Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

MARCAINE 0,5% 5X20ML/100MG Injekční roztok - recenze

Kód výrobku: 21582

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MARCAINE 0,5% 5X20ML/100MG Injekční roztok

1/5

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls277430/2012


Příbalová informace: informace pro pacienta

Marcaine 0,5%
bupivacaini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Marcaine 0,5% a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Marcaine 0,5% používat
3. Jak se Marcaine 0,5% používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Marcaine 0,5% uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Marcaine 0,5% a k čemu se používá

Marcaine 0,5% obsahuje léčivou látku bupivakain hydrochlorid. Patří do skupiny léčivých přípravků,
které se nazývají lokální anestetika.

Marcaine 0,5% se používá ke znecitlivění (anestezii) částí těla. Používá se k odstranění vnímání
bolesti nebo k odstranění bolesti. Může se použít:
k znecitlivění částí těla v průběhu chirurgických výkonů (operace) u dospělých a dospívajících
starších než 12 let.
k odstranění bolesti u dospělých a dětí starších než 1 rok.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Marcaine 0,5% používat

Zvláštní pozornost vyžadují děti mladší než 12 let, neboť některé postupy regionální anestezie (ztráta
vnímání bolesti) přípravkem Marcaine 0,5% v průběhu chirurgických zákroků nebyly u této věkové
kategorie stanoveny.

Bezpečnost a účinnost přípravku Marcaine 0,5% nebyla stanovena u dětí do 1 roku.

Nepoužívejte Marcaine 0,5% jestliže:
jste alergický(á) na bupivakain hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
jste alergický(á) na jiná lokální anestetika ze stejné třídy (např. lidokain nebo ropivakain).
máte kožní infekci v místě, kde má být anestetikum podáno.
máte kardiogenní šok (situace, kdy srdce nepumpuje dost krve do krevního oběhu).
máte hypovolemický šok (velmi nízký krevní tlak vedoucí ke kolapsu).
máte problémy se srážlivostí krve.
2/5
máte zánět míchy nebo mozku (meningitida, poliomyelitida, spondylitida).
máte úpornou bolest hlavy způsobenou krvácením do mozku.
máte problémy s míchou v důsledku chudokrevnosti.
máte otravu krve (septický zánět krve).
měl(a) jste nedávno úraz páteře, tuberkulózu páteře nebo nádor páteře.

Jestliže se některá z výše uvedených okolností vztahuje také na Vás, lékař Vám nesmí podat tento
léčivý přípravek. Pokud si nejste jist(a), poraďte se s lékařem ještě dříve než Vám přípravek podá.

Upozornění a opatření
Před použitím Marcaine 0,5% se poraďte se svým lékařem.

Pokud máte nemocné srdce, játra nebo ledviny, neboť může být potřebné, aby lékař upravil
dávku přípravku.
Pokud máte zadrženou tekutinu v oblasti břicha.
Máte žaludeční nádor.
Máte menší objem krve (hypovolémii).
Máte tekutinu na plicích.

Další léčivé přípravky a Marcaine 0,5%
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které
možná budete užívat. Je to důležité proto, že Marcaine 0,5% může ovlivnit účinek jiných léků a jiné
léky mohou ovlivnit účinek přípravku Marcaine 0,5%.

Lékaře informujte zejména o následujících lécích:
léčivé přípravky k léčbě nepravidelné srdeční akce (arytmie), např. s lidokainem, mexiletinem
nebo amiodaronem.
léčivé přípravky k zabránění srážení krve (antikoagulancia).

Lékař potřebuje být informován o těchto léčivých přípravcích, aby použil správnou dávku přípravku
Marcaine 0,5%.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Po podání přípravku Marcaine 0,5% můžete pociťovat ospalost a též rychlost Vašich reakcí může být
změněna. Po podání přípravku Marcaine 0,5% nesmíte řídit motorová vozidla nebo používat stroje a
nástroje až do následujícího dne.


3. Jak se Marcaine 0,5% používá

Lékař Vám podá Marcaine 0,5%, neboť ví, jak přípravek správně podat.

Potřebnou dávku určí lékař na základě potřebného rozsahu odstranění bolesti a podle části Vašeho
těla, kam bude přípravek podán. Závisí též na Vaší tělesné hmotnosti, věku a celkové kondici.
Obvykle postačí podat jednu dávku, ale pokud by se chirurgický výkon protáhnul, lze podat další
dávku nebo podat přípravek jako pomalou infuzi.

Místo podání přípravku závisí na tom, k jakému účelu je podáván. Lékař Vám přípravek podá na
jedno z následujích míst:
poblíž místa, které má být znecitlivěno.
3/5
Do místa, které může být vzdáleno od místa znecitlivění. To platí pro případy, kdy dostanete
epidurální injekci (injekci do páteře, do oblasti, která obklopuje míšní kanál).

Jakmile je přípravek Marcaine podán některým z těchto způsobů, nervová vlákna přestanou vést
podněty/bolestivé impulzy směrem k mozku. Po ukončení chirurgického výkonu dojde postupně
k odeznění tohoto účinku.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Marcaine 0,5%, než bylo potřeba
Závažné nežádoucí účinky při předávkování přípravkem Marcaine 0,5% jsou nepravděpodobné.
Takové nežádoucí účinky vyžadují zvláštní léčbu a lékař, který Vás léčí tímto přípravkem je
obeznámen s řešením takových situací. Prvními příznaky předávkování přípravkem Marcaine 0,5%
jsou obvykle:
pocit závratě a točící se hlavy.
necitlivost rtů a okolí úst.
necitlivost jazyka.
problémy se slyšením.
problémy s viděním.

Aby se snížilo riziko závažných nežádoucích účinků, lékař přestane podávat Marcaine 0,5%, jakmile
se tyto příznaky objeví. To také znamená, že pokud byste pociťoval(a) výše uvedené příznaky,
informujte okamžitě lékaře.

Závažnější nežádoucí účinky při předávkování přípravkem Marcaine 0,5% zahrnují svalové záškuby,
svalové křeče a ztrátu vnímání.

Použití u dětí a dospívajících
V závislosti na typu požadované analgezie (ztráta vnímání bolesti) je přípravek Marcaine 0,5%
podáván pomalu do epidurálního prostoru (oblast, která obklopuje míšní kanál) nebo jiných částí těla
anesteziologem, který je zkušený v oblasti anestetických technik u dětí. Dávka závisí na věku a tělesné
hmotnosti pacienta a určí ji anesteziolog.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Závažné alergické reakce (jsou vzácné, postihují méně než 1 pacienta z 10)
Pokud se dostaví závažná alergická reakce, řekněte to hned lékaři. Příznaky takové reakce zahrnují
náhlý vznik:
otoku obličeje, rtů, jazyka a krku. V důsledku toho je nesnadné polknout.
závažný nebo náhlý otok rukou, nohou a kotníků.
obtížné dýchání.
závažné svědění kůže s puchýři.

Další možné nežádoucí účinky:
Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10)
nízký krevní tlak. Můžete pociťovat závrať nebo točení hlavy.
pocit nevolnosti (nucení na zvracení).

Časté (postihují méně nž 1 pacienta z 10)
nevolnost (zvracení).
pocit závratě.
pocit píchání a bodání v kůži.
vysoký krevní tlak.
4/5
pomalá činnost srdce.
problémy s vylučováním vody (hromadění vody v těle).

Méně časté (postihují méně než 1 pacienta ze 100)
pocit točící se hlavy.
záškuby (křeče).
necitlivost jazyka nebo okolí úst.
zvonění v uších nebo zvýšená citlivost na zvukové podněty.
potíže s mluvením.
neostré vidění.
ztráta vnímání.
třes (chvění).
svalové záškuby.

Vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 1000)
dvojité vidění.
nervové poškození, které může vést ke změnám vnímání nebo svalová slabost (neuropatie).
Může zahrnovat i poškození periferních nervů.
zánět pleny, která obklopuje míchu (arachnoiditida). Příznaky zánětu zahrnují bodání nebo
palčivou bolest v dolní části zad nebo nohách a brnění, necitlivost nebo slabost v nohách.
slabost v nohách či úplná nehybnost nohou.
nepravidelná srdeční akce (arytmie). Může ohrožovat život pacienta.
zpomalené dýchání nebo zástava dechu nebo zástava srdce. Může ohrožovat život pacienta.

Další nežádoucí účinky, které byly pozorovány u jiných lokálních anestetik a které se mohou
objevit i u přípravku Marcaine 0,5%:
problémy s jaterními enzymy. K této komplikaci může dojít, pokud byste dostával(a) přípravek
po delší dobu.
poškození nervů. Vzácně mohou být tyto problémy trvalé.
slepota, která není trvalá, nebo problémy s okohybnými svaly, které mohou trvat značně dlouho.
K těmto problémům může dojít při podání anestetika do blízkosti oka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
Nežádoucí účinky u dětí jsou podobné jako u dospělých.


5. Jak Marcaine 0,5% uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za
Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Chraňte před mrazem.

Váš lékař nebo nemocnice obvykle uchovává Marcaine 0,5%. Personál je zodpovědný za správné
uchovávání, zacházení a používání s přípravkem Marcaine 0,5%.


6. Obsah balení a další informace

5/5
Co Marcaine 0,5% obsahuje

- Léčivou látkou je bupivacaini hydrochloridum (bupivakain hydrochlorid). Jedna lahvička
obsahuje bupivacaini hydrochloridum odpovídající 5 mg bupivacainum v 1ml roztoku.
- Dalšími složkami (pomocnými látkami) jsou: chlorid sodný, hydroxid sodný a voda na injekci.

Jak Marcaine 0,5% vypadá a co obsahuje toto balení

Marcaine 0,5% je čirý bezbarvý injekční roztok ve skleněných lahvičkách pro jednorázové použití.
Lahvičky jsou opatřeny pryžovým uzávěrem, hliníkovým pertlem a plastovou krytkou a jsou umístěny
v papírové krabičce.

Velikost balení: 5x20 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci
AstraZeneca UK Limited
2 Kingdom Street
London W2 6BD
Velká Británie

Výrobce
Recipharm Monts
372 60 Monts
Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
27.2.2013

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Česká
republika/Státní ústav pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz

Informace o produktu

Kód výrobku: 21582
Kód EAN: 8595106401179
Kód SÚKL: 2439

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Chirurgická anestezie - prolongované nervové blokády a epidurální anestezie. Akutní léčba bolesti, např. léčba pooperační a porodní bolesti.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze

Recenze produktu MARCAINE 0,5% 5X20ML/100MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu MARCAINE 0,5% 5X20ML/100MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám