Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 26685
Kód EAN: 8594040191849
Kód SÚKL: 14956
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
Madopar HBS se užívá u Parkinsonovy choroby a u parkinsonského syndromu. Jedná se o přípravek s řízeným, tj. prodlouženým uvolňováním účinných látek v žaludku. Účinné látky se z tobolky uvolňují pozvolna a rovnoměrně, což vede k prodlouženému a vyrovnanému účinku. Madopar je dále určen pro léčbu syndromu neklidných končetin (RLS) včetně idiopatického RLS a pro terapii RLS u dialyzovaných pacientů s ledvinným selháním. Přípravek mohou užívat dospělí starší 25 let.

Příbalový leták

1/5
Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls251828/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Madopar HBS
tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním

Levodopum, benserazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Madopar HBS a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Madopar HBS užívat
3. Jak se přípravek Madopar HBS užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Madopar HBS uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Madopar HBS a k čemu se používá

Madopar HBS je lék tlumící projevy parkinsonizmu, které jsou charakterizovány zpomalením
a sníženou kontrolou pohybů, svalovou ztuhlostí a třesem. Nemoc je způsobena nedostatkem
dopaminu, látky přirozeně se vyskytující v mozku. Madopar HBS je kombinace dvou
léčivých látek - levodopy a benserazidu. Levodopa nahrazuje nedostatek dopaminu v mozku.
Benserazid zvyšuje nabídku levodopy pro mozek a snižuje její nežádoucí účinky.

Madopar HBS se užívá u Parkinsonovy choroby a u parkinsonského syndromu. Jedná se o
přípravek s řízeným, tj. prodlouženým uvolňováním léčivých látek v žaludku. Léčivé látky se
z tobolky uvolňují pozvolna a rovnoměrně, což vede k prodlouženému a vyrovnanému
účinku.

Madopar HBS je dále určen k léčbě syndromu neklidných nohou (RLS), který se projevuje
nutkáním k pohybům končetinami v důsledku nepříjemného pocitu v nich. Obtíže se
vyskytují večer a v noci a v klidu (např. vsedě při sledování televize, při čtení nebo po
ulehnutí do postele). Pohyb přináší krátkodobou úlevu minimálně po dobu jeho trvání. Přesný
mechanismus účinku Madoparu HBS u RLS není znám. Je však více než pravděpodobné, že
dopamin hraje ve vzniku RLS hlavní roli.

Přípravek mohou užívat dospělí starší 25 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Madopar HBS užívat

Neužívejte přípravek Madopar HBS
2/5
- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6),
- jestliže trpíte závažným onemocněním jater, ledvin nebo srdce, při žaludečním a
dvanáctníkovém vředu,
- jestliže trpíte některým typem zeleného zákalu (glaukom s uzavřeným úhlem),
- jestliže trpíte závažným postižení žláz s vnitřní sekrecí a při závažných duševních
onemocněních,
- v těhotenství, při kojení,
- u pacientů do 25 let,
- jestliže užíváte nebo jste v uplynulých 14 dnech užíval(a) léčivé přípravky
nazývané neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (MAO).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Madopar HBS se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, či ošetřovatelé
zaznamenáte, že se u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či
nemůžete odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste
mohl(a) poškodit sebe či své okolí. Tyto projevy jsou nazývány impulzivními poruchami a
může mezi ně patřit návykové hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení,
abnormálně vysoký zájem o sex nebo nárůst sexuálních myšlenek a pocitů. Pokud se tyto
projevy objeví, Váš lékař možná bude muset přehodnotit Vaši léčbu.

Další léčivé přípravky a přípravek Madopar HBS

Účinky přípravku Madopar HBS a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste
v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné
bez lékařského předpisu. Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Madopar
HBS žádné volně prodejné léky.

Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký lék, informujte ho, že již užíváte Madopar
HBS.

Současné užívání s inhibitory monoaminooxidázy (užívané např. k léčbě depresí) by mohlo
vést k nadměrně vysokému krevnímu tlaku. K vzestupu krevního tlaku by mohlo dojít i
v případě, pokud byly inhibitory MAO užity v uplynulých dvou týdnech.

Účinek Madoparu HBS snižují některé léky užívané k potlačení silné bolesti (opioidy),
neuroleptika, která se užívají k léčbě některých duševních poruch, přípravky k léčbě
vysokého krevního tlaku obsahující reserpin, nebo síran železnatý (užívaný k léčbě
nedostatku železa).

Madopar HBS může zesilovat účinek látek, které stimulují nervový systém.

Madopar HBS může ovliňovat výsledek některých laboratorních testů.

Jestliže v průběhu léčby Madoparem HBS budete potřebovat celkovou anestezii, lékař Vám
12-48 hodin před chirurgickým výkonem Madopar HBS vysadí. Pokud to nebude možné,
nepoužije při anestezii halotan.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo pokud kojíte, nesmíte přípravek Madopar HBS užívat.
3/5
Ženy v reprodukčním věku musí při užívání přípravku Madopar HBS používat spolehlivou
antikoncepci. Při užívání Madoparu HBS v těhotenství může dojít k poškození vývoje kostry
plodu.
Benserazid proniká do mateřského mléka. Proto matky, které jsou léčeny Madoparem HBS,
nesmí kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Madopar HBS může způsobovat somnolenci (nadměrnou ospalost) a epizody náhlého nástupu
spánku. Musíte se tudíž zdržet řízení motorových vozidel nebo činností, při kterých zhoršená
pozornost může Vám samotným nebo ostatním přivodit riziko vážného poranění nebo úmrtí
(například obsluha strojů), dokud se tyto opakující se epizody a somnolence nevyřeší.


3. Jak se přípravek Madopar HBS užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování je přísně individuální, určuje jej vždy lékař dle závažnosti a pokročilosti Vašeho
onemocnění.

Léčba je dlouhodobá. Její účinek se projeví po několika týdnech až měsících po zahájení
léčby. Za určitých okolností (např. přechod na jinou léčbu, objevení se nových onemocnění)
může lékař dávku snižovat nebo Madopar HBS úplně vysadit. Dodržujte přesně dávkovací
schéma určené lékařem.

Tobolky se užívají během jídla nebo po jídle, polykají se celé, nerozkousané, nesmí být
otevřeny před požitím, protože by se porušila schopnost řízeného uvolňování léčivých látek.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Madopar HBS, než jste měl(a)
Vyhledejte lékaře. Příznaky předávkování se vzhledem k pomalému vstřebávání léčivých
látek neobjeví ihned.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Madopar HBS
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradi(a) vynechanou dávku.

Jesliže jste přestal(a) užívat přípravek Madopar HBS
Léčbu nikdy nepřerušujte sami bez vědomí lékaře, který Vám určí postupné snižování dávek.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Během léčby, zvláště na začátku, se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako ztráta chuti k
jídlu, pocit na zvracení, zvracení. Tyto zažívací obtíže lze mírnit současným požitím malého
množství potravy, která obsahuje málo bílkovin (nevhodné jsou masité pokrmy a mléčné
výrobky). Zřídka se objevuje nespavost či vzrušivost. Po dlouhodobém léčení se mohou
objevit abnormální mimovolné pohyby končetin, svalů v obličeji a jazyka.

4/5
Během léčby přípravkem Madopar HBS buďte mimořádně opatrní, řídíte-li motorová vozidla
nebo obsluhujete-li stroje. Pokud se u Vás objeví nadměrná ospalost nebo dokonce epizoda
náhlého nástupu spánku, zdržte se řízení a obsluhování strojů a kontaktujte svého ošetřujícího
lékaře.

Můžete také zaznamenat následující nežádoucí účinky:
Neschopnost odolat nutkání provádět činnost, která by Vás mohla poškodit, mezi tyto
činnosti mohou patřit:
Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo
osobních následků.
Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem
okolí budí zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit.
Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení.
Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu)
nebo nutkavé přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je
nutné pro zahnání hladu).
Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích
účinků. Váš lékař s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je
omezit.

Syndrom neklidných nohou
Rozvoj augmentace (přesun příznaků z večera / noci do časného odpoledne a večera) je
nejčastějším nežádoucím účinkem dlouhodobé léčby.

Při podávání Madoparu HBS u RLS se vyskytly tyto nežádoucí účinky:
Bolest hlavy, zhoršení RLS, horečka, rýma, zánět průdušek (bronchitida), sucho v ústech,
průjem, nevolnost, poruchy srdečního rytmu, závratě, zvýšení krevního tlaku.
U pacientů s RLS léčených Madoparem HBS může rovněž dojít ke vzniku deprese, nicméně
může jít rovněž o následek léčené choroby (stejně jako u pacientů s Parkinsonovou
chorobou).

Při výskytu těchto nežádoucích účinků se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek Madopar HBS uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a
vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
5/5


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Madopar HBS obsahuje

- Léčivými látkami jsou levodopum 100 mg, benserazidi hydrochloridum 28,5 mg, což
odpovídá benserazidum 25 mg v 1 tvrdé tobolce s řízeným uvolňováním
- Dalšími složkami jsou hypromelosa 2910/4000 a 2910/50, hydrogenovaný rostlinný
olej, hydrogenfosforečnan vápenatý, mannitol, povidon, mastek, magnesium-stearát,
oxid titaničitý, želatina, indigokarmín, žlutý oxid železitý.

Jak přípravek Madopar HBS vypadá a co obsahuje toto balení
Světle modré neprůhledné tobolky s tmavozeleným neprůhledným víčkem, červeným
potiskem Roche, obsahující jemně granulovaný prášek téměř bílý až nažloutlý.

Tobolky jsou baleny v lahvičce z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem.

Velikost balení: 30 nebo 100 tvrdých tobolek s řízeným uvolňováním.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Roche s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.2.2013

Recenze

Recenze produktu MADOPAR HBS 100X125MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu MADOPAR HBS 100X125MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze