Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 28015
Kód EAN: 7680465389044
Kód SÚKL: 16593
Co jsou Maltofer Fol tablety a k čemu se používají Maltofer Fol tablety se užívají k léčbě a prevenci nedostatku železa a k prevenci nedostatku kyseliny listové v organismu.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls31126/2008


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
MALTOFER FOL TABLETY
žvýkací tablety
polymaltosum ferricum + acidum folicum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Pokud máte jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, pokud má stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je MALTOFER FOL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MALTOFER FOL užívat
3. Jak se MALTOFER FOL užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku MALTOFER FOL
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE MALTOFER FOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

MALTOFER FOL se užívá k léčbě a prevenci nedostatku železa a k prevenci nedostatku
kyseliny listové v organismu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE MALTOFER FOL
UŽÍVAT

Neužívejte MALTOFER FOL:
Jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivé látky (polymaltosum ferricum, acidum folicum)
nebo na kteroukoliv další složku přípravku MALTOFER FOL
Jestliže trpíte nadměrným množstvím železa ve tkáních (onemocnění se nazývá
hemochromatóza, hemosideróza)
Jestliže trpíte poruchou využití železa např. anémie (chudokrevnost) z otravy olovem,
sideroachrestická anémie, talasemie
Jestliže trpíte chudokrevností, která není způsobena nedostatkem železa (např.
hemolytická anémie).

Zvláštní pozornosti při užívání MALTOFER FOL je zapotřebí:
Jestliže trpíte diabetem, jedna tableta obsahuje 0,36 g sacharidů

Užívání přípravku MALTOFER FOL s jídlem a pitím:
MALTOFER FOL můžete užívat společně s jídlem nebo ihned po jídle.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
2/3

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek MALTOFER FOL nemá vliv na řízení motorových vozidel ani na obsluhu strojů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK MALTOFER FOL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek MALTOFER FOL podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku MALTOFER FOL je 1 tableta dva až tři-krát denně. Po úpravě
hemoglobinu k normálním hodnotám by léčba měla pokračovat 1 tabletou denně nejméně do
konce těhotenství, aby byly zásoby železa doplněny.

Denní dávka může být rozdělena do jednotlivých dávek nebo může být užita najednou.

Máte-li pocit, že účinek přípravku MALTOFER FOL je příliš silný nebo slabý, řekněte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MALTOFER FOL než jste měl(a):
Až dosud nebyly po požití vyšších dávek hlášeny případy otravy nebo nadměrná zátěž
organismu železem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MALTOFER FOL:
Nezdvojujte následující dávku, abyste vynechanou dávku doplnil(a).

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MALTOFER FOL nežádoucí účinky, které
se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácně se mohou objevit zažívací potíže, jako jsou pocit plnosti, tlak v nadbřišku,
nevolnost, zácpa nebo průjem.

Tmavé zbarvení stolice je způsobeno přítomností železa a není klinicky významné. Testy
zjišťující skryté krvácení do zažívacího traktu mohou být při současném podávání léčivého
přípravku falešně pozitivní.

MALTOFER FOL nezpůsobuje zabarvení zubní skloviny.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU MALTOFER FOL

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem
a vlhkostí.

3/3
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co MALTOFER FOL obsahuje

- léčivými látkami jsou polymaltosum ferricum a acidum folicum. Jedna tableta
obsahuje 357 mg polymaltosum ferricum (ekvivalent 100 mg trojmocného železa)
a 0,35 mg acidum folicum
- pomocné látky jsou dextrát, mikrokrystalická celulosa, kakao, natrium-cyklamát,
makrogol 6000, mastek, vanilin a čokoládové aroma.

Jak MALTOFER FOL vypadá a co obsahuje toto balení

MALTOFER FOL jsou hnědo-bíle skvrnité tablety

MALTOFER FOL se dodává v oboustranných Al/Al blistrech po 30 tabletách v krabičce s
příbalovou informací

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:


Vifor France SA
7-13, Bd Paul Emile Victor,
92200 Neuilly-sur-Seine
Francie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována :
9.5. 2012

Recenze

Recenze produktu MALTOFER FOL TABLETY 30 Žvýkací tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MALTOFER FOL TABLETY 30 Žvýkací tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze