Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

MALTOFER 30 ML Kapky, roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 28016

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 28016
Kód EAN: 7680385939022
Kód SÚKL: 16595
Přípravek se užívá k léčbě skrytého nedostatku železa, k léčbě chudokrevnosti se zjevnými projevy nedostatku železa u dospělých, mladistvých i dětí. Přípravek je dále preventivně podáván těhotným a kojícím ženám, dětem a mladistvým, ženám v produktivním věku a dospělým (např. vegetariánům a starším jedincům) k doplnění nedostatečné denní dávky železa ve stravě.

Příbalový leták

 

Strana 1 

 

sp.zn. sukls65847/2017 
 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

Maltofer 

50 mg/ml, perorální kapky, roztok 

 

železo ve formě polymaltosum ferricum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
● 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

● 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 

● 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, pokud má stejné známky onemocnění jako Vy. 

● 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je Maltofer a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Maltofer užívat  

3. 

Jak se Maltofer užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Maltofer uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je Maltofer a k čemu se používá 

 
Maltofer je lék obsahující železo. 
 
Používá se  

 

k léčbě nedostatku železa bez anémie (latentního nedostatku železa) a k léčbě nedostatku železa 
při anémii (manifestního nedostatku železa) u dospělých pacientů, mladistvých a dětí, 

 

k prevenci a doplnění nedostatečného doporučeného denního příjmu železa ve stravě těhotných 
a kojících žen, dětí a mladistvých, žen plodného věku a dospělých (např. u vegetariánů a starších 
osob). 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Maltofer užívat  

 
Neužívejte Maltofer 
jestliže: 
● 

jste alergický(á) na polymaltosum ferricum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6), 

● 

trpíte nadměrným množstvím železa v těle, 

● 

trpíte poruchou využití železa v těle, 

 

máte snížený počet červených krvinek (anémie), který není způsoben nedostatkem železa, 
například z důvodu 
-

 

zvýšeného rozpadu červených krvinek nebo 

-

 

nedostatku vitamínu B12. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Maltofer se poraďte se svým lékařem, jestliže máte: 

 

infekční nebo nádorové onemocnění 

 

Strana 2 

 

 
Během léčby přípravkem Maltofer může dojít k tmavému zbarvení stolice; to však nemá žádný 
klinický význam. 
 
Další léčivé přípravky a Maltofer  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Na přípravek Maltofer mohou mít vliv následující léky: 

 

injekční přípravky železa
Další injekční přípravky železa nejsou doporučeny, protože potlačují vstřebávání železa 
podaného ústy. 

 
Těhotenství a kojení  
Na základě dostupných údajů je negativní vliv na plod nebo těhotné či kojící ženy nepravděpodobný. 
Pokud však jste těhotná nebo kojící, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Maltofer nemá žádný nebo má jen zanedbatelný vliv na řízení motorových vozidel a obsluhu strojů. 
 
Maltofer obsahuje parahydroxybenzoáty a sacharózu 

 

metylparaben sodná sůl a propylparaben sodná sůl 
Mohou způsobit alergické reakce (eventuálně opožděné). 

  Sacharóza: 

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým 
lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Sacharóza může být 
škodlivá pro zuby. 

 
Informace pro diabetiky 
U přípravku Maltofer se nepředpokládá, že jeho příjem bude mít vliv na každodenní správu inzulinu u 
diabetických pacientů. 
 
3. 

Jak se Maltofer užívá  

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka 
 
Pacient 

Léčba nedostatku železa s 

 

 

 

sníženým počtem 
červených 
krvinek 

normálním 
počtem červených 
krvinek 

Prevence nedostatku železa 

Předčasně 
narozené děti
 

1–2 kapky na kg 
tělesné hmotnosti 
denně 

– 

– 

Děti do 1 roku 

10–20 kapek denně   6–10 kapek denně  

2–4 kapky denně  

Děti ve věku 1–12 
let 

20–40 kapek denně   10–20 kapek denně   4–6 kapek denně  

Děti nad 12 let a 
dospělí 

40–120 kapek 
denně  

20–40 kapek denně   4–6 kapek denně 

Těhotné ženy 

80–120 kapek 
denně  

40 kapek denně  

20–40 kapek denně  

 

 

Strana 3 

 

Lahvičku  s  kapkami  Maltofer  je  nutné  držet  svisle.  Kapky  by  měly  proudit  okamžitě.  Pokud  se  tak 
neděje, lehce klepněte na lahvičku, aby se vytvořila kapka. Lahvičkou netřepejte. 
 
 
Délka léčby 

 

Léčba nedostatku železa se sníženým počtem červených krvinek 
Užívejte perorální kapky po dobu 3 až 5 měsíců. Po dosažení normální hodnoty červeného 
krevního barviva (hemoglobinu) užívejte několik týdnů dávku předepisovanou při nedostatku 
železa s normálním počtem červených krvinek. Tím se doplní zásoby železa. 

 

Léčba nedostatku železa se sníženým počtem červených krvinek v těhotenství 
Po dosažení normální hodnoty červeného krevního barviva pokračujte minimálně až do konce 
těhotenství v užívání dávky předepisované při nedostatku železa s normálním počtem červených 
krvinek. Tím doplníte zásoby železa a pokryjete zvýšenou potřebu železa během těhotenství. 

 

Léčba nedostatku železa s normálním počtem červených krvinek a prevence nedostatku 
železa 
Užívejte perorální kapky 1 až 2 měsíce. 

 
Způsob podání 
Denní dávku lze rozdělit do dílčích dávek nebo jí lze užít najednou. 
Přípravek Maltofer užívejte během jídla nebo bezprostředně po něm. 
Přípravek lze míchat s ovocnými a zeleninovými šťávami a s dětskou nebo kojeneckou stravou. 
Jakákoli změna barvy po smíchání nemá vliv na chuť šťáv nebo dětské stravy ani na účinnost 
přípravku Maltofer. 
 
Délka používání 
Tu určí lékař a závisí na míře nedostatku železa. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Maltofer kapky, než jste měl(a)? 
 
Pokud k tomu dojde, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Maltofer kapky? 
Vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Maltofer kapky? 
Nepřestávejte používat přípravek dříve, než je doporučeno, mohlo by dojít ke snížení účinnosti léčby. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, poraďte se s lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může přípravek Maltofer způsobovat nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s následující četností: 
Velmi časté, mohou postihnout více než 1 z 10 lidí 

 

tmavá stolice 

 
Časté
, mohou postihnout až 1 z 10 lidí 

 

průjem 

 

nauzea 

 

zažívací potíže 

 

Strana 4 

 

 
Méně časté
, mohou postihnout až 1 ze 100 lidí 

  zvracení 

  zácpa 

  bolest břicha 

  ztmavnutí zubů 

  kožní vyrážka 

  svědění 

  bolest hlavy 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři či lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků na adrese: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

   

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak uchovávat Maltofer kapky? 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na štítku a na krabičce 
za zkratkou Exp. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni příslušného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu (lahvička v krabičce), aby byl přípravek chráněn 
před světlem. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Maltofer obsahuje 

  Léčivou látkou je: 

-

 

polymaltosum ferricum 178,6 mg, odp. 50 mg trojmocného železa v l ml (20 kapek) 
roztoku. 

Jedna kapka obsahuje 2,5 mg železa. 

 

 

Pomocné látky jsou: 
-

 

sacharóza, smetanové aroma, sodná sůl metylparabenu (E219), sodná sůl propylparabenu 
(E217), hydroxid sodný (k úpravě pH), čištěná voda. 

  
Jak přípravek Maltofer kapky vypadá a co obsahuje toto balení? 

Maltofer kapky jsou tmavě hnědý roztok v hnědé skleněné lahvičce s pojistným šroubovacím 
uzávěrem a kapací vložkou v krabičce.  
Velikost balení: lahvička 30 ml 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 

 

Strana 5 

 

Vifor France 
100-101 Terrasse Boieldieu  
Tour Franklin La Défense 8 
92042 Paris La Défense Cedex 
Francie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 3. 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recenze

Recenze produktu MALTOFER 30 ML Kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu MALTOFER 30 ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám