Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

MADOPAR HBS 100X125MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 26685

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 26685
Kód EAN: 8594040191849
Kód SÚKL: 14956
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
Madopar HBS se užívá u Parkinsonovy choroby a u parkinsonského syndromu. Jedná se o přípravek s řízeným, tj. prodlouženým uvolňováním účinných látek v žaludku. Účinné látky se z tobolky uvolňují pozvolna a rovnoměrně, což vede k prodlouženému a vyrovnanému účinku. Madopar je dále určen pro léčbu syndromu neklidných končetin (RLS) včetně idiopatického RLS a pro terapii RLS u dialyzovaných pacientů s ledvinným selháním. Přípravek mohou užívat dospělí starší 25 let.

Příbalový leták

1/7 

sp.zn. sukls22904/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Madopar HBS 

tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním 

 

Levodopum, benserazidum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Madopar HBS a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Madopar HBS užívat  

3. 

Jak se přípravek Madopar HBS užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Madopar HBS uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Madopar HBS a k čemu se používá 

 
Madopar HBS je lék tlumící projevy parkinsonizmu, které jsou charakterizovány zpomalením 
a sníženou kontrolou pohybů, svalovou ztuhlostí a třesem. Nemoc je způsobena nedostatkem 
dopaminu, látky přirozeně se vyskytující v mozku. Madopar HBS je kombinace dvou 
léčivých látek -  levodopy a benserazidu. Levodopa nahrazuje nedostatek dopaminu v mozku. 
Benserazid zvyšuje nabídku levodopy pro mozek a snižuje její nežádoucí účinky. 

 

Madopar HBS se užívá u Parkinsonovy choroby a u parkinsonského syndromu. Jedná se o 
přípravek s řízeným, tj. prodlouženým uvolňováním léčivých látek v žaludku. Léčivé látky se 
z tobolky uvolňují pozvolna a rovnoměrně, což vede k prodlouženému a vyrovnanému 
účinku.  

 

Madopar HBS je dále určen k léčbě syndromu neklidných nohou (RLS), který se projevuje 
nutkáním k pohybům končetinami v důsledku nepříjemného pocitu v nich. Obtíže se 
vyskytují večer a v noci a v klidu (např. vsedě při sledování televize, při čtení nebo po 
ulehnutí do postele). Pohyb přináší krátkodobou úlevu minimálně po dobu jeho trvání. Přesný 
mechanismus účinku Madoparu HBS u RLS není znám. Je však více než pravděpodobné, že 
dopamin hraje ve vzniku RLS hlavní roli.  
 
Přípravek mohou užívat dospělí starší 25 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Madopar HBS užívat  

 
Neužívejte přípravek Madopar HBS 

2/7 

jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6), 

jestliže trpíte závažným onemocněním jater, ledvin nebo srdce,  

v těhotenství, při kojení,   

u pacientů do 25 let, 

jestliže užíváte nebo jste v uplynulých 14 dnech užíval(a) léčivé přípravky 
nazývané neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (MAO) nebo kombinaci tzv. 
MAO-A a MAO B inhibitorů. 

              
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Madopar HBS se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Informujte, prosím, svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, či ošetřovatelé 
zaznamenáte, že se u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či 
nemůžete odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste 
mohl(a) poškodit sebe či své okolí. Tyto projevy jsou nazývány impulzivními poruchami a 
může mezi ně patřit návykové hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, 
abnormálně vysoký zájem o sex nebo nárůst sexuálních myšlenek a pocitů. Může se také 
objevit nutkání nadměrně užívat Madopar HBS a překračovat dávkování předepsané lékařem. 
Pokud se tyto projevy objeví, Váš lékař možná bude muset přehodnotit Vaši léčbu. 
 
Informujte, prosím, také svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši blízcí zaznamenají u Vás projevy 
psychických změn nebo příznaky deprese. V závažných případech lékař zváží úpravu 
dávkování nebo přerušení léčby. 
 
Madopar HBS může způsobit (zvláště při zahájení léčby nebo při zvýšení dávky) nadměrné 
náhlé snížení krevního tlaku při zaujetí vzpřímené polohy z lehu, popřípadě sedu. 
 
Jestliže trpíte některým typem zeleného zákalu (glaukom s uzavřeným úhlem) je doporučeno 
pravidelné měření nitroočního tlaku, který může být zvýšen v důsledku užívání levodopy. 
 
Pokud trpíte onemocněním věnčitých tepen, srdeční arytmií nebo srdečním selháním mají být 
u Vás kardiální funkce sledovány se zvláštní pozorností především při zahájení léčby a poté 
pravidelně v průběhu celé léčby. 
 
Pokud patříte do skupiny pacientů s tzv. rizikovými faktory (např. starší pacienti, současná 
léčba antihypertenzivy nebo jinými léky s ortostatickým potenciálem) nebo s předchozí 
ortostatickou hypotenzí (náhlé, krátkodobé snížení tlaku způsobené změnou polohy z leže do 
stoje), je doporučováno pečlivé sledování Vašeho zdravotního stavu především na počátku 
léčby nebo při zvyšování dávek. 
 
Jestliže je u Vás nutná celková anestezie, je možné pokračovat v normálním režimu podávání 
levodopy-benserazidu až do anestezie, s výjimkou případů, kdy se jedná o anestezii 
halotanem. U pacientů podstupujících celkovou anestezii halotanem má být terapie 
levodopou-benserazidem přerušena 12 až 48 hodin před chirurgickým výkonem, vzhledem k 
tomu, že u těchto pacientů existuje zvýšené riziko vzniku arytmií a kolísání krevního tlaku. 
Po chirurgickém výkonu lze podávání levodopy-benserazidu obnovit a postupně zvyšovat 
dávku až na dávku původní 
 
Během léčby Vám bude pravidelně vyšetřován krevní obraz. 
 
 

Léčba levodopou-benserazidem musí být ukončena postupně. Náhlé vysazení léčby 
by u Vás mohlo vyvolat život ohrožující stav – neuroleptický maligní syndrom, 

3/7 

charakterizovaný příznaky jako je zvýšení tělesné teploty, svalová ztuhlost a 
psychické změny. 

Dojde-li k rozvoji tohoto syndromu či jeho příznaků, je nutné pečlivé 

sledování, eventuálně v případě nutnosti hospitalizace a zahájení příslušné symptomatické 
léčby.

  

 
Levodopa je spojována s výskytem ospalosti (somnolence) a epizodami náhlého nástupu 
spánku. Velmi vzácně byl hlášen náhlý nástup spánku během denních aktivit, v některých 
případech bez předcházejících varovných příznaků. Je třeba, abyste si byl(a) tohoto rizika 
vědom(a), pokud vykonáváte činnosti vyžadující Vaši zvýšenou pozornost. Někdy může být 
vhodné provádět při řízení a při obsluze strojů cvičení posilující bdělost. Pokud však již máte 
osobní zkušenost se somnolencí a/nebo s epizodou náhlého nástupu spánku, neřiďte motorová 
vozidla a neobsluhujte stroje. Kromě toho by měl Váš lékař zvážit úpravu dávkování nebo 
ukončení léčby. 
 
U pacientů s Parkinsonovou chorobou byl pozorován zvýšený výskyt kožního nádoru 
melanomu. Není jasné, zda to souvisí s užíváním léků obsahujících levodopu (jako je např. 
Madopar HBS) nebo s onemocněním samotným. Doporučuje se pravidelné vyšetřování kůže.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Madopar HBS 
Účinky přípravku Madopar HBS a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 
ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste 
v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné 
bez lékařského předpisu. Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Madopar 
HBS žádné volně prodejné léky. 
 
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký lék, informujte ho, že již užíváte Madopar 
HBS. 
 
Současné podávání léčivého přípravku obsahujícího léčivou látku trihexyfenidyl s přípravky 
obsahujícími levodopu-benserazid snižuje rychlost vstřebávání levodopy. 
 
Podávání antacid (léky, které slouží ke zmírňování trávicích obtíží plynoucích z překyselení 
žaludku, především pak pálení žáhy) současně s levodopou-benserazidem ve formě tobolek s 
řízeným uvolňováním snižuje rozsah vstřebávání levodopy v organismu. 
 
Metoklopramid zvyšuje rychlost vstřebávání levodopy. 
 
Léčivé přípravky k léčbě pocitu na zvracení a zvracení z různých příčin, které obsahují 
léčivou látku domperidon, mohou zvyšovat množství vstřebávané levodopy. 
 
Současné  podání  antipsychotik  schopných  blokovat  dopaminové  receptory,  především 
antagonistů  D2-receptoru,  může  působit  proti  antiparkinsonským  účinkům  levodopy-
benserazidu, proto má být užíváno s opatrností. Váš lékař Vás bude proto pečlivě sledovat pro 
možnou  ztrátu  antiparkinsonského  účinku  a  zhoršení  parkinsonských  příznaků.  Levodopa 
může  snižovat  antipsychotické  účinky  těchto  léků.  Tyto  léky  mají  být  současně  podávány 
s velkou opatrností. 
 
S opatrností  je  třeba  zahájit  podávání  levodopy-benserazidu,  pokud  užíváte  léky  na  snížení 
krevního tlaku  (antihypertenzivní medikace). Lékař bude pravidelně kontrolovat Váš krevní 
tlak, aby bylo možné v případě potřeby upravit dávku kteréhokoliv z léků. 
 
Současné užívání s inhibitory monoaminooxidázy (MAO, užívané např. k léčbě depresí) by 
mohlo vést k nadměrně vysokému krevnímu tlaku. K vzestupu krevního tlaku by mohlo dojít 
i v případě, pokud byly inhibitory MAO užity v uplynulých dvou týdnech. 

4/7 

 
Účinek Madoparu HBS snižují některé léky užívané k potlačení silné bolesti (opioidy), 
neuroleptika, která se užívají k léčbě některých duševních poruch, přípravky k léčbě 
vysokého krevního tlaku obsahující reserpin, nebo přípravky obsahující síran železnatý 
(užívané k léčbě nedostatku železa). 
 
Madopar HBS může zesilovat účinek látek, které stimulují nervový systém (např. látky jako 
adrenalin, noradrenalin, isoproterenol nebo amfetamin). 
 
Madopar HBS může ovliňovat výsledek některých laboratorních testů. Výsledky testů moči 
na přítomnost ketolátek mohou být falešně pozitivní. 
 
Potrava bohatá na bílkoviny může snižovat vstřebávání levodopy z trávicího traktu. 
 
Jestliže v průběhu léčby Madoparem HBS budete potřebovat celkovou anestezii, lékař Vám 
12-48 hodin před chirurgickým výkonem Madopar HBS vysadí. Pokud to nebude možné, 
nepoužije při anestezii halotan. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo pokud kojíte, nesmíte přípravek Madopar HBS užívat. 
Ženy v reprodukčním věku musí při užívání přípravku Madopar HBS používat spolehlivou 
antikoncepci. Při užívání Madoparu HBS v těhotenství může dojít k poškození vývoje kostry 
plodu. 
Benserazid proniká do mateřského mléka. Proto matky, které jsou léčeny Madoparem HBS, 
nesmí kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Madopar HBS může způsobovat somnolenci (nadměrnou ospalost) a epizody náhlého nástupu 
spánku. Musíte se tudíž zdržet řízení motorových vozidel nebo činností, při kterých zhoršená 
pozornost může Vám samotným nebo ostatním přivodit riziko vážného poranění nebo úmrtí 
(například obsluha strojů), dokud tyto opakující se epizody a somnolence nevymizí. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Madopar HBS užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování je přísně individuální, určuje jej vždy lékař dle závažnosti a pokročilosti Vašeho 
onemocnění.  
 
Léčba je dlouhodobá. Její účinek se projeví po několika týdnech až měsících po zahájení 
léčby. Za určitých okolností (např. přechod na jinou léčbu, objevení se nových onemocnění) 
může lékař dávku snižovat nebo Madopar HBS úplně vysadit. Dodržujte přesně dávkovací 
schéma určené lékařem. 
 
Tobolky se užívají během jídla nebo po jídle, polykají se celé, nerozkousané, nesmí být 
otevřeny před požitím, protože by se porušila schopnost řízeného uvolňování léčivých látek. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Madopar HBS, než jste měl(a) 
Vyhledejte lékaře. Příznaky předávkování se vzhledem k pomalému vstřebávání léčivých 
látek neobjeví ihned. 
 

5/7 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Madopar HBS  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jesliže jste přestal(a) užívat přípravek Madopar HBS  
Léčbu nikdy nepřerušujte sami bez vědomí lékaře, který Vám určí postupné snižování dávek.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Během léčby, zvláště na začátku, se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako ztráta chuti k 
jídlu, pocit na zvracení, zvracení. Tyto zažívací obtíže lze mírnit současným požitím malého 
množství potravy, která obsahuje málo bílkovin (nevhodné jsou masité pokrmy a mléčné 
výrobky). Zřídka se objevuje nespavost či vzrušivost. Po dlouhodobém léčení se mohou 
objevit abnormální mimovolné pohyby končetin, svalů v obličeji a jazyka.  
 
V průběhu léčby se také mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky (frekvence výskytu není 
známa, z dostupných údajů nelze určit) při podání přípravku Madopar HBS: 
 
-

 

snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie) 

snížení počtu bílých krvinek (leukopenie), které pomáhají bojovat proti infekcím 

snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie), které napomáhají srážení krve 

snížená chuť k jídlu 

stav zmatenosti 

deprese 

stav neklidu (agitovanost) * 

úzkost 

nespavost* 

halucinace, bludy* 

dezorientace* 

příznaky poruchy příjmu potravy 

poruchy chuti 

-  

patologické hráčství 

-  

zvýšené libido 

-  

hypersexualita 

-  

kompulzivní nakupování 

poruchy hybnosti, mimovolní pohyby 

spavost, náhlý začátek spánku 

porucha srdečního rytmu (arytmie) 

nadměrné náhlé snížení krevního tlaku při zaujetí vzpřímené polohy z lehu, popřípadě 
sedu 

pocit na zvracení  

zvracení  

průjem 

změna barvy slin 

změna barvy jazyka 

změna zbarvení zubů 

změna barvy ústní sliznice 

poruchy jater a žlučových cest (např. zvýšené hladiny transamináz v jaterních testech) 

svědění, vyrážka 

6/7 

syndrom neklidných nohou 

zvýšená močovina v krvi, změna barvy moči 

 
*Tyto příhody se mohou vyskytovat především u starších pacientů a u pacientů, kteří mají 
tyto poruchy v anamnéze. 
 
Během léčby přípravkem Madopar HBS buďte mimořádně opatrní, řídíte-li motorová vozidla 
nebo obsluhujete-li stroje. Pokud se u Vás objeví nadměrná ospalost nebo dokonce epizoda 
náhlého nástupu spánku, zdržte se řízení a obsluhování strojů a kontaktujte svého ošetřujícího 
lékaře. 
 
Můžete také zaznamenat následující nežádoucí účinky: 

  Neschopnost odolat nutkání provádět činnost, která by Vás mohla poškodit, mezi tyto 

činnosti mohou patřit: 

  Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo 

osobních následků. 

  Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem 

okolí budí zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit. 

  Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení. 

  Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) 

nebo nutkavé přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je 
nutné pro zahnání hladu). 

 
Syndrom neklidných nohou 
Rozvoj augmentace (přesun příznaků z večera / noci do časného odpoledne a večera) je 
nejčastějším nežádoucím účinkem dlouhodobé léčby. 
 
Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích 
účinků. Váš lékař s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je 
omezit. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

 Jak přípravek Madopar HBS uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte  v dobře  uzavřeném  vnitřním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před  světlem  a 
vlhkostí. 

7/7 

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Madopar HBS obsahuje 
 

Léčivými látkami jsou levodopum 100 mg, benserazidi hydrochloridum 28,5 mg, což 
odpovídá benserazidum 25 mg v 1 tvrdé tobolce s řízeným uvolňováním 

Dalšími složkami jsou hypromelosa 2910/4000 a 2910/50, hydrogenovaný rostlinný 
olej, hydrogenfosforečnan vápenatý, mannitol, povidon, mastek, magnesium-stearát, 
oxid titaničitý, želatina, indigokarmín, žlutý oxid železitý, šelak, propylenglykol, 
hydroxid draselný, červený oxid železitý. 


 
Jak přípravek Madopar HBS vypadá a co obsahuje toto balení 
Světle  modré  neprůhledné  tobolky  s  tmavozeleným  neprůhledným  víčkem,  červeným 
potiskem Roche, obsahující jemně granulovaný prášek téměř bílý až nažloutlý. 
 
Tobolky jsou baleny v lahvičce z hnědého skla s bílým plastovým bezpečnostním 
šroubovacím uzávěrem se zabudovaným vysoušedlem, uvnitř je vložena vatová vložka. 
 
Velikost balení: 30 nebo 100 tvrdých tobolek s řízeným uvolňováním. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Roche s. r. o. 
Sokolovská 685/136f  
186 00 Praha 8 
Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 1. 2017 

 

Recenze

Recenze produktu MADOPAR HBS 100X125MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu MADOPAR HBS 100X125MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám