Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na parazitální infekci

MALARONE 12 Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 43008

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: THE WELLCOME FOUNDATION LTD, DARTFORD, KENT
Kód výrobku: 43008
Kód EAN: 8590335504004
Kód SÚKL: 30690
Držitel rozhodnutí: THE WELLCOME FOUNDATION LTD, DARTFORD, KENT
K čemu se Malarone užívá Malarone se užívá: - k prevenci (profylaxe) malárie; - k léčbě malárie. Návod, jak se přípravek užívá najdete v oddíle Jak se Malarone užívá. Malárie je závažné onemocnění šířící se kousnutím infikovaného komára, který způsobuje infekci krve parazitem (Plasmodium falciparum). Malarone usmrcuje parazita ve vašem těle, a tím předchází rozvoji malárie. U pacientů, kteří již jsou infikováni malárií, Malarone zabíjí parazity v jejich těle.

Příbalový leták





Sp.  zn.  sukls116894/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Malarone, potahované tablety 

atovaquonum 250 mg/proguanili hydrochloridum100 mg 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Malarone a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Malarone užívat 

3. 

Jak se Malarone užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Malarone uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Malarone a k čemu se používá 

 
Přípravek Malarone patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných antimalarika. Tablety obsahují 
dvě léčivé látky, atovachon a proguanil-hydrochlorid. 
 
K čemu se Malarone užívá 
 
Malarone se užívá: 
 

•  K prevenci (profylaxi) malárie; 

•  K léčbě malárie. 

 
Návod, jak se přípravek užívá, najdete v bodě 3. Jak se Malarone užívá
 
Malárie je závažné onemocnění šířící se bodnutím infikovaného komára, který způsobuje infekci krve 
parazitem (Plasmodium falciparum). Malarone usmrcuje parazita ve Vašem těle, a tím předchází 
rozvoji malárie. U pacientů, kteří již jsou infikováni malárií, Malarone zabíjí parazity v jejich těle. 
 
Informace, jak se máte chránit před onemocněním malárií (nakažením malárií) 
 
Kdokoli v kterémkoli věku může onemocnět malárií. Ačkoliv se jedná o závažné onemocnění, existuje 
účinná prevence. 
 
Je velmi důležité, abyste k užívání přípravku Malarone dodatečně podnikl(a) všechny kroky k předejití 
bodnutí komárem. 
 

• 

Používejte prostředky hubící hmyz (insekticidní repelenty) na nechráněnou pokožku

• 

Noste světlý oděv pokrývající většinu těla, a to zejména po západu slunce, kdy jsou komáři 
přenášející malárii nejaktivnější. 





• 

Spěte v chráněných pokojích nebo pod ochrannou sítí proti komárům impregnovanou 
prostředky proti hmyzu. 

• 

Nejsou-li okna a dveře chráněné proti komárům, zavřete je při západu slunce

• 

Zvažte použití prostředků proti hmyzu (podložky, spreje, elektricky poháněné repelenty) 
k vyčištění místnosti od hmyzu před spaním nebo k zabránění vniknutí komárů do místnosti. 

→ Potřebujete-li další informace, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Navzdory použitým preventivním opatřením někteří lidé mohou onemocnět malárií. U některých 
druhů malarických infekcí může trvat dlouhou dobu, než se projeví příznaky, a tak se onemocnění 
nemusí projevit ihned, ale až po několika dnech, týdnech nebo dokonce po měsících od návratu ze 
zahraničí. 
 
→ Pozorujete-li po návratu domů příznaky jako vysokou teplotu, bolest hlavy, svalový třes a pocit 

únavy, ihned vyhledejte lékaře. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Malarone užívat 

 
Neužívejte přípravek Malarone 
 

• 

jestliže jste alergický(á) na atovachon, proguanil-hydrochlorid, nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

• 

při prevenci malárie, trpíte-li závažným onemocněním ledvin. 

 
→ Týká-li se Vás cokoli z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Malarone je zapotřebí 
Před užitím přípravku Malarone se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 

• 

trpíte závažným onemocněním ledvin; 

• 

Vaše dítě je léčeno přípravkem Malarone a váží méně než 11 kg. K léčbě dítěte s tělesnou 
hmotností nižší než 11 kg jsou určeny tablety s jinou silou (viz bod 3). 

 
→ 
Týká-li se Vás nebo Vašeho dítěte cokoli z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Malarone 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka 
o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně přípravků které jsou dostupné bez lékařského 
předpisu. 
 
Některé přípravky mohou ovlivnit účinek přípravku Malarone, nebo Malarone sám může posílit nebo 
oslabit působení jiných léčiv užívaných ve stejnou dobu, například: 

• 

metoklopramid, užívá se k léčbě zvracení a pocitu na zvracení; 

• 

antibiotika, tetracyklin, rifampicin a rifabutin

• 

efavirenz nebo některé velmi účinné inhibitory proteázy, užívají se k léčbě HIV; 

• 

warfarin a jiné přípravky zastavující srážení krve; 

• 

etoposid užívaný k léčbě nádorů. 

 

→ Užíváte-li některé z výše uvedených léčiv, informujte o tom svého lékaře. Váš lékař musí 
rozhodnout, zda je pro Vás přípravek Malarone vhodný, nebo zda si pokračování v léčbě může 
vyžádat nějaká další vyšetření. 
 
 Pamatujte, že máte informovat svého lékaře, pokud jste začal(a) užívat nějaký jiný přípravek, 
zatímco užíváte přípravek Malarone. 
 





Přípravek Malarone s jídlem a pitím 
 
Je-li to možné, užívejte Malarone s jídlem nebo mléčným nápojem. Zvyšuje se tak vstřebané 
množství přípravku Malarone a léčba je tak účinnější. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Jste-li těhotná, neužívejte přípravek Malarone, pokud Váš lékař nerozhodne jinak. 
 
→ Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat Malarone. 
 
Vzhledem k tomu, že se látky obsažené v přípravku Malarone mohou vylučovat do mateřského mléka, 
a mohlo by dojít k ublížení Vašemu dítěti, nekojte, užíváte-li přípravek Malarone. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
V případě výskytu závratí nesmíte řídit motorové vozidlo
Malarone může u některých lidí vyvolat závrať. Pokud tyto příznaky u sebe pozorujete, nesmíte 
řídit, obsluhovat stroje nebo vykonávat jinou činnost, která by mohla Vás nebo jiné osoby ohrozit. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Malarone užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Je-li to možné, užívejte přípravek Malarone s jídlem nebo mléčným nápojem. 
 
Rovněž je důležité, abyste Malarone užíval(a) ve stejnou denní dobu. 
 
Jestliže jste zvracel(a) 
Při užívání přípravku k prevenci malárie

• 

pokud jste v průběhu jedné hodiny po podání přípravku Malarone zvracel(a), vezměte si 
ihned další dávku. 

• 

je důležité, abyste dokončil(a) celou léčebnou kúru přípravkem Malarone. Pokud jste 
v průběhu zvracení byl(a) nucen(a) vzít další tablety, potřebujete další předpis. 

• 

pokud jste už zvracel(a), je zvláště důležité použít dodatečnou ochranu, jako jsou repelenty 
a síť na postel. Malarone nemusí být tak účinný, jelikož vstřebané množství bude snížené. 

 
Při užívání přípravku k léčbě malárie

• 

pokud zvracíte a máte průjem, informujte o tom svého lékaře, bude třeba pravidelně provádět 
krevní testy. Malarone nemusí být tak účinný, jelikož vstřebané množství bude snížené. 
Z krevních testů bude pravidelně kontrolováno, zda je parazit odstraňován z Vaší krve. 

 
Užívání přípravku k prevenci onemocnění malárie 
 
Doporučená dávka pro dospělé je jedna tableta užívaná jednou denně, jak je uvedeno níže. 
 
K prevenci onemocnění malárie se přípravek nedoporučuje podávat dětem nebo dospělým, jejichž 
tělesná hmotnost je menší než 40 kg. K prevenci malárie u dětí a dospělých s tělesnou hmotností 
menší než 40 kg se tam, kde je registrován, doporučuje užít přípravek Malarone pediatrické tablety. 
 
Prevence malárie u dospělých: 
- přípravek Malarone začněte užívat 1 až 2 dny před odjezdem do země s výskytem malárie; 
- v léčbě pokračujte každý den po celou dobu pobytu; 
- v léčbě pokračujte ještě 7 dní po návratu z malarické oblasti. 





 

Užívání přípravku k léčbě onemocnění malárií 
 
Doporučená dávka
 pro dospělé jsou 4 tablety jednou denně po dobu tří po sobě následujících dní. 
 
Dávka u dětí závisí na jejich tělesné hmotnosti: 
 

• 

11 až 20 kg: 1 tableta denně po dobu tří dní; 

• 

21 až 30 kg: 2 tablety jednou denně po dobu tří dní; 

• 

31 až 40 kg: 3 tablety jednou denně po dobu tří dní; 

• 

nad 40 kg: dávkování je shodné s dávkováním u dospělých. 

 
Nedoporučuje se léčit tímto přípravkem malárii u dětí vážících méně než 11 kg. 
 
O dětech vážících méně než 11 kg se poraďte se svým lékařem. Ve Vaší zemi mohou být pro děti 
dostupné odlišné tablety přípravku Malarone. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Malarone, než jste měl(a) 
Požádejte o radu lékaře nebo lékárníka. Je-li to možné, ukažte jim balení přípravku Malarone. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Malarone 
Je velmi důležité, abyste využíval(a) celou dávku přípravku Malarone. 
Pokud zapomenete užít obvyklou dávku, nedělejte si s tím starosti. Užijte ji ihned, jakmile si 
vzpomenete. Pak pokračujte podle původního schématu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Další dávku užijte 
v obvyklém čase. 
 
Bez porady nepřerušujte užívání přípravku Malarone 
Malarone užívejte po dobu 7 dnů po návratu do oblasti bez výskytu malárie
. Pro maximální 
ochranu užijte celou kúru přípravku Malarone. Ukončíte-li léčbu dříve, než je doporučeno, vystavujete 
se nebezpečí onemocnění malárií, protože trvá 7 dnů, než jsou usmrceni všichni paraziti, kteří mohou 
být ve Vaší krvi po bodnutí infikovaným komárem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Věnujte pozornost následujícím závažným nežádoucím účinkům. Vyskytly se u malého počtu lidí, 
jejich přesná četnost ale není známa. 
 
Závažné alergické reakce
 – jejich příznaky zahrnují: 

• 

vyrážku a svědění; 

• 

náhlé zhoršení dechu, pocit sevření na hrudi a krku, nebo potíže s dýcháním; 

• 

otok očních víček, obličeje, rtů, jazyka, nebo jiné části těla. 

 
→ Pozorujete-li jakékoli příznaky alergické reakce, okamžitě kontaktujte lékaře. Neužívejte 

přípravek Malarone. 

 
Závažné kožní reakce 

• 

kožní vyrážka s puchýřky, které vypadají jako malé terčíky (tmavá skvrna ve středu, obklopená 





bledou plochou s tmavým prstencem na okraji) (erythema multiforme); 

• 

závažná rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zejména okolo úst, nosu, očí a genitálií 
(Stevens-Johnsonův syndrom). 

 
→ Zpozorujete-li jakýkoli z těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře. 
 
Většina dalších nežádoucích účinků se vyskytla v mírné formě a neměla dlouhého trvání. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky 
Tyto účinky se vyskytly u více než 1 z 10 pacientů: 

• 

bolest hlavy; 

• 

pocit na zvracení a zvracení (nauzea a vomitus); 

• 

bolest břicha; 

• 

průjem. 

 
Časté nežádoucí účinky 
Tyto účinky se vyskytly až u 1 z 10 pacientů: 

• 

závratě; 

• 

nespavost (insomnie); 

• 

nezvyklé sny; 

• 

deprese; 

• 

ztráta chuti k jídlu; 

• 

horečka; 

• 

vyrážka, která může svědit; 

• 

kašel. 

 
Časté nežádoucí účinky, které mohou být prokázány při vyšetření krve: 

• 

snížení počtu červených krvinek (anemie), které může způsobit únavu, bolest hlavy a zkrácení 
dechu; 

• 

snížení počtu bílých krvinek (neutropenie), které může způsobit větší náchylnost ke vzniku 
infekcí; 

• 

nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatremie); 

• 

zvýšené hladiny jaterních enzymů. 

 
Méně časté nežádoucí účinky 
Tyto účinky se vyskytly až u 1 ze 100 pacientů: 

• 

neklid; 

• 

nezvyklý pocit bušení srdce (palpitace)

• 

otok a zarudnutí úst; 

• 

vypadávání vlasů; 

• 

svědivá hrbolatá vyrážka (kopřivka). 

 
Méně časté nežádoucí účinky, které mohou být prokázány při vyšetření krve: 

• 

zvýšené hladiny amyláz (enzymů produkovaných slinivkou břišní). 

 
Vzácné nežádoucí účinky 
Tyto účinky se vyskytly až u 1 z 1 000 pacientů: 

• 

vidění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné (halucinace). 

 
Další nežádoucí účinky 
Vyskytly se u malého počtu lidí, jejich přesná četnost ale není známa. 

• 

zánět jater (hepatitida); 

• 

blokáda žlučových cest (cholestáza); 

• 

zrychlená srdeční frekvence (tachykardie); 





• 

zánět žil (vasculitis), který se projeví jako viditelné červené nebo zarudlé skvrny na kůži, ale 
může postihnout jiné části těla; 

• 

záchvaty (křeče); 

• 

záchvaty paniky, pláč; 

• 

noční můry; 

• 

závažné mentální problémy, které způsobují ztrátu kontaktu postiženého jedince s realitou, který 
tak není schopen správného myšlení a úsudku; 

• 

zažívací potíže; 

• 

vředy v dutině ústní; 

• 

puchýře; 

• 

olupující se kůže; 

• 

zvýšená citlivost kůže na sluneční paprsky. 

 
Další nežádoucí účinky, které mohou být prokázány při vyšetření krve: 

• 

snížení počtu všech typů krvinek (pancytopenie). 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Malarone uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce

 

za EXP. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Přípravek Malarone nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Malarone obsahuje 
 
Léčivými látkami jsou: jedna potahovaná tableta obsahuje atovaquonum 250 mg a proguanili 
hydrochloridum 100 mg. 
Pomocnými látkami jsou
jádro tablety: poloxamer 188, mikrokrystalická celulosa, částečně substituovaná hyprolosa, 
povidon K30, sodná sůl karboxymethylškrobu (Typ A), magnesium-stearát; 
potahová vrstva tablety: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), 
makrogol 400 a makrogol 8 000 (viz bod 2). 





 
→ Pokud můžete mít alergii na některou z uvedených látek, aniž byste užil(a) přípravek Malarone, 
sdělte to svému lékaři. 
 
Jak přípravek Malarone vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tablety přípravku Malarone jsou růžové kulaté bikonvexní potahované tablety, na jedné straně 
vyraženo „GX CM3“. 
Malarone je dodáván v blistrech obsahujících 12 potahovaných tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
GlaxoSmithKline Research and Development Ltd., 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, 
Velká Británie 
 
Výrobce: 
Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32 – 36, 23843 Bad Oldesloe, Německo 
nebo 
Glaxo Wellcome, S.A., Avenida de Extremadura 3, Aranda de Duero, Burgos, Španělsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Všechny členské státy - MALARONE 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30. 6. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu MALARONE 12 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MALARONE 12 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám