
odlišným plastovým flip-off odtrhávacím víčkem, na kterém je vyryto "Read Insert“ (Čtěte příbalovou 
informaci.). 
MAXIPIME 1g: bílé plastové flip-off odtrhávací víčko 
MAXIPIME 2g: fialové plastové flip-off odtrhávací víčko 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce: 
Corden Pharma Latina S.p.A. 
Via del Murillo Km 2800 
04010 Sermoneta, Latina 
Itálie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:  
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Praha, Česká republika  
Tel: +420 221 016 111 
Fax: +420221 016 900 
e-mail: bms.czech@bms.com 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 13.11.2015 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Návod k použití přípravku, zacházení s ním
 
 
Intravenózní (i.v.) podání: 
je upřednostňováno při těžkých a život ohrožujících infekcích, především  
při možnosti rozvoje šokového stavu a dále u dětí. 
K přímému i.v. podání se MAXIPIME rozpustí ve sterilní vodě na injekce, 5% glukóze na injekce nebo 
0,9% injekčním chloridu sodném s dilučním objemem podle níže uvedené tabulky. Podává se pomalu 
přímo do žíly po dobu 3-5 minut nebo se přidá do infuzní soupravy při probíhající i.v. infuzi  
kompatibilní intravenózní tekutiny. 
Pro podání přípravku MAXIPIME i.v. infuzí se připraví roztok přípravku stejně jako pro i.v. injekci,  
jak je uvedeno výše a potom se přiměřené množství roztoku přidá do infuzní lahve s jednou  
z kompatibilních intravenózních tekutin. Takto připravený roztok se má v infuzi podávat přibližně 30  
minut. 
Intramuskulární (i.m.) podání: MAXIPIME se má rozpustit s jednou z následujících tekutin při  
dodržení dilučních objemů uvedených v tabulce: sterilní vodou na injekci, 0,9% injekčním roztokem  
chloridu sodného, 5% glukózou nebo bakteriostatickou vodou na injekci s parabeny nebo  
benzylalkoholem. 

Aplikuje se hluboko do horního zevního kvadrantu (m. gluteui max). MAXIPIME se může rekonstituovat 
s 0,5% nebo 1% lidokain-hydrochloridem, ale obvykle to není zapotřebí, protože intramuskulární podání 
přípravku MAXIPIME je bolestivé jen mírně. 
 

Příprava roztoku MAXIPIME 

 

Cesta podání  
Množství v lahvičce  

Nutno přidat  
ředidla (ml)  

Přibližný konečný  
objem ( ml )  

Přibližná koncentrace  
cefepimu (mg/ml)  

Intravenózní  

Lahvička 0,5 g  

5,7 

90 

 

    1,0 g  

10 

11,4 

90 

 

    2,0 g  

10 

12,8 

160 

Intramuskulární  

Lahvička 0,5 g  

1,5 

2,2 

230 

 

    1,0 g 

3,0 

4,4 

230 

 

Kompatibilita: 
Intravenózně – MAXIPIME je kompatibilní při koncentracích mezi 1 a 40 mg/ml s jednou  
z následujících intravenózních tekutin: 
0,9% chloridem sodným na injekce, 5% nebo 10% glukózou, izotonickým [0,17 molární] roztokem  
natrium-laktátu (inf. natr. lact. isoton.), 5% glukózou a 0,9% injekčním chloridem sodným, Ringer - 
laktátem a 5% glukózou. Tyto roztoky jsou stabilní 24 hodin při pokojové teplotě nebo 7 dnů v  
chladničce (2-8

°C)

Intramuskulárně – MAXIPIME po rekonstituci, jak je uvedeno v tabulce výše, je stabilní 24 hodin při  
pokojové teplotě (20-25

°C) 

nebo 7 dní v chladničce (

2-8 °C)

, byl-li zředěn těmito látkami: sterilní  

vodou na injekce, 0,9% injekčním roztokem chloridu sodného, 5% glukózou, bakteriostatickou vodou  
na injekce s parabeny nebo benzylalkoholem a 0,5% nebo 1% lidokain-hydrochloridem. 
Inkompatibility 
Pro inkompatibilitu fyzikální i chemickou nemísíme v jedné stříkačce ani v jedné infuzní soupravě  
MAXIPIME s roztoky metronidazolu, vankomycinu, gentamicinu, tobramycin-sulfátu ani netilmicin-
sulfátu
. Pokud je souběžná terapie indikována, může se kterákoli z těchto látek podat zvlášť.  
Poznámka: Parenterální léky se mají před podáním kontrolovat na přítomnost tuhých částic. Pokud 
jsou v roztoku přítomné, roztok nepoužívejte. 
Jako ostatní cefalosporiny, může připravený roztok přípravku MAXIPIME ztmavnout na jantarově  
žlutou barvu bez ztráty účinnosti přípravku. 
 
Doba použitelnosti
 
V neporušeném obalu: 3 roky 
Přípravek MAXIPIME nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
Chemická a fyzikální stabilita přípravku po naředění byla doložena na dobu 7 dní při uchovávání při  
teplotě 2-8°C (v chladničce) nebo 24 hodin při uchovávání při teplotě 15-25°C. 
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a 
podmínky uchovávání přípravku jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 
24 hodin při 2-8°C, pokud rekonstituce neproběhla za kontrolovaných a validovaných aseptických 
podmínek. 
 
Zvláštní opatření pro uchovávání
 
Přípravek MAXIPIME v suchém stavu uchovávejte při teplotě do 30 ºC, lahvičku v krabičce, aby  
byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Po naředění přípravek uchovávejte 7 dní při teplotě 2-8°C (v chladničce) nebo 24 hodin při teplotě  

15-25°C. 

 

Recenze

Recenze produktu MAXIPIME 2 G 1X2GM Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu MAXIPIME 2 G 1X2GM Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám