Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na minerály

MAGNEROT 20X500MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12020

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 12020
Kód EAN: 4030674000538
Kód SÚKL: 88037
Přípravek je určen k léčbě poruch svalové a srdeční činnosti vyvolaných nedostatkem hořčíku, jako jsou křeče ve svalech, tetanie (svalové záškuby) nebo angina pectoris. Dále je užíván, dojde-li k nedostatku hořčíku následkem jednostranné výživy nebo užívání různých léků (proti početí, močopudných nebo projímavých), alkoholismu nebo nedostatečné kompenzace nadměrné spotřeby hořčíku (v období kojení nebo ve stresových situacích). Přípravek se užívá rovněž v těhotenství (riziko předčasného porodu, preeklampsie), pň některých poruchách srdečního rytmu, zejména způsobených předávkováním digitalisových glykosidů a při arterioskleróze. K ochranné terapii proti srdečnímu infarktu a nekrózám myokardu, arteritidě a stenokardii.

Příbalový leták

 

 

Strana 1 (celkem 4) 

sp.zn. sukls153043/2016 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Magnerot 

tablety 

Magnesii orotas dihydricus 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle 
pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 6 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Magnerot a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Magnerot užívat  

3. 

Jak se Magnerot užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Magnerot uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
1. 

Co je Magnerot a k čemu se používá 

 
Přípravek je určen k léčbě nedostatku hořčíku vzniklého následkem jednostranné výživy, 
alkoholismu nebo nedostatečné kompenzace nadměrné potřeby hořčíku (např. v období kojení 
nebo ve stresových situacích).  
Na doporučení lékaře se přípravek užívá rovněž v těhotenství (riziko předčasného porodu, 
preeklampsie), při poruchách svalové a srdeční činnosti vyvolaných nedostatkem hořčíku 
(např. křeče ve svalech, tetanie - svalové záškuby, některé poruchy srdečního rytmu, angina 
pectoris), při arteriosklerose a k ochranné léčbě proti srdečnímu infarktu a nekrózám 
srdečního svalu, arteritidě (zánětu tepen) a stenokardii (bolesti na hrudi). Na doporučení 
lékaře lze také užívat při současném užívání přípravků, které vedou k nedostatku hořčíku v 
organismu (hormonální antikoncepční přípravky, močopudné nebo projímavé léky). 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Magnerot užívat  

 
Neužívejte Magnerot 

jestliže jste alergický(á) na magnesium orotát nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6).  

 

 

Strana 2 (celkem 4) 

Přípravek nesmí být užíván u stavů s vysokou hladinou hořčíku v krvi, popř. s příznaky jeho 
předávkování – svalovou ochablostí, a dále u onemocnění myasthenia gravis. 
Užívání přípravku není vhodné současně s barbituráty, léky, které tlumí centrální nervovou 
činnost nebo léky pro spaní. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Magnerot se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Magnerot 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Než začnete současně s užíváním přípravku Magnerot užívat nějaký volně prodejný lék, 
poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. 
Hořčík obsažený v přípravku má vzájemně opačný účinek s vápníkem v cílovém působení na 
srdeční sval a svalové napětí (hořčík zeslabuje sílu srdečního stahu a svalové napětí), zesiluje 
ochrnující vliv látek typu kurare na periferní svalstvo. Zesiluje účinek streptomycinu, 
kanamycinu, vankomycinu a bacitracinu, snižuje účinek tetracyklinů. Zesiluje centrálně 
tlumivé účinky léků na spaní a útlum centrální nervové činnosti. 
Při současném užívání železa je nutno si povšimnout, že hořčík může narušit příjem železa. 
V takovém případě je nutno dodržet interval 2-3 hodiny mezi užitím přípravku s hořčíkem a 
železem. Totéž platí pro užívání fluoridu sodného. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Magnerot se může užívat v těhotenství a v období kojení.  
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Magnerot nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Magnerot obsahuje monohydrát laktózy.  
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než 
začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. 

Jak se Magnerot užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 
Dávkování je individuální podle závažnosti nedostatku hořčíku, event. potřeby. Neurčí-li 
lékař jinak, počáteční dávka je 3krát denně 2 tablety po dobu jednoho týdne, poté 1 až 2krát 
denně 1 až 2 tablety. Děti od 6 let užívají přípravek Magnerot v dávkování 3x denně 1 tabletu. 
Tablety se zapíjejí malým množstvím tekutiny.  
Délka léčby je minimálně 6 týdnů. Magnerot lze užívat i dlouhodobě. O užívání přípravku 
Magnerot delším než 6 týdnů se vždy poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Magnerot, než jste měl(a) 

 

 

Strana 3 (celkem 4) 

Při eventuálním předávkování nebo nekontrolovaném požití tablet dítětem (které může být 
provázeno poklesem krevního tlaku, s případnou nevolností až mdlobami, či může vést 
k dýchacím potížím) je nutno neprodleně vyhledat lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít  přípravek Magnerot 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky: 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Předávkování může vést až k útlumu vědomí, svalové ochablosti. Dlouhodobé užívání 
v pozdním těhotenství může vyvolat útlum a svalovou ochablost novorozence. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
5. 

Jak Magnerot uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25C. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Léčivou látkou je magnesii orotas dihydricus 500 mg v 1 tabletě (odpovídá 32,8 mg hořčíku). 
Pomocnými látkami jsou povidon K30, mastek, magnesium-stearát, natrium-cyklamát, 
kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, 
koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
 
Jak Magnerot vypadá a co obsahuje toto balení 
Magnerot jsou bílé ploché tablety o průměru 13 mm s dělící rýhou na jedné straně. 
 
Balení obsahuje 20 tablet. 
 

 

 

Strana 4 (celkem 4) 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Böblingen, Německo 
 
Výrobce 
Mauermann Arzneimittel KG, Pöcking, Německo 
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Böblingen, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10.2.2016 
 

Recenze

Recenze produktu MAGNEROT 20X500MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MAGNEROT 20X500MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám