Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

MANINIL 5 TBL 120X5MG - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17059

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.
Kód výrobku: 17059
Kód EAN: 4013054000922
Kód SÚKL: 91880
Držitel rozhodnutí: Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.
Cukrovka (diabetes mellitus) II. typu, dříve nazývaná diabetes dospělých nebo stařecký diabetes, při nedostatečnosti dietní léčby.

Příbalový leták

1/9
sp.zn.sukls71956/2010

Příbalová informace: Informace pro uživatele

MANINIL 5
5 mg, tablety
glibenclamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Maninil 5 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Maninil 5 užívat
3. Jak se přípravek Maninil 5 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Maninil 5 uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Maninil 5 a k čemu se používá
Maninil 5 obsahuje léčivou látku glibenklamid, která se používá k léčbě diabetes mellitus nezávislého
na inzulínu (cukrovky 2. typu).

Maninil 5 se užívá ke snížení příliš vysoké hladiny cukru v krvi u dospělých pacientů s cukrovkou
(diabetes mellitus 2. typu), jestliže nebylo dostatečné úpravy hladin cukru v krvi dosaženo jen
důsledným dodržováním doporučené diety, snížením tělesné hmotnosti u obézních pacientů a fyzickou
aktivitou.

Maninil 5 může být užíván samostatně (monoterapie) nebo v kombinaci s metforminem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Maninil 5 užívat

Neužívejte přípravek Maninil 5:
- jestliže jste alergický(á) na glibenklamid, barvivo Ponceau 4R nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
- jestliže jste přecitlivělý(á) na jiné deriváty sulfonylmočoviny, sulfonamidy, sulfonamidová
diuretika a probenecid, protože jsou možné zkřížené alergické reakce
- v následujících případech cukrovky, které vyžadují inzulín: diabetes mellitus závislý na inzulínu
(cukrovka 1. typu), porucha metabolismu při cukrovce, např. překyselení krve (diabetická
acidóza), stádium předcházející komatu a koma a také odstranění slinivky břišní
- jestliže účinnost léčby přípravkem Maninil 5 u diabetes mellitus nezávislého na inzulínu
(cukrovky 2. typu) již není pozorována
- při závažné poruše funkcí jater
- při závažné poruše funkcí ledvin
- jestliže jste těhotná nebo kojíte

2/9
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Maninil 5 se poraďte se svým lékařem:
- jestliže máte porušené funkce jater nebo ledvin nebo trpíte nedostatečnou činností štítné žlázy,
podvěsku mozkového nebo kůry nadledvin
- jestliže delší dobu držíte půst nebo nejíte dostatek cukrů
- při nezvyklé fyzické námaze
- v pokročilém věku
- jestliže trpíte průjmem nebo zvracíte
Tyto okolnosti a zejména jejich kombinace představují vysoké riziko pro výskyt nízké hladiny cukru v
krvi (viz také bod 4 Možné nežádoucí účinky).
- jestliže užíváte některé léky (léky, které působí na centrální nervový systém a beta-blokátory)
nebo jestliže trpíte nějakým onemocněním nervové soustavy (autonomní neuropatie), známky
nízké hladiny cukru v krvi mohou být maskovány, nerozpoznáte tedy včas, že máte nízkou hladinu
cukru v krvi
- jestliže konzumujete alkohol jednorázově něbo pravidelně, protože účinek přípravku Maninil 5 na
snížení cukru v krvi může být nepředvídatelným způsobem zesílen (a následkem je nízká hladina
cukrvu v krvi) nebo zeslaben (a následkem je zvýšená hladina cukru v krvi)
- jestliže neustále užíváte projímadla, protože to může zhoršit kontrolu cukru v krvi
- v některých situacích se může cukr v krvi příliš zvýšit, např. jestliže nedodržujete plán léčby
nařízený lékařem, jestliže účinek na snížení cukru v krvi ještě nedostačuje, při mimořádně
stresových situacích. Známkami zvýšení cukru v krvi může být žízeň, sucho v ústech, časté
močení, svědění a/nebo suchá kůže, plísňová onemocnění nebo infekce kůže a také snížená
výkonnost.
- Jestliže jste vystaven(a) neobvyklým stresovým situacím (např. při zranění, operaci, horečnatých
infekcích). Může dojít ke zhoršení metabolismu a následnému zvýšení hladiny cukru v krvi, což
znamená, že by mohla být potřeba dočasná léčba inzulínem, aby se zlepšila kontrola cukru v krvi
- Jestliže se v průběhu léčby přípravkem Maninil 5 objeví jiná onemocnění, navštivte neprodleně
svého ošetřujícího lékaře. Pokud se změní Váš lékař (např. při pobytu v nemocnici, po nehodě, při
nemoci na dovolené), upozorněte jej na Vaši cukrovku.
- Jestliže trpíte určitým onemocněním červených krvinek tzv. nedostatkem glukózo-6-
fosfátdehydrogenázy protože léčba glibenklamidem by mohla poškodit Vaše červené krvinky
(hemolytická anémie).

Abyste dosáhl(a) dobrého stavu svého metabolismu (tj. správných hodnot hladiny cukru v krvi, bez
větších výkyvů), musíte přesně dodržovat léčebný plán nařízený lékařem. Dodržování diety pro
diabetiky, fyzická aktivita a snížení tělesné hmotnosti, je-li třeba, jsou stejně nezbytné jako pravidelné
užívání přípravku Maninil 5. Je důležité, abyste dodržoval(a) data kontrol nařízených lékařem.
Pravidelně se kontroluje zejména cukr v krvi a moči, lékař bude provádět navíc další doporučené
kontroly (HbA1c a/nebo fruktosamin a také jiné parametry krve, např. tuky v krvi).

U pacientů, u kterých není zaručeno pravidelné a samostatné užívání tablet, je vhodné zajistit, aby jim
lék podávala osoba pečující o ně.

Informujte, prosím, svého lékaře, jestliže se objeví některá nebezpečí popsaná výše, aby mohl
zkontrolovat a upravit, je-li to vhodné, dávkování přípravku Maninil 5 nebo celý léčebný plán.

Děti a dospívající
Tento lék nesmí užívat děti a dospívající, protože nejsou dostatečné zkušenosti s použitím v této
skupině.

Starší pacienti
U pacientů v pokročilém věku existuje nebezpečí zejména opožděného snížení cukru v krvi. Pokud
patříte do této věkové skupiny, lék Vám musí být nasazen obzvláště opatrně a cukr v krvi Vám musí
být kontrolován častěji, především na počátku léčby.

3/9
Další léčivé přípravky a přípravek Maninil 5
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval
nebo které možná budete užívat.

Maninil 5 je ovlivňován:

Zesílení účinku a možné zvýšení nežádoucích účinků
Nízká hladina cukru v krvi se může objevit jako vyjádření zesílení účinku léku, jestliže jste léčen(a)
současně následujícími léky:
- jiné léky k léčbě cukrovky, inzulín
- léky snižující krevní tlak nebo srdeční činnost (ACE inhibitory, beta-blokátory, disopyramid,
perhexilin)
- léky ke snížení zvýšených hodnot tuků v krvi (klofibrát)
- léky ke snížení kyseliny močové (probenecid)
- léky zlepšující náladu (fluoxetin, inhibitory MAO)
- léky k předcházení srážení krve (kumariny)
- léky proti bolesti a revmatismu (deriváty pyrazolonu)
- léky proti infekcím (antibiotika a chemoterapeutika, např. chloramfenikol, chinolony, tetracykliny,
sulfonamidy)
- léky k léčbě plísňových onemocnění (mikonazol)
- léky k léčbě tuberkulózy (para-aminosalicylová kyselina)
- léky podporující tvorbu svalů (anabolické steroidy a mužské pohlavní hormony)
- léky tlumící chuť k jídlu (fenfluramin)
- vysoké dávky léků podporujících prokrvení podávaných infúzí (pentoxifylin)
- látky, které změkčují rohovou vrstvu pokožky (salicyláty)
- určité léky k léčbě nádorů (cyklofosfamid)
- léky k léčbě alergií (tritoqualin)

Oslabení účinků
Zvýšení hladiny cukru v krvi se může objevit jako vyjádření oslabení účinku přípravku Maninil 5,
jestliže jste léčen(a) současně následujícími léky:
- léky k léčbě nízké hladiny cukru v krvi (glukagon)
- léky ke snížení krevního tlaku (beta-blokátory, diazoxid)
- léky zvyšující močení (diuretika)
- protizánětlivé léky (kortikosteroidy)
- léky ke snížení zvýšených hodnot tuků v krvi (nikotináty)
- hormony štítné žlázy
- léky k léčbě určitých onemocnění oka (šedého zákalu) (acetazolamid)
- léky na spaní (barbituráty)
- léky zrychlující tep (sympatomimetika)
- léky k léčbě křečí nebo schizofrenie (fenytoin, deriváty fenothiazinu)
- léky k léčbě tuberkulózy (isoniazid, rifampicin)
- ženské pohlavní hormony (progestiny, estrogeny)

Jiné možné interakce
- jestliže užíváte určité léky ke snížení krevního tlaku (beta-blokátory, klonidin, guanethidin nebo
reserpin), vnímání varovných příznaků nízké hladiny cukru v krvi může být narušeno.
- Léky k léčbě žaludečních nebo dvanáctníkových vředů (antagonisté H2-receptorů) nebo léky ke
snížení krevního tlaku (klonidin a reserpin) mohou způsobovat oslabení a zesílení účinku na
snížení cukru v krvi.
- V ojedinělých případech mohou léky k léčbě určitých infekčních onemocnění (pentamidin)
vyvolat závažný pokles cukru v krvi nebo zvýšení cukru v krvi.
- Účinek léků potlačujících srážení krve (deriváty kumarinu) může být zesílen nebo oslaben

Přípravek Maninil 5 s alkoholem
4/9
Při léčbě přípravkem Maninil 5 byste se měl(a) vyvarovat pití alkoholu, protože účinek přípravku
Maninil 5 na snižování cukru v krvi může být alkoholem zesílen nebo oslaben.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
Maninil 5 nesmíte užívat v těhotenství. Protože léky k léčbě cukrovky užívané perorálně neregulují
cukr v krvi tak spolehlivě jako inzulín, nejsou vhodné k léčbě cukrovky v těhotenství. Léčba diabetes
mellitus nezávislého na inzulínu (cukrovka typu 2) inzulínem je léčbou volby v těhotenství.

Je-li to možné, užívání tablet k léčbě cukrovky by mělo být vysazeno a nahrazeno inzulíněm již před
plánovaným otěhotněním.

Jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství, poraďte se se svým lékařem.
Přesné kontroly cukru v krvi jsou důležité zejména v těhotenství.

Kojení
Protože není známo, zda Maninil 5 přechází do mateřského mléka, nesmíte Maninil 5 v období kojení
užívat. Místo toho musí být Vaše cukrovka léčena inzulínem nebo musíte kojení ukončit.

Plodnost
Informace o škodlivém vlivu přípravku Maninil 5 na plodnost nejsou k dispozici.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vaše schopnost soustředit se a reagovat může být narušena, jestliže máte příliš nízkou nebo příliš
vysokou hladinu cukru v krvi nebo trpíte poruchami zraku. Prosím, mějte toto na paměti ve všech
situacích, kdy můžete vystavit sebe nebo jiné lidi nebezpečí (např. při řízení vozidel nebo obsluze
strojů). Poraďte se s lékařem, zda je vhodné, abyste řídil(a), jestliže:
- máte často nízkou hladinu cukru v krvi
- máte slabé nebo žádné varovné známky nízké hladiny cukru v krvi

Přípravek Maninil 5 obsahuje laktózu
Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte svého lékaře, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Maninil 5 užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování
Dávkování určuje lékař, a to i při převodu z jiného léku na snížení cukru v krvi, podle Vaší diabetické
diety a kontrol hladin cukru v krvi a moči.

Doporučená dávka je:
Počáteční léčba
- (až 1) tablety(a) přípravku Maninil 5 (což odpovídá 2,5 mg až 5 mg glibenklamidu) denně

Jestliže není možné dosáhnout dostatečného snížení cukru v krvi touto dávkou, lékař dávku postupně
zvýší v intervalech několika dnů až týdne až na požadovanou denní dávku
- maximálně 3 tablety přípravku Maninil 5 (což odpovídá 15 mg glibenklamidu) denně.

Převedení z jiných léků snižujících cukr v krvi
5/9
Jestliže jste převáděn(a) z jiných perorálních léků k léčbě cukrovky na přípravek Maninil 5, dávkování
by mělo začít:
- (až 1) tablety(ou) přípravku Maninil 5 (což odpovídá 2,5 mg až 5 mg glibenklamidu) denně.

Zvláštní populace
Jestliže jste v pokročilém věku, oslabený(á) nebo podvýživený(á), nebo pokud máte poruchu funkce
ledvin nebo jater či máte sklon k nízké hladině cukru v krvi z jiných důvodů, na počátku léčby a v
průběhu léčby byste měl(a) užívat nižší dávku, aby se snížilo nebezpečí nízké hladiny cukru v krvi.
Dávkování Vám může být upraveno, jestliže změníte tělesnou hmotnost nebo životní styl.

Kombinace s jinými léky na snížení cukru v krvi
Za učitých okolností může být vhodné doplňkové podání glitazonů (rosiglitazonu, pioglitazonu).

Maninil 5 může být kombinován také s jinými léky k léčbě cukrovky, které nestimulují uvolňování
inzulínu (guar galaktomannan nebo akarbóza).

Jestliže poklesne tvorba inzulínu (začátek sekundárního selhání), je možné pokusit se o kombinovanou
léčbu s inzulínem. Léčba inzulínem samotným (monoterapie inzulínem) je vhodná, pokud tvorba
inzulínu ve Vašem těle selže úplně.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Maninil 5 je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým
lékaře.

Způsob podání
Tablety polykejte celé a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny (nejlépe sklenicí vody) před
jídlem.

Denní dávku do výše 2 tablet užívejte před snídaní.
Jestliže denní dávka činí více než 2 tablety přípravku Maninil 5, doporučuje se rozdělit celkové
množství na dvě jednotlivé dávky (ráno a večer), vyšší dávku užívejte před snídaní.

Dodržujte, prosím, pokyny lékaře týkající se užívání.

Užívání vždy ve stejnou dobu je důležité!

Poznámka k dělení:
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Přidržte tabletu mezi ukazováčky a palci obou rukou půlicí rýhou
vzhůru a rozlomte tabletu tlakem palců na půlicí rýhu na dvě poloviny.6/9
Délka léčby
O délce léčby rozhodne ošetřující lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Maninil 5, než jste měl(a)
Akutní, zřejmé předávkování přípravkem Maninil 5 stejně jako dlouhodobé užívání mírně vyšších
dávek může způsobit závažné, dlouhotrvající a potenciálně život ohrožující snížení cukru v krvi.
Známky nízké hladiny cukru v krvi jsou posány v bodu 4 Možné nežádoucí účinky.

Mírně sníženou hladinu cukru v krvi můžete upravit sám (sama) konzumací cukru nebo potravy
obsahující velké množství cukru nebo nápojem obsahujícím cukr. Proto byste s sebou měl(a) vždy
nosit 20 g glukózy. Pokud nejste schopen(a) upravit nízkou hladinu cukru okamžitě sám (sama),
zavolejte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Maninil 5
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale raději pokračujte v
užívání, jak bylo předepsáno.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Maninil 5
Sami nesmíte ukončit léčbu ani měnit dávkování nebo diabetickou dietu. Pokud bude nutná úprava,
poraďte se předtím každopádně s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Následující četnosti se používají při hodnocení nežádoucích účinků:
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů
Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Důležité nežádoucí účinky nebo známky, kterým musíte věnovat pozornost, a opatření při jejich
výskytu:
Jestliže se u Vás vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích účinků, za žádných okolností
Maninil 5 již neužívejte a vyhledejte, pokud možno, neprodleně lékaře.

Časté
Poruchy metabolismu a výživy
- Nízká hladina cukru v krvi je nejčastějším nežádoucím účinkem léčby glibenklamidem. Může
trvat dlouho a vyústit v závažné snížení cukru v krvi s život ohrožujícím komatem (hluboké
bezvědomí). Při velmi postupném poklesu hladiny cukru v krvi, při poškození nervů (autonomní
neuropatii) nebo při současném užívání určitých léků na snížení vysokého krevního tlaku (viz bod
2 Další léčivé přípravky a přípravek Maninil 5) mohou být typické známky nízké hladiny cukru
v krvi oslabeny nebo mohou chybět, což znamená, že je obtížnější nízkou hladinu cukru v krvi
rozpoznat.

Proč může dojít ke snížení hladiny cukru v krvi?
Možné příčiny nízké hladiny cukru v krvi jsou popsány v bodu 2 Upozornění a opatření.

Jak je možné nízkou hladinu cukru v krvi rozpoznat?
7/9
Pro nízkou hladinu cukru v krvi je příznačný pokles cukru v krvi pod cca 3 mmol/l. Následující
známky mohou Vás nebo Vaše okolí upozornit na příliš velký pokles cukru v krvi:
- náhlé pocení, bušení srdce, třes, hlad, neklid, brnění v ústech, bledost, bolest hlavy, ospalost, poruchy
spánku, úzkost, nejisté pohyby, přechodné neurologické obtíže (např. poruchy řeči a zraku, známky
obrny nebo poruchy vnímání).

Pokud se snížení hladiny cukru v krvi prohlubuje, můžete ztratit sebekontrolu a upadnout do
bezvědomí. Kůže obvykle bývá vlhká a studená a můžete mít sklon ke křečím.

Co máte udělat při nízké hladině cukru v krvi?
Opatření při nízké hladině cukru v krvi jsou popsána v bodu 3 Jestliže jste užil/a více přípravku
Maninil 5, než jste měl/a.
Informujte, prosím, svého lékaře co nejdřívě o tom, že jste měl/a nízkou hladinu cukru v krvi; lékař
poté prošetří, jestli není nutné léčbu přípravkem Maninil 5 upravit.

Méně časté
Poruchy kůže a podkožní tkáně
- svědění kůže
- kopřivka
- vyrážka na kůži (erythema nodosum, exantém podobný spalničkám nebo makulopapulární
exantém)
- zvýšení citlivosti na světlo
- krvácení v kůži

Tyto obtíže jsou přechodnými reakcemi z přecitlivělosti; velmi vzácně však mohou přejít do život
ohrožujících situací s dušností a poklesem krevního tlaku až po život ohrožující šok.

Vzácné
Poruchy krve a lymfatického systému
- pokles počtu krevních destiček (který se může projevit jako krvácení v kůži)

Velmi vzácné
Poruchy jater a žlučových cest
- zvýšení jaterních enzymů, zánět jater vyvolaný léky, žloutenka, vyvolané zřejmě přecitlivělostí
jaterní tkáně

Tyto poruchy funkcí jater jsou vratné po vysazení přípravku Maninil 5, ale mohou vyvolat také život
ohrožující selhání jater.

Poruchy kůže a podkožní tkáně
- celkové reakce z přecitlivělosti s kožní vyrážkou, bolestí svalů, horečkou, bílkovinami v moči a
žloutenkou
- život ohrožující alergický zánět cév

Pokud se objeví kožní reakce, informujte okamžitě svého lékaře!

Poruchy krve a lymfatického systému
- snížení počtu červených a bílých krvinek
- život ohrožující pokles počtu všech krvinek
- nedostatek červených krvinek (hemolytická anémie)

Uvedené změny krevního obrazu jsou obvykle vratné po vysazení přípravku Maninil 5, ale velmi
vzácně mohou být i život ohrožující.

Další možné nežádoucí účinky
8/9
Časté
Poruchy metabolismu a výživy
- zvýšení tělesné hmotnosti

Méně časté
Poruchy trávicího ústrojí
- nevolnost
- tlak v žaludku
- pocit plnosti
- zvracení
- bolest břicha
- průjem
- říhání
- kovová pachuť

Tyto obtíže jsou často přechodné a obvykle nevyžadují vysazení přípravku Maninil 5.

Velmi vzácné
- mírně zvýšené močení
- bílkoviny v moči, přechodně
- pokles obsahu sodíku v krvi
- akutní reakce z nesnášenlivosti alkoholu po jeho konzumaci, které jsou charakteristické
oběhovými a dechovými obtížemi
- současná alergie (zkřížená alergie) na léky podobné glibenklamidu (sulfonamidy, deriváty
sulfonamidů a probenecid)

Poruchy oka
- přechodné poruchy zraku, zejména na začátku léčby. Tyto obtíže se objevují kvůli změně hladiny
cukru v krvi.

Barvivo Ponceau 4R může způsobovat alergické reakce.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Maninil 5 uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Podmínky uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Maninil 5 obsahuje
- Léčivou látkou je glibenclamidum 5 mg.
9/9
- Dalšími složkami jsou monohydrát lakózy, bramborový škrob, magnesium-stearát, mastek,
želatina, Ponceau 4R (E124).

Jak přípravek Maninil 5 vypadá a co obsahuje toto balení
Růžové ploché tablety s půlicí rýhou na jedné straně a se zkosenými hranami. Tabletu lze rozdělit na
stejné dávky.

Velikost balení: 120 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 16.10.2013


Recenze

Recenze produktu MANINIL 5 TBL 120X5MG

Diskuze

Diskuze k produktu MANINIL 5 TBL 120X5MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám