Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

MALTOFER 150ML Sirup - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 28017

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 28017
Kód EAN: 7680301249020
Kód SÚKL: 16592
Maltofer sirup se používá k léčbě skrytého nedostatku železa, k léčbě chudokrevnosti se zjevnými projevy nedostatku železa u dospělých, mladistvých a dětí a k prevenci nedostatku železa během těhotenství.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls65847/2017 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Maltofer, 10 mg/ml 

sirup 

 

polymaltosum ferricum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má­li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci? 

1. 

Co je Maltofer sirup a k čemu se používá? 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Maltofer sirup užívat? 

3. 

Jak se Maltofer sirup užívá? 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Maltofer sirup uchovávat? 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je Maltofer sirup a k čemu se používá? 

 
Maltofer  sirup  se  užívá  k  léčbě  nedostatku  železa  bez  anémie  (latentního  nedostatku  železa),  k  léčbě 
nedostatku železa při anémii (manifestního nedostatku železa) u dospělých pacientů, mladistvých a dětí a k 
prevenci nedostatku železa během těhotenství. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Maltofer

 

sirup užívat 

 
Neužívejte Maltofer sirup 
jestliže: 

  jste  alergický(á)  na  polymaltosum  ferricum  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6), 

  trpíte nadměrným množstvím železa v těle, 

  trpíte poruchou využití železa v těle, 

  máte  snížený  počet  červených  krvinek  (anémie),  který  není  způsoben  nedostatkem  železa, 

například z důvodu 

-  zvýšeného rozpadu červených krvinek nebo 
-  nedostatku vitamínu B

12

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Maltofer

 

sirup se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte 

  infekční nebo nádorové onemocnění. 

 
Během léčby přípravkem Maltofer může dojít k tmavému zbarvení stolice; to však nemá žádný klinický 
význam. 
 
Další léčivé přípravky a Maltofer

 

sirup 

 

Strana 2 z 5

 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Na přípravek Maltofer

 

mohou mít vliv následující léky: 

  injekční přípravky železa

 
Další injekční přípravky železa nejsou doporučeny, protože potlačují vstřebávání železa podaného ústy. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Na základě dostupných údajů je negativní vliv na plod nebo těhotné či kojící ženy nepravděpodobný. 
Pokud  však  jste  těhotná  nebo  kojící,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Maltofer nemá žádný nebo má jen zanedbatelný vliv na řízení motorových vozidel a obsluhu strojů. 
 
Maltofer sirup obsahuje parahydroxibenzoáty, sorbitol, sacharózu a etanol 

 

metylparaben (E218) a propylparaben (E216) 
Mohou způsobit alergické reakce (eventuálně opožděné). 

 

sorbitol a sacharóza 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete 
tento  léčivý přípravek užívat. Sacharóza může být škodlivá pro zuby. 

 

etanol 
Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství etanolu (alkoholu), méně než 100 mg na 30 ml. 

 
Informace pro diabetiky 
U přípravku Maltofer se nepředpokládá, že jeho příjem bude mít vliv na každodenní dávkování inzulinu u 
diabetických pacientů. 
 
3. 

Jak se Maltofer sirup užívá? 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka: 

Pacient 

Léčba nedostatku železa s 

Prevence nedostatku železa 

 

 

snížením počtu 

červených 

krvinek 

normálním 

počtem 

červených 

krvinek 

 

Děti do 1 roku 

2,5–5 ml denně 

–* 

–* 

Děti ve věku 1 
až 12 let 

5–10 ml denně 

2,5–5 ml denně 

–* 

Děti starší 12 
let a dospělí 

10–30 ml denně 

5–10 ml denně 

–* 

Těhotné ženy 

20-30 ml denně 

10 ml denně 

5–10 ml denně 

* U indikací označených hvězdičkou jsou požadovány nižší dávky a lze podávat pouze železo ve formě 
kapek, například Maltofer perorální kapky. 
 
Maltofer lze užívat jednou denně nebo lze denní dávku rozdělit do dílčích dávek. 
 
Délka léčby 

 

Léčba nedostatku železa se snížením počtu červených krvinek 

 

Strana 3 z 5

 

 

Užívejte sirup po dobu 3 až 5 měsíců. Po dosažení normální hodnoty červeného krevního barviva 
(hemoglobinu) užívejte několik týdnů dávku předepisovanou při nedostatku železa s normálním 
počtem červených krvinek. Tím se doplní zásoby železa. 

 

Léčba nedostatku železa se sníženým počtem červených krvinek v těhotenství 
Po dosažení normální hodnoty červeného krevního barviva pokračujte minimálně až do konce 
těhotenství v užívání dávky předepisované při nedostatku železa s normálním počtem červených 
krvinek. Tím doplníte zásoby železa a pokryjete zvýšenou potřebu železa během těhotenství. 

 

Léčba nedostatku železa s normálním počtem červených krvinek a prevence nedostatku železa 
Užívejte sirup 1 až 2 měsíce. 

 
Způsob podání 
Přípravek Maltofer užívejte během jídla nebo bezprostředně po něm. 
Přípravek lze míchat s ovocnými a zeleninovými šťávami a s dětskou nebo kojeneckou stravou. Jakákoli 
změna barvy po smíchání nemá vliv na chuť šťáv nebo dětské stravy ani na účinnost přípravku Maltofer. 
 
Délka používání 
Tu určí lékař a závisí na míře nedostatku železa. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Maltofer sirup, než jste měl (a)? 
Pokud k tomu dojde, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Maltofer sirup? 
Vezměte  si  další  dávku  v  obvyklou  dobu.  Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a) 
vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Maltofer sirup 
Nepřestávejte používat přípravek dříve, než je doporučeno, mohlo by dojít ke snížení účinnosti léčby. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může i tento přípravek způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s následující četností: 
Velmi časté, mohou postihnout více než 1 z 10 osob 

 

tmavá stolice 

 
Časté, mohou postihnout až 1 z 10 osob 

 

průjem 

 

nauzea 

 

zažívací potíže 

 
Méně časté, mohou postihnout až 1 ze 100 osob 

  zvracení 

  zácpa 

  bolest břicha 

  ztmavnutí zubů 

  kožní vyrážka 

  svědění 

  bolest hlavy 
 
Hlášení nežádoucích účinků 

 

Strana 4 z 5

 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému ošetřujícímu lékaři nebo 
lékárníkovi. Týká se jakýchkoli nežádoucích účinků i těch, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 

Jak uchovávat Maltofer sirup? 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni příslušného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu (lahvička v krabičce), aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Maltofer sirup obsahuje? 

 

Léčivou látkou je 

-  železo ve formě polymaltosum ferricum. 

 
1 ml sirupu obsahuje 35,7 mg polymaltosum ferricum, což odpovídá 10 mg trojmocného železa 
 

 

Pomocné látky jsou:  

-  nekrystalizující sorbitol 70%, 
-  sacharóza, 
-  smetanové aroma, 
-  metylparaben (E218), 
-  propylparaben (E216), 
-  96% etanol, 
-  hydroxid sodný, 
-  čištěná voda. 

 
Jak přípravek Maltofer sirup vypadá a co obsahuje toto balení? 
Maltofer sirup je tmavě hnědý roztok v hnědé skleněné lahvičce s bezpečnostním šroubovacím víčkem; a 
odměrkou v krabičce. 
 
Velikost balení: lahvička 150 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
 
Vifor France 
100-101 Terrasse Boieldieu  
Tour Franklin La Défense 8 
92042 Paris La Défense Cedex 
Francie 
 

 

Strana 5 z 5

 

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 3. 2017 

Recenze

Recenze produktu MALTOFER 150ML Sirup

Diskuze

Diskuze k produktu MALTOFER 150ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám