Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 28017
Kód EAN: 7680301249020
Kód SÚKL: 16592
Maltofer sirup se používá k léčbě skrytého nedostatku železa, k léčbě chudokrevnosti se zjevnými projevy nedostatku železa u dospělých, mladistvých a dětí a k prevenci nedostatku železa během těhotenství.

Příbalový leták


Příbalová informace pro pacienta Rp.
Informace pro použití, čtěte pozorně!
PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete přípravek MALTOFER, sirup užívat
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat znovu přečíst.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je MALTOFER, sirup a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MALTOFER, sirup užívat
3. Jak se MALTOFER, sirup užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku MALTOFER, sirup
6. Další informace
MALTOFER, sirup
sirup
(Polymaltosum ferricum)
Léčivá látka: 1 ml sirupu obsahuje 35,7 mg polymaltosum ferricum, ekvivalent 10 mg trojmocného železa.
Pomocné látky: nekrystalizující sorbitol 70%, sacharosa, smetanové aroma, methylparaben, propylparaben, ethanol 96%, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, čištěná voda.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Vifor France SA
7-13, Bd Paul Emile Victor
92200 Neuilly-sur-Seine
Francie
1. CO JE MALTOFER, sirup a K ČEMU SE POUŽÍVÁ
MALTOFER sirup se užívá k léčbě latentního nedostatku železa a k léčbě nedostatku železa při anémii u dospělých pacientů, mladistvých a dětí, a k prevenci nedostatku železa během těhotenství.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MALTOFER, sirup UŽÍVAT
Neužívejte MALTOFER, sirup:
jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku (polymaltosum ferricum) nebo na kteroukoliv další složku přípravku Maltofer, sirup
jestliže trpíte nadměrným množstvím železa ve tkáních (onemocnění se nazývá hemochromatóza, hemosideróza)
jestliže trpíte poruchou využití železa např. anémie (chudokrevnost) z otravy olovem, sideroachrestická anémie, talasemie
jestliže trpíte chudokrevností, která není způsobena nedostatkem železa (např. hemolytická anémie).
Zvláštní opatrnosti při užívání Maltofer, sirup:
Jestliže trpíte diabetem, 1 ml obsahuje 0,48 g sacharidů
Užívání Maltofer, sirupu s jídlem a pitím:
Maltofer sirup můžete užívat společně s jídlem nebo ihned po jídle. Sirup můžete podávat v kombinaci s ovocnými nebo zeleninovými šťávami nebo s dětskou výživou.
Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Maltofer sirup nemá vliv na řízení motorových vozidel ani na obsluhu strojů.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval (a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
3. JAK SE MALTOFER, sirup UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Maltofer, sirup podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka přípravku Maltofer, sirupu je:
Při zjevných příznacích nedostatku železa (manifestní nedostatek železa):
Léčba trvá obvykle 3 5 měsíců, až do dosažení normálních hodnot hemoglobinu. Pak by se mělo v léčbě pokračovat ještě několik týdnů, až do doplnění zásob železa. U těhotných se doporučuje podávat Maltofer až do porodu, a to v dávkách určených pro léčbu skrytého nedostatku železa.
Při nedostatku železa bez zjevných příznaků (latentní nedostatek železa):
Doba léčby je obvykle 1 2 měsíce.
Pokud lékař neurčí jinak, platí následující dávkování.
Manifestní deficit železa
Latentní deficit železa
Preventivní podávání
Děti do 1 roku
2,5 5 ml denně
(25 50 mg železa)
_
_
Děti 1-12 let
5 10 ml denně
(50 100 mg železa)
2,5 5 ml denně
(25 50 mg železa)
_
Děti nad 12 let, dospělí a kojící ženy
10 20 ml denně
(100 200 mg železa)
5 10 ml denně
(50 100 mg železa)
_
Těhotné ženy
20 ml denně
(200 mg železa)
10 ml denně
(100 mg železa)
5 - 10 ml denně
(50 100 mg železa)
Denní dávku je možné užít najednou nebo je možné ji rozdělit do dílčích dávek.
Přiložená odměrka usnadní přesné dávkování.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Maltofer, sirup je příliš silný nebo slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste užil (a) více přípravku Maltofer, sirup než jste měl (a):
Až dosud nebyly po požití vyšších dávek hlášeny případy otravy nebo nadměrná zátěž organismu železem.
Jestliže jste zapomněl (a) užít Maltofer, sirup.
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil (a) vynechanou dávku.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, i Maltofer, sirup může mít nežádoucí účinky.
Velmi vzácně se mohou objevit zažívací potíže jako je pocit plnosti, tlak v nadbřišku, nevolnost, zácpa nebo průjem.
Tmavé zbarvení stolice je způsobeno přítomností železa a není klinicky významné.
Maltofer, sirup nepůsobí zabarvení zubní skloviny.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi.
5. Jak uchovávat MALTOFER, sirup
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
6. DALŠÍ INFORMACE
Testy zjišťující skryté krvácení do zažívacího traktu mohou být při současném podávání léčivého přípravku falešně pozitivní.
Velikost balení: 150 ml v lahvičce
Datum revize textu: 9.9.2009

Recenze

Recenze produktu MALTOFER 150ML Sirup

Diskuze

Diskuze k produktu MALTOFER 150ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze