Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Přípravky s vitamíny a mirerály » Přípravky s mirerály a stopovými prvky » Přípravky s hořčíkem

PHARMAVIT Magnesium 250 mg 20 Šumivé tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 138599

92 % 5 recenzí

Přípravek obsahující hořčík, který je nezbytný pro správnou funkci nervového systému a svalů, pro stavbu kostí, zubů a chrupavek.

Více informací

73 (3,65 Kč/kapsle)
Běžná cena: 89 Kč, Ušetříte: 18 % (16 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 22. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (5)
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek obsahující hořčík, který je nezbytný pro správnou funkci nervového systému a svalů, pro stavbu kostí, zubů a chrupavek.

Informace o produktu

Výrobce: WALMARK A.S.
Značka: WALMARK
Kód výrobku: 138599
Kód EAN: 8595165288513
Kód SÚKL: 137120
Držitel rozhodnutí: WALMARK A.S.

Hořčík ve formě šumivých tablet se užívá při jeho nedostatku, který se může projevit širokou škálou klinických těžkostí.

Dávkování: Pokud lékař nedoporučí jinak podávejte dětem od 5let 1 tabletu denně. Dospělí užívají 2-3krát denně jednu tabletu.

Tablety se užívají rozpuštěné ve sklenici (cca 200ml) vody. 2 hodiny před a 2 hodiny po užití přípravku nejezte mléčné výrobky a nepijte mléko.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/3

 

sp.zn. sukls100580/2013 
a sp.zn. sukls96032/2015 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT 

šumivé tablety 

magnesium, acidum ascorbicum 

 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT užívat  

3. 

Jak se MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
1. 

Co je MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT a k čemu se používá 

 
Přípravek  obsahující  hořčík,  který  je  nezbytný  pro  správnou  funkci  nervového  systému  a  svalů,  pro 
stavbu kostí, zubů a chrupavek. 
 
Bez  porady  s  lékařem  lze  přípravek  užívat  při  sníženém  příjmu  hořčíku  v důsledku  nedostatečné 
výživy. Na doporučení lékaře se přípravek užívá při léčbě stavů z nedostatku hořčíku a jejich prevenci. 
Přípravek mohou užívat dospělí, těhotné a kojící ženy. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT užívat  

Neužívejte MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT  
 

jestliže jste alergický(á) na těžký oxid hořečnatý, kyselinu askorbovou nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

jestliže trpíte selháním ledvin, 

při zvýšené funkci štítné žlázy (hypertyreóza), 

při nedostatku tekutin v organismu, 

při myasthenii gravis (onemocnění projevující se výraznou svalovou slabostí), 

při Addisonově chorobě (nedostatečnosti nadledvinek). 

 
Upozornění a opatření 
Neužívejte současně jiné přípravky obsahující minerály ani jiné volně prodejné léky bez doporučení 
lékaře. 
Jestliže  trpíte  poruchou  funkce  ledvin,  poraďte  se  o  užívání  přípravku  MAGNESIUM  250  mg 
PHARMAVIT  s lékařem,  neboť  u  pacientů  s  poruchou  funkce  ledvin  může  snížené  vylučování 
hořčíku ledvinami způsobit jeho hromadění.  
Při dlouhodobém podávání vysokých dávek může dojít ke vzniku ledvinových kamenů. 

 

2/3

 

Při dlouhodobém podávání vyšších dávek je třeba sledovat hladinu hořčíku. 
Při dlouhodobějším podávání je třeba vysazovat postupně. 
 
Děti 
Přípravek není určen pro děti a dospívající do 18 let vzhledem k obsahu pomocných látek. 
 
Další léčivé přípravky a MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky přípravku MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT a jiných současně užívaných léků se mohou 
navzájem  ovlivňovat.  Oxid  hořečnatý  snižuje  vstřebávání  tetracyklinových  antibiotik,  solí  železa  a 
fluoridu sodného. Mezi podáním kterékoli z těchto látek a podáním přípravku MAGNESIUM 250 mg 
PHARMAVIT musí uplynout alespoň 3 hodiny. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek je možné užívat v těhotenství i během kojení, o jeho použití však  musí rozhodnout lékař, 
který rovněž stanoví dávku a dobu podávání. 
 
MAGNESIUM  250  mg  PHARMAVIT  obsahuje  sacharózu.  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že 
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
Přípravek také obsahuje červené barvivo Ponceau 4R, které může způsobit alergické reakce. 
Tento přípravek obsahuje 198,7 mg sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě 
s nízkým obsahem sodíku. 
 
3. 

Jak se MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud  lékař  nedoporučí  jinak,  užívají  dospělí  2-3krát  denně  1  šumivou  tabletu.  Tablety  se  užívají 
rozpuštěné ve sklenici (cca 200 ml) vody. 2 hodiny před a 2 hodiny po užití přípravku nejezte mléčné 
výrobky a nepijte mléko. 
Bez porady s lékařem neužívejte déle než 10 dní. 
 
Přípravek není určen pro děti a dospívající do 18 let. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo nadměrném požití neznámého množství tablet dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přípravek MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT je obvykle dobře snášen, může se však vyskytnout 
řidší stolice až průjem. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků  

 

3/3

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
5. 

Jak MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí.   
 
Po prvním otevření spotřebujte do 20 dnů. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „Použitelné  do“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
-  Léčivými látkami jsou  magnesii oxidum ponderosum a acidum ascorbicum. Jedna šumivá tableta 

obsahuje magnesii oxidum ponderosum 420 mg (odpovídá 250 mg hořčíku) a acidum ascorbicum 
150 mg  

-  Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, dihydrát sodné soli sacharinu, hydrogenuhličitan sodný, 

sacharóza,  makrogol  6000,  kyselina  citronová,  jahodové  aroma  (směs  silic,  přírodní  aroma, 
maltodextrin, sacharóza, propylenglykol, kyselina octová, oxidovaný kukuřičný škrob), magnesium 
stearát, červené barvivo Ponceau 4R/amarant 50%. 

 
Jak MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT vypadá a co obsahuje toto balení 
MAGNESIUM  250  mg  PHARMAVIT  jsou  růžové  mramorované,  kulaté,  ploché,  rozpustné  tablety 
s pórovitým povrchem, jahodové vůně a chuti, balené v plastové tubě s polypropylénovým uzávěrem s 
vysoušecí vložkou.  
 
Balení obsahuje 20 šumivých tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována

 15.7.2015. 

Recenze (5)

Recenze produktu PHARMAVIT Magnesium 250 mg 20 Šumivé tablety

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 92 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

60 %

Diskuze

Diskuze k produktu PHARMAVIT Magnesium 250 mg 20 Šumivé tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Pavlina Z.

100 % 13/01/2014

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám