Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 26683
Kód EAN: 8594040191856
Kód SÚKL: 16044
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
Madopar 62,5 se užívá pro léčení Parkinsonovy choroby a některých případů parkinsonského syndromu. Madopar je dále určen pro léčbu syndromu neklidných končetin (RLS) včetně idiopatického RLS a pro terapii RLS u dialyzovaných pacientů s ledvinným selháním. Přípravek mohou užívat dospělí starší než 25 let.

Příbalový leták

1/5
Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls251825/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Madopar 62,5
rozpustné tablety

Levodopum, benserazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Madopar 62,5 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Madopar 62,5 užívat
3. Jak se přípravek Madopar 62,5 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Madopar 62,5 uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Madopar 62,5 a k čemu se používá

Madopar 62,5 je lék tlumící projevy parkinsonizmu, které jsou charakterizovány zpomalením a
sníženou kontrolou pohybů, svalovou ztuhlostí a třesem. Nemoc je způsobena nedostatkem
dopaminu, látky přirozeně se vyskytující v mozku. Madopar 62,5 je kombinace dvou léčivých
látek levodopy a benserazidu. Levodopa nahrazuje nedostatek dopaminu v mozku. Benserazid
zvyšuje nabídku levodopy pro mozek a snižuje její nežádoucí účinky.

Madopar 62,5 je dále určen k léčbě syndromu neklidných nohou (RLS), který se projevuje
nutkáním k pohybům končetinami v důsledku nepříjemného pocitu v nich. Obtíže se vyskytují
večer a v noci a v klidu (např. vsedě při sledování televize, při čtení nebo po ulehnutí do
postele). Pohyb přináší krátkodobou úlevu minimálně po dobu jeho trvání. Přesný
mechanismus účinku Madoparu 62,5 u RLS není znám. Je však více než pravděpodobné, že
dopamin hraje ve vzniku RLS hlavní roli.
Přípravek mohou užívat dospělí starší 25 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Madopar 62,5 užívat

Neužívejte přípravek Madopar 62,5
- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6),
- jestliže trpíte závažným onemocněním jater, ledvin nebo srdce, při žaludečním a
dvanáctníkovém vředu,
- jestliže trpíte některým typem zeleného zákalu (glaukom s uzavřenýn úhlem),
2/5
- jestliže trpíte závažným postižením žláz s vnitřní sekrecí a při závažných duševních
onemocněních,
- v těhotenství, při kojení,
- u pacientů do 25 let,
- jestliže užíváte nebo jste v uplynulých 14 dnech užíval(a) léčivé přípravky nazývané
neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (MAO).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Madopar 62,5 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, či ošetřovatelé
zaznamenáte, že se u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či
nemůžete odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a)
poškodit sebe či své okolí. Tyto projevy jsou nazývány impulzivními poruchami a může mezi
ně patřit návykové hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, abnormálně
vysoký zájem o sex nebo nárůst sexuálních myšlenek a pocitů. Pokud se tyto projevy objeví,
Váš lékař možná bude muset přehodnotit Vaši léčbu.

Další léčivé přípravky a přípravek Madopar 62,5
Účinky přípravku Madopar 62,5 a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste
v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné
bez lékařského předpisu. Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Madopar
62,5 žádné volně prodejné léky.
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte
Madopar 62,5.

Současné užívání s inhibitory monoaminooxidázy (užívané např. k léčbě depresí) by mohlo
vést k nadměrně vysokému krevnímu tlaku. K vzestupu krevního tlaku by mohlo dojít i
v případě, pokud byly inhibitory MAO užity v uplynulých dvou týdnech.

Účinek Madoparu 62,5 snižují některé léky užívané k potlačení silné bolesti (opioidy),
neuroleptika, která se užívají k léčbě některých duševních poruch, přípravky k léčbě vysokého
krevního tlaku obsahující reserpin, nebo síran železnatý (užívaný k léčbě nedostatku železa).

Madopar 62,5 může zesilovat účinek látek, které stimulují nervový systém.

Madopar 62,5 může ovlivňovat výsledek některých laboratorních testů.

Jestliže v průběhu léčby Madoparem 62,5 budete potřebovat celkovou anestezii, lékař Vám 12-
48 hodin před chirurgickým výkonem Madopar 62,5 vysadí. Pokud to nebude možné,
nepoužije při anestezii halotan.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo pokud kojíte, nesmíte přípravek Madopar 62,5 užívat.
Ženy v reprodukčním věku musí při užívání přípravku Madopar 62,5 používat spolehlivou
antikoncepci. Při užívání Madoparu 62,5 v těhotenství může dojít k poškození vývoje kostry
plodu.
Benserazid proniká do mateřského mléka. Proto matky, které jsou léčeny Madoparem 62,5,
nesmí kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
3/5
Madopar 62,5 může způsobovat somnolenci (nadměrnou ospalost) a epizody náhlého nástupu
spánku. Musíte se tudíž zdržet řízení motorových vozidel nebo činností, při kterých zhoršená
pozornost může Vám samotným nebo ostatním přivodit riziko vážného poranění nebo úmrtí
(například obsluha strojů), dokud se tyto opakující se epizody a somnolence nevyřeší.


3. Jak se přípravek Madopar 62,5 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování je přísně individuální, určuje jej vždy lékař dle závažnosti a pokročilosti Vašeho
onemocnění.
Léčba se obvykle zahájí podáváním 1 tablety 3x až 4x denně. Podle Vaší reakce na léčbu bude
lékař upravovat velikost i počet dávek. Obvyklá udržovací dávka je 10 tablet, která je
rozdělena do 3 až 6 jednotlivých dávek.
Tableta se rozpustí ve 25 50 ml vody. Tablety nelze rozpouštět v ovocné šťávě, mléce či v
horkých nápojích, protože účinnost léku klesá. Za několik minut se tableta úplně rozpustí,
přičemž na dně sklenice zůstane bělavá usazenina. Proto před každým napitím roztok znovu
zamíchejte. Roztok vypijte do hodiny po rozpuštění, nejméně půl hodiny před jídlem nebo
nejdříve hodinu po jídle.
Tabletu Madopar 62,5 je také možno spolknout bez předchozího rozpuštění a zapít ji vodou.
Léčba je dlouhodobá. Její účinek se projeví po několika týdnech až měsících po zahájení.
Za určitých okolností (např. přechod na jinou léčbu, objevení se nových onemocnění) může
lékař dávku snižovat anebo Madopar 62,5 úplně vysadit.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Madopar 62,5, než jste měl(a)
Vyhledejte lékaře. Příznaky předávkování se vzhledem k pomalému vstřebávání léčivých látek
neobjeví ihned.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Madopar 62,5
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jesliže jste přestal(a) užívat přípravek Madopar 62,5
Léčbu nikdy nepřerušujte sami bez vědomí lékaře, který Vám určí postupné snižování dávek.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Během léčby, zvláště na začátku, se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako ztráta chuti k
jídlu, pocit na zvracení, zvracení. Tyto zažívací obtíže lze mírnit současným požitím malého
množství potravy, která obsahuje málo bílkovin (nevhodné jsou masité pokrmy a mléčné
výrobky). Zřídka se objevuje nespavost či vzrušivost. Po dlouhodobém léčení se mohou objevit
abnormální mimovolné pohyby končetin, svalů v obličeji a jazyka.

4/5
Během léčby přípravkem Madopar 62,5 buďte mimořádně opatrní, řídíte-li motorová vozidla
nebo obsluhujete-li stroje. Pokud se u Vás objeví nadměrná ospalost nebo dokonce epizoda
náhlého nástupu spánku, zdržte se řízení a obsluhování strojů a kontaktujte svého ošetřujícího
lékaře.

Můžete také zaznamenat následující nežádoucí účinky:
Neschopnost odolat nutkání provádět činnost, která by Vás mohla poškodit, mezi tyto
činnosti mohou patřit:
Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo
osobních následků.
Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem
okolí budí zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit.
Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení.
Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu)
nebo nutkavé přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je
nutné pro zahnání hladu).
Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích
účinků. Váš lékař s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je
omezit.

Syndrom neklidných nohou
Rozvoj augmentace (přesun příznaků z večera / noci do časného odpoledne a večera) je
nejčastějším nežádoucím účinkem dlouhodobé léčby.

Při podávání Madoparu 62,5 u RLS se vyskytly tyto nežádoucí účinky:
Bolest hlavy, zhoršení RLS, horečky, rýma, zánět průdušek, sucho v ústech, průjem, nevolnost,
poruchy srdečního rytmu, závratě, zvýšení krevního tlaku.
U pacientů s RLS léčených Madoparem 62,5 může rovněž dojít ke vzniku deprese, nicméně
může jít rovněž o následek léčené choroby (stejně jako u pacientů s Parkinsonovou chorobou).

Při výskytu těchto nežádoucích účinků se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek Madopar 62,5 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a
vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

5/5

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Madopar 62,5 obsahuje

- Léčivými látkami jsou levodopum 50 mg, benserazidi hydrochloridum 14,25 mg
(benserazidum 12,5 mg) v 1 rozpustné tabletě
- Dalšími složkami jsou kyselina citronová, mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý
kukuřičný škrob, magnesium-stearát

Jak přípravek Madopar 62,5 vypadá a co obsahuje toto balení
Téměř bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s půlicí rýhou, na
druhé straně označené Roche 62,5.

Tablety jsou baleny v lahvičce z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem a s vysoušedlem.

Velikost balení: 100 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Roche s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
13.2.2013


Recenze

Recenze produktu MADOPAR 62.5 100X62.5MG Tablety pro roztok

Diskuze

Diskuze k produktu MADOPAR 62.5 100X62.5MG Tablety pro roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze