Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

MALTOFER FOL TABLETY 30 Žvýkací tablety - recenze

Kód výrobku: 28015

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MALTOFER FOL TABLETY 30 Žvýkací tablety

Strana 1 z 4

sp.zn. sukls65847/2017

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Maltofer Fol tablety 100 mg / 0,35 mg, žvýkací tablety železo ve formě polymaltosum ferricum / kyselina listová

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento lék užívat, protože obsahuje

pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, pokud má stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři či lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je přípravek Maltofer Fol žvýkací tablety a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Maltofer Fol žvýkací tablety užívat
 3. Jak se Maltofer Fol žvýkací tablety užívají
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Maltofer Fol žvýkací tablety uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Maltofer Fol žvýkací tablety a k čemu se používá

Maltofer Fol se používá k léčbě a prevenci nedostatku železa v organismu.

Používá se k

 • léčbě nedostatku železa bez anémie (latentní nedostatek železa) a léčba anémie z nedostatku železa (manifestní nedostatek železa) u dětí nad 12 let a dospělých,
 • prevenci a profylaxi nedostatku železa a kyseliny listové před a během těhotenství a po porodu (během kojení).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Maltofer Fol žvýkací tablety užívat

Neužívejte Maltofer Fol

Jestliže

 • jste alergický(á) na polymaltosum ferricum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • trpíte nadměrným množstvím železa v těle, - trpíte poruchou využití železa v těle,
 • máte snížený počet červených krvinek (anémie), který není způsoben nedostatkem železa, například z důvodu
 • zvýšeného rozpadu červených krvinek nebo
 • nedostatku vitamínu B12.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Maltofer se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte

 • infekční nebo nádorové onemocnění.
  • nedostatek vitamínu B12.

Kyselina listová obsažená v přípravku Maltofer Fol může maskovat nedostatek vitaminu B12.

Strana 2 z 4

Během léčby přípravkem Maltofer Fol může dojít k tmavému zbarvení stolice; to však nemá žádný klinický význam.

Další léčivé přípravky a Maltofer Fol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

S přípravkem Maltofer Fol se mohou vzájemně ovlivňovat následující léky:

 • injekční přípravky železa

Další injekční přípravky železa nejsou doporučeny, protože potlačují vstřebávání železa podaného ústy.

 • léky pro léčbu epilepsie , zejména fenytoin Před užitím přípravku Maltofer Fol informujte svého lékaře.
 • chloramfenikol : přípravek k léčbě bakteriálních infekcí Pokud budete užívat oba přípravky, váš lékař vás bude pečlivě sledovat, protože chloramfenikol může zpozdit odpověď na léčbu přípravkem Maltofer Fol.

Těhotenství a kojení

Na základě dostupných údajů je negativní vliv na plod nebo těhotné či kojící ženy nepravděpodobný. Pokud však jste těhotná nebo kojící, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve,

než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Maltofer Fol nemá žádný nebo má jen zanedbatelný vliv na řízení motorových vozidel a obsluhu strojů.

Informace pro diabetiky U přípravku Maltofer Fol se nepředpokládá, že jeho příjem bude mít vliv na každodenní dávkování inzulinu u diabetických pacientů.

3. Jak se Maltofer Fol žvýkací tablety užívají

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je:

 • Léčba nedostatku železa se sníženým počtem červených krvinek u dětí nad 12 let a dospělých 1 až 3 tablety jednou denně nebo rozdělené do dílčích dávek po dobu 3 až 5 měsíců

  Po dosažení normální hodnoty červeného krevního barviva (hemoglobinu) užívejte několik týdnů 1 tabletu jednou denně. Tím se doplní zásoby železa.

 • Léčba nedostatku železa při sníženém počtu červených krvinek v těhotenství 2 až 3 tablety jednou denně nebo rozdělené do dílčích dávek

Po dosažení normálních hodnot červeného krevního barviva (hemoglobinu) pokračujte až do konce těhotenství dávkou 1 tableta denně. Pokud kojíte, stejnou dávkou pokračujte i během kojení. Tím doplníte zásoby železa a pokryjete zvýšenou potřebu železa a kyseliny listové během těhotenství i během kojení.

 • Léčba nedostatku železa při normálním počtu červených krvinek a prevence nedostatku železa a kyseliny listové 1 tableta jednou denně

  Strana 3 z 4

Způsob podání

Přípravek Maltofer Fol užívejte během jídla nebo bezprostředně po něm. Tablety lze žvýkat nebo je lze spolknout vcelku.

Délka používání

Tu určí lékař a závisí na míře nedostatku železa.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Maltofer Fol žvýkací tablety, než jste měl(a)

Pokud k tomu dojde, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Maltofer Fol žvýkací tablety

Vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Maltofer Fol žvýkací tablety

Nepřestávejte používat přípravek dříve, než je doporučeno, mohlo by dojít ke snížení účinnosti léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

K nežádoucím účinkům může docházet s následující frekvencí: Velmi časté,

mohou postihnout více než 1 z 10 osob

 • tmavá stolice

Časté

, mohou postihnout až 1 z 10 osob

 • průjem
 • nauzea
 • zažívací potíže

Méně časté

, mohou postihnout až 1 ze 100 osob

 • zvracení
 • zácpa
 • bolest břicha
 • ztmavnutí zubů
 • kožní vyrážka
 • svědění
 • bolest hlavy Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři či lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky lze hlásit rovněž přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků na následující adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Strana 4 z 4

5. Jak Maltofer Fol žvýkací tablety uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na krabičce za zkratkou Exp. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Maltofer Fol žvýkací tablety obsahuje

 • Léčivými látkami jsou:
 • železo ve formě polymaltosum ferricum,
 • kyselina listová (acidum folicum).

Jedna tableta obsahuje 357 mg polymaltosum ferricum, což odpovídá 100 mg trojmocného železa, a 0,35 mg acidum folicum.

 • Pomocné látky jsou:
 • dextrát,
 • mikrokrystalická celulóza,
 • kakao,
 • natrium-cyklamát,
 • makrogol 6000,
 • mastek,
 • vanilin,
 • čokoládové aroma.

Jak přípravek Maltofer Fol žvýkací tablety vypadá a co obsahuje toto balení

Maltofer Fol jsou hnědo-bílé skvrnité tablety.

Maltofer Fol je dodáván v oboustranných hliníkových blistrech obsahujících 30 tablet v kartonové krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Vifor France 100-101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin La Défense 8 92042 Paris La Défense Cedex Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 3. 2017

Informace o produktu

Kód výrobku: 28015
Kód EAN: 7680465389044
Kód SÚKL: 16593

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Co jsou Maltofer Fol tablety a k čemu se používají Maltofer Fol tablety se užívají k léčbě a prevenci nedostatku železa a k prevenci nedostatku kyseliny listové v organismu.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis není hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

MALTOFER FOL TABLETY 30 Žvýkací tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu MALTOFER FOL TABLETY 30 Žvýkací tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: MALTOFER FOL TABLETY 30 Žvýkací tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu MALTOFER FOL TABLETY 30 Žvýkací tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MALTOFER FOL TABLETY 30 Žvýkací tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám