Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na parazitální infekci

MALARONE 12 Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 43008

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: THE WELLCOME FOUNDATION LTD, DARTFORD, KENT
Kód výrobku: 43008
Kód EAN: 8590335504004
Kód SÚKL: 30690
Držitel rozhodnutí: THE WELLCOME FOUNDATION LTD, DARTFORD, KENT
K čemu se Malarone užívá Malarone se užívá: - k prevenci (profylaxe) malárie; - k léčbě malárie. Návod, jak se přípravek užívá najdete v oddíle Jak se Malarone užívá. Malárie je závažné onemocnění šířící se kousnutím infikovaného komára, který způsobuje infekci krve parazitem (Plasmodium falciparum). Malarone usmrcuje parazita ve vašem těle, a tím předchází rozvoji malárie. U pacientů, kteří již jsou infikováni malárií, Malarone zabíjí parazity v jejich těle.

Příbalový leták


sp.zn.sukls142647/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Malarone, potahované tablety
atovaquonum 250 mg /proguanili hydrochloridum 100 mg


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě - mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1) Co je Malarone a k čemu se užívá
2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Malarone užívat
3) Zatímco užíváte přípravek Malarone
4) Jak se Malarone užívá
5) Možné nežádoucí účinky
6) Jak Malarone uchovávat
7) Další informace


1. Co je Malarone a k čemu se užívá

Přípravek Malarone patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných antimalarika. Tablety
obsahují dvě léčivé látky, atovachon a proguanil-hydrochlorid.

K čemu se Malarone užívá

Malarone se užívá:

k prevenci (profylaxi) malárie
k léčbě malárie

Návod, jak se přípravek užívá, najdete v bodě 4. Jak se Malarone užívá.

Malárie je závažné onemocnění šířící se bodnutím infikovaného komára, který způsobuje
infekci krve parazitem (Plasmodium falciparum). Malarone usmrcuje parazita ve Vašem těle,
a tím předchází rozvoji malárie. U pacientů, kteří již jsou infikováni malárií, Malarone zabíjí
parazity v jejich těle.


Informace, jak se máte chránit před onemocněním malárií (nakažením malárií)

Kdokoli v kterémkoli věku může onemocnět malárií. Ačkoliv se jedná o závažné
onemocnění, existuje účinná prevence.

Je velmi důležité, abyste k užívání přípravku Malarone dodatečně podnikli všechny kroky
k předejití bodnutí komárem.

Používejte prostředky hubící hmyz (insekticidní repelenty) na nechráněnou
pokožku.
Noste světlý oděv pokrývající většinu těla, a to zejména po západu slunce, kdy
komáři přenášející malárii hlavně štípají.
Spěte ve chráněných pokojích nebo pod ochrannou sítí proti komárům,
impregnovanými prostředky proti hmyzu.
Nejsou-li okna a dveře chráněné proti komárům, zavřete je při západu slunce.
Zvažte použití prostředků proti hmyzu (podložky, spreje, elektricky poháněné
repelenty) k vyčištění místnosti od hmyzu před spaním nebo k zabránění vniknutí
komárů do místnosti.
Potřebujete-li další informace, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Navzdory použitým preventivním opatřením někteří lidé mohou onemocnět malárií. U
některých druhů malarických infekcí může trvat dlouhou dobu, než se projeví příznaky, a tak
se onemocnění nemusí projevit ihned, ale až po několika dnech, týdnech nebo dokonce po
měsících od návratu ze zahraničí.

Pozorujete-li po návratu domů příznaky jako vysokou teplotu, bolest hlavy, svalový třes a
pocit únavy, ihned vyhledejte lékaře.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Malarone užívat

Neužívejte Malarone

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na atovachon, proguanil-hydrochlorid, nebo na
kteroukoli další složku přípravku
při prevenci malárie, trpíte-li závažným onemocněním ledvin

Týká-li se Vás cokoli z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem.

Těhotenství a kojení

Jste-li těhotná, neužívejte přípravek Malarone, pokud Váš lékař nerozhodne jinak.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat Malarone.

Vzhledem k tomu, že látky obsažené v přípravku Malarone mohou přecházet do mateřského
mléka, a mohlo by tak dojít k ublížení Vašemu dítěti, nekojte, užíváte-li přípravek
Malarone.

Další léčivé přípravky a Malarone
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Některé přípravky mohou ovlivnit účinek přípravku Malarone nebo, Malarone sám může
posílit nebo oslabit působení jiných léčiv užívaných ve stejnou dobu, například:
metoklopramid, užívá se k léčbě zvracení a pocitu na zvracení
antibiotika, tetracyklin, rifampicin a rifabutin
efavirenz nebo některé velmi účinné inhibitory proteázy, užívají se k léčbě HIV
warfarin a jiné přípravky zastavující srážení krve
etoposid užívaný k léčbě nádorů.

Užíváte-li některé z výše uvedených léčiv, informujte o tom svého lékaře. Váš lékař
musí rozhodnout, zda přípravek Malarone je pro Vás vhodným léčivým přípravkem, nebo zda
si pokračování v léčbě může vyžádat nějaká další vyšetření.

Pamatujte, že máte informovat svého lékaře, pokud jste začal(a) užívat nějaký jiný
přípravek, zatímco užíváte přípravek Malarone.


3. Zatímco užíváte přípravek Malarone

Užívání přípravku Malarone s jídlem a pitím

Je-li to možné, užívejte přípravek Malarone s jídlem nebo mléčným nápojem, zvýší se tím
vstřebané množství a účinek přípravku Malarone.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

V případě výskytu závratí nesmíte řídit motorové vozidlo.
Malarone může u některých lidí vyvolat závrať. Pokud tyto příznaky pozorujete u sebe,
nesmíte řídit, obsluhovat stroje nebo vykonávat jinou činnost vyžadující zvýšenou pozornost,
schopnost soustředění a koordinaci pohybů, která by mohla ohrozit nebo vést k jiným
ohrožením.

Jestliže jste zvracel(a) (vomitus)
Při užívání přípravku k prevenci malárie:
pokud jste v průběhu jedné hodiny po podání přípravku Malarone zvraceli,
vezměte si ihned další dávku a pak pokračujte v původním podávání.
je důležité, abyste dokončili celou léčebnou kúru přípravkem Malarone. Pokud
jste v průběhu zvracení byli nuceni vzít další tablety, potřebujete další předpis.
pokud jste už zvraceli, je zvláště důležité použít dodatečnou ochranu, jako jsou
repelenty a síť na postel. Malarone nemusí být tak účinný, jelikož vstřebané množství
bude snížené.

Při užívání přípravku k léčbě malárie:
pokud zvracíte a máte průjem, informujte o tom svého lékaře a budou Vám
pravidelně odebírány krevní testy. Malarone nemusí být tak účinný, jelikož vstřebané
množství bude snížené. Krevní testy budou pravidelně kontrolovány, zda je parazit
odstaňován z Vaší krve.


4. Jak se přípravek Malarone užívá

Vždy užívejte přípravek Malarone přesně podle doporučení svého lékaře. Pokud si nejste
něčím jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Je-li to možné, užívejte přípravek Malarone s jídlem nebo mléčným nápojem.

Rovněž je důležité, abyste Malarone užívali ve stejnou denní dobu.

Užívání přípravku k prevenci onemocnění malárie

Obvyklou dávkou pro dospělé je jedna tableta užívaná jednou denně, jak je uvedeno níže.

Nepodává se dětem, informujte o tom svého lékaře.

K prevenci onemocnění malárie se přípravek nedoporučuje podávat dětem, nebo
dospělým, jejichž tělesná hmotnost je menší než 40 kg.
Ve Vaší zemi mohou být dostupné pro děti odlišné tablety přípravku Malarone.

Prevence malárie u dospělých:
- přípravek Malarone začněte užívat 1 až 2 dny před odjezdem do země s výskytem malárie
- v léčbě pokračujte každý den po celou dobu pobytu
- v léčbě pokračujte ještě 7 dní po návratu z malarické oblasti

Užívání přípravku k léčbě onemocnění malárie

Dospělí obvykle užívají 4 tablety v jednotlivé dávce po dobu tří po sobě následujících dnů.

Dávka u dětí závisí na jejich tělesné hmotnosti:

11 až 20 kg: 1 tableta denně po dobu tří dnů
21 až 30 kg: 2 tablety denně po dobu tří dnů
31 až 40 kg: 3 tablety denně po dobu tří dnů
nad 40 kg: dávkování je shodné s dávkováním u dospělých

Nedoporučuje se léčit tímto přípravkem malárii u děti vážících méně než 11 kg.

O dětech vážících méně než 11 kg se poraďte se svým lékařem. Ve Vaší zemi mohou být
dostupné pro děti odlišné tablety přípravku Malarone.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Malarone, než jste měl(a)
Požádejte o radu lékaře nebo lékárníka. Je-li to možné, ukažte jim balení přípravku Malarone.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Malarone
Je velmi důležité, abyste využíval(a) celou dávku přípravku Malarone.
Pokud zapomenete užít obvyklou dávku, nedělejte si s tím starosti. Užijte ji ihned, jakmile si
vzpomenete. Pak pokračujte podle původního schématu.
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Bez porady nepřerušujte užívání přípravku Malarone
Malarone užívejte po dobu 7 dnů po návratu do oblasti bez výskytu malárie. Pro
maximální ochranu užijte celou kúru přípravku Malarone. Ukončíte-li léčbu dříve, než je
doporučeno, vystavujete se nebezpečí návratu malárie. V případě prevence malárie užívání po
dobu 7 dnů po návratu z malarické oblasti zajišťuje, že paraziti, kteří mohou být ve Vaší krvi
po bodnutí infikovaným komárem, jsou usmrceni.


5. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Malarone nežádoucí účinky, které se však
nemusí vyskytnout u každého.

Věnujte pozornost následujícím závažným nežádoucím účinkům. Vyskytly se u malého počtu
lidí, jejich přesná četnost ale není známa.
Závažné alergické reakce jejich příznaky zahrnují:
kopřivku a svědění
náhlé zhoršení dechu, pocit sevření na hrudi a krku, nebo potíže s dýcháním
otok očních víček, obličeje, rtů, jazyka, nebo jiné části těla

Pozorujete-li jakékoli příznaky alergické reakce, okamžitě kontaktujte lékaře.
Neužívejte další tablety.

Závažné kožní reakce
kožní vyrážka s puchýřky, které vypadají jako malé terčíky (tmavá skvrna ve středu,
obklopená bledou plochou s tmavým prstencem na okraji) (erythema multiforme)
závažná rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zejména okolo úst, nosu, očí a
genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom)

Zpozorujete-li jakýkoli z těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.

Většina dalších nežádoucích účinků se vyskytla v mírné formě a neměla dlouhého trvání.

Velmi časté nežádoucí účinky
Tyto účinky se vyskytly u více než 1 z 10 pacientů
bolest hlavy
pocit na zvracení a zvracení (nauzea a vomitus)
bolest břicha
průjem

Časté nežádoucí účinky
Tyto účinky se vyskytly u méně než 1 z 10 pacientů
závratě
nespavost (insomnie)
nezvyklé sny
deprese
ztráta chuti k jídlu
horečka
vyrážka, která může svědit
kašel

Časté nežádoucí účinky, které mohou být prokázány při vyšetření krve:

snížení počtu červených krvinek (anémie), které může způsobit únavu, bolest hlavy a
zkrácení dechu
snížení počtu bílých krvinek (neutropenie), které může způsobit větší náchylnost ke
vzniku infekcí
nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatrémie)
zvýšené hladiny jaterních enzymů

Méně časté nežádoucí účinky
Tyto účinky se vyskytly u méně než 1 z 100 pacientů
neklid
nezvyklý pocit bušení srdce (palpitace)
otok a zarudnutí úst
vypadávání vlasů

Méně časté nežádoucí účinky, které mohou být prokázány při vyšetření krve:
zvýšené hladiny amyláz (enzymů produkovaných slinivkou břišní)

Další nežádoucí účinky
Vyskytly se u malého počtu lidí, jejich přesná četnost ale není známa.
zánět jater (hepatitida)
blokáda žlučových cest (cholestáza)
zrychlená srdeční frekvence (tachykardie)
zánět žil (vasculitis), které se projeví jako viditelné červené nebo zarudlé skvrny na
kůži, ale může postihnout jiné části těla
záchvaty (křeče)
záchvaty paniky, pláč
vidění, nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné (halucinace)
noční můry
vředy v dutině ústní
puchýře
olupující se kůže
zvýšená citlivost kůže na sluneční paprsky

Další nežádoucí účinky, které mohou být prokázány při vyšetření krve:
snížení počtu všech krvinek (pancytopenie)

Vyskytne-li se kterýkoliv nežádoucí účinek

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci:
Sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


6. Jak přípravek Malarone uchovávat

Uchovávejte přípravek Malarone mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Malarone neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

Přípravek Malarone nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivý přípravek Malarone se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato
opatření pomáhají chránit životní prostředí.


7. Další informace

Co přípravek Malarone obsahuje

Léčivými látkami jsou: jedna potahovaná tableta obsahuje atovaquonum 250 mg a
proguanili hydrochloridum 100 mg.
Pomocnými látkami jsou:
jádro tablety: poloxamer 188, mikrokrystalická celulosa, částečně substituovaná hyprolosa,
povidon 40, sodná sůl karboxymethylškrobu (Typ A), magnesium-stearát
potahová vrstva tablety: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172),
makrogol 400 a makrogol 8000.

pokud můžete mít alergii na některou z uvedených látek, aniž byste užil(a) přípravek,
sdělte to svému lékaři.

Jak přípravek Malarone vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Malarone jsou růžové, kulaté bikonvexní potahované tablety, na jedné
straně vyraženo GX CM3.
Malarone je dodáván v blistrech obsahujících 12 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitelem rozhodnutí o registraci je:

GlaxoSmithKline Research and Development Ltd.,
980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS,
Velká Británie

Výrobcem je:
Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32 36, 23843 Bad Oldesloe, Německo
Glaxo Wellcome, S.A., Avenida de Extremadura 3, Aranda de Duero, Burgos, Španělsko


Tato příbalová informace byla naposledy schválena 28.8.2013

Vysvětlení údajů uvedených na blistru:
LOT číslo šarže
EXP použitelné do

Recenze

Recenze produktu MALARONE 12 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MALARONE 12 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám