Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

MALTOFER 30 ML Kapky, roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 28016

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MALTOFER 30 ML Kapky, roztok

Strana 1

sp.zn. sukls65847/2017

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Maltofer

50 mg/ml, perorální kapky, roztok

železo ve formě polymaltosum ferricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

● Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. ● Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. ● Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, pokud má stejné známky onemocnění jako Vy. ● Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je Maltofer a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Maltofer užívat
 3. Jak se Maltofer užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Maltofer uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Maltofer a k čemu se používá

Maltofer je lék obsahující železo.

Používá se

 • k léčbě nedostatku železa bez anémie (latentního nedostatku železa) a k léčbě nedostatku železa při anémii (manifestního nedostatku železa) u dospělých pacientů, mladistvých a dětí,
 • k prevenci a doplnění nedostatečného doporučeného denního příjmu železa ve stravě těhotných a kojících žen, dětí a mladistvých, žen plodného věku a dospělých (např. u vegetariánů a starších osob).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Maltofer užívat

Neužívejte Maltofer jestliže: ● jste alergický(á) na polymaltosum ferricum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), ● trpíte nadměrným množstvím železa v těle, ● trpíte poruchou využití železa v těle,

 • máte snížený počet červených krvinek (anémie), který není způsoben nedostatkem železa, například z důvodu
 • zvýšeného rozpadu červených krvinek nebo
 • nedostatku vitamínu B12.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Maltofer se poraďte se svým lékařem, jestliže máte:

 • infekční nebo nádorové onemocnění

  Strana 2

Během léčby přípravkem Maltofer může dojít k tmavému zbarvení stolice; to však nemá žádný klinický význam.

Další léčivé přípravky a Maltofer

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Na přípravek Maltofer mohou mít vliv následující léky:

 • injekční přípravky železa . Další injekční přípravky železa nejsou doporučeny, protože potlačují vstřebávání železa podaného ústy.

Těhotenství a kojení

Na základě dostupných údajů je negativní vliv na plod nebo těhotné či kojící ženy nepravděpodobný. Pokud však jste těhotná nebo kojící, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve,

než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Maltofer nemá žádný nebo má jen zanedbatelný vliv na řízení motorových vozidel a obsluhu strojů.

Maltofer obsahuje parahydroxybenzoáty a sacharózu

 • metylparaben sodná sůl a propylparaben sodná sůl Mohou způsobit alergické reakce (eventuálně opožděné).
 • Sacharóza: Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Sacharóza může být škodlivá pro zuby.

Informace pro diabetiky U přípravku Maltofer se nepředpokládá, že jeho příjem bude mít vliv na každodenní správu inzulinu u diabetických pacientů.

3. Jak se Maltofer užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka

Pacient

Léčba nedostatku železa s sníženým počtem

červených

krvinek

normálním

počtem červených

krvinek

Prevence nedostatku železa

Předčasně

narozené děti

1-2 kapky na kg tělesné hmotnosti denně

  • Děti do 1

  roku 10-20 kapek denně 6-10 kapek denně 2-4 kapky denně Děti ve věku 1-12

let 20-40 kapek denně 10-20 kapek denně 4-6 kapek denně Děti nad 12 let a

dospělí

40-120 kapek denně 20-40 kapek denně 4-6 kapek denně Těhotné ženy

80-120 kapek denně 40 kapek denně 20-40 kapek denně

Strana 3

Lahvičku s kapkami Maltofer je nutné držet svisle. Kapky by měly proudit okamžitě. Pokud se tak neděje, lehce klepněte na lahvičku, aby se vytvořila kapka. Lahvičkou netřepejte.

Délka léčby

 • Léčba nedostatku železa se sníženým počtem červených krvinek

Užívejte perorální kapky po dobu 3 až 5 měsíců. Po dosažení normální hodnoty červeného krevního barviva (hemoglobinu) užívejte několik týdnů dávku předepisovanou při nedostatku železa s normálním počtem červených krvinek. Tím se doplní zásoby železa.

 • Léčba nedostatku železa se sníženým počtem červených krvinek v těhotenství Po dosažení normální hodnoty červeného krevního barviva pokračujte minimálně až do konce těhotenství v užívání dávky předepisované při nedostatku železa s normálním počtem červených krvinek. Tím doplníte zásoby železa a pokryjete zvýšenou potřebu železa během těhotenství.
 • Léčba nedostatku železa s normálním počtem červených krvinek a prevence nedostatku železa Užívejte perorální kapky 1 až 2 měsíce.

Způsob podání

Denní dávku lze rozdělit do dílčích dávek nebo jí lze užít najednou. Přípravek Maltofer užívejte během jídla nebo bezprostředně po něm. Přípravek lze míchat s ovocnými a zeleninovými šťávami a s dětskou nebo kojeneckou stravou. Jakákoli změna barvy po smíchání nemá vliv na chuť šťáv nebo dětské stravy ani na účinnost přípravku Maltofer.

Délka používání

Tu určí lékař a závisí na míře nedostatku železa.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Maltofer kapky, než jste měl(a)?

Pokud k tomu dojde, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Maltofer kapky?

Vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Maltofer kapky?

Nepřestávejte používat přípravek dříve, než je doporučeno, mohlo by dojít ke snížení účinnosti léčby.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může přípravek Maltofer způsobovat nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s následující četností: Velmi časté,

mohou postihnout více než 1 z 10 lidí

 • tmavá stolice

Časté

, mohou postihnout až 1 z 10 lidí

 • průjem
 • nauzea
 • zažívací potíže

  Strana 4

Méně časté

, mohou postihnout až 1 ze 100 lidí

 • zvracení
 • zácpa
 • bolest břicha
 • ztmavnutí zubů
 • kožní vyrážka
 • svědění
 • bolest hlavy

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři či lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků na adrese: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak uchovávat Maltofer kapky?

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na štítku a na krabičce za zkratkou Exp. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni příslušného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu (lahvička v krabičce), aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Maltofer obsahuje

 • Léčivou látkou je:
 • polymaltosum ferricum 178,6 mg, odp. 50 mg trojmocného železa v l ml (20 kapek) roztoku. Jedna kapka obsahuje 2,5 mg železa.
 • Pomocné látky jsou:
 • sacharóza, smetanové aroma, sodná sůl metylparabenu (E219), sodná sůl propylparabenu (E217), hydroxid sodný (k úpravě pH), čištěná voda.

Jak přípravek Maltofer kapky vypadá a co obsahuje toto balení?

Maltofer kapky jsou tmavě hnědý roztok v hnědé skleněné lahvičce s pojistným šroubovacím uzávěrem a kapací vložkou v krabičce. Velikost balení: lahvička 30 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Strana 5

Vifor France 100-101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin La Défense 8 92042 Paris La Défense Cedex Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 3. 2017

Informace o produktu

Kód výrobku: 28016
Kód EAN: 7680385939022
Kód SÚKL: 16595

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se užívá k léčbě skrytého nedostatku železa, k léčbě chudokrevnosti se zjevnými projevy nedostatku železa u dospělých, mladistvých i dětí. Přípravek je dále preventivně podáván těhotným a kojícím ženám, dětem a mladistvým, ženám v produktivním věku a dospělým (např. vegetariánům a starším jedincům) k doplnění nedostatečné denní dávky železa ve stravě.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

MALTOFER 30 ML Kapky, roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu MALTOFER 30 ML Kapky, roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: MALTOFER 30 ML Kapky, roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu MALTOFER 30 ML Kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu MALTOFER 30 ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám