Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

MALTOFER FOL TABLETY 30 Žvýkací tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 28015

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 28015
Kód EAN: 7680465389044
Kód SÚKL: 16593
Co jsou Maltofer Fol tablety a k čemu se používají Maltofer Fol tablety se užívají k léčbě a prevenci nedostatku železa a k prevenci nedostatku kyseliny listové v organismu.

Příbalový leták

 

 

Strana 1 z 4 

 

sp.zn. sukls65847/2017 
 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

Maltofer Fol tablety 

100 mg / 0,35 mg, žvýkací tablety     

železo ve formě polymaltosum ferricum / kyselina listová 

 
 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento lék užívat, protože obsahuje 
pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, pokud má stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  či 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek Maltofer Fol žvýkací tablety a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Maltofer

 

Fol žvýkací tablety užívat 

3. 

Jak se Maltofer Fol žvýkací tablety užívají 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Maltofer Fol žvýkací tablety uchovávat 

6.          Obsah balení a další informace 
 

1.  Co je přípravek Maltofer Fol žvýkací tablety a k čemu se používá 
 
Maltofer Fol se používá k léčbě a prevenci nedostatku železa v organismu. 
 

Používá se k 

 

léčbě nedostatku železa bez anémie (latentní nedostatek železa) a léčba anémie z nedostatku 
železa (manifestní nedostatek železa) u dětí nad 12 let a dospělých, 

 

prevenci a profylaxi nedostatku železa a kyseliny listové před a během těhotenství a po porodu 
(během kojení). 

 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Maltofer

 

Fol žvýkací tablety užívat 

 
Neužívejte Maltofer Fol 
Jestliže 

 

jste  alergický(á) na polymaltosum ferricum nebo  na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6), 

 

trpíte nadměrným množstvím železa v těle, 

 

trpíte poruchou využití železa v těle, 

 

máte  snížený počet červených krvinek (anémie), který není způsoben nedostatkem 
železa, například z důvodu 

-  zvýšeného rozpadu červených krvinek nebo 
-  nedostatku vitamínu B

12

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Maltofer se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte 

  infekční nebo nádorové onemocnění. 
  nedostatek vitamínu B

12

. 

Kyselina listová obsažená v přípravku Maltofer Fol může maskovat nedostatek 
vitaminu B

12

 

 

Strana 2 z 4 

 

 
Během léčby přípravkem Maltofer Fol může dojít k tmavému zbarvení stolice; to však nemá žádný 
klinický význam. 
 
Další léčivé přípravky a Maltofer

 

Fol 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.   

 
S přípravkem Maltofer Fol se mohou vzájemně ovlivňovat následující léky: 

 

injekční přípravky železa 
Další injekční přípravky železa nejsou doporučeny, protože potlačují vstřebávání železa 
podaného ústy. 

 

léky pro léčbu epilepsie, zejména fenytoin 
Před užitím přípravku Maltofer Fol informujte svého lékaře. 

 

chloramfenikol: přípravek k léčbě bakteriálních infekcí 
Pokud budete užívat oba přípravky, váš lékař vás bude pečlivě sledovat, protože chloramfenikol 
může zpozdit odpověď na léčbu přípravkem Maltofer Fol. 

 
Těhotenství a kojení 
Na základě dostupných údajů je negativní vliv na plod nebo těhotné či kojící ženy nepravděpodobný. 
Pokud však jste těhotná nebo kojící, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Maltofer Fol nemá žádný nebo má jen zanedbatelný vliv na řízení motorových vozidel a obsluhu 
strojů. 
 
Informace pro diabetiky 
U přípravku Maltofer Fol se nepředpokládá, že jeho příjem bude mít vliv na každodenní dávkování 
inzulinu u diabetických pacientů. 

 
3. 

Jak se Maltofer Fol žvýkací tablety užívají 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Doporučená dávka je: 

 

Léčba nedostatku železa se sníženým počtem červených krvinek u dětí nad 12 let a dospělých 
1 až 3 tablety jednou denně nebo rozdělené do dílčích dávek po dobu 3 až 5 měsíců 
 

          Po dosažení normální hodnoty červeného krevního barviva (hemoglobinu) užívejte několik       
          týdnů 1 tabletu jednou denně. Tím se doplní zásoby železa. 
 

 

Léčba nedostatku železa při sníženém počtu červených krvinek v těhotenství   
2 až 3 tablety jednou denně nebo rozdělené do dílčích dávek 

 

Po dosažení normálních hodnot červeného krevního barviva (hemoglobinu) pokračujte až do 
konce těhotenství dávkou 1 tableta denně. Pokud kojíte, stejnou dávkou pokračujte i během 
kojení. Tím doplníte zásoby železa a pokryjete zvýšenou potřebu železa a kyseliny listové 
během těhotenství i během kojení. 

 

 

Léčba nedostatku železa při normálním počtu červených krvinek a prevence nedostatku 
železa a kyseliny listové 
1 tableta jednou denně 

 

 

 

Strana 3 z 4 

 

Způsob podání 
Přípravek Maltofer Fol užívejte během jídla nebo bezprostředně po něm. 
Tablety lze žvýkat nebo je lze spolknout vcelku. 
 
Délka používání 
Tu určí lékař a závisí na míře nedostatku železa. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Maltofer Fol žvýkací tablety, než jste měl(a) 
Pokud k tomu dojde, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Maltofer Fol žvýkací tablety 
Vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku. 
 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Maltofer Fol žvýkací tablety 
Nepřestávejte používat přípravek dříve, než je doporučeno, mohlo by dojít ke snížení účinnosti léčby. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se však nemusí 
vyskytnout u každého. 

 
K nežádoucím účinkům může docházet s následující frekvencí: 
Velmi časté, mohou postihnout více než 1 z 10 osob 

 

tmavá stolice 

 
Časté
, mohou postihnout až 1 z 10 osob 

 

průjem 

 

nauzea 

 

zažívací potíže 

 
Méně časté
, mohou postihnout až 1 ze 100 osob 

  zvracení 

  zácpa 

  bolest břicha 

  ztmavnutí zubů 

  kožní vyrážka 

  svědění 

  bolest hlavy 
 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři či lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky lze hlásit rovněž přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků na následující adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

 

Strana 4 z 4 

 

 
 

5. 

Jak Maltofer Fol žvýkací tablety uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a 
vlhkostí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na krabičce za zkratkou 
Exp. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 
6.      Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Maltofer Fol žvýkací tablety obsahuje 
 

  Léčivými látkami jsou: 
-

  železo ve formě polymaltosum ferricum, 

-

  kyselina listová (acidum folicum). 

 
Jedna tableta obsahuje 357 mg polymaltosum ferricum, což odpovídá 100 mg trojmocného železa, a 
0,35 mg acidum folicum. 

 

  Pomocné látky jsou:   
-

  dextrát, 

-

  mikrokrystalická celulóza, 

-

  kakao, 

-

  natrium-cyklamát, 

-

  makrogol 6000, 

-

  mastek, 

-

  vanilin, 

-

  čokoládové aroma. 

 
Jak přípravek Maltofer Fol žvýkací tablety vypadá a co obsahuje toto balení 

 
Maltofer Fol jsou hnědo-bílé skvrnité tablety. 
 
Maltofer Fol je dodáván v oboustranných hliníkových blistrech obsahujících 30 tablet v kartonové 
krabičce. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
 
Vifor France 
100-101 Terrasse Boieldieu   
Tour Franklin La Défense 8 
92042 Paris La Défense Cedex 
Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 3. 2017
 

Recenze

Recenze produktu MALTOFER FOL TABLETY 30 Žvýkací tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MALTOFER FOL TABLETY 30 Žvýkací tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám