Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

MADOPAR 62.5 100X62.5MG Tablety pro roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 26683

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 26683
Kód EAN: 8594040191856
Kód SÚKL: 16044
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
Madopar 62,5 se užívá pro léčení Parkinsonovy choroby a některých případů parkinsonského syndromu. Madopar je dále určen pro léčbu syndromu neklidných končetin (RLS) včetně idiopatického RLS a pro terapii RLS u dialyzovaných pacientů s ledvinným selháním. Přípravek mohou užívat dospělí starší než 25 let.

Příbalový leták

 

 

1/7 

sp.zn. sukls22904/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Madopar 62,5 

rozpustné tablety 

 

Levodopum, benserazidum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Madopar 62,5 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Madopar 62,5 užívat  

3. 

Jak se přípravek Madopar 62,5 užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Madopar 62,5 uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Madopar 62,5 a k čemu se používá 

 
Madopar 62,5 je lék tlumící projevy parkinsonizmu, které jsou charakterizovány zpomalením a 
sníženou  kontrolou  pohybů,  svalovou  ztuhlostí  a  třesem.  Nemoc  je  způsobena  nedostatkem 
dopaminu, látky přirozeně se vyskytující v mozku. Madopar 62,5 je kombinace dvou léčivých 
látek levodopy a benserazidu. Levodopa nahrazuje nedostatek dopaminu v mozku. Benserazid 
zvyšuje nabídku levodopy pro mozek a snižuje její nežádoucí účinky. 

 

Madopar  62,5  je  dále  určen  k  léčbě  syndromu  neklidných  nohou  (RLS),  který  se  projevuje 
nutkáním k pohybům končetinami v důsledku nepříjemného pocitu v nich. Obtíže se vyskytují 
večer  a  v noci  a  v klidu  (např.  vsedě  při  sledování  televize,  při  čtení  nebo  po  ulehnutí  do 
postele).  Pohyb  přináší  krátkodobou  úlevu  minimálně  po  dobu  jeho  trvání.  Přesný 
mechanismus účinku Madoparu 62,5 u RLS není znám. Je však  více než pravděpodobné, že 
dopamin hraje ve vzniku RLS hlavní roli.  

Přípravek mohou užívat dospělí starší 25 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Madopar 62,5 užívat  

 
Neužívejte přípravek Madopar 62,5 

jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6),  

jestliže trpíte závažným onemocněním jater, ledvin nebo srdce,  

v těhotenství, při kojení,   

u pacientů do 25 let, 

jestliže užíváte nebo jste v uplynulých 14 dnech užíval(a) léčivé přípravky nazývané  

 

 

2/7 

neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (MAO) nebo kombinaci tzv. MAO-A a  
MAO-B inhibitorů. 

 
Upozornění a opatření

 

Před užitím přípravku Madopar 62,5 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, či ošetřovatelé 
zaznamenáte, že se u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či 
nemůžete odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a) 
poškodit sebe či své okolí. Tyto projevy jsou nazývány impulzivními poruchami a může mezi 
ně patřit návykové hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, abnormálně 
vysoký zájem o sex nebo nárůst sexuálních myšlenek a pocitů. Může se také objevit nutkání 
nadměrně užívat Madopar 62,5 a překračovat dávkování předepsané lékařem. Pokud se tyto 
projevy objeví, Váš lékař možná bude muset přehodnotit Vaši léčbu. 
 
Informujte, prosím, také svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši blízcí zaznamenají u Vás projevy 
psychických změn nebo příznaky deprese. V závažných případech lékař zváží úpravu 
dávkování nebo přerušení léčby. 
 
Madopar 62,5 může způsobit (zvláště při zahájení léčby nebo při zvýšení dávky) nadměrné 
náhlé snížení krevního tlaku při zaujetí vzpřímené polohy z lehu, popřípadě sedu. 
 
Jestliže trpíte některým typem zeleného zákalu (glaukom s uzavřeným úhlem) je doporučeno 
pravidelné měření nitroočního tlaku, který může být zvýšen v důsledku užívání levodopy. 
 
Pokud trpíte onemocněním věnčitých tepen, srdeční arytmií nebo srdečním selháním mají být u 
Vás  kardiální  funkce  sledovány  se  zvláštní  pozorností  především  při  zahájení  léčby  a  poté 
pravidelně v průběhu celé léčby. 
 
Pokud  patříte  do  skupiny  pacientů  s tzv.  rizikovými  faktory  (např.  starší  pacienti,  současná 
léčba  antihypertenzivy  nebo  jinými  léky  s ortostatickým  potenciálem)  nebo  s předchozí 
ortostatickou hypotenzí (náhlé, krátkodobé snížení tlaku způsobené změnou polohy z leže do 
stoje),  je  doporučováno  pečlivé  sledování  Vašeho  zdravotního  stavu  především  na  počátku 
léčby nebo při zvyšování dávek. 
 
Jestliže je u Vás nutná celková anestezie, je možné pokračovat v normálním režimu podávání 
levodopy-benserazidu až do anestezie, s výjimkou případů, kdy se jedná o anestezii halotanem. 
U pacientů podstupujících celkovou anestezii halotanem má být terapie levodopou-
benserazidem přerušena 12 až 48 hodin před chirurgickým výkonem, vzhledem k tomu, že u 
těchto pacientů existuje zvýšené riziko vzniku arytmií a kolísání krevního tlaku. Po 
chirurgickém výkonu lze podávání levodopy-benserazidu obnovit a postupně zvyšovat dávku 
až na dávku původní. 
 
Během léčby Vám bude pravidelně vyšetřován krevní obraz. 
 
Léčba levodopou-benserazidem musí být ukončena postupně. Náhlé vysazení léčby by u Vás 
mohlo vyvolat život ohrožující stav – neuroleptický maligní syndrom, charakterizovaný 
příznaky jako je zvýšení tělesné teploty, svalová ztuhlost a psychické změny. Dojde-li k 
rozvoji tohoto syndromu či jeho příznaků, je nutné pečlivé sledování, eventuálně v případě 
nutnosti hospitalizace a zahájení příslušné symptomatické léčby.

 

 

 
Levodopa je spojována s výskytem ospalosti (somnolence) a epizodami náhlého nástupu 
spánku. Velmi vzácně byl hlášen náhlý nástup spánku během denních aktivit, v některých 
případech bez předcházejících varovných příznaků. Je třeba, abyste si byl(a) tohoto rizika 
vědom(a), pokud vykonáváte činnosti vyžadující Vaši zvýšenou pozornost. Někdy může být 

 

 

3/7 

vhodné provádět při řízení a při obsluze strojů cvičení posilující bdělost. Pokud však již máte 
osobní zkušenost se somnolencí a/nebo s epizodou náhlého nástupu spánku, neřiďte motorová 
vozidla a neobsluhujte stroje. Kromě toho by měl Váš lékař zvážit úpravu dávkování nebo 
ukončení léčby. 
 
U pacientů s Parkinsonovou chorobou byl pozorován zvýšený výskyt kožního nádoru 
melanomu. Není jasné, zda to souvisí s užíváním léků obsahujících levodopu (jako je např. 
Madopar 62,5) nebo s onemocněním samotným. Doporučuje se pravidelné vyšetřování kůže.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Madopar 62,5 
Účinky  přípravku  Madopar  62,5  a  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou  navzájem 
ovlivňovat.  Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste 
v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné 
bez  lékařského  předpisu.  Bez  porady  s  lékařem  neužívejte  současně  s  přípravkem  Madopar 
62,5 žádné volně prodejné léky. 

Jestliže  Vám  další  lékař  bude  předepisovat  nějaký  jiný  lék,  informujte  ho,  že  již  užíváte 
Madopar 62,5. 
 
Současné podávání léčivého přípravku obsahujícího léčivou látku trihexyfenidyl s přípravky 
obsahujícími levodopu-benserazid snižuje rychlost vstřebávání levodopy. 
 
Podávání antacid (léky, které slouží ke zmírňování trávicích obtíží plynoucích z překyselení 
žaludku, především pak pálení žáhy) současně s levodopou-benserazidem ve formě tobolek s 
řízeným uvolňováním snižuje rozsah vstřebávání levodopy v organismu. 
 
Metoklopramid zvyšuje rychlost vstřebávání levodopy. 
 
Léčivé přípravky k léčbě pocitu na zvracení a zvracení z různých příčin, které obsahují léčivou 
látku domperidon, mohou zvyšovat množství vstřebávané levodopy. 
 
Současné  podání  antipsychotik  schopných  blokovat  dopaminové  receptory,  především 
antagonistů  D2-receptoru,  může  působit  proti  antiparkinsonským  účinkům  levodopy-
benserazidu, proto má být užíváno s opatrností. Váš lékař Vás bude proto pečlivě sledovat pro 
možnou  ztrátu  antiparkinsonského  účinku  a  zhoršení  parkinsonských  příznaků.  Levodopa 
může  snižovat  antipsychotické  účinky  těchto  léků.  Tyto  léky  mají  být  současně  podávány 
s velkou opatrností. 
 
S opatrností  je  třeba  zahájit  podávání  levodopy-benserazidu,  pokud  užíváte  léky  na  snížení 
krevního  tlaku   (antihypertenzivní  medikace).  Lékař  bude  pravidelně  kontrolovat  Váš  krevní 
tlak, aby bylo možné v případě potřeby upravit dávku kteréhokoliv z léků. 
Současné užívání s inhibitory monoaminooxidázy (MAO, užívané např. k léčbě depresí) by 
mohlo vést k nadměrně vysokému krevnímu tlaku. K vzestupu krevního tlaku by mohlo dojít i 
v případě, pokud byly inhibitory MAO užity v uplynulých dvou týdnech. 
 
Účinek Madoparu 62,5 snižují některé léky užívané k potlačení silné bolesti (opioidy), 
neuroleptika, která se užívají k léčbě některých duševních poruch, přípravky k léčbě vysokého 
krevního tlaku obsahující reserpin, nebo přípravky obsahující síran železnatý (užívané k léčbě 
nedostatku železa). 
 
Madopar 62,5 může zesilovat účinek látek, které stimulují nervový systém (např. látky jako 
adrenalin, noradrenalin, isoproterenol nebo amfetamin). 
 
Madopar 62,5 může ovlivňovat výsledek některých laboratorních testů. Výsledky testů moči na 
přítomnost ketolátek mohou být falešně pozitivní. 

 

 

4/7 

 
Potrava bohatá na bílkoviny může snižovat vstřebávání levodopy z trávicího traktu. 
 
Jestliže v průběhu léčby Madoparem 62,5 budete potřebovat celkovou anestezii, lékař Vám 
12-48 hodin před chirurgickým výkonem Madopar 62,5 vysadí. Pokud to nebude možné, 
nepoužije při anestezii halotan. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo pokud kojíte, nesmíte přípravek Madopar 62,5 užívat. 
Ženy v reprodukčním věku musí při užívání přípravku Madopar 62,5 používat spolehlivou 
antikoncepci. Při užívání Madoparu 62,5 v těhotenství může dojít k poškození vývoje kostry 
plodu. 
Benserazid proniká do mateřského mléka. Proto matky, které jsou léčeny Madoparem 62,5, 
nesmí kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Madopar 62,5 může způsobovat somnolenci (nadměrnou ospalost) a epizody náhlého nástupu 
spánku. Musíte se tudíž zdržet řízení motorových vozidel nebo činností, při kterých zhoršená 
pozornost může Vám samotným nebo ostatním přivodit riziko vážného poranění nebo úmrtí 
(například obsluha strojů), dokud tyto opakující se epizody a somnolence nevymizí. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Madopar 62,5 užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Dávkování  je  přísně  individuální,  určuje jej  vždy  lékař  dle  závažnosti  a  pokročilosti  Vašeho 
onemocnění. 

Léčba se obvykle zahájí podáváním 1 tablety 3x až 4x denně. Podle Vaší reakce na léčbu bude 
lékař  upravovat  velikost  i  počet  dávek.  Obvyklá  udržovací  dávka  je  10  tablet,  která  je 
rozdělena do 3 až 6 jednotlivých dávek. 

Tableta se rozpustí ve 25 – 50 ml vody. Tablety nelze rozpouštět v ovocné šťávě, mléce či v 
horkých  nápojích,  protože  účinnost  léku  klesá.  Za  několik  minut  se  tableta  úplně  rozpustí, 
přičemž na dně sklenice zůstane bělavá usazenina. Proto před každým napitím roztok znovu 
zamíchejte. Roztok vypijte do ½ hodiny po rozpuštění, nejméně půl hodiny před jídlem nebo 
nejdříve hodinu po jídle. 

Tabletu Madopar 62,5 je také možno spolknout bez předchozího rozpuštění a zapít ji vodou. 

Léčba  je  dlouhodobá.  Její  účinek  se  projeví  po  několika  týdnech  až  měsících  po  zahájení. 
Za určitých  okolností  (např.  přechod  na  jinou  léčbu,  objevení  se  nových  onemocnění)  může 
lékař dávku snižovat anebo Madopar 62,5 úplně vysadit. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Madopar 62,5, než jste měl(a) 
Vyhledejte lékaře. Příznaky předávkování se vzhledem k pomalému vstřebávání léčivých látek 
neobjeví ihned. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Madopar 62,5 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

Jesliže jste přestal(a) užívat přípravek Madopar 62,5 
Léčbu nikdy nepřerušujte sami bez vědomí lékaře, který Vám určí postupné snižování dávek.  

 

 

5/7 

 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Během léčby, zvláště na začátku, se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako ztráta chuti k 
jídlu, pocit na zvracení, zvracení. Tyto zažívací obtíže lze mírnit současným požitím malého 
množství potravy, která obsahuje málo bílkovin (nevhodné jsou masité pokrmy a mléčné 
výrobky). Zřídka se objevuje nespavost či vzrušivost. Po dlouhodobém léčení se mohou objevit 
abnormální mimovolné pohyby končetin, svalů v obličeji a jazyka.  
 
V průběhu léčby se také mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky (frekvence výskytu není 
známa, z dostupných údajů nelze určit) při podání přípravku Madopar 62,5: 
 
-

 

snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie) 

snížení počtu bílých krvinek (leukopenie), které pomáhají bojovat proti infekcím 

snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie), které napomáhají srážení krve 

snížená chuť k jídlu 

stav zmatenosti 

deprese 

stav neklidu (agitovanost) * 

úzkost 

nespavost* 

halucinace, bludy* 

dezorientace* 

příznaky poruchy příjmu potravy 

poruchy chuti 

-  

patologické hráčství 

-  

zvýšené libido 

-  

hypersexualita 

-  

kompulzivní nakupování 

poruchy hybnosti, mimovolní pohyby 

spavost, náhlý začátek spánku 

porucha srdečního rytmu (arytmie) 

nadměrné náhlé snížení krevního tlaku při zaujetí vzpřímené polohy z lehu, popřípadě 
sedu 

pocit na zvracení  

zvracení  

průjem 

změna barvy slin 

změna barvy jazyka 

změna zbarvení zubů 

změna barvy ústní sliznice 

poruchy jater a žlučových cest (např. zvýšené hladiny transamináz v jaterních testech) 

svědění, vyrážka 

syndrom neklidných nohou 

zvýšená močovina v krvi, změna barvy moči 

 
*Tyto příhody se mohou vyskytovat především u starších pacientů a u pacientů, kteří mají tyto 
poruchy v anamnéze. 

 

 

6/7 

 
Během léčby přípravkem Madopar 62,5 buďte mimořádně opatrní, řídíte-li motorová vozidla 
nebo obsluhujete-li stroje. Pokud se u Vás objeví nadměrná ospalost nebo dokonce epizoda 
náhlého nástupu spánku, zdržte se řízení a obsluhování strojů a kontaktujte svého ošetřujícího 
lékaře. 
 
Můžete také zaznamenat následující nežádoucí účinky: 

  Neschopnost odolat nutkání provádět činnost, která by Vás mohla poškodit, mezi tyto 

činnosti mohou patřit: 

  Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo 

osobních následků. 

  Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem 

okolí budí zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit. 

  Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení. 

  Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) 

nebo nutkavé přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je 
nutné pro zahnání hladu). 

Syndrom neklidných nohou 
Rozvoj augmentace (přesun příznaků z večera / noci do časného odpoledne a večera) je 
nejčastějším nežádoucím účinkem dlouhodobé léčby. 
 
Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích 
účinků. Váš lékař s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je 
omezit. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  

 

 
 
5. 

Jak přípravek Madopar 62,5 uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte  v dobře  uzavřeném  vnitřním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před  světlem  a 
vlhkostí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

 

 

7/7 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Madopar 62,5 obsahuje 
 

Léčivými látkami jsou levodopum 50 mg, benserazidi hydrochloridum 14,25 mg 
(benserazidum 12,5 mg) v 1 rozpustné tabletě 

Dalšími složkami jsou kyselina citronová, mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý 
kukuřičný škrob, magnesium-stearát 

 
Jak přípravek Madopar 62,5 vypadá a co obsahuje toto balení 
Téměř  bílé  kulaté  ploché  tablety  se  zkosenými  hranami,  na  jedné  straně  s  půlicí  rýhou,  na 
druhé straně označené „Roche 62,5“. 
 
Tablety jsou baleny v lahvičce z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem a s vysoušedlem. 
 
Velikost balení: 100 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Roche s. r. o. 
Sokolovská 685/136f  
186 00 Praha 8 
Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 1. 2017

 

Recenze

Recenze produktu MADOPAR 62.5 100X62.5MG Tablety pro roztok

Diskuze

Diskuze k produktu MADOPAR 62.5 100X62.5MG Tablety pro roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám