Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

MAGRILAN 10X20MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14949

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Kód výrobku: 14949
Kód EAN: 5290931003361
Kód SÚKL: 54422
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Používá se k léčbě deprese, depresivních onemocnění spojených s úzkostnými poruchami a nutkavých stavů. Dále se Magrilan používá k léčbě poruchy příjmu potravy zvané bulimie.

Příbalový leták

1/10 

sp.zn. sukls169654/2015 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

MAGRILAN 

 

tvrdé tobolky 

 

fluoxetini hydrochloridum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. Co je MAGRILAN a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MAGRILAN užívat 

3. Jak se MAGRILAN užívá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5. Jak MAGRILAN uchovávat 

6. Obsah balení a další informace 

1.  Co je MAGRILAN a k čemu se používá 

MAGRILAN  obsahuje  léčivou  látku  fluoxetin,  která  patří  do  skupiny  přípravků  nazývaných 
antidepresiva - selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). 

Přípravek je určen k léčbě následujících stavů: 

Dospělí 

  Depresivní epizody 
  Obsedantně-kompulzivní porucha 
  Mentální bulimie: MAGRILAN je užíván společně s psychoterapií ke snížení záchvatovitého 

přejídání a vyprazdňovacích aktivit. 

Děti a dospívající od 8 let věku 

  Středně  těžké  až  těžké  depresivní  epizody,  jestliže  deprese  nereaguje  po  4–6  sezeních  na 

psychologickou  terapii.  MAGRILAN  by  měl  být  poskytnut  dětem  nebo  dospívajícím  pouze 
v kombinaci s psychologickou terapií. 

Jak MAGRILAN účinkuje 

Každý  má  ve  svém  mozku  látku,  která  se  jmenuje  serotonin.  Lidé,  kteří  trpí  depresí,  obsedantně-
kompulzivní  poruchou  nebo  mentální  bulimií  mají  nižší  hladiny  serotoninu  než  ostatní.  Není  úplně 

2/10 

objasněno, jak MAGRILAN a další látky patřící mezi SSRI působí, ale mohou pomáhat zvyšováním 
hladiny serotoninu v mozku.  

Léčba  těchto  stavů  je  důležitá  proto,  aby  vám  bylo  lépe.  Tyto  stavy  mohou,  pokud  nejsou  léčeny, 
přetrvávat a stávat se závažnější a obtížněji léčitelné.  

Léčbu budete potřebovat několik týdnů nebo i měsíců, aby se zajistilo vymizení příznaků nemoci. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MAGRILAN užívat 

Neužívejte MAGRILAN 

  jestliže  jste  alergický(á)  na  fluoxetin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou  v  bodě  6).  Pokud  u  Vás  dojde  k  rozvoji  vyrážky  nebo  jiné  alergické  reakce 
(jako je svědění, otok rtů nebo obličeje nebo dušnost), přestaňte užívat tobolky a ihned 
kontaktujte lékaře. 

  jestliže užíváte metoprolol k léčbě srdečního selhání 
  jestliže užíváte přípravky známé jako ireverzibilní neselektivní inhibitory monoaminooxidázy 

(např. iproniazid) (viz bod Upozornění a opatření a Další léčivé přípravky a MAGRILAN). 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku MAGRILAN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud se Vás týká 
některý z následujících stavů: 

  užíváte-li  jiné  léky  k  léčbě  deprese,  známé  jako  ireverzibilní  neselektivní  inhibitory 

monoaminooxidázy (např. iproniazid) může dojít k závažným a dokonce smrtelným reakcím - 
mezi  ně  patří  příznaky  podobné  "serotoninovému  syndromu",  jako  jsou  zvýšená  teplota, 
ztuhlost, krátké svalové záškuby, zmatenost, podrážděnost a extrémní neklid přecházející do 
deliria a kómatu. 

  máte  nebo  jste  v  minulosti  měl(a)  epilepsii,  máte  záchvaty  nebo  se  jejich  četnost  zvýšila. 

Kontaktujte ihned svého lékaře. Může být nutné ukončit užívání přípravku MAGRILAN. 

  trpíte anebo jste trpěl(a) v minulosti mánií. Pokud máte mánii, kontaktujte ihned svého lékaře, 

užívání přípravku MAGRILAN může být nutné ukončit. 

  máte cukrovku, lékař může upravit dávku inzulínu nebo jiné antidiabetické léčby 
  máte jaterní problémy (lékař může upravit dávku) 
  máte problémy se srdcem  
  máte glaukom (zelený zákal, zvýšený nitrooční tlak) 
  jste léčen elektrokonvulzivní léčbou (elektrošoky) 
  jste měl(a) v minulosti potíže s krvácením nebo u Vás snadno dojde ke vzniku modřin nebo 

neobvyklého krvácení 

  užíváte léčivé přípravky, které ovlivňují srážení krve nebo další příravky, které mohou zvýšit 

riziko krvácení (viz bod Další léčivé přípravky a MAGRILAN). 

  užíváte  tamoxifen  (používá  se  k léčbě  rakoviny  prsu)  (viz  bod  Další  léčivé  přípravky 

a MAGRILAN) 

  pokud  pocítíte  neklid  nebo  neschopnost  zůstat  sedět  nebo  stát  v  klidu.  Zvyšování  dávky 

přípravku MAGRILAN může tyto příznaky zhoršit 

  jestliže dostanete horečku, objeví se svalová ztuhlost nebo třes, změny duševního stavu jako je 

zmatenost,  podrážděnost  nebo  extrémní  rozrušení.  Můžete  trpět  tzv.  serotoninovým 
syndromem  nebo  neuroleptickým  maligním  syndromem.  Ačkoliv  k  tomuto  stavu  dochází 

3/10 

velmi vzácně, jedná se o život ohrožující stav. Kontaktujte ihned lékaře, užívání fluoxetinu 
může být nutné ukončit. 

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti 

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. 
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž 
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. 

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě: 

  Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. 
  Jestliže  jste  mladý  dospělý.  Informace  z  klinických  studií  ukazují  na  zvýšené  riziko 

sebevražedného  chování  u  mladých  dospělých  (mladších  25  let)  s  psychiatrickými 
onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy. 

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned 
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese a požádáte 
ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si 
budou  myslet,  že  se  Vaše  deprese  nebo  úzkost  zhoršuje  nebo  budou-li  znepokojeni  změnami  ve 
Vašem chování. 

Děti a dospívajících ve věku 8 až 18 let 

U  pacientů  do  18  let,  kteří  se  léčí  některým  z  této  skupiny  přípravků,  je  zvýšené  riziko  výskytu 
nežádoucích  účinků,  jako  jsou  pokusy  o  sebevraždu,  sebevražedné  myšlenky  a  nepřátelské  jednání 
(převážně agresivita, protichůdné jednání a hněv). MAGRILAN by měl být u dětí a dospívajících ve 
věku 8 až 18 let užíván pouze k léčbě středně těžkých až těžkých depresivních epizod (v kombinaci 
psychologickou terapií) a neměl by být užíván v jiných indikacích. 

Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku MAGRILAN ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání 
a  rozvoji poznání  a chování  nebyly  dosud  v  této  věkové  skupině prokázány.  Váš  lékař  přesto  může 
MAGRILAN předepsat pacientům do 18 let k léčbě středně těžkých až těžkých depresivních epizod 
v kombinaci s psychologickou terapií, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař 
předepsal MAGRILAN pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte znovu svého lékaře. 
Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem MAGRILAN, rozvine nebo zhorší některý 
z výše uvedených příznaků, měli byste o tom lékaře informovat. 

MAGRILAN by neměl být používán k léčbě dětí do 8 let.  

Když přestanete užívat MAGRILAN, můžete si všimnout příznaků z vysazení (viz bod 3 - Jestliže jste 
přestal(a) užívat MAGRILAN). 

Během léčby přípravkem MAGRILAN může dojít k poklesu tělesné hmotnosti. 

Další léčivé přípravky a MAGRILAN 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  

Tento přípravek může ovlivnit způsob, jak další léčiva působí (interakce). Interakce, které by mohly 
nastat: 

  Určité inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) užívané k léčbě deprese. Neselektivní IMAO se 

nesmí  užívat  společně  s  přípravkem  MAGRILAN,  protože  může  dojít  k  vážným  až 
smrtelným  reakcím  (serotoninový  syndrom)  (viz  bod  Neužívejte  MAGRILAN).  Léčba 
přípravkem  MAGRILAN  může  být  zahájena  nejdříve  2  týdny  po  ukončení  léčby 
neselektivními  IMAO  (např.  tranylcypromin),  naopak  léčba  neselektivními  IMAO  může  být 
zahájena  nejdříve  za  5  týdnů  po  ukončení  léčby  přípravkem  MAGRILAN.  Některé  IMAO 
typu A (např. linezolidem, methylthioninium-chlorid (methylenová modř)) a typu B (selegilin) 
lze užívat s fluoxetinem za předpokladu, že Vás Váš lékař bude sledovat. 

4/10 

  Metoprolol  užívaný  k  léčbě  srdečního  selhání  se  nesmí  s přípravkem  MAGRILAN  užívat. 

Existuje riziko výskytu nežádoucích účinků včetně nadměrného zpomalení srdeční frekvence, 
která může být zvýšena. 

  Mechitazin  může  zvýšit  riziko  některých  nežádoucích  účinků  (jako  je  prodloužení  QT 

intervalu na EKG) 

  Lithium,  tramadol  (užívaný  k  léčbě  bolesti),  triptany  (užívané  k léčbě  migrény),  tryptofan, 

třezalka  tečkovaná  (Hypericum  perforatum);  při  podávání  těchto  přípravků  s  přípravkem 
MAGRILAN  existuje  zvýšené  riziko  serotoninového  syndromu.  Váš  lékař  Vás  bude  častěji 
kontrolovat. 

  Fenytoin (užívaný k léčbě epilepsie); protože MAGRILAN může ovlivnit hladiny tohoto léku 

v krvi, může Váš lékař zahájit léčbu fenytoinem opatrněji a provádět častější kontroly, pokud 
je podáván společně s přípravkem MAGRILAN. 

  Léčivé přípravky, které mohou ovlivňovat srdeční rytmus, např. antiarytmika třídy IA a III – 

k léčbě  nepravidelného  srdečního  rytmu,  antipsychotika  –  používají  se  k  léčbě  duševních 
poruch  (např.  deriváty  fenothiazinu,  pimozid,  haloperidol),  tricyklická  antidepresiva  – 
přípravky  k léčbě  deprese,  určitá  antibiotika  (např.  sparfloxacin,  mixifloxacin,  erytromycin 
podávaný  do  žíly,  pentamidin),  léky  určené  k  léčbě  malárie,  především  halofantrin,  některá 
antihistaminika – k léčbě alergií (astemizol, mizolastin) 

  Tamoxifen  (používá  se  k  léčbě  rakoviny  prsu);  protože  MAGRILAN  může  měnit  hladinu 

tohoto přípravku v krvi a nelze vyloučit snížení účinku tamoxifenu, lékař může zvážit jinou 
antidepresivní léčbu. 

  Warfarin,  nesteroidní  protizánětlivé  léky  nebo  jiné  přípravky  užívané  k  ředění  krve  (včetně 

klozapinu  –  používaný  k  léčbě  některých  duševních  poruch,  a  kyseliny  acetylsalicylové); 
MAGRILAN  může  ovlivňovat  účinek  těchto  léků  na  krev.  Jestliže  je  léčba  přípravkem 
MAGRILAN zahájena nebo ukončena, zatímco užíváte některý z těchto přípravků, lékař může 
provést určitá vyšetření. 

  Cyproheptadin (užívá se k léčbě alergických stavů); v kombinaci s přípravkem MAGRILAN 

snižuje antidepresivní účinek  

  Léčivé  přípravky  navozující hyponatrémii  (např.  diuretika,  desmopresin,  karbamazepin 

a oxkarbazepin)  mohou  při  současném  užívání  s  přípravkem  MAGRILAN  snižovat  hladinu 
sodíku v krvi (hyponatrémii). 

  Léčivé  přípravky,  které  mohou  snížit  práh  vzniku  epileptických  záchvatů  (např.  tricyklická 

antidepresiva,  jiné  SSRI,  fenothiaziny,  butyrofenony,  meflochin,  chlorochin,  bupropion, 
tramadol); současné užívání může vést ke zvýšenému riziku záchvatů. 

MAGRILAN s jídlem, pitím a alkoholem 

  MAGRILAN můžete užívat s jídlem nebo mezi jídly, podle toho, co upřednostňujete. 
  Po dobu užívání tohoto přípravku byste se měli vyvarovat požívání alkoholu. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Těhotenství 

Některé  údaje  ukazují,  že u  dětí  matek,  které  užívaly  MAGRILAN  během  prvních  několika  měsíců 
těhotenství, je zvýšené riziko výskytu vrozených vad, hlavně srdečních. V běžné populaci se se srdeční 
vadou narodí přibližně 1 dítě ze 100. U matek užívajících MAGRILAN je výskyt zmíněného rizika 
zvýšen na přibližně 2 děti ze 100. Pokud jste těhotná, můžete se Vy a Váš lékař rozhodnout, zda pro 
Vás  bude  lepší  postupně  MAGRILAN  vysazovat  nebo  v  závislosti  na  dalších  okolnostech  v  léčbě 
přípravkem MAGRILAN pokračovat. 

5/10 

Při užívání v těhotenství je zapotřebí zvýšená opatrnost, obzvláště v pozdní fázi těhotenství nebo před 
porodem, protože u novorozenců byly hlášeny následující účinky: podrážděnost, třes, svalová slabost, 
přetrvávající pláč, problémy se sáním nebo usínáním. 

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte MAGRILAN. Užívání látek 
podobných přípravku MAGRILAN během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí 
zvýšit  riziko  výskytu  závažného  zdravotního  stavu,  tzv.  perzistující  plicní  hypertenze  novorozenců, 
který  se  projevuje  zrychleným  dýcháním  a  promodráním.  Tyto  příznaky  se  obvykle  projeví  během 
prvních  24  hodin  po  porodu.  Pokud  tyto  příznaky  zpozorujete  u  svého  dítěte,  okamžitě  kontaktujte 
dětského lékaře. 

Kojení 

Fluoxetin je vylučován do mateřského mléka a může mít za následek nežádoucí účinky u dětí. Kojit 
byste měla pouze tehdy, pokud je to zcela nezbytné. Jestliže v kojení pokračujete, lékař Vám  může 
předepsat nižší dávku fluoxetinu. 

Plodnost 

Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že fluoxetin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo 
ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

MAGRILAN  může  ovlivnit  Váš  úsudek  a  koordinaci.  Neřiďte  ani  neobsluhujte  stroje  bez  porady 
s lékařem nebo lékárníkem. 

MAGRILAN obsahuje laktosu 

MAGRILAN  obsahuje  monohydrát laktosy.  Pokud  Vám  Váš  lékař řekl,  že  nesnášíte  některé cukry, 
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. 

3.  Jak se MAGRILAN užívá 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Doporučená dávka přípravku je: 

Dospělí 

  Deprese:  Doporučená  dávka  je  20  mg  denně.  V  případě  potřeby  lékař  přehodnotí  a  upraví 

dávku v průběhu 3 až 4 týdnů po zahájení léčby. V případě potřeby je možné dávku postupně 
zvýšit až na maximálně 60 mg. Dávka by měla být zvyšována opatrně tak, aby bylo zajištěno, 
že  dostáváte  nejnižší  účinnou  dávku.  Nemusíte  se  cítit  lépe  okamžitě  po  zahájení  užívání 
přípravku  na  depresi.  To  je  obvyklé,  ke  zlepšení  depresivních  příznaků  může  dojít  až  po 
několika týdnech. Pacienti s depresí by měli být léčeni nejméně 6 měsíců. 

  Mentální bulimie: Doporučená dávka je 60 mg denně. 
  Obsedantně-kompulzivní porucha: Doporučená dávka je 20 mg denně. V případě potřeby 

lékař  přehodnotí  a  upraví  dávku  po  2  týdnech  léčby.  V  případě  potřeby  je  možné  dávku 
postupně  zvýšit  až  na  maximálně  60  mg.  Jestliže  nenastane  zlepšení  do  10  týdnů,  léčba 
přípravkem MAGRILAN by měla být přehodnocena. 

Starší pacienti 

Váš  lékař  Vám  bude  zvyšovat  dávku  opatrněji  a  denní  dávka  by  obvykle  neměla  překročit  40 mg. 
Maximální denní dávka je 60 mg. 

Použití u dětí a dospívajících ve věku 8 až 18 let s depresí 

Léčba by měla být zahájena a dále sledována specialistou. Úvodní dávka je 10 mg/den podaná v jiné 
lékové formě. Po jednom nebo dvou týdnech může lékař zvýšit dávku na 20 mg/den. Dávka by měla 
být  zvyšována  opatrně  tak,  aby  bylo  zajištěno,  že  dostáváte  nejnižší  účinnou  dávku.  Děti  s  nižší 

6/10 

tělesnou hmotností mohou potřebovat nižší dávky. Po 6 měsících by měl lékař zhodnotit, zda je nutné 
pokračovat v léčbě. Jestliže nedojde ke zlepšení v průběhu 9 týdnů, léčba může být přehodnocena. 

Porucha  funkce  jaterJestliže  máte  potíže  s  játry  nebo  užíváte  jiné  léky,  které  mohou  mít  vliv  na 
fluoxetin, lékař Vám může předepsat nižší dávky nebo užívání přípravku MAGRILAN každý druhý 
den. 

Způsob podání 

  Tobolku polkněte celou a zapijte vodou. Tobolku nežvýkejte. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku MAGRILAN, než jste měl(a) 

  Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tobolek, jděte do nejbližší nemocnice (nebo na pohotovost) 

nebo to ihned oznamte svému lékaři. 

  Pokud můžete, vezměte s sebou balení přípravku MAGRILAN. 

Příznaky  předávkování  zahrnují:  pocit  na  zvracení,  zvracení,  záchvaty,  problémy  se  srdcem 
(nepravidelný  srdeční  tep  a  srdeční  zástava),  plicní  problémy  a  změny  duševního  stavu  sahající  od 
rozrušení po kóma. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít MAGRILAN 

  Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít  dávku,  neznepokojujte  se.  Užijte  svou  další  dávku  následující 

den v obvyklý čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

  Užívání přípravku pravidelně každý den ve stejný čas Vám může pomoci nezapomenout. 

Jestliže jste přestal(a) užívat MAGRILAN 

Nepřestávejte  užívat  MAGRILAN,  dokud  o  tom  nerozhodne  lékař.  Je  důležité,  abyste  přípravek 
nepřestal(a) užívat. 

  Bez předchozího doporučení lékaře nepřestávejte přípravek užívat, i když se začnete cítit lépe. 
  Ujistěte se, že Vám tobolky nedojdou. 

Při  ukončení  užívání  přípravku  MAGRILAN  můžete  zaznamenat  následující  příznaky  (příznaky 
z vysazení):  závratě,  brnění/mravenčení,  poruchy  spánku  (živé  sny,  noční  můry,  nespavost),  pocit 
neklidu  nebo  rozrušení,  neobvyklou  únavu  nebo  slabost,  pocit  úzkosti,  pocit  na  zvracení/zvracení 
(pocit nemoci nebo nemoc), třes, bolest hlavy. 

Většina  lidí  zjistila,  že  příznaky  po  vysazení  přípravku  MAGRILAN  jsou  mírné  a  samy  mizí 
v průběhu několika týdnů. Jestliže se u Vás tyto příznaky po ukončení léčby objeví, kontaktujte svého 
lékaře. 

Jestliže přestáváte užívat MAGRILAN, lékař Vám může snížit dávku pomalu v průběhu jednoho nebo 
dvou týdnů - to může snížit možnost příznaků z vysazení. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

  Jestliže  se  objeví  vyrážka  nebo  alergická  reakce  jako  je  svědění,  oteklé  rty/jazyk  nebo 

sípání/dušnost, ihned přestaňte užívat tobolky a kontaktujte lékaře 

  Jestliže pocítíte neklid nebo cítíte, že nemůžete zůstat klidně sedět nebo stát, může se jednat 

o stav nazývaný akatizie. Zvýšení dávky přípravku MAGRILAN  může způsobit, že se cítíte 
hůře. V tomto případě kontaktujte svého lékaře

7/10 

  Kontaktujte  ihned  svého  lékaře,  pokud  Vám  zčervená  kůže,  dojde  k  různým  kožním 

reakcím, nebo se Vám na kůži udělají puchýře nebo se kůže loupá. Je to velmi vzácné. 

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů) jsou: 

  nespavost 
  bolest hlavy 
  průjem 
  pocit na zvracení 
  únava 

Někteří pacienti měli: 

  kombinaci příznaků (známé jako serotoninový syndrom) zahrnující nevysvětlitelnou horečku 

se  zrychleným  dýcháním  nebo  srdečním  tepem,  pocení,  svalovou  ztuhlost  nebo  třes, 
zmatenost, extrémní rozrušení nebo spavost (pouze vzácně) 

  pocit slabosti, netečnost nebo zmatenost převážně u starších osob a (starších) osob užívajících 

diuretika (tablety na odvodnění) 

  prodlouženou a bolestivou erekci 
  podrážděnost a extrémní rozrušení 
  srdeční problémy, jako je rychlý nebo nepravidelný tep, omdlévání, kolaps nebo závratě při 

postavení se, což může naznačovat abnormální srdeční rytmus 

Jestliže  se  u  Vás  vyskytne  jakýkoliv  ze  zmíněných  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  ihned  svému 
lékaři. 

U pacientů užívajících MAGRILAN byly hlášeny také následující nežádoucí účinky: 

Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10) 

  snížená chuť k jídlu, pokles tělesné hmotnosti 
  nervozita, úzkost 
  neklid, poruchy pozornosti 
  pocit napětí nebo paniky 
  snížení sexuální touhy nebo sexuální potíže (včetně neschopnosti udržet erekci pro sexuální 

aktivitu) 

  problémy se spánkem, nezvyklé sny, únava, spavost 
  závratě 
  změny chuti 
  třes 
  rozmazané vidění 
  bušení srdce 
  návaly 
  zívání 
  trávicí potíže, zvracení 
  sucho v ústech 

8/10 

  vyrážka, kopřivka, svědění 
  nadměrné pocení 
  bolest kloubů 
  častější potřeba močení 
  neobjasněné vaginální krvácení 
  zimnice 

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100) 

  pocit odcizení se 
  podivné myšlenky 
  neobvykle dobrá nálada 
  potíže s dosažením orgasmu 
  myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození 
  skřípání zubů 
  záškuby svalů, nechtěné pohyby nebo potíže s rovnováhou a koordinací 
  poruchy paměti 
  zvětšené (rozšířené) zorničky 
  zvonění v uších 
  snížení krevního tlaku 
  dechová nedostatečnost 
  krvácení z nosu 
  obtížné polykání 
  krvácení v zažívacím ústrojí 
  vypadávání vlasů 
  zvýšený sklon k tvorbě modřin 
  studený pot 
  obtížné močení 
  malátnost 
  pocit horka nebo chladu 
  abnormální výsledky některých testů  jaterních funkcí 

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000) 

  nízká hladina sodíku v krvi 
  snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby modřin 
  snížení počtu bílých krvinek 
  nadměrná rozjařenost, zvýšená aktivita 
  halucinace 
  pohybový neklid 

9/10 

  záchvaty paniky 
  zmatenost 
  agresivita 
  koktání, zadrhávání 
  křeče 
  zánět cév 
  rychlý otok tkání kolem krku, obličeje a úst 
  bolest jícnu 
  zánět jater 
  plicní problémy 
  citlivost na sluneční světlo 
  bolest svalů 
  poruchy močení, nemožnost vymočit se 
  tvorba mléka u mužů i nekojících žen 
  abnormální výsledky testů  jaterních funkcí (zvýšené hodnoty transamináz; zvýšené hodnoty 

gamaglutamyltrasferázy) 

Většina těchto nežádoucích účinků mizí v průběhu léčby. 

Zlomeniny kostí 

U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí. 

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících (8–18 let) 

Fluoxetin může zpomalit růst nebo možná zpozdit pohlavní dospívání. U dětí bylo často hlášeno také 
sebevražedné chování (pokusy o sebevraždu a sebevražedné myšlenky), nepřátelské chování, mánie a 
krvácení z nosu. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

5.  Jak MAGRILAN uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn 
před světlem a vlhkostí. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za  EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

10/10 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co MAGRILAN obsahuje 

  Léčivou látkou je fluoxetinum. 

Jedna tvrdá tobolka obsahuje fluoxetini hydrochloridum 22,4 mg, což odpovídá 20 mg fluoxetinum. 

  Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa a magnesium-stearát. 

Víčko tobolky 

Patentní modř V, oxid titaničitý, želatina 

Tělo tobolky 

Oxid titaničitý, želatina 

Jak MAGRILAN vypadá a co obsahuje toto balení 

Tvrdá  tobolka.  Víčko  tobolky  je  neprůhledné  světle  modré,  tělo  tobolky  neprůhledné  bílé,  tobolka 
obsahuje bílý až téměř bílý prášek. 

PVC/Al blistr, krabička 

Velikost balení: 10 a 30 tobolek 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

MEDOCHEMIE Ltd., Constantinoupoleos Str. 1-10, 3011 Limassol, Kypr 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26.10.2015 

 

Recenze

Recenze produktu MAGRILAN 10X20MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu MAGRILAN 10X20MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám